diari

Decret 72/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1070 de 23.05.1989) Ref. Base de dades 1086/1989

Decret 72/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.
l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), creat per Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, fou configurat per aquesta Llei com a organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització de les seues finalitats.
Atés que aquests objectius consisteixen, fonamentalment, en la promoció de la innovació en la indústria valenciana, des del moment de la seua creació les activitats de l'Institut han seguit un procès d'adaptació permanent als canvis de les necessitats imposades per la realitat econòmica. I, cada vegada més, ha anat adquirint una major importància la promoció de serveis de suport a les petites i mitjanes empreses, ja siga de forma directa com a través de la infrastructura institucional promoguda o relacionada amb l’IMPIVA.
Per aquest motiu, la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, per la qual s'aproven els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, passa a configurar l'IMPIVA -en la seua disposició addicional setena- com una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat Valenciana, de les previstes a l'article 5.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, que conservant les mateixes finalitats, funcions, recursos i denominació, ajusta les seues activitats a l'ordenament jurídic privat.
Aquest nou règim jurídic de l'IMPIVA tracta d'aconseguir, a travès de la utilització d'instruments jurídico-privats, un sistema d'actuació més àgil i dinàmic que l'existent, el formalisme del qual restava en alguns casos eficàcia i flexibilitat
al funcionament de l'Institut.
Així mateix, la citada disposició addicional setena estableix que l'organització de l'Institut i les facultats i composició dels seus òrgans seran determinats reglamentàriament.
Per tot això, a proposta de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 15 de maig de 1989,
DECRETE:
CAPITOL I Naturalesa i funcions
Artícle primer
U. L'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) és una Entidad de Dret Públic de la Generalitat Valenciana de les previstes en el paràgraf segon de l'article 5.2 de la Llei 4/1984, de 13 de juny.
Dos. L'IMPIVA, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, és adscrit a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i Energia.
Tres. L'IMPIVA es regeix pel que estableix la disposició addicional setena de la LLei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, en aquest Reglament i en la resta de disposicions d'aplicació a les empreses públiques subjectes a la Generalitat Valenciana, sense que li siguen d'aplicació els preceptes de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes.
Quatre. Sense perjudici del que disposa el número anterior, l’IMPIVA ajustarà la seua activitat a l’ordenament jurídic privat, pel fet d'estar subjecte a aquest en les seues relacions jurídiques externes, així com en les adquisicions patrimonials i en la contractació.
Article segon
L'Institut tindrà al seu càrrec l’impuls i execució de la política de la Generalitat Valenciana en relació amb la petita i mitjana empresa industrial.
Dins d'aquest març serà objectiu fonamental de l’Institut la promoció de la innovació, impulsant el desplegament i millora de la mitjana i petita empresa industrial valenciana.
Per això adreçarà les seues actuacions de forma especial a:
a) Facilitar i estimular l'adaptació de les petites i mitjanes empreses industrials a les innovacions i a les exigències en el mercat.
b) Potenciar la millora en l’organització i modernització de les petites i mitjanes empreses industrials, així com impulsar la creació i implantació de noves empreses industrials, prestant particular atenció al desplegament tecnològic i a la comercialització.
c) Fomentar i donar suport a les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les petites i mitjanes empreses que propicien una millora de la competitivitat industrial valenciana.
d) Promoure i prestar els serveis que contribuesquen a una millor gestió de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
e) Qualsevol altra actuació que servesca per al desplegament, modernització i millora de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
Article tercer
U. Per a la consecució d'aquestes finalitats, l’Institut podrà realitzar les funcions següents:
Primer.- establir i promoure un sistema d'assistència tècnica i d'assessorament a les petites i mitjanes empreses.
Segon: elaborar i difondre entre les petites i mitjanes empreses la informació que els puga ser útil en els diversos camps de la seua activitat.
Tercer.- realització i promoció de cursos, seminaris, jornades i concessió de beques i similars, adreçades a la formació i reciclatge del personal de les petites i mitjanes empreses.
Quart.- realització d'estudis, publicacions i activitats en la línia de millorar el coneixement de la petita i mitjana empresa valenciana, i de les actuacions que a nivell internacional es realitzen en aquest àmbit.
Cinquè.- facilitar i contribuir a la financiació de la petita i mitjana empresa valenciana mitjançant:
a) Tot tipus d'activitats encaminades a establir nous canals de financiació o de garantia.
b) Participar amb caràcter transitori o permanent en el capital d'aquelles societats que contribuesquen al compliment de les finalitats de l’Institut.
c) Realitzar operacions de préstec a favor de les societats el capital de les quals participe o prestar aval o garantia sobre els préstecs que puguen rebre aquestes societats.
d) Constituir o participar en la posada en marxa d'aquestes societats.
