diari

ACORD de 26 de març de 2002, del Govern Valencià, constituït en Junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual se'n modifiquen els estatuts. [2002/X3173]

(DOGV núm. 4220 de 03.04.2002) Ref. Base de dades 1343/2002

ACORD de 26 de març de 2002, del Govern Valencià, constituït en Junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual se'n modifiquen els estatuts. [2002/X3173]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de març de 2002, va adoptar el següent acord:
El text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, estableix en l'article 144 que correspon a la Junta general d'accionistes d'acordar la modificació dels estatuts.
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta general extraordinària i universal d'accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 26 de març de 2002, com a Junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Desemborsament del capital social pendent.
2n. Ampliació del capital social per mitjà de l'elevació del valor nominal de les accions.
3r. Ampliació del capital social per mitjà de l'emissió de noves accions.
4t. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, relatius al capital social i accionariat.
5é. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat, atorgant per a això, si és procedent, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
En tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present el seu soci únic, la Generalitat Valenciana.
Després de l'oportuna deliberació i com que no hi ha intervencions de què se sol·licite constància, el Govern Valencià, com a Junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
1. Desemborsar el 75% pendent del valor nominal de les accions de nova emissió, números 1.001 al 5.600, ambdós inclusivament, de la societat, corresponents a l'ampliació del capital social de 5 d'octubre de 2001, això és, dos mil dos-cents cinquanta-tres euros i set-centes noranta-cinc mil·lèsimes d'euro (2.253,795 euros) (375.000 pessetes) per acció. El desemborsament s'haurà de fer abans del dia 15 d'abril del 2002, i haurà de ser en metàl·lic.
Renunciar per mitjà del present acord al dret que concedeix l'article 42 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, quant a la publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil de la forma i termini en què s'acorde realitzar el pagament.
2. Donar nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desembossats els dividends passius pendents, això és, el 75% del valor nominal de les accions números 1.001 al 5.600, ambdós inclusivament, de la societat, de la següent forma íntegrament substitutiva de l'anterior:
“Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de setze milions huit-cents vint-i-huit mil tres-cents trenta-huit euros amb noranta-dos cèntims d'euro (16.828.338,92 euros), dividit en 5.600 accions nominatives de tres mil cinc euros amb seixanta mil cinc-centes vint-i-una milionèsimes d'euro (3.005,060521 euros) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desembossades.
Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 5.600, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple”.
Segon
1. Ampliar el capital social en la xifra de cinc mil dos-cents seixanta-un euros amb huit cèntims d'euro (5.261,08 euros), fins a deixar-lo establit en la xifra de setze milions huit-cents trenta-tres mil sis-cents euros (16.833.600 euros).
L'ampliació de capital social es realitza per mitjà de l'elevació del valor nominal de totes i cada una de les accions de la societat, números 1 a 5.600, ambdós inclusivament, en la xifra concreta de 0,939478 euros per acció, fins a deixar el valor nominal de les accions establit en la xifra de tres mil sis euros (3.006 euros).
El soci únic, de conformitat amb el que establix l'article 152 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, presta el seu consentiment a la citada ampliació de capital social.
El contravalor de l'augment consistirà en aportacions dineràries, el desemborsament de les quals s'haurà de fer abans del dia 15 d'abril del 2002, inclusivament.
2. Donar nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desembossat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de la societat, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
“Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de setze milions huit-cents trenta-tres mil sis-cents euros (16.833.600 euros), dividit en 5.600 accions nominatives de tres mil sis euros (3.006 euros) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desembossades.
Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 5.600, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple”.
Tercer
1. Ampliar el capital social en la xifra de trenta-quatre milions dos-cents onze mil dos-cents huitanta-sis euros (34.211.286 euros), fins a deixar-lo establit en la xifra de cinquanta-un milions quaranta-quatre mil huit-cents huitanta-sis euros (51.044.886 euros).
L'ampliació de capital social es realitza per mitjà de l'emissió d'11.381 noves accions, números 5.601 a 16.981, ambdós inclusivament, de tres mil sis euros (3.006 euros) de valor nominal cada una d'elles, que són subscrites en este acte pel soci únic.
De conformitat amb el que establix l'article 154.2 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, es fa constar expressament que la quantitat pendent de desemborsament de l'ampliació de capital acordada amb anterioritat no excedix el 3% del capital social.
El contravalor de l'augment consistirà en aportacions dineràries, el desemborsament de les quals es farà d'acord amb el següent calendari:
– El 50 per 100 de l'ampliació de capital social, això és, dèsset milions cent cinc mil sis-cents quaranta-tres euros (17.105.643 euros), corresponents al 50% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, això és, mil cinc-cents tres euros (1.503 euros) per acció, abans del dia 30 de maig del 2002, inclusivament.
– El 50 per 100 de l'ampliació de capital social, això és, dèsset milions cent cinc mil sis-cents quaranta-tres euros (17.105.643 euros), corresponents al 50 per 100 del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, això és, mil cinc-cents tres euros (1.503 euros) per acció, abans del dia 30 de juliol de 2002, inclusivament.
2. Donar nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desembossat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
“Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de cinquanta-un milions quaranta-quatre mil huit-cents huitanta-sis euros (51.044.886 euros), dividit en 16.981 accions nominatives de tres mil sis euros (3.006 euros) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desembossades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 16.981, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple”.
Quart
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públics els anteriors acords, declarant-los executats i donant nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, i realitze les manifestacions necessàries a l'efecte. Se'ls faculta així mateix per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic de l'acord social, així com per a realitzar totes les gestions necessàries a fi de procedir a la inscripció de l'acord anterior en el Registre Mercantil.
València, 26 de març de 2002
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea