diari

LLEI 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. [1999/3291]

(DOGV núm. 3473 de 14.04.1999) Ref. Base de dades 1078/1999

LLEI 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. [1999/3291]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, i també en matèria d'organització de les institucions d'autogovern.
El patrimoni cultural valencià és el principal testimoni no sols de la contribució de la seua gent a la cultura universal, de la seua creativitat i de la seua idiosincràsia com a poble, sinó també de la seua capacitat per a rebre, assimilar i conservar objectes i béns culturals arribats a les seues terres procedents d'una història llarga i complexa.
Aquesta realitat innegable i unànimement reconeguda comporta la necessitat d'arbitrar mitjans materials, humans i financers per a la protecció, conservació i restauració d'un llegat tan important que els valencians hem rebut de la història i que estem obligats a transmetre a les generacions futures.
La conservació del patrimoni històric, cultural i artístic és una obligació fonamental de les institucions segons s'estableix en l'article 46 de la Constitució. En aquest mateix sentit, la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, imposa als poders públics l'obligació de garantir la protecció, la conservació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià.
L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals és una institució que es crea amb aquests fins essencials i també amb una missió de mediació entre els diversos organismes públics i privats, per a actuar com a centre planificador i supervisor de les seues activitats, a més de realitzar les que li són pròpies. Es planteja, per tant, com una institució especialitzada de nova creació, amb la màxima qualificació en l'assistència científica i tècnica en tots els vessants de l'ampli camp de la tutela del patrimoni cultural.
L'Institut Valencià de Conservació i Restauració segueix uns models establits ja fa anys a Espanya i a uns altres països del nostre entorn, i té una intenció clara d'aplegar-hi esforços i suplir les inevitables mancances que, en una tasca especialitzada i científica com la que se li requereixen, tenen els centres on habitualment es deposita i es conserva el patrimoni indicat.
L'Institut haurà d'elaborar els plans que una adequada conservació i restauració del nostre patrimoni requerisca, i procurarà l'estudi de mètodes i tècniques actualitzats, així com l'arxiu i la sistematització de tots els treballs realitzats, sense oblidar la formació de tècnics i especialistes que no sols atenguen el propi Institut sinó que puguen nodrir uns altres centres de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
2. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals és una entitat pública sotmesa al dret privat, configurada de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins i la gestió del seu patrimoni i roman adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
3. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals es regirà pel que s'estableix en aquesta llei, i pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, ja esmentat, per l'ordenament jurídic privat i per la resta de normativa de general aplicació. L'Institut subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.
Article 2. Cooperació
1. Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar i encomanar a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, la gestió de determinades competències, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals podrà formalitzar acords o convenis de cooperació i col·laboració amb qualsevol altra persona física o jurídica, pública o privada, per a l'adequat desenvolupament de les seues funcions.
Article 3. Fins i funcions
1. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals tindrà com a fins la protecció, difusió, conservació i restauració de béns culturals, entenent per aquests els integrants del patrimoni cultural valencià.
2. Són funcions de l'Institut, en relació amb els seus fins, les següents:
a) La realització i la promoció de l'estudi, la investigació, el desenvolupament, l'aplicació i la divulgació per mitjà de qualsevol mitjà, de les teories, mètodes i tècniques aplicades.
b) La realització de diagnosis d'estats de conservació i dotació, i també d'informes sobre el seu interés cultural i de projectes de conservació i restauració d'aquests.
c) L'execució material i la supervisió de tot tipus d'operacions de conservació i de restauració i en general d'intervencions sobre béns culturals que li siguen encomanats.
d) La impartició de cursos i seminaris destinats a professionals en el camp de la restauració.
e) La creació d'un registre de professionals en la conservació i restauració de béns culturals de la Comunitat Valenciana.
f) La fixació o unificació de criteris tècnics en la conservació i restauració dels béns culturals sobre els que intervinga l'Institut.
g) L'arxiu i la sistematització de la documentació sobre protecció, conservació, restauració de béns culturals que genere l'Institut, sense perjudici de la que li siga facilitada, per a la seua custòdia, pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana en matèria de protecció de béns culturals, i la que, remesa per qualsevol persona o entitat pública o privada, siga d'interés per a la protecció del patrimoni cultural valencià.
h) Assessorar les administracions públiques en allò que faça referència a conservació i restauració de béns culturals.
i) Qualsevol altra activitat cultural, professional o tècnica la finalitat de la qual siga la protecció, difusió, conservació i restauració de béns culturals.