Sisé.- qualsevol altra función destinada al compliment de les finalitats assenyalades a l'article anterior.
Dos. En la realització de les funcions establertes en aquest article, l'Institut podrà comptar, especialment i entre altres, amb la col·laboració de les Universitats, Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Col·legis Professionals, Organitzacions Empresarials, Sindicats, Fundacions i Associacions.
CAPITOL II Organització
Article quart
U. Els òrgans de govern de l'IMPIVA són: el President, els Vice-presidents, el Comitè de Direcció i el Director.
Dos. El Consell Assessor serà l'òrgan consultiu i assessor de l'Institut.
Article cinquè
U El President de l'IMPIVA, que ho serà alhora del seu Comitè de Direcció, ho serà amb caràcter nat el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. El President exercirà les funcions següents:
a) Ostentar la superior representació de l'Institut en totes les seues relacions amb Entitats públiques o privades.
b) Ordenar les convocatòries, fixar l'ordre del dia i presidir amb vot de qualitat les sessions del Comitè de Direcció i del Consell Assessor.
c) Proposar al Comitè de Direcció les línies de funcionament de l'Institut.
d) Nomenar els membres del Consell Assessor que s'estableixen en aquest Reglament, prèvia la proposta corresponent.
e) Exercir l'alta direcció i govern de l'Institut.
f) La representació permanent de l'Institut en la firma de convenis i contractes.
g) L'aprovació de les resolucions d'execució dels programes de l'Institut.
h) La autoritat superior, inspecció alta i règim disciplinari del seu personal.
i) En general, i de forma àmplia, totes aquelles que procuren un millor desplegament de les finalitats de l'Institut.
Tres. En els casos de vacant, absència o malaltia el substituirà en la presidència el vice-President Primer.
Cuatre. El President podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en els vice-Presidents i Director.
Article sisé
U. Al Comitè de Direcció, òrgan col·legiat de govern i direcció de l’IMPIVA, li correspon exercir, sense altres limitacions que les establertes en les lleis i sense perjudici de les atribucions del seu President, totes aquelles facultats i poders que, en general, li calguen per al compliment de les seues finalitats.
Dos. En particular, correspon al Comitè de Direcció:
a) Definir las línies de funcionament de l’Institut d'acord amb les directrius de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
b) Examinar i aprovar els plans d'actuació de l’Institut en cadascuna de les seues activitats fonamentals.
c) Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l’Institut, per a la seua posterior tramitació.
d) Aprovar la Memòria anual d'activitats presentada pel President.
e) Evacuar els informes que li siguen requerits per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
f) Aprovar la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils.
g) Aprovar la creació de societats mercantils en què l’Institut siga soci.
h) Aprovar les operacions de préstec, aval o garantia a favor de les societats en el capital de les quals participe l’Institut.
i) Aprovar i regular, a proposta del Director, l’organització interna de l’Entitat i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla d'aquest.
j) Elevar als organismes competents les propostes i acords que requeresquen la seua aprovació o ratificació.
k) Totes aquelles que calguen en el compliment de les finalitats i programes de l’Institut i aquelles altres que des d'ara se li puguen atribuir.
Tres. El Comitè de Direcció podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el President, vice-Presidents i Director, i conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de persones.
Article seté
U El Comitè de Direcció serà integrat per:
a) El President, que serà el de l’Institut.
b) El vice-President Primer, que serà amb caràcter nat el Director General d’Indústria i Energia.
c) El Vice-president Segon, que serà amb caràcter nat el Director General de Comerç.
d) Quatre Vocals designats entre el personal de la Generalitat Valenciana.
e) Fins un màxim de cinc Vocals designats entre representants d'Institucions, associacions de caràcter econòmic de la Comunitat Valenciana, o persones de prestigi científic i professional reconegut.
f) El Director de l’IMPIVA, amb veu però sense vot.
g) El Secretari, que serà el Secretari General de l’Institut, amb veu però sense vot.
Dos. El nomenaments i el cessament dels Vocals previstos en els apartats d) i e), del número u d'aquest article corresponen al Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
Tres. Sense perjudici del que s'ha indicat en el número anterior, els Vocals del Comitè de Direcció se designaran cada dos anys, podent, si fa el cas, prorrogar-se aquest termini per períodes d'igual durada.
Cuatre. Dels Vocals designats es donarà compte a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
Cinc. En les sessions del Comitè podrà comptar-s'hi amb la presència, amb veu però sense vot, dels experts que el Comitè de Direcció considere convenient per al seu assessorament en matèries específiques.
Article vuité
U El Comitè de Direcció es reunirà sempre que ho acorda el President i com a mínim quatre vegades a l'any, prèvia convocatòria que haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta vuit hores, llevat del cas de convocatòria urgent, adjuntant-hi l'ordre del dia.
