diari

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1990.

(DOGV núm. 1315 de 31.05.1990) Ref. Base de dades 1390/1990

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1990.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
EXPOSICIO DE MOTIUS
Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1990 s’estructuren des del disseny estratègic del Programa Econòmic Valencià 1988-91, amb l’objectiu de maximitzar la consecució dels objectius sectorials i generals que hi preveu amb la incorporació dels ajusts que exigeix la dinàmica social i econòmica sobre la qual es reflecteixen.
En aqueix context, l'ampliació del període de programació que suposa el Programa de Desenvolupament Regional 1989/93 i la inclusió en aquest de l’escenari financer que es deriva de la nostra incorporació als Fons Comunitaris aporten al Pressupost de la Generalitat Valenciana una nova dimensió financera, que es reflecteix en un creixement substantiu de les despeses d'inversió. Aquest increment, que comporta un major recurs a l’endeutament, es realitza mantenint la moderació del seu pes relatiu en el conjunt dels nostres recursos en funció de l’equilibri financer rigorós que constitueix una constant del nostre comportament pressupostari.
El projecte de Pressupostos per a 1990 manté el model de gestió pressupostària iniciat en l’exercici de 1988 i inspirat en els objectius d'eficiència i eficàcia per a l'Administració de la Generalitat que exigeix el Programa Econòmic, profunditzant en els criteris de gestió, execució immediata i pagament i en una millor utilització dels recursos financers.
El projecte de Llei que a continuació es presenta emfatitza les prioritats del Programa Econòmic Valencià 1988-91 i recull en les seues assignacions el resultat de la concertació social duta a terme pel Consell, de la qual es deriva, en general, una acceleració de les previsions d'actuació previstes en el Programa. En aquest sentit han de destacar-se els creixements pressupostaris dels recursos destinats a: a) les infrastructures productives, com a forma de resoldre les estrangulacions de la nostra economia; b) l’extensió i millora dels serveis públics de caràcter social i de la política d'ocupació i c) la conservació i recuperació del nostre medi ambient.
I
Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article u
1. Amb aquesta Llei s'aproven els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1990, integrats per:
a) El Pressupost de la Generalitat Valenciana, en l’Estat de Despeses del qual es concedeixen crèdits per un import de 557.238.681 milers de pessetes.
b) El Pressupost dels Organismes Autònoms de la Generalitat Valenciana, en les dotacions de despeses dels quals es concedeixen crèdits per import de 200.120.715 milers de pessetes.
c) El Pressupost de les Empreses Públiques de la Generalitat per un import de 25.957.689 milers de pessetes.
2. Els Estats d’Ingressos dels Ens esmentats en l'apartat 1, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari, pel mateix import que figura en el seu Estat de Despeses.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals és cedit per l’Estat a la Generalitat Valenciana s'estimen en 9.284.000.000 pessetes.
3. Per l’execució dels Programes integrats en l’Estat de Despeses del Pressupost de la Generalitat Valenciana, esmentat en l'apartat 1, punt a) d'aquest article, la distribució de crèdits per grups funcionals és la següent, en milers de pessetes:
1. Serveis de caràcter general 5.861.519
2. Defensa, protecció civil i seguretat social 1.744.741
3. Seguretat, protecció i promoció social 29.107.173
4. Producció béns públics de caràcter social 384.401.032
5. Producció béns públics de caràcter econòmic 48.816.902
6. Regulació econòmica de caràcter general 5.991.885
7. Regulació econòmica dels sectors productius 121, 106.671
8. Desenvolupament empresarial 260.274
9. Transferències al sector públic territorial 59.695.025
10. Deute públic 9.253.459
Total 557.238.681
De la determinació dels crèdits
Article dos. Augment de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana
Amb efecte d’1 de gener de 1990, el conjunt de les retribucions bàsiques i de les complementàries de caràcter fix i periòdic, assignades als llocs de treball que ocupa el personal en actiu al servei de la Generalitat Valenciana no sotmès a legislació laboral, experimentarà un increment del 6 per cent, sense perjudici, si s'escau, de l'adequació d'aquestes últimes quan calga per a assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarde la relació escaient amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
Article tres. Retribucions dels alts càrrecs
1. Les retribucions íntegres dels alts càrrecs es fixen per les quanties que es determinen en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, d'acord amb l’equiparació fixada en l'article 7.4 de la Llei 1/1983, de 28 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1983.
El règim retributiu dels secretaris generals i directors generals serà l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics, amb aquesta finalitat es fixen les quanties següents: sou d'1.720.586 pessetes, complement de destinació d'1.295.016 pessetes o específic mínim de 2.601.756 pessetes, referides al còmput anual íntegre.
2. D'acord amb el que estableix la Llei 10/1985, de 31 de juliol de la Funció Pública Valenciana, els alts càrrecs tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguessen tenir reconeguts com a funcionaris i personal al servei de la Generalitat Valenciana i de les Administracions Públiques, que es pagaran amb càrrec als crèdits que per a triennis de funcionaris s'inclouen en els pressupostos de despeses.
Article quatre. Retribucions per a 1990 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que s'indiquen en aquest article.
2. Les quanties del sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
GRUP SOU TRIENNI
A 1.474.788 56.604
B 1.251.708 45.288
C 933.048 33.972
D 762.936 22.668
E 696.480 17.004
A més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i trienni, cadascuna d'elles.
