diari

Decret 63/1989, de 2 maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Convenis i Acords de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1069 de 22.05.1989) Ref. Base de dades 1074/1989

Decret 63/1989, de 2 maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Convenis i Acords de Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Una de les funcions que té encomanades el Consell de la Generalitat Valenciana, segons que prescriu l’article 21 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, és l'aprovació de Convenis i Acords de cooperació amb l’Estat, altres Comunitats Autònomes i Institucions públiques, sense perjudici de l'aprovació per les Corts Valencianes i autorització de les Corts Generals en els casos en que escaiga.
La gran quantitat de Convenis que subscriu la Generalitat Valenciana amb altres Administracions i Institucions públiques i privades i la conveniència de conéixer institucionalment tots els Convenis signats i en execució, aconsellen la creació d'un Registre administratiu que permeta d'establir el procediment mitjançant el qual s'obtinga de manera sistematitzada tota la informació que generen, i també el dipòsit de tots ells.
L’article 34 de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, estableix com a requisit previ a la subscripció per la Generalitat Valenciana de Convenis amb altres Ens públics o privats, l’existència de la retenció de crèdit en la línia o línies de subvenció corresponents.
I per tot això, a proposta del Conseller d’Administració Pública i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 1989,
DECRETE:
Article primer
Es creat el Registre de Convenis i Acords de cooperació de la Generalitat Valenciana, sota la dependència de la Conselleria d’Administració Pública i adscrit al Secretariat del Govern.
En aquest Registre s'inclouran tots els Convenis i Acords de Cooperació que subscriga la Generalitat Valenciana amb l’Estat, altres Comunitats Autònomes i Institucions públiques i privades.
Article segon
Dins el respecte a les lleis i en l’àmbit de competències assumides per la Generalitat Valenciana, els Convenis i Acords podran regular matèries d'índole econòmica, esportiva, assistencial, d'investigació i d'altres.
Sense perjudici de la llibertat de concertació a que es refereix el paràgraf anterior, els Convenis i Acords especificaran com a mínim el següent:
a) Determinació de les parts que el concerten.
b) Objecte del Conveni o Acord.
c) Aprovació del Conveni o Acord pel Govern Valencià en el cas d'Entitats o Institucions públiques.
d) Requisits si n'hi havia per a la formalització de Convenis o Acords específics o singularitzats, amb especial referència del tipus d'autorització que faculte per a la signatura del Conveni o l'Acord.
e) Termini de vigència.
Article tercer
Amb caràcter previ a la formalització dels Convenis i Acords haurà de sol·licitar-se del Registre informe sobre l'objecte, per tal d'evitar possibles coincidències amb els ja subscrits per altres departaments. Aquest informe s'emetrà en el termini de quinze dies.
Així mateix, amb el Projecte de Conveni o Acord a subscriure per la Generalitat Valenciana amb qualsevol altre Ens públic o privat haurà de presentar-se en el Registre la documentació acreditativa de l'existència de retenció de crèdit en la línia o línies de subvenció corresponents.
Article quart
Els Convenis i Acords hauran de ser presentats al Registre dins el termini de quinze dies a partir del moment en què les parts el signen. Seran numerats correlativament segons la data de presentació, i la numeració s'iniciarà anualment.
Del número de registre que haja correspongut al Conveni o Acord es donarà compte a les parts signants i una vegada inscrit es procedirà al seu dipòsit.
Qualsevulla de les parts signants dels Convenis o Acords podrà dirigir-se al Registre en ordre a acreditar els extrems en què es troben interessats, i es lliurarà la corresponent certificació si ho sol·licitaven.
Article cinqué
Una vegada finalitzats els treballs per als quals el Conveni o Acord s'hagués subscrit o transcorregut el termini que s'hagués fixat per a l'execució de la seua comesa i el de pròrroga si fa el cas, el Secretariat del Govern anotarà tal circumstància en el Registre.
DISPOSICIO FINAL
Es facultada la Conselleria d’Administració Pública perquè dicte les disposicions que corresponguen per al desplegament i l’execució d'aquest Decret, que vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de maig de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Administració Pública,
JOAQUIM AZAGRA I ROS

linea