diari

Decret 77/1992, d'11 de maig, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l'Institut Valencià d'Administració Pública com a organisme autònom de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1785 de 19.05.1992) Ref. Base de dades 1189/1992

Decret 77/1992, d'11 de maig, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l'Institut Valencià d'Administració Pública com a organisme autònom de la Generalitat Valenciana.
Per Decret 154/1990, d’1 d'octubre, del Govern Valencià, es va aprovar el reglament de l’Institut Valencià d’Administració Pública com a organisme autònom de la Generalitat Valenciana.
En el seu preàmbul, s'hi va fer palesa la pretensió de l’Institut Valencià d’Administració Pública de servir la societat a través de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, impulsant la modernització administrativa.
La modernització social sense modernització administrativa té un límit i un cost elevat, en termes de solidaritat i d’eficiència social. En aquest sentit, la modernització administrativa és un objectiu irrenunciable per a qualsevol programa de progrés, per la qual cosa l’Institut Valencià d’administració Pública, des de la seua creació com a organisme autònom, pretén jugar un important paper com a òrgan productor i difusor de les idees, de les tècniques, dels coneixements i valors d'una nova cultura administrativa, que definesca l'administració com a servei i considere el ciutadà com a client.
Però la modernització administrativa suposa, en l’escenari actual, l'assumpció de mesures com la contenció en la despesa pública, unida a una millora progressiva, tant quantitativa com qualitativa, en la prestació dels serveis, sense que això implique un increment dels recursos necessaris per al seu compliment sinó, ben al contrari, una racionalització en el seu aprofitament, en termes d’eficàcia i d’eficiència.
Alhora, l’experiència pròpia de l’Institut, des de la conversió en organisme autònom, ha confirmat la gestió de tres tipus de productes que, a més de la lògica interrelació, tenen prou especificat per a constituir unitats administratives diferenciades.
Es tracta, doncs, de dissenyar una estructura organitzativa que sustente els tres objectius esmentats - selecció, formació i estudis -, mitjançant la creació de tres serveis diferenciats. L’estructura anterior, útil en el seu moment, entrebanca l’especialització desitjada en la gestió dels objectius de l’Institut, sense que l’estructura proposada supose un increment en la despesa.
En conseqüència, el nou model organitzatiu manté la figura del Subdirector com un element de suport al director i de coordinació administrativa dels serveis de l’Institut, i s'hi detallen les atribucions de cadascuna de les unitats administratives que en resulten.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 11 de maig de 1992,
DECRETE:
Article primer Naturalesa i règim jurídic
L’Institut Valencià d’Administració Pública es configurà per la Llei 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1990, com un organisme autònom de naturalesa administrativa, amb personalitat jurídica pròpia i adscrit a la Conselleria d’Administració Pública.
L’Institut Valencià d’Administració Pública, en les seues actuacions com a organisme autònom, s'hi regeix pel que disposen la Llei sobre Règim Jurídic de les Entitats Estatals Autònomes, la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i per aquest reglament.
Article segon. Funcions
Són funcions de l’Institut:
a) La selecció, formació i perfeccionament del personal de la Generalitat Valenciana, a excepció del personal sanitari, docent, investigador i de seguretat.
b) La selecció, formació i perfeccionament del personal de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per raó de l’exercici de les competències que en aquesta matèria corresponen a la Generalitat Valenciana en l’Estatut d’autonomia,, així com en l’execució dels convenis que l’Institut Valencià d’Administració Pública subscriga amb les corporacions esmentades, fonamentalment aquells referits a la funció pública única, i amb l’Institut Nacional d’Administració Pública.
c) La realització i promoció de les activitats d'investigació, estudi, assessorament, documentació, difusió i publicació necessàries per al desenvolupament del procés general de perfeccionament de l'administració pública de la Generalitat Valenciana, com també per a la racionalització de les seues funcions i per a les relacions amb els ciutadans com a usuaris i clients dels seus serveis.
d) La coordinació, col·laboració i cooperació amb altres centres, instituts o escoles, en l’àmbit de les comunitats autònomes, estatal i internacional, que tinguen al seu càrrec la realització de funcions semblants a les referides en els apartats anteriors.