3. El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupe, d'acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats
NIVELL IMPORT
30 1.295.016
29 1.161.612
28 1.112.748
27 1.063.884
26 933.348
25 828.096
24 779.232
23 730.380
22 681.504
21 632.748
20 587.748
19 557.712
18 527.712
17 497.676
16 467.688
15 437.652
14 407.640
13 377.616
12 347.580
11 317.604
10 287.580
9 272.580
8 257.544
Els nivells de complement de destinació de cada lloc de treball es determinaran d'acord amb el que preveu el Capítol II del Llibre primer de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana.
4. El complement de productivitat s'aplicarà, si s'escau, amb els criteris que establesca el Consell, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i la seua aplicació es farà segons que disposa l'art. 52, 2, lletra b, de la Llei 10/1985 de la Funció Pública Valenciana.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
5. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell.
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i no més podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sempre que el còmput anual d'hores treballades ultrapasse el nombre d'hores anuals que tinga fixat el lloc de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la quantia, ni periòdiques en el pagament.
Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l’organisme corresponent i als representants sindicals.
6. Els complements personals de garantia que puguen derivar-se de la classificació definitiva dels llocs de treball establerta en les relacions de llocs, o a causa de qualsevol modificació del complement específic, només podran ser compensats o absorbits per canvi de grup, nivell o lloc de treball.
Els complements personals i transitoris que no es deriven de l'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, seran absorbits per qualsevol millora retributiva que es produesca en l'any 1990, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.
A l’efecte de l'absorció prevista en els paràgrafs anteriors, l’increment de retribucions de caràcter general que s'estableix en aquesta Llei només es computarà en el 50 per cent del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat ni les gratificacions per serveis extraordinaris.
Article cinc. Retribucions del personal de la Seguretat Social
1. El personal inclós en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes retributius en l'article quatre d'aquesta Llei, sense perjudici del que estableix la Disposició Transitòria Segona, Dos, del Reial Decret Llei esmentat, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representants sindicals.
2. L’import de les retribucions corresponents als complements específic i d'atenció continuada que, si s'escau, s'hagen assignat al personal, experimentarà un increment del 6 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1989.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà segons els criteris establerts pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum.
4. Els complements personals i transitoris que pogués tenir reconeguts el personal, segons que preveu la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret Llei 3/1987, es regularà pel que estableix l'article 4 d'aquesta Llei.
Article sis. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d’1 de gener de 1990 la massa salarial del personal laboral, no podrà experimentar creixement global superior al 6 per cent, la distribució i aplicació individual del qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
2. Amb caràcter previ al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que es subscriguen en l'any 1990, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria d'Economia i Hisenda l'autorització corresponent de massa salarial, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència dels pactes esmentats, aportant a l’efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 1989.
3. Durant l’exercici 1990, caldrà informe favorable conjunt de la Conselleria d’Administració Pública i la d'Economia i Hisenda per a modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral de la Generalitat Valenciana.
4. Les retribucions del personal laboral s'ajustaran a les condicions pactades en el conveni o convenis que es formalitzen per a l'any 1990.
5. Seran nul·los de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió de l'informe preceptiu o havent-hi informe desfavorable, í també els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures Lleis de Pressupostos.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1990, sense el compliment dels requisits establerts en aquest article.
Article set. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 6 per cent sobre les corresponents a 1989.
Article vuit. Normes especials
1. Les indemnitzacions per raó del servei s'incrementaran en un 6 per cent respecte a les quanties vigents en 1989, excepte el que es refereix a la indemnització per residència que continuarà pagant-se en la mateixa quantia.
2. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions íntegres en la proporció corresponent.
3. Les retribucions bàsiques i complementàries que es puguen amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen, excepte en els casos següents, en què es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu, i en el d'incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què es cesse en el servei actiu, excepte quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el d'iniciació de llicències sense dret a retribució.
4. Les pagues extraordinàries seran dues a l'any per un import, cadascuna d'elles, d'una mensualitat del sou i triennis, i s'acreditaran el dia u dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i drets del funcionari en aquestes dates, excepte els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats fos inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la corresponent reducció proporcional.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l’última paga extraordinària es pagarà el dia del cessament i amb referència a la situació i drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de servei efectivament prestats.
A l’efecte previst en el número anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
5. Fins que no es produesca la integració dels funcionaris dels Cossos de Sanitaris Locals en el Servei Valencià de Salut, les retribucions íntegres d'aquest personal experimentaran un increment del 6 per cent respecte a les percebudes en 1989, sense perjudici del que disposa l'apartat 3 de l'article 6 de l’Ordre de 23 d'agost de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum, que desplega el Decret 129/88, de 16 d'agost, pel qual s'adscriuen al Servei Valencià de Salut els funcionaris de l’Estat al servei de la sanitat local.
6. L’import de les retribucions del personal que ocupe llocs de treballen institucions sanitàries del Servei Valencià de Salut, no subjectes a l’àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 3/87, d'11 de setembre, i les retribucions dels quals no hagen estat específicament regulades en aquesta Llei, experimentarà un increment del 6% respecte a les aprovades per a l’exercici de 1989.
Article nou. Prohibició de percepció d'ingressos atípics
Els empleats públics compresos dins de l’àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, a excepció d'aquells sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, comissions o altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que les tinguessen normativament atribuïdes, únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article deu. Relacions de llocs de treball
1. La creació, modificació, refosa i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
2. Correspon a la Conselleria d’Administració Pública, amb l’informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de llocs recollits en les relacions de llocs de treball, produïdes en les relacions inicials, aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
Les competències atribuïdes en aquest apartat a la Conselleria d’Administració Pública hauran d'entendres assignades a la Conselleria de Sanitat i Consum en els termes prevists en el Decret 71/89, de 15 de maig.
