diari

ACORD de 4 de març de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2003/2749]

(DOGV núm. 4455 de 07.03.2003) Ref. Base de dades 1080/2003

ACORD de 4 de març de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2003/2749]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2003, va adoptar l'acord següent:
El, text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 4 de març 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en setanta-dos milions cent dinou mil nou-cents cinquanta-dos euros (72.119.952 euros), mitjançant l'emissió de 23.992 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en cent vint-i-tres milions cent seixanta-quatre mil vuit-cents trenta-vuit euros, dividit en 40.973 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles.
3r. Autorització el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització el secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és l'únic soci.
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en setanta-dos milions cent dinou mil nou-cents cinquanta dos euros (72.119.952 euros), mitjançant l'emissió de 23.992 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa classe i sèrie que les ja existents.
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà mitjançant aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
– El 50% de l'ampliació del capital social, és a dir, 36.059.976 euros, corresponents al 50% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 1.503 euros per acció, abans del dia 30 de maig de 2003.
– El 50% de l'ampliació del capital social, és a dir, 36.059.976 euros, corresponents al 50% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 1.503 euros per acció, abans del dia 30 de juliol de 2003.
Segon
Fer una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desemborsat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, pel text següent que substituïx íntegrament l'anterior:
“Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de cent vint-i-tres milions cent seixanta-quatre mil vuit-cents trenta-vuit euros (123.164.838 euros), dividit en 40.973 accions nominatives de tres mil sis euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 40.973, ambdós inclusivament.
En representació d'estes acciones s'emetrà un títol múltiple».
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant notari i eleve a públic, si és el cas, els acords anteriors, declarant-los executats i fent una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, i realitzar les manifestacions que siguen necessàries per a este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic dels acords socials, així com per a realitzar les gestions que siguen necessàries per a procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
Acords estos que es transcriuen literalment.
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
Valencia, 4 de març de 2003
El vicepresident i secretari del Govern Valencià,

linea