Article tercer. De l’estructura orgànica de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
L’Institut Valencià d’Administració Pública, sota la dependència del seu director, amb rang de director general, nomenat pel Govern Valencià a proposta del Conseller d’Administració Pública, s'estructura en:
- Subdirecció.
- Servei de Gestió Econòmico- administrativa i Afers Generals.
- Servei de Selecció.
- Servei de Formació.
- Servei d'Estudis.
Article quart. Del director
1. Correspon al director la direcció i representació de l'Institut, la presentació del seu pressupost, la presentació i firma, si escau, dels convenis a què es refereixen els apartats b) i d) de l'article 2, i l'expedició dels títols i diplomes dels cursos organitzats per l'Institut.
2. El director de l'Institut actuarà com a òrgan de contractació, amb les facultats previstes en l'article 7 de la Llei de Contractes de l' Estat vigent.
3. Així mateix ', corresponen al director les funcions que, quant a l'autorització de la despesa i a la disposició i liquidació del crèdit exigible, preveu l'article 40 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual aprovà el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, dins dels límits establerts en l'article 28 d'aquesta llei.
Article cinqué. Del subdirector
Sota la dependència del director, hi haurà la figura del subdirector el qual, com a màxima jerarquia del nivell administratiu, coordinarà i garantirà el funcionament de tots els serveis generals de l’Institut. En especial li correspon:
- Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats i l'avantprojecte del pressupost de l’Institut.
- Exercir la coordinació dels programes i plans d'actuació quan en aquests intervinga mes d'un servei de l’Institut.
- Proposar la millora i el perfeccionament dels serveis de l’Institut, vetlar per l’organització i el mètode de treball, atenent principalment els costos i rendiments. En especial, els serveis d'assessorament lingüístic i els informàtics generals.
- Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten al funcionament dels serveis.
- Realitzar la inspecció de tots els serveis de l’Institut i del seu personal.
- Proposar els contractes d'obres, serveis i subministraments, com també l'adquisició i lloguer d'immobles.
- Proposar la resolució dels recursos i reclamacions que es presenten com a conseqüència de les actuacions de l’Institut.
- Substituir el director en cas d’absència, vacant o malaltia d'aquest i representar l’Institut per delegació del director.
Article sisè. Del Servei de Gestió Econòmico- administrativa i Afers Generals
Depenent del subdirector de l'Institut, hi haurà un Servei de. Gestió Econòmico- administrativa i Afers Generals.
Correspon a aquest servei:
- Vetlar pel funcionament correcte de l'arxiu i del registre general.
- Actualitzar i revisar periòdicament l’inventari de béns i de materials.
- Preparar i realitzar la gestió pressupostària.
- Preparar els contractes d'obres, serveis i subministraments, com també l'adquisició i el lloguer d'immobles.
- Tramitar documents, ingressos i pagaments, el moviment de fons de l’Institut i, en general, les funcions pròpies de les oficines pressupostàries.
- Tramitar els nomenaments, destinacions, excedències, jubilacions i permisos del personal que preste serveis en l’Institut.
- Conservar i custodiar els expedients personals dels empleats públics que presten serveis en l’Institut.
- Tramitar els recursos i les reclamacions que es presenten com a conseqüència de les actuacions de l’Institut.
Article setè. Dels serveis de Selecció, Formació i Estudis
Depenent del director, sense perjudici de la coordinació administrativa atribuïda al subdirector en l'article cinqué, es creen els serveis següents:
- Servei de selecció.
- Servei de Formació.
- Servei d'Estudis.
Article vuité. Del Servei de Selecció
Correspon al Servei de Selecció:
- Planificar, organitzar, desplegar i executar els processos selectius per a l’ingrés en l'administració pública valenciana, així com en les corporacions locals que hi hagen subscrit conveni.
- Elaborar i proposar les convocatòries de proves selectives en execució de l’oferta pública d'ocupació anual.