3. Els titulars de llocs de treball que se suprimesquen en les relacions de llocs, així com els funcionaris que ocupant lloes de lliure designació siguen cessats, continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a ocupar uns altres llocs de treball, les retribucions bàsiques que li corresponguen pel seu grup i les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que exercien. Aquestes retribucions tindran el caràcter d’«a compte» sense que pertoque cap reintegrament en el cas que les quantitats percebudes a compte fossen superiors a les corresponents al nou lloc.
4. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal funcionari i la formalització de contractes nous de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període superior a un any, requeriran que els llocs esmentats figuren detallats en les relacions respectives.
Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació de personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a un any, sense que, en cap cas, siga possible la prórroga.
5. Les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral, i tant per a la mateixa Administració de la Generalitat com per als seus Organismes Autònoms, requerirà l’informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, respecte a l’existència de dotació pressupostària, per a les places que s'anuncien com a vacants, i aquesta s'haurà de publicar en els tres mesos següents a l'aprovació del pressupost per a l’exercici.
6. En les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral s’especificaran els llocs de treball reservats per al seu exercici per minusvàlids.
Article onze. Del deute públic
1. S'autoritza el Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, perquè emeta Deute Públic o concerte operacions de crèdit fins a un import de 29.468.249 milers de pessetes d'endeutament net, deduïda la variació neta d'actius financers, destinats a finançar despeses d'inversió, en els termes prevists en l'article 56 de l'Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana i 14 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.
2. No obstant això, en el supòsit que s'utilitzen programes de finançament a curt termini per a atendre projectes d'inversió, dins dels límits de l'apartat anterior, no serà preceptiva, al final de l’exercici, la cancel·lació dels títols emesos a curt termini. La utilització d'aquests instruments no podrà allargar-se més enllà de quatre anys.
3. El límit assenyalat en l'apartat anterior podrà ampliar-se en la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos per a l’exercici 1989 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
4. El Consell determinarà la quantia definitiva del volum d'endeutament, dins del límit establert en els apartats anteriors, tenint en compte l’evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i l’execució del pressupost de despeses.
5. S'autoritza el Consell a superar el límit establert, sempre que l’excés sobre aquest límit es derive de l'aprovació de projectes d'inversió finançats amb els fons procedents de les Comunitats Europees, no prevists en l’Estat d’Ingressos d'aquesta Llei.
6. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l’exercici corrent l’import de l'anualitat dels projectes esmentats per a l’exercici esmentat.
Article dotze. De les operacions de Tresoreria
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. El límit esmentat s'entendrà, en tot moment, per a les operacions de tresoreria que estiguessen en vigor.
Article tretze. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat Valenciana podrà prestar avals durant l’exercici de 1990 per a les operacions de crèdit interior o exterior que concerten les Entitats o les empreses que s'indiquen a continuació:
a) Instituto Valenciano de Vivienda, SA, 4.000 milions de pessetes.
b) Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 2.500 milions de pessetes.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda, independentment del que preveu l'apartat anterior, podrà proposar la concessió d'avals per a les operacions de crèdit concertades per Entitats o Empreses fins a un límit de 8.000 milions de pessetes.
Article catorze. Modificacions de la Llei de Taxes
Es modifiquen els articles que a continuació s'indiquen en el Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984 i modificat per la Llei 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
1r. L’apartat U de l'article 1 queda redactat així:
U Són taxes de la Generalitat Valenciana aquelles prestacions pecuniàries, legalment exigibles per l'Administració Autonòmica Valenciana, el fet imposable de les quals consisteix en la prestació per ella d'un servei o la realització d'una activitat en règim de Dret Públic, que es referesca, efecte o beneficie de manera particular el subjecte passiu, sempre que siguen de sol·licitud o recepció obligatòria pels administrats i que no puguen prestar-se o realitzar-se pel sector privat, quan impliquen intervenció en l'actuació dels particulars o qualsevol altra manifestació de l’exercici d'autoritat o perquè, en relació amb aquests serveis, estiga establerta la reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent.
Dos. Les percepcions corresponents a prestacions no incloses en l'apartat anterior tenen el caràcter de preus.
Es competència del Consell:
a) La regulació dels preus que s'efectuarà mitjançant Decret.
b) La delimitació del caràcter públic o privat d'aquests, d'acord amb la legislació vigent.
c) La fixació de les quanties dels preus que podrà delegar-se en les Conselleries gestores dels serveis prestats, per a la seua aprovació mitjançant Ordre.
Tot això s'entén sense perjudici del que estableix la Llei de Patrimoni.
2n. L’apartat U de l'article 7 queda redactat així:
Les taxes s'acreditaran quan s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat.
3r. Es deixa sense contingut el Capítol II relatiu al cànon d'ocupació i aprofitament de béns de domini públic. Taxa 08.02, que comprén els articles 46 al 49, ambdós inclusivament.
4t. Es modifica la redacció de l'article 117 i es deixen sense contingut els seus apartats 8 i 9.
5é. Es modifica la redacció de l'article 119 i es deixen sense contingut els seus apartats 8 i 9.
6é. S'afegeix un nou paràgraf a l'article 94, el text del qual serà el següent:
Fruirà d'exempció total del pagament de taxes acadèmiques per matricula el personal docent i no docent en els distints graus d'ensenyament, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i el personal docent i no docent del centre universitari a què es refereix la taxa en qüestió.
L’exempció assolirà el cònjuge i fills del personal docent i no docent.
Així mateix gaudiran d'exempció total del pagament de taxes acadèmiques per matrícula les persones que formen part d'una unitat familiar, on els ingressos familiars anuals per tots els conceptes no superen dues vegades el salari mínim interprofessional computat anualment.