CAPÍTOL II
Dels òrgans de l'entitat
Article 4. Òrgans
1. Són òrgans de govern de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals els següents:
a) La Presidència
b) La Vicepresidència
c) El Consell Rector
d) La Direcció Gerència
2. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals podrà constituir un comité tecnicocientífic amb funcions merament consultives.
Secció primera
De la presidència
Article 5. Atribucions
1. La Presidència de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i del seu Consell Rector, correspondrà al conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència.
2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) Ostentar la màxima representació i govern de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Consell Rector i dirimir, si escau, els empats de les votacions amb vot de qualitat.
c) Autoritzar amb la seua signatura, juntament amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i la certificació dels extrems o acords continguts en aquestes.
d) Sol·licitar, si ho estima oportú, el parer del Consell Rector, sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Institut i el funcionament d'aquest.
e) Nomenar i destituir el director o directora gerent de l'Institut.
f) Nomenar i separar lliurement els vocals de lliure designació del Consell Rector.
g) Complir i fer complir els acords adoptats pel Consell Rector.
h) Nomenar i destituir, a proposta del Consell Rector, els membres del comité tecnicocientífic.
i) Qualsevol altra que li siga atorgada per la normativa aplicable o que, excedint de l'àmbit de la gestió ordinària de l'Institut, no estiga expressament atribuïda a un altre òrgan.
3. El president o presidenta podrà avocar qualsevol atribució del director o directora gerent en aquells assumptes que considere convenient.
Secció segona
De la Vicepresidència
Article 6. Atribucions
1. La Vicepresidència de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i del Consell Rector d'aquest, l'ostentarà l'alt càrrec de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que designe el president o presidenta de l'Institut.
2. La Vicepresidència tindrà les funcions que li delegue la Presidència de l'Institut.
3. El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president o presidenta de l'Institut en els supòsits d'absència, vacant o malaltia.
Secció tercera
Del Consell Rector
Article 7. Composició
1. El Consell Rector estarà integrat per la Presidència i la Vicepresidència de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i pels vocals següents:
a) El secretari o secretària general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i els directors o directores generals d'aquest departament amb competències en matèria de conservació i restauració de béns culturals, tret que ostenten la Vicepresidència de l'Institut.
b) Un o una representant del Consell Valencià de Cultura, designat pel seu president o presidenta.
c) Un o una representant de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles designat per aquesta.
d) Dos vocals designats pel president o presidenta de l'Institut entre els directors o directores dels museus integrants del Sistema Valencià de Museus.
e) Un o una representant del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, designat pel seu president o presidenta.
f) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
g) Fins a sis vocals de lliure designació i remoció pel president o presidenta de l'Institut, entre persones de rellevant prestigi professional en qualsevol dels camps relacionats amb la protecció, conservació i restauració de béns culturals.
h) Un o una representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, designat pel seu titular.
2. La Secretaria del Consell Rector correspondrà al director o directora gerent de l'Institut, que tindrà la funció d'estendre acta de les sessions i autoritzar amb al seua signatura, juntament amb la de la Presidència, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i la certificació dels extrems o acords que hi contenen.
3. El director o directora gerent de l'Institut assistirà a les sessions del Consell Rector amb veu i vot, tret que s'haja de tractar el seu nomenament o destitució, o altres assumptes que per afectar-li de manera directa, motiven la petició de la seua absència per part de la Presidència. En aquest supòsit, i en general en absència del director o directora gerent, el president o presidenta o si escau el vicepresident o vicepresidenta, disposarà la persona que realitze les funcions de secretari del Consell Rector.