Dos. Així mateix, el Comitè de Direcció podrà ser convocat pel President, prèvia sol·licitud per escrit i motivada si més no per la majoria absoluta dels seus membres.
Tres. L'ordre del dia el fixarà el President tenint en compte, si fa el cas, les peticions de la resta dels membres formulades amb antelació suficient.
Cuatre. El quòrum perquè siga vàlida la constitució del Comitè de Direcció serà el de majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria, i d'un mínim de cinc membres en la segona; i hauran d'estar necessàriament entre ells el President o algun dels vice-Presidents. Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà de mitjançar si més no trenta minuts. Aixà no obstant, quedarà constituït vàlidament, encara que no s'haguessen complert els requisits de la convocatòria, quan es troben presents tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
Cinc. Els acords seran adoptats per majoria dels assistents, i decidirà els empats el vot del President.
Sis. Dels acords que s'adopten pel Comitè de Direcció s'alçarà l'Acta corresponent, que serà signada pel Secretari, amb el vist-i-plau del President, i s'aprovarà en la mateixa o posterior sessió, i haurà de registrar-se al llibre d'actes.
Set. En allò que no preveu aquest article s'estarà al que disposa el Capítol II, del Títol Primer de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958.
Article nové
U El Director de l’IMPIVA serà a nomenat per Decret del Govern Valencià, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Al Director li correspon l’exercici permanent de la representació ordinària, administració i gestió de l’Institut, i en particular:
a) Ostentar amb caràcter general la firma de l’Institut en qualssevol actes i negocis jurídics no atribuïts expressament a altres òrgans d'aquest.
b) Ostentar la representació de l’Institut en l’exercici d'accions i recursos.
c) Elaborar el programa d'actuació anual i l'avantprojecte de pressupostos de l’Institut.
d) Retre comptes davant el Comitè de Direcció del compliment del pressupost i sotmetre a aquest els comptes anuals.
e) Elaborar la Memòria de les activitats desplegades i facilitar al Comitè de Direcció la informació que requereix sobre el desplegament d'aquestes.
f) Executar i fer complir els acords del Comitè de Direcció.
g) Formular propostes d'acord, així com d'actuació, al Comitè de Direcció i al President, en assumptes l'aprovació dels quals els competa.
h) Ordenar despeses i pagaments, donant compte al Comitè de Direcció.
Tres. En cas de vacant, absència o malaltia, el Director serà substituït per la persona que designe el President.
Quatre. El Director podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el Secretari General.
Article deu
El Consell Assessor, òrgan consultiu de l'Institut, tindrà les següents funcions:
a) Coneixement i informe de la Memòria Anual de l'Institut.
b) Emissió de dictamen sobre els pressupostos anuals de l'Institut.
c) Creació, si fa el cas, de Comissions d'experts que emetesquen informe sobre àrees concretes englobades dins de l'activitat de l'Institut.
d) Estudi i dictamen de tots aquells projectes de disposicions que siguen sotmesos a la seua consideració.
e) Emissió dels informes que se sol·liciten sobre totes aquelles qüestions que es refereixen a matèries compreses en l'àmbit de competència de l'Institut.
f) Proposició de les mesures i disposicions que s'estimen necessàries o convenients sobre qüestions relacionadas amb activitats de l'Institut.
g) Elaboració de propostes per al funcionament millor de l'Institut.
h) Ser oït sobre qualsevol assumpte en què el Comitè de Direcció estime convenient el seu informe.
i) Totes aquelles missions que se li atribuesquen pel Comitè de Direcció dins de la seua funció consultiva i assessora.
Article onze
U El Consell Assessor estarà integrat per:
a) El President de l’Institut, que actuarà com a President del Consell.
b) Els vice-Presidents del Comitè de Direcció, que actuaran com a vice-Presidents del Consell.
c) El Director de l’IMPIVA, amb veu però sense vot.
d) Un representant per cadascú dels Instituts Tecnològics o Associacions d'Investigació que tinguen firmats Convenis de col·laboració amb l’IMPIVA.
e) Cinc representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
f) Cinc representants de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
g) Tres representants, un per província, del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
h) Un representant de cadascuna de les Universitats existents en la Comunitat Valenciana.
i) I fins un màxim de cinc Vocals de lliure designació per part del President de l’Institut, entre persones de prestigi científic i professional reconegut, o que hagen prestat serveis destacats a l’economia valenciana.
Dos. Actuarà com a Secretari del Consell el Secretari General de l’Institut, amb veu però sense vot.