Article quinze. Taxes i altres ingressos
1. S'eleven per a 1990 els tipus de quantia fixa de les Taxes i altres ingressos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana fins a la quantitat que resulte de l'aplicació del coeficient 1,05 a la quantia exigible en 1989.
Es consideren com a tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o que aquesta no es valore en unitats monetàries.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l’exercici de 1990, es puga calcular un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’Estat de Despeses finançats amb aquesta font de recursos
3. Les taxes i altres ingressos corresponents a serveis transferits, amb posterioritat al primer de gener de mil nou-cents vuitanta-cinc, i que no hagen estat regulades per la Generalitat Valenciana, es regiran per la normativa que els siga aplicable amb caràcter general.
III
De la gestió dels crèdits
Article setze. Crèdits en funció d'objectius i programes
1. Els crèdits de l’Estat de Despeses finançaran l’execució del Programa Econòmic Valencià i les noves actuacions derivades de l'Acord del Consell, de data 26 de desembre de 1988, incloses en el Pla de Desenvolupament Regional, en l’exercici 1990. La contracció d'obligacions i l’execució de pagaments amb càrrec a aquells es realitzarà amb el fi d'assolir el compliment dels objectius assenyalats en la programació.
Amb aquesta finalitat els programes diferenciaran dues categories de crèdit:
a) Aquells que financen el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis que estaran disponibles des de l’obertura del exercici de 1990.
b) Aquells que financen les noves actuacions previstes en el Programa Econòmic Valencià i en l'Acord esmentat.
2. Amb càrrec als crèdits consignats en cadascun dels capítols i programes sota la denominació «Dotacions financeres», no podran efectuar-se disposicions de despeses, contracció d'obligacions, ni execució de pagaments. La seua funció és la de finançar, mitjançant la corresponent transferència interna en cada capítol i programa, aquells crèdits en què efectivament ha de produir-se la despesa.
Seran requisits imprescindibles per a l'autorització de la corresponent transferència de crèdits:
a) Que aquesta s'ajuste al que preveu el pla d'execució del Programa Econòmic Valencià o el Pla de Desenvolupament Regional, recollit en cada Programa pressupostari.
b) Que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantesquen la immediata execució dels crèdits, una vegada que es duga a terme la transferència esmentada.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà el seguiment de l'execució dels crèdits i del compliment dels objectius de cada programa, i proposarà al Consell les mesures que calguen per tal d'assegurar-ne l'assoliment.
Article disset. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats per aquesta Llei o per les modificacions pressupostàries d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, com les consignacions per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament, com la consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
No obstant això, tindran caràcter vinculant els crèdits destinats a atencions protocol·làries i representatives, d'acord amb el detall contingut en l'Annex II.
c) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital, com la consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
d) Per a les despeses d'inversions reals i operacions financeres, com les consignacions per capítol, programa pressupostari i el cost no executat de l’estimació prevista per projecte pressupostari, sense perjudici de les correspondències financeres que s'establesquen.
Article divuit. Gestió integrada i la seua comptabilització
La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta Llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Concepte econòmic per a les despeses de personal i de funcionament.
b) Concepte econòmic i línia de subvenció, per a les transferències corrents i transferències de capital.
c) Concepte econòmic i projecte, per a les inversions reals i operacions financeres.
Article dinou. La gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els apartats següents:
1. Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
a) Els fons que amb aquesta finalitat se'ls lliuren mitjançant ordres de pagament en ferm, amb càrrec al pressupost anual i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes.
c) Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en Dret.
A aquest efecte s'entendran per despeses de funcionament, a més de les contingudes en la classificació econòmica vigent de la Generalitat dins del Capítol Segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen les 600.000 pessetes.
2. Les despeses de funcionament, que tinguen l'origen en els ingressos esmentats en l'apartat anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'Administració Educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
Article vint. De la intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris
1. La direcció dels centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per mediació de la Intervenció Delegada de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres es subjectaran al control financer que s'estableix en el número tres de l'article 60 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-un. Termini per a efectuar el pagament de les obligacions de la Generalitat
1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat i les seues entitats autònomes, regulat per l'article 16 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, s'efectuarà en el termini màxim de 90 dies naturals des del naixement efectiu de l'obligació.
A l'efecte d'aquest article, s'entendrà per data de pagament, aquella en què es produesca la recepció de l'ordre de pagament per l'entitat financera ordenant de la transferència, o bé, en el cas de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició del cobrament.
2. El creditor tindrà dret al cobrament d'interessos, calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent l’últim dia del termini assenyalat, si el pagament s'efectua després del termini establert en el punt primer i a partir de la data de finalització d'aquest.
Quan es produesca el supòsit establert en el paràgraf anterior, la Intervenció General procedirà d'ofici, per ella mateixa o a través de les Intervencions Delegades, a la liquidació dels interessos corresponents, que traslladarà al Conseller d'Economia i Hisenda per a l'autorització de la despesa i l’ordenació del pagament, amb càrrec al crèdit corresponent.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda iniciarà el corresponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici econòmic causat a la Hisenda de la Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article 87 i següents de la Llei 4/1984, de 13 juny, esmentada. A aquest efecte es considerarà com a termini màxim per a efectuar la liquidació de crèdit exigible el de 60 dies naturals a partir del naixement efectiu de l'obligació.