Article 8. Atribucions
1. Són atribucions del Consell Rector de l'Institut les següents:
a) Definir les directrius generals d'actuació de l'Institut.
b) Aprovar el pla general d'actuació anual de l'entitat, i també les modificacions d'aquest.
c) Aprovar i elevar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència l'avantprojecte de pressupost anual de l'Institut.
d) Aprovar i elevar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, les propostes de modificació pressupostària.
e) L'acceptació i la renúncia de donacions, herències, llegats o patrocinis privats, sense perjudici del que s'estableix en la disposició addicional tercera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
f) La verificació i el control que l'activitat de l'Institut s'ajusta a les directrius generals d'actuació, al pla general d'actuació anual i al pressupost aprovats.
g) Aprovació i elevació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de la Generalitat Valenciana, de la memòria anual d'activitats, a proposta del director o directora gerent de l'Institut.
h) Aprovació i elevació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dels estats d'execució del pressupost i dels comptes anuals.
i) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim retributiu de tot el personal de l'entitat, a proposta del director o directora gerent de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries.
j) La convocatòria de proves d'admissió per a la selecció del personal al servei de l'Institut.
k) Proposar al president o presidenta el nomenament dels membres del comité tecnicocientífic de l'entitat.
l) Emetre el seu parer sobre totes les altres qüestions que, per afectar l'Institut, sotmeta a la seua consideració la Presidència.
m) Aprovar la proposta de reglament de l'Institut i remetre-la al conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència per a elevar-la al Consell i que aquest l'aprove definitivament.
2. Els vocals del Consell Rector podran sol·licitar del president o presidenta, del vicepresident o vicepresidenta i del director o directora gerent de l'Institut la informació que calga sobre l'organització, funcionament, règim econòmic i activitats de l'entitat.
Article 9. Règim de funcionament
Reglamentàriament s'establirà el règim específic de funcionament del Consell Rector, que en qualsevol cas s'adequarà al que s'estableix per als òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Secció quarta
Del director o directora gerent de l'Institut
Article 10. Atribucions
1. Són atribucions del director o directora gerent de l'Institut:
a) La representació ordinària de l'Institut en tota classe d'actes i negocis jurídics.
b) La facultat per a subscriure contractes i convenis en nom de l'Institut, amb els límits que, si escau, establisca el Consell Rector.
c) Dirigir el funcionament general de l'entitat organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant-ne els serveis i les dependències.
d) Elaborar el pla general anual d'activitats de l'entitat, elevar-lo al Consell Rector per a l'aprovació i dirigir-ne la correcta execució i retre'n compte periòdicament de la gestió i els resultats davant el Consell Rector.
e) Elaborar i elevar al Consell Rector, per a aprovar-lo, l'avantprojecte de pressupost de l'Institut per a cada exercici, i també les modificacions d'aquest.
f) Elaborar i elevar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Institut.
g) Executar els acords del Consell Rector.
h) Ostentar la direcció de personal i exercir-ne el règim disciplinari.
i) Elaborar la plantilla de personal, i també la proposta de reglament de l'Institut, a més d'elevar-les al Consell Rector per a l'aprovació.
j) Exercir aquelles competències administratives que en matèria de patrimoni historicoartístic puguen ser encomanades o delegades a l'Institut; en aquests supòsits adoptarà les resolucions d'acord amb el dret administratiu i a la normativa sectorial que li és aplicable.
k) La gestió de personal.
l) La gestió administrativa i de règim interior.
m) La gestió econòmica i pressupostària, l'autorització i disposició de despeses i la liquidació i ordenació de pagaments de l'entitat, amb l'excepció dels casos reservats per llei a la competència del Consell o del conseller o consellera d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
n) La determinació dels mètodes i tècniques per a la consecució d'una gestió racional, eficaç i eficient.
o) Les que deriven de disposicions legals i les altres que, pròpies de la gestió ordinària, no estiguen expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'entitat.
