diari

Decret 96/1994, de 24 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública docent de la Generalitat Valenciana per a 1994.

(DOGV núm. 2292 de 20.06.1994) Ref. Base de dades 1343/1994

DECRET 96/1994, de 24 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública docent de la Generalitat Valenciana per a 1994. [94/4155]
L'article 9.1 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, estableix que, durant l'any 1994, se suspèn la vigència de l'article 20.4 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana en l'àmbit de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes, relatiu a la necesitat que l'oferta d'ocupació pública continga la totalitat de les places dotades pressupostàriament i les quals es troben vacants. S'hi indica, així mateix, que, no obstant, el Govern Valencià podrà autoritzar, excepcionalment, la convocatòria d'aquelles places dotades pressupostàriament que siguen estrictament necessàries per al funcionament dels serveis públics, tenint prioritat entre altres, els servei prestats en l'àmbit docent. D'aquesta manera les dues-centes places que s'ofereixen al cos de mestres seran destinades tant a la cobertura de les vacants produïdes per jubilació, com a la cobertura de les substitucions.
L'article 4.1 del Reial Decret 574/1991, de 22 d'abril, pel qual es regula, transitòriament, l'ingrés en els cossos de funcionaris docents a què es refereix la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, estableix com a condició la publicació de l'oferta d'ocupació docent prèvia a la realització de les convocatòries per a la provisió de les places vacants autoritzades en la dita oferta.
D'altra banda, el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en la disposició transitòria primera, estableix la possibilitat que el personal laboral fix que estiga ocupant llocs de treballs classificats en les relacions de llocs de treball com reservats a funcionaris, puga integrar-se al règim administratiu funcionarial, sempre que reunisquen els requisits de titulació exigibles en cada cas. Referent al procediment, la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, crea, en l'article 37.1, un torn específic que denomina de {REF Places afectades per l'article 15 de la Llei de Mesures}.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació i Ciència, després de l'informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, escoltats els sindicats de l'ensenyament representats en la mesa sectorial, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 24 de maig de 1994,
DECRETE:
Article primer
En compliment de l'article 9.1 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, per a l'exercici 1994, en relació amb l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, de l'article 2 del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Govern Valencià, i de la disposició addicional deu, apartat 1, i disposició addicional catorze, apartats 1, 2 i 3, de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública Docent per a 1994, d'acord amb el que estableix aquest decret.
Article segon
1. D'acord amb el que estableix la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, les persones minusvàlides seran admeses, amb igualtat de condicions que la resta d'aspirants, en les proves selectives, incloses les corresponents a la promoció interna.
Les convocatòries per a la provisió de llocs d'aquesta oferta no podran establir exclusions per minusvàlues, llevat dels casos en què aquestes siguen incompatibles amb el compliment de les tasques o funcions corresponents.
2. Es fixarà una reserva que no serà inferior al 3% de les vacants, perquè aquestes puguen ser ocupades per personal amb una discapacitat de grau igual o superior al 33%, de manera que progressivament s'aconseguesca el 2% dels efectius totals del personal docent de la Generalitat Valenciana, sempre que se superen les proves selectives. Els interessats hauran de formular l'opció de llocs reservats en la sol·licitud de participació en les convocatòries, indicant-ho-hi expressament.
3. Correspondrà als òrgans competents de la Conselleria de Treball i Afers Socials acreditar la condició de la persona amb minusvàlua o discapacitada, a l'efecte de poder participar en les convocatòries esmentades.
La compatibilitat amb el compliment de tasques i funcions podrà ser acreditada tant pels òrgans esmentats com per l'administració sanitària. En totes les convocatòries es farà indicació expressa d'aquesta competència.
Article tercer
En l'oferta s'inclouen les vacants dotades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994, la provisió de les quals es preveu realitzar durant aquest exercici d'acord amb la distribució següent:
Funcionaris del grup A
Cos de professors d'Ensenyament Secundari: 900
Cos de professors de Música i Arts Escèniques: 25
Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny: 20
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 30
Total grup A: 975
Funcionaris del grup B
Cos de mestres: 200
Cos de professors tècnics de Formació Professional: 350
Cos de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny: 10
Total grup B: 560
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'organització de les proves selectives per a l'ingrés en l'administració de la Generalitat Valenciana que es deriven de les convocatòries objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública es realitzarà a través de la Conselleria d'Educació i Ciència. Aquestes proves es concretaran en les convocatòries corresponents tenint en compte el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'aquestes.
Segona
Les proves selectives d'accés als cossos docents que es convoquen pel torn que estableix l'article 37.1 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, denominat de {REF Places afectades per l'article 15 de la Llei de Mesures}, es portaran a terme mitjançant convocatòria que incloga únicament l'esmentat torn.
Els requisits de titulació i el sistema de selecció aplicat al personal laboral en llocs docents d'ensenyament no universitari inclosos en les dites convocatòries seran els establerts per a l'ingrès en la funció pública docent, si bé es podran suprimir aquells exercicis que es corresponguen amb coneixements ja acreditats en les proves que s'haguessen superat per a accedir a la condició laboral.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els llocs de treball inclosos en aquesta oferta d'ocupació pública no podran modificar la seua classificació fins després que s'hagen realitzat les proves selectives corresponents i la provisió dels llocs de treball.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 24 de maig de 1994
El president de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO GONZÁLEZ

linea