4. El termini previst en el punt primer d'aquest article no s'aplicarà a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma, cas en el qual s'aplicarà el que preveu l'article 17 de la Llei 4/1984, de 3 de juny d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article vint-i-dos. Ampliació de dotacions de personal
Durant l’exercici de 1990 no es tramitaran expedients d'ampliació de dotacions personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l’increment de la despesa pública que se’n derive, no queda compensat mitjançant la reducció d'aqueixes mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdit consolidables per a exercicis futurs, sense perjudici del que disposa la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Article vint-i-tres. Contractació de personal amb càrrec als crèdits per a inversions
1. Amb càrrec als crèdits per a inversions podran
formalitzar-se contractacions de personal en règim laboral amb caràcter temporal, quan les Conselleries i Organismes Autònoms necessiten utilitzar mitjans personals per a la realització, per administració directa i per aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, d'obres o serveis corresponents als programes inclosos en el Pressupost.
2. Aquesta contractació requerirà la justificació de la seua ineludible necessitat per mancar de suficient personal, i la quantia de les despeses d'aquesta naturalesa no podrà ultrapassar les previsions que per a cada obra s'establesquen en els projectes o memòries aprovats adequadament.
3. Els contractes en règim laboral hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Llei 8/1980, de 10 de març, en la redacció que fa la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i normativa que els desplega. En els contractes es farà constar l’obra o servei per a la realització de la qual es formalitza i els temps de duració i la resta de formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals temporals. L’incompliment d'aquestes obligacions formals i l'assignació d'aquest personal per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les quals poguessen derivar-se drets de caràcter permanent per al personal esmentat, podran ser objecte de deducció de les responsabilitats previstes en el Títol VI, de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-quatre. Contractació per a la realització de treballs específics
Amb càrrec als crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se contractes per a la realització de treballs específics i concrets no habituals, amb la justificació prèvia de la seua ineludible necessitat per manca de suficient personal. Aquests contractes se sotmetran a la legislació de contractes de l'Estat, i al que disposa el Decret del Consell 32/1988, de 21 de març, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
Article vint-i-cinc. Contractació directa d'obres i subministraments
1. La contractació directa d'obres i subministraments se
sotmetrà al que preveu la legislació vigent de la Llei de Contractes de l’Estat i Pressuposts Generals de l’Estat. En tots dos casos la referència al Boletín Oficial del Estado i al Boletín Oficial de la Provincia s'entendrà efectuada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l’import total dels quals no excedesca d'1.000.000 de pessetes.
Article vint-i-sis. Concessió de subvencions corrents
La concessió d'ajudes i subvencions amb càrrec als crèdits del capítol de transferències corrents consignats en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana, ho serà d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb les excepcions següents en què es podran concedir directament:
a) Les que figuren expressament amb caràcter nominatiu en la Llei de Pressupostos, entenent com a tals aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els annexos corresponents d'aquesta Llei.
b) Les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació del crèdit.
c) Aquelles que no estant incloses en els punts anteriors, no excedesquen d'1.000.000 de pessetes per beneficiari i any, sempre que les concedides per cada Conselleria no superen globalment els 10.000.000 de pessetes en l’exercici. Pel que fa a la Secció Pressupostària número 04, Presidència de la Generalitat, les quantitats abans esmentades seran de 3.000.000 de pessetes i 30.000.000 de pessetes respectivament.
d) Les que superen qualsevol dels límits prevists en el punt c), i que per la seua finalitat no els siguen aplicables els principis de publicitat i concurrència, hauran de ser concedides per acord motivat del Consell.
Article vint-i-set. De la concessió de les transferències de capital
1. Les transferències de capital a concedir amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1990 que no hi tinguen assignació nominativa, ho seran d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb l’excepció de les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació de crèdit, cas en què es podran concedir directament.
2. D'acord amb el que preveu el punt primer, les Conselleries sota la responsabilitat de les quals recaiga la gestió dels crèdits regularan, mitjançant les normes oportunes, quan prèviament no hi haja disposició al respecte, la concessió de les subvencions corresponents, que tindran en compte, en tot cas, els aspectes següents:
- La garantia del compliment de les obligacions de l'entitat subvencionada (règim d'avals).
- El règim de justificació de la utilització de la subvenció.
- El compliment, per part dels beneficiaris de les subvencions, de les seues obligacions fiscals i davant la Seguretat Social. Aquest requisit no s'aplicarà a les Corporacions Locals.
- Un programa d'actuació que garantesca l’execució de les obres en l’exercici per al qual es concedeix la subvenció.
3. Es faculta el Consell perquè, en cas d'incompliment del programa d'actuació o d'alguna altra de les condicions establertes per a la concessió, puga substituir, a proposta de la Conselleria interessada, els perceptors de la subvenció per altres que, havent-se acollit a la convocatòria, garantesquen el compliment de les condicions previstes en aquesta.
4. Quan les subvencions financen obres que exigesquen projecte tècnic, aquest s'haurà de sotmetre a informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics designats per la mateixa Conselleria; en tot cas, excepte per als supòsits inclosos en l'article 30 d'aquesta Llei, els pagaments parcials o el total de la subvenció concedida, s’efectuaran contra certificació d'obra lliurada per tècnic competent i d'acord amb els percentatges i condicions de finançament establertes en la concessió d'aquesta.
5. Tota concessió de subvencions de capital de caràcter genèric o innominat, l’import de les quals supere la quantitat de quaranta milions de pessetes per perceptor, requerirà l’elevació al Consell, per la Conselleria corresponent, per a la seua ratificació.
Article vint-i-vuit. De la convocatòria per a la concessió de subvencions
Les convocatòries que regulen la concessió de subvencions de naturalesa corrent i de capital hauran de recollir expressament:
a) La línia o línies de subvenció que les financen.
b) L’import global màxim destinat a aquestes.