Secció cinquena
Del comité tecnicocientífic
Article 11. Composició i funcions
1. El Consell Rector podrà acordar la constitució i la dissolució d'un comité tecnicocientífic, amb funcions d'assessorament d'aquell en les matèries relacionades amb les competències i funcions de l'entitat, i proposar al president o presidenta la designació i el cessament dels seus membres. Al si del comité tecnicocientífic podran constituir-se les comissions tècniques que, en raó de les diferents especialitats, s'estimen convenients.
2. Si es constitueix aquest comité tecnicocientífic, els vocals del Consell Rector a què fa referència l'apartat g del número 1 de l'article 7 d'aquesta llei formaran part d'aquest, les sessions plenàries o de comissió tècnica del qual, si cal fer-les, convocaran, presidiran i moderaran, pel torn o freqüència que lliurement disposen entre ells, d'acord amb les seues respectives especialitats professionals, i autoritzaran amb la seua signatura els dictàmens emesos, juntament amb el membre d'aquest comité que resulte elegit pels assistents com a secretari de la sessió o com a ponent del dictamen.
3. El comité tecnicocientífic donarà el seu parer o dictamen sobre les qüestions que el Consell Rector acorde sotmetre a la consideració d'aquest.
CAPÍTOL III
Del règim econòmic i de personal
Article 12. Recursos econòmics de l'Institut
1. Per al compliment dels seus fins, l'Institut disposarà dels recursos econòmics següents:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els béns mobles i immobles que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat Valenciana o qualsevol altra administració pública, així com els que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Les subvencions, herències, llegats, donacions, patrocinis, i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels particulars.
e) Els ingressos que obtinga com a contraprestació o preu dels seus serveis, activitats o productes.
f) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
g) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
2. Tots els ingressos addicionals s'hauran d'incorporar al seu propi pressupost i destinar-se necessàriament a les seues despeses de funcionament o d'inversions reals.
Article 13. El pressupost
1. El règim pressupostari i control financer de l'Institut serà el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la normativa pressupostària que li és aplicable.
2. L'avantprojecte del pressupost, una vegada aprovat pel Consell Rector, es remetrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la seua posterior elevació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
Article 14. Règim de personal
1. Sense perjudici de les peculiaritats establides en aquest article, el personal al servei de l'Institut se seleccionarà i regirà, en tot allò que li siga aplicable, pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, per les normes que el despleguen i la resta de disposicions de general aplicació.
2. Amb caràcter general, les relacions de treball del personal de l'Institut es regiran pel que s'estableix en la legislació laboral.
3. Sense perjudici del que s'estableix en el número anterior, la Generalitat podrà adscriure personal funcionari a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Aquest personal continuarà subjecte a la relació funcionarial com a personal de la Generalitat, en situació de servei actiu.
4. El personal directiu se seleccionarà atenent a criteris de competència professional i experiència.
5. La resta del personal serà seleccionat mitjançant proves d'admissió establides i convocades per l'Institut, amb un acord previ del seu Consell Rector, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
6. En els casos de vacants prolongades, ja siga per malaltia, excedència i altres situacions similars, es podran cobrir aquests llocs temporalment amb el personal necessari per al normal funcionament de l'Institut per un període no superior a sis mesos. En aquests casos no serà necessari l'acord previ del Consell Rector.
7. El règim de retribució de personal s'adaptarà al que, amb caràcter general, es fixa per al personal al servei de la Generalitat amb les excepcions imposades per les necessitats del servei i les característiques especials de determinats llocs de treball.
8. El personal al servei de la Generalitat podrà cobrir destinacions a l'Institut mitjançant dels sistemes de provisió de llocs de treball establits en la Llei de la Funció Pública Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell i les conselleries afectades per raó de la matèria, en l'àmbit de les seues respectives competències, dictaran les disposicions complementàries que calguen per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta llei.
Segona
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque observen i facen complir aquesta llei.
València, 9 d'abril de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,

linea