diari

Instrucció conjunta de 2 de maig de 1989, de la Intervenció General i la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, sobre meritació i percepció de retribucions bàsiques i complementàries de caràcter fix i periòdic.

(DOGV núm. 1074 de 30.05.1989) Ref. Base de dades 1162/1989

Instrucció conjunta de 2 de maig de 1989, de la Intervenció General i la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, sobre meritació i percepció de retribucions bàsiques i complementàries de caràcter fix i periòdic.
El número 4 de l'article 8 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989 estableix que: «les retribucions bàsiques i complementàries que s'abonen amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen, excepte en els casos següents, en què es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu, i en el d'incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què es cesse en el servei actiu, excepte quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el d'iniciació de llicències sense dret a retribució.»
El paràgraf 1r. del número transcrit assenyala, que els abonaments seran els procedents d'acord amb la situació dels funcionaris el dia 1 de cada mes i, per consegüent, tractant-se de casos de trasllat com a conseqüència de resolució de concursos en els quals es produeix canvi de nivell i de complement específic, i fins i tot amb canvi de residència, constitueixen supòsits de necessària concreció.
D'altra banda, el número 5 del mateix precepte conté les bases per a liquidació dels pagaments extraordinaris, regulant excepcions per a les quals resulta necessari puntualitzar el corresponent criteri a aplicar. Per això es dicten les instruccions següents:
Primera
En els casos de cessament en un lloc de treball per trasllat a un altre amb diferents retribucions complementàries després del dia 1 d'un mes, com les retribucions bàsiques i complementàries estan meritades el dia 1 anterior, el funcionari percerbrà per aqueix mes les retribucions corresponents al lloc cessat, encara que es prenga possessió del nou lloc en el mateix mes.
Les retribucions complementàries del nou lloc de treball com les bàsiques del funcionari passaran a percebre's amb efectes del dia 1 del mes següent al de la pressa de possessió, amb càrrec als crèdits del lloc de treball esmentat.
Si el nou Lloc de treball suposa canvi de residència i tot o part del termini de possessió es produexi des del dia 1 del mes següent al cessament, les retribucions meritades aqueix dia seran les de l'anterior Lloc de treball i es percebran amb càrrec al crèdit del nou Lloc, passant a meritar les noves retribucions complementàries a partir del dia 1 del mes immediat següent a la presa de possessió.
Si s'hagués consolidat el grau i el nou Lloc de treball fos inferior, es percebrà el complement de destinació corresponent al grau personal i l'específic de la nova destinació.
Segona
Quan, tal com prescriu el número 5 de l'art. 8 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, s'haja d'abonar un pagament extraordinari en quantia proporcional als mesos i dies de servei efectivament prestats, es considerarà que els pagaments extraordinaris corresponen als períodes que transcorren des del 1 de desembre al 31 de maig següent i des del dia 1 de juny al 30 de novembre immediat.
Tercera
En els casos de l'apartat a) del número 5 de l'art. 8 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, la liquidació del pagament extraordinari computarà cada mes natural complet i dia per un sisé i un cent vuitanté, respectivament de la quantia del pagament extraordinari meritada per un període de sis mesos, tenint en compte que si la suma de dies dels mesos incomplets fos trenta o superior, cada fracció de trenta es considerarà com un mes complet.
Quarta
El gaudiment de llicències sense dret a retribució produirà reducció proporcional en la quantia del pagament extraordinari corresponent.
Cinquena
En els casos de cessament en el servei actiu, per causes distintes a jubilació o defunció, l'abonament del pagament extraordinari corresponent o fracció d'aquest es produirà el dia del cessament.
En els casos de defunció o jubilació, aqueix mes es computarà complet.
Sisena
Quan es produesca la mobilitat prevista en l'art. 17 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, els cessaments i les preses de possessió donaran lloc, retributivament, al fet que es liquiden, respectivament, com els casos b) i a) del número 4 de l'art. 8 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, i s'hi aplicaran les normes de fraccionament de pagaments extraordinaris fins al cessament i des de la presa de possessió.
Setena
En els casos de presa de possessió com a funcionari de nou ingrés o de reingrés en el servei actiu i en els de cessament, en què així s'escaiga, les retribucions bàsiques i complementàries que s'abonen amb caràcter fix i periodicitat mensuals, es liquidaran per dies efectius, considerant amb aquesta finalitat, en qualsevol cas, l’import diari equivalent a un trenté de l’import mensual.
València, 2 de maig de 1989.
El Director General de Pressupostos:
José Antonio Pérez García i
L'Interventor General:
Juan Murria Arnau.

linea