Quan no es tracte de subvencions finançades per fons qualificats com ampliables en els Pressupostos Generals de l’Estat o en els de la Generalitat Valenciana, l’òrgan responsable de la convocatòria, una vegada esgotats els fons, haurà de fer pública aquesta circumstància a l’efecte de desconvocar-la.
No obstant això, quan la naturalesa de la subvenció ho permeta, l’òrgan competent podrà prorratejar, entre els beneficiaris de la subvenció, l’import global màxim fixat, sempre que així estiga previst en la convocatòria.
Article vint-i-nou. Finançament de les Corporacions Locals 1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, tot complint l'article 49, apartat segon, de l'Estatut d’autonomia distribuirà, d'acord amb els criteris que la legislació de l'Estat establesca, els ingressos dels Ens Locals que consistesquen en participació en ingressos i subvencions incondicionals.
2. Aquesta distribució es realitzarà mitjançant lliuraments a compte trimestrals, i al final de l'exercici es produirà la liquidació definitiva en la participació, d'acord amb els criteris fixats, i s'efectuarà, si s'escau, la regularització oportuna mitjançant les compensacions que pertoquen, tot aixà sense perjudici del que disposa l'article 109 de la Llei 7/85 de Bases de Règim local, i 182 del Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Article trenta. Transferències corrents i de capital a les Corporacions Locals
Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les Corporacions Locals, excloses aquelles que se deriven dels programes d'actuació d'àmbit estatal o de convenis singulars que fixen els seus propis terminis, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, seran satisfetes en els termes següents:
a) Un 60% de l’import d'aquesta es lliurarà d'immediat una vegada realitzada la concessió.
b) Un 25% es pagarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la suma lliurada en concedir la subvenció.
c) El 15% restant el pagarà la Generalitat quan la Corporació Local justifique el compliment d'allò convingut, bé siga l’execució de la despesa programada o la conclusió de l’obra.
Article trenta-un. Programació plurianual
1. El Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, podrà modificar els percentatges assenyalats en el paràgraf 3 de l'article 29 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i variar el nombre d'anualitats en els casos especialment justificats, a petició de la Conselleria corresponent i amb els informes previs que es consideren oportuns.
En els cas de les inversions incloses en el Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana, la competència per a modificar els percentatges esmentats correspondrà al Conseller d'Economia i Hisenda.
2. Quan per causes justificades es manifestaren desajusts entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que la seua execució demane, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els remanents crediticis ho permeten. Els reajustes s'acordaran pel Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a que es refereix l'apartat 1, paràgraf 2n. d'aquest article. En qualsevol cas, i a l'efecte del que preveu l'article 47 de la Llei de Contractes de l'Estat, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració de crèdit ampliable d'aquestes.
Article trenta-dos. Agilització dels tràmits previs de les obres inferiors a cinc milions de pessetes
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als cinc milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir al projecte a l’únic efecte de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment l’import de les quals siga inferior a 1.000.000 de pessetes seran el pressupost de l’obra subscrit per professional competent, la factura conformada i la certificació reglamentària.
3. Excepcionalment, per als supòsits d'obres de conservació o manteniment conseqüència de l’execució del Pla de Carreteres de la Generalitat Valenciana 1988-1995, el límit a què es refereix l'apartat anterior serà de 5.000.000 de pessetes.
Article trenta-tres. Subscripció de convenis
Serà requisit previ a la subscripció de convenis amb altres ens públics o privats, l'existència de la retenció de crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents.
Article trenta-quatre. Control financer - econòmic i pla d'auditories
L’exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostratge als actes, documents i expedients objecte de control.
Per a dur a terme el control financer previst en l'article 60.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Intervenció General elaborarà un pla anual d'auditories on s'inclouran la totalitat d'entitats que el mateix precepte recull. Per a la seua execució es podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les normes i instruccions que estime aquest centre directiu, el qual podrà efectuar les revisions i controls de qualitat que considere oportú.
El control econòmic a efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
IV
De les modificacions del Pressupost
Article trenta-cinc. Principis Generals
1. Els límits establerts en l'article 32 i següents de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran al Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1990, amb les especificacions que resulten dels articles que tot seguit es detallen.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i seran publicades en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del Pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i accions dels Programes aprovats en els Pressupostos.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió i/o supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o supressió d'operacions financeres, i també la modificació o substitució dels projectes finançats per fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europea o pel Fons de Compensació Interterritorial, quan aquesta modificació o substitució requeresca, així mateix, l'acord del Comitè d'Inversions Públiques de l'Estat.
e) La inclusió i/o supressió de línies de subvenció i la variació dels seus imports prevists i dades descriptives.
f) Les modificacions quantitatives a les estimacions plurianuals previstes per projecte pressupostari.
Article trenta-sis. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Us transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que reculle els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L’afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 26 i 27 d’aquesta Llei.
e) La supressió de línies de subvenció i la variació dels imports prevists en les de caràcter nominatiu.
f) Les modificacions que afecten els crèdits destinats a atencions protocol·làries i representatives autoritzats per aquesta Llei.
Article trenta-set. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s’escau, de les Conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix programa.
b) Us generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l’Estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
c) Les habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, destinades a reajustar els crèdits vinculats al Fons del Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europa.
d) Les habilitacions i transferències de crèdit que deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de remanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, qualsevol que en siga la naturalesa econòmica, que garantesquen compromisos de despeses contrets fins a l’últim dia de l'exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l'exercici, tant si corresponen al Pressupost de la Generalitat com al dels seus Organismes Autònoms.