- Prestar assessorament i suport material i tècnic als tribunals de les proves selectives convocades en desplegament de l’oferta pública d’ocupació anual, abans, durant i després del procés selectiu.
- Prestar l'atenció i informació deguda als aspirants, abans, durant i després del procés selectiu.
- Preparar i proposar qüestionaris, supòsits pràctics i, en general, coordinar els mitjans materials i humans necessaris per a l’execució de les proves.
- Prestar assessorament i suport tècnic a altres entitats públiques o privades que sol·liciten la col·laboració de l’Institut per a la selecció del seu personal.
- Executar les funcions atribuïdes al consell rector en l'article 11 en matèria de selecció.
Article novè. Del Servei de Formació
Correspon al Servei de Formació:
- Planificar i coordinar els treballs i estudis conduents a l'elaboració i proposta del pla anual de formació de l'Institut.
- Gestionar i executar aquest pla, d'acord amb els criteris d'agilitat i desconcentració.
- Proposar l'homologació de cursos de competència de l'IVAP impartits per altres òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana, així com d'altres entitats de dret públic i privat.
- Proposar les resolucions que despleguen el pla anual de formació de l'Institut.
- Proposar i tramitar la subscripció de convenis amb corporacions locals o altres entitats públiques en relació amb els respectius plans de formació dels organismes esmentats.
- Executar les funcions atribuïdes al consell rector en l'article 11 en matèria de formació.
Article deu. Del Servei d'Estudis
Correspon al Servei d'Estudis:
- Realitzar estudis i investigar en matèries relacionades amb les administracions públiques.
- Preparar materials didàctics i manuals com a suport instrumental als processos selectius i de formació.
- Proposar programes de beques d'estudi i ajudes a la investigació, així com realitzar el seguiment i l'avaluació d'aquests programes.
- Elaborar i proposar informes sobre assumptes d'interés especial per a l'administració de la Generalitat Valenciana.
- Conservar, mantenir i actualitzar els fons bibliogràfics, documentals i informatius especialitzats en matèries d'administració pública.
- Coordinar la preparació d'aquelles publicacions que realitze l'Institut.
- Assessorar i realitzar funcions de consultoria en matèries pròpies de l'Institut a entitats públiques i privades.
- I també l'execució de les funcions que, en l'article 11, s'hi atribueixen al consell rector en aquestes matèries.
Article onze. Del consell rector
Com a òrgan de trobada entre l’Institut Valencià d’Administració Pública i la societat, i d’acord amb el que preveu l'article 23.f) del Decret Legislatiu de 20 de març ,de 1991, del Govern Valencià, pel qual aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, es crea el Consell Rector de l’Institut Valencià d’Administració Pública, amb les funcions següents:
- Aprovar l'avantprojecte del pressupost de l’Institut.
- Aprovar el pla general d'activitats de l’Institut.
- Analitzar els criteris i les directrius aplicats en els procediments i les tècniques que s'utilitzen en la selecció del personal al servei de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
- Analitzar les necessitats de formació, així com la implantació de noves tecnologies i procediments en aquesta matèria.
- Impulsar la desconcentració i descentralització de l'acció formativa, Així com la implantació de mètodes per a la formació a distància.
- Cooperar amb altres centres de selecció i formació, en l’àmbit de les comunitats autònomes, estatal i internacional.,
- Estudiar i proposar qualssevol altres matèries relacionades amb les activitats pròpies de l’Institut.
Article dotze. De la composició del consell rector
1. El consell rector estarà presidit pel Conseller d’Administració Pública; en serà vice-president el Secretari General de la Conselleria d'Administració Pública, i l’integraran els membres següents:
- El Director General d’Avaluació de Programes i Inspecció General de Serveis.
- El Director General de l’Institut Valencià d’Administració Pública.
- El Director de l’Institut Valencià d'Estudis de Salut Pública.
- El Director General de la Funció Pública.
- El Director General d'Organització i Sistemes d'Informació
- El Director General d’Administració Local.
- El Director General de Justícia i Interior.
- Un representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb rang de director general.