Article dotze
U. Les normes de funcionament del Consell Assessor seran:
a) El Consell Assessor es reunirà si més no dues vegades a l'any en sessió ordinària i amb caràcter extraordinari sempre que el President ho jutge oportú o ho sol·licite la majoria absoluta dels seus membres.
b) El quòrum perquè tinga validesa la constitución del Consell Assessor serà el de la majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria, i d'un mínim de cinc membres en la segona, i haurà d'estar-ne necessàriament entre ells el President o algú dels vice-Presidents. Entre la primera i la segona convocatòria hi haura de mitjançar almenys trenta minuts.
c) Las decisions s'adoptaran per majoria dels membres assistents a la sessió, i decidirà els empats, si fa el cas, el President.
Dos. En allò no previst en aquest article s'estarà al que disposa el Capítol II del Títol Primer de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958.
CAPITOL III Organització administrativa
Article tretze
U El President de l'Institut nomenarà el Secretari General, a qui, sense perjudici de les facultats reservades al President i al Director, li correspon la coordinació tècnica, administrativa i la direcció del personal de l'Institut.
Dos. Seran funcions del Secretari General les següents:
a) L'execució i seguiment dels plans i programes d'actuació i acords adoptats o establerts pels òrgans de direcció de l'Institut.
b) L'impuls, desplegament i coordinació dels treballs, estudis, investigacions, assessoraments i la resta d'activitats empreses pels diferents serveis tècnics.
c) L'administració financera i comptable de l’Institut i la gestió de la contractació.
d) La coordinació administrativa i gestió dels serveis de règim intern i de personal.
e) La vigilància i fiscalització de totes les dependències al seu càrrec i l’establiment del règim intern d'aquestes.
f) Dictar instruccions i circulars per al bon funcionament de l'Institut.
g) L'atenció en els assumptes de caràcter general o indeterminat no atribuïts a altres òrgans de l’Institut.
Tres. En dependència directa del Secretari General s'enquadren els serveis tècnics.
CAPITOL IV Personal
Article catorze
U El personal de l’Institut es regirà per les normes de Dret Laboral i si fa el cas de Dret Civil que li siguen d'aplicació.
Dos. La pertinència al Comitè de Direcció o al Consell Assessor no generarà en cap cas drets laborals respecte a l'IMPIVA. El mateix criteri s'aplicarà al Director de l'Institut.
Tres. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana que s'incorporen a l’IMPIVA serà la que regula la Llei 10/8195 de 31 de juliol, de la Función Pública Valenciana, i altres normes complementàries.
Cuatre. La contractació de personal es realitzarà solament mitjançant les proves d'admissió corresponents establertes i convocades per l’IMPIVA, per acord del Comitè de Direcció, i segons els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Cinc. El règim de retribució del personal de l’IMPIVA s'adaptarà al que, amb caràcter general, regesca per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, amb les excepcions imposades per necessitats del servei i característiques especials del lloc de treball.
CAPITOL V Recursos i règimen econòmic
Article quinze
Seran recursos de l'institut els següents:
1. Les consignacions previstes en els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana, inclús les establertes en els programes d'inversions públiques.
2. Les subvencions o aportacions voluntàries d'Entitats i Institucions, tant públiques com privades.
3. Les rendes i productes que generen els béns i valors que integren el patrimoni de l'Institut.
4. Els ingressos procedents dels serveis realitzats per l'Institut, que en cap cas tindran la consideració de taxa.
5. Qualssevol altres recursos que s'hi pogueren atribuir.
Article setze
El pressupost de l’IMPIVA s'ajustarà a allà que estableix la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i a les previsions de les Lleis de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Article disset
U L'avantprojecte de pressupost es trametrà a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme per a la seua posterior elevació, abans de l'1 de juny de cada any, a la Conselleria d'Economia i Hisenda a efectes de la seua integració en el Pressupost de la Generalitat Valenciana.
Dos. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats i gestionats sota el principi d'equilibri presupostari.
Tres. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les Entitats de Dret Públic subjectes a la Generalitat Valenciana.
Article divuit
El control financer de l’IMPIVA s'efectuarà d'acord amb el que estableix la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO ADDICIONAL
El personal laboral que a l'entrada en vigor de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, prestava els seus serveis a l’Organisme Autònom Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), s'integrarà a la plantilla de la nova entitat de Dret Públic, tot conservant la totalitat dels drets laborals que tinguesen reconeguts pel Conveni Col·lectiu que els fora d'aplicació i, inclús, l'antiguitat.
Així mateix, aquest personal, a través dels seus representants, podrà celebrar amb la Generalitat Valenciana l'acord a què es refereix l'article 46.6 de la Llei 8/1980, de 10 de març,, per a quedar en la situació de excedència.
En el supòsit de dissolució de l’IMPIVA, la Generalitat Valenciana arbitrarà els mecanismes necessaris per a que aquest personal puga integrar-se en la seua plantilla laboral.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Conseller de Indústria, Comerç i Turisme per a dictar totes aquelles disposicions que calguen en el desplegament i aplicació del que estableix aquest Decret.
Segona
El present Decret entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de maig de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE

linea