Amb la incorporació de remanents podran determinar-se les condicions i terminis de gestió d'aquests dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorda la incorporació.
f) Les que calguen per a la regularització dels pagaments a efectuar a Corporacions locals d'acord amb el que disposa l'article 29.
g) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatius, i les seues dades descriptives.
h) La inclusió de línies de subvenció, projectes de inversió i operacions financeres derivades de l’execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
i) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de Convenis i les previstes en l'article 26, punt c), d'aquesta norma, i l'agregació i desagregació de línies.
j) Les modificacions quantitatives a les estimacions previstes per projectes d'inversió.
k) Les transferències derivades de la distribució dels fons consignats en el programa «Despeses Diverses».
l) Les que calguen per a dotar els crèdits fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, amb la prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses següents:
1. Les quotes de la Seguretat Social i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor, i les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'Administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, en tant que necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
4. Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, i les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia ; les ajudes a disminuïts en la mesura que augmenten els beneficiaris que reunissen els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Les derivades d'aquelles obligacions pels interessos de demora prevists en l'article 21.
7. Les derivades de les subvencions per a cobertura de primes d’Assegurança Agrària i per a les ajudes a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial regulades pel RD 1494/87.
8. Les derivades del que preveu l'article 31, apartat 2, d'aquesta Llei.
9. Les derivades de les subvencions destinades a la racionalització de l’ús de l'aigua per a rec, fixant la quantitat de mil milions de pessetes com a límit màxim de recursos per a finançar la cobertura d'aquestes obligacions.
10. Les ajudes concedides per l’Institut Valencià de la Joventut destinades al desplaçament de joves residents a la Comunitat Valenciana que presten el Servei Militar fora d'ella.
Article trenta-vuit. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries al pressupost de les seues Conselleries respectives
Els consellers podran autoritzar, dins d'un mateix capítol i programa del pressupost de les seues respectives Conselleries, les transferències i habilitacions de crèdits, previstes en l'article 16 d'aquesta Llei que afecten els crèdits denominats «Dotacions financeres», i les transferències inverses derivades de l’extinció total o parcial dels compromisos que donaren lloc a l'habilitació del crèdit operatiu.
Article trenta-nou. Execució de les modificacions pressupostàries
L’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quaranta. Repercussions pressupostàries de les normes
Tot avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa, l'aplicació dels quals puga comportar un increment de despesa en l’exercici de 1990, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure una memòria econòmica on es manifesten les repercussions pressupostàries que se'n deriven de l’execució.
Igualment, tota proposició de Llei i tota esmena als projectes o proposicions de Llei que suposen augment en les despeses previstes en l’estat de despeses o disminució dels ingressos prevists en l’estat d'ingressos dels Pressupostos de la Generalitat, requerirà la conformitat del Consell per a la seua tramitació, excepte en els casos que efecte exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
V
De la informació a les Corts
Article quaranta-un. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
Sense perjudici del que disposa l'article 68 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i la resta d'articles d'aquesta Llei, la Conselleria d'Economia i Hisenda retrà compte documentat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes, dels aspectes següents:
a) Dels remanents de crèdit de l'exercici anterior que han estat incorporats a l'estat de despeses del Pressupost de 1990, en el termini dels quinze dies posteriors a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
b) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat.
c) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
d) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, redacció i cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscs efectius que la Generalitat haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 de la Disposició Addicional Segona.
f) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
g) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les Entitats Locals.
h) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a adoptar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que siguen necessàries per a afrontar els interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat.
i) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que tot afectant l’estructura, contingut i distribució dels crèdits del Pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l’exercici corrent, deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
j) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 22 d'aquesta Llei.
k) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 24 d'aquesta Llei.
l) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 25 d'aquesta Llei.
ll) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els apartats c) i d) de l'article 26.
m) De la concessió de transferències de capital a què fa referència el punt 5 de l'article 27 d'aquesta Llei.
n) De l’ús de l'autorització concedida al Consell a què es refereix l'apartat 5 de l'article 1l d'aquesta Llei.
La informació prevista en els apartats j), k), l) ll), i m) s'efectuarà cada període de sessions davant la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura
Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Cultura incorporaran els remanents de pressuposts anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 1989.
Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura es lliuraran per quartes parts trimestrals a nom d'aquestes i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Règim pressupostari de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s’autoritzen els costs del personal funcionari docent i contractat docent i del personal funcionari no docent de les Universitats pels imports detallats en l'annex I d'aquesta Llei.
2. Les Universitats podran ampliar els crèdits del capítol u assenyalats en l'apartat anterior per autorització expressa mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. A l’efecte de l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i l’Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les Universitats.
4. D'acord amb l'article 54.3 de la Llei de Reforma Universitària i 99 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre de Taxes, s'autoritza el Consell per a regular i fixar els imports corresponents a les taxes acadèmiques universitàries per al curs 1990/91 dins dels límits que establesca el Consell d'Universitats.
Tercera. Pagament d'obligacions del Règim Econòmic de la Seguretat Social
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a regular l'aplicació de l'article 21 d'aquesta Llei a les característiques específiques dels pagaments derivats de la gestió de competències en l’àmbit del règim econòmic de la Seguretat Social.
D'acord amb el que estableixen les lletres e), h), de l'annex del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut, en relació amb l'article quart del Decret 105/1987, de 7 de setembre del Consell de la Generalitat Valenciana, serà ordenador de pagaments el Conseller d'Economia i Hisenda.