- Un representant per cadascun dels partits o coalicions electorals amb representació en les Corts Valencianes.
- Sis alcaldes de municipis de la Comunitat Valenciana, en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tot i garantint sempre que les tres províncies hi estiguen representades.
- Un representant per cadascuna de les universitats de la Comunitat Valenciana.
- Un representant dels mitjans de comunicació per cadascuna de les tres províncies.
- Tres representants de les centrals sindicals amb més implantació en l'administració pública de la Generalitat Valenciana.
- Dos representants d'organitzacions empresarials amb implantació a la Comunitat Valenciana.
. Dos representants del Ministeri per a les Administracions Públiques.
- Dos representants d’empreses consultores de prestigi notori per la seua activitat en l’àmbit de les administracions públiques, preferentment en temes relacionats amb el marketing públic i amb l'aplicació de tècniques en la prestació de serveis per a l'administració pública.
Actuarà com a secretari del consell rector, amb veu però sense vot, el Subdirector de l’Institut Valencià d’Administració Pública.
2. Els representants a qui es refereix el punt anterior que pertanyen a institucions o a entitats de dret públic, seran designats per les juntes directives o òrgans rectors corresponents. Els representants d'entitats privades ho seran pel Conseller d'Administració Pública, a proposta del Director de l’Institut Valencià d’Administració Pública. La representació del Ministeri per a les Administracions Públiques serà designada per aquest.
3. Dins del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Administració Pública es constitueixen les comissions de treball següents:
- Comissió de selecció.
- Comissió de formació.
- Comissió d'estudis.
Cadascuna entendrà, segons la seua distinta especialitat, de les matèries a què es refereix l'article 11, en relació amb els articles 8, 9 i 10, respectivament.
Les comissions de treball actuaran per delegació del consell rector, i els seus membres s'hi integraran. Els caps dels serveis de Selecció, de Formació i d'Estudis actuaran, respectivament, com a secretaris de les comissions del mateix nom, amb veu però sense vot.
Article tretze. Del règim de funcionament del consell rector
1. El consell rector es reunirà almenys amb caràcter semestral, i sempre que siga convocat pel seu president o a petició de la tercera part dels membres.
2. El consell rector, com a òrgan col·legiat, es regirà en el seu funcionament pel que estableix la Llei de Procediment Administratiu.
3. L’Institut Valencià d’Administració Pública, com a organisme autònom, inclourà en el seu pressupost l'assignació corresponent per al funcionament correcte del consell rector, i disposarà l’assistència adient de mitjans materials i humans en l’òrgan esmentat.
Article catorze. Del personal de l’Institut
El personal de l’Institut Valencià d’Administració Pública, com a organisme autònom de caràcter administratiu, es regirà per les normes que, en matèria de funció pública, siguen d'aplicació al personal de la Generalitat Valenciana.
Article quinze. De la gestió del patrimoni de l'Institut Valencià d’Administració Pública.
Per al compliment adequat de les seues finalitats, l'Institut Valencià d’Administració Pública podrà procedir a l’adquisició i alienació de béns immobles que no tinguen la qualificació legal de subministrament en els termes establerts en la Llei 1/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
Article setze. Dels béns i mitjans econòmics de l’Institut Valencià d’Administració Pública
Els béns i mitjans econòmics de l’Institut Valencià d’Administració Pública són els següents:
a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni, així com els productes i les rendes d'aquest.
b) Les transferències i subvencions que anualment es consignen en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
c) Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguen i, en particular, els procedents de les taxes per la realització de proves selectives i dels preus per la realització de cursos o de qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats de l’Institut.
d) Les subvencions, aportacions voluntàries o donacions que s'atorguen al seu favor per persones públiques o privades.
e) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que estiga autoritzat legalment de percebre.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Mitjançant aquest decret queda derogat el Decret 154/1990, d’1 d'octubre, del Govern Valencià, que aprovà el reglament de l’Institut Valencià d’Administració Pública com a organisme autònom de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d’Administració Pública dictarà les normes necessàries per al desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de maig de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Administració Pública,
EMÈRIT BONO I MARTINEZ

linea