Quarta. Modificacions de crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè, mitjançant les Ordres oportunes, regule l'adaptació del Títol IV d'aquesta Llei als Pressupostos corresponents als serveis i funcions transferits pels Reials Decrets 264/85 o 1612/87, gestionats per la Direcció General de Serveis Socials i el Servei Valencià de Salut, respectivament.
Cinquena. De la gestió dels crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
En relació amb els crèdits consignats en els Estats de Despeses dels Pressupostos corresponents a les funcions i serveis transferits pels Reials Decrets 264/85 i 1612/87, adscrits a la Direcció General de Serveis Socials i al Servei Valencià de Salut, respectivament, la contractació d'obligacions i l'execució de pagaments amb càrrec a aquests es realitzarà amb el propòsit d'assolir el compliment dels objectius assenyalats en els seus programes específics, mentre són integrats en el Programa Econòmic Valencià.
Sisena. Liquidacions de les quals resulten deutes d'escassa quantia
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les normes oportunes per a l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de les quals resulten deutes la quantia de les quals s'estime i fixe com a insuficient per a la cobertura del cost que l’exacció i recaptació represente.
Setena. Expropiacions del Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995
Es declara la urgent ocupació dels béns afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres compreses en el Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995.
Vuitena. Del personal de l'Institut Valencià d’Art Modern i de l'Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música
El personal de la plantilla de les Entitats de Dret Públic subjectes a la Generalitat Valenciana, Institut Valencià d’Art Modern i Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música, adscrits tots dos a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es regirà per les normes de Dret Laboral o Privat i correspon als respectius Consells Rectors l'aprovació de les plantilles. El personal funcionari, actualment destinat en llocs de treball d'aquests organismes, continuarà en situació de servei actiu.
Novena. Institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic
1. L’Institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic (IPEAE), creat per Decret del Consell, de 20 de desembre de 1982, per a la gestió i desenvolupament de la política d'estalvi, conservació i diversificació de l'energia, es configura com una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat, de les previstes en l'article 5.2 de la Llei 4/184, de 13 de juny, que conservant els mateixos fins i funcions queda adscrita a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
2. L’Entitat de Dret Públic tindrà personalitat jurídica i ajustarà les seues activitats a l’Ordenament Jurídic privat, excepte en allò en què li siga aplicable la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
El seu personal es regirà per les normes de Dret laboral o privat que li siga aplicable.
El personal laboral que a l’entrada en vigor d'aquesta Llei preste els seus serveis en l’Institut s'integrarà en l’Entitat de Dret Públic, conservant la totalitat dels drets laborals que tenien reconeguts, inclosa l'antiguitat. Així mateix, aquest personal, a través dels seus representants, podrà subscriure amb la Generalitat Valenciana l'acord a què es refereix l'article 46.6 de la Llei 8/80, per a quedar en la situació d'excedència.
Els funcionaris destinats en l’Institut podran, durant un termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d'aquesta Llei, optar entre continuar en la situació de servei actiu en el grup a què pertanyen o integrar-se en les plantilles de personal laboral, quedant en aquest cas en situació d'excedència en el grup de pertinença, d'acord amb el que disposa l'article 36 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/85, de 31 de juliol, amb reconeixement de l'antiguitat que els corresponga.
3. Els recursos de l’Institut estaran integrats per:
a) Els productes, rendes i patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o Entitat i per qualsevol títol.
b) Els productes i rendes derivats de ja seua participació en altres societats.
c) Les dotacions corresponents dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l’exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus serveis.
e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
f) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides a favor seu per entitats públiques o privades, o per particulars.
g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors.
El patrimoni de la Generalitat Valenciana actualment afectat a l'Institut quedarà adscrit a l'Entitat de Dret Públic, aquesta adscripció s'haurà de reflectir en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment establert a l'efecte.
4. L’Entitat de Dret Públic es regirà per aquest article altres disposicions de desplegament.
L’organització de l'Institut i la composició, facultats i funcionament dels òrgans rectors seran determinats reglamentàriament.
5. La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions necessàries i realitzarà les modificacions pressupostàries que calguen per a l'aplicació d'aquest article.
Desena. Institut Valencià de Serveis Socials
1. Per a l’exercici de les funcions que la Llei 5/1989, de 6 de juliol, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana, es crea l’Institut Valencià de Serveis Socials com Organisme Autònom de naturalesa administrativa a l’efecte del que estableix l'article 5.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L’Institut, que tindrà personalitat jurídica pròpia, quedarà adscrit a la Conselleria de Treball i Seguretat Social, i es regirà per aquesta Disposició Addicional i altres normes de desplegament, i per la normativa emanada del mateix Institut.
3. Seran òrgans directius de l’Institut el Director, el Secretari general i els Directors territorials; podrà constituir-se un Consell d’Administració, amb les funcions i composició que reglamentàriament es determine, garantint en tot cas l'adequada participació dels agents socials.
4. S'integra en les estructures de l’Institut, sense perjudici del que estableix l'apartat 7 d'aquest precepte, tot el personal que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, preste els seus serveis en la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, al qual s'aplicarà el règim establert en la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana.
5. Constitueixen el patrimoni de l’Institut Valencià de Serveis Socials els béns i drets que, sent titularitat de la Generalitat Valenciana, es troben efectes als serveis d'acció social, o aquells que li transferesca l’Estat amb aquest caràcter, els productes i rendes dels seus béns i drets, les dotacions pressupostàries que consignen les respectives Lleis de Pressupostos i qualsevol altres béns i drets que adquiresca per qualsevol títol.
6. El Consell de la Generalitat Valenciana dictarà, en el termini de sis mesos, les normes reguladores de l’organització i funcionament de l’Institut Valencià de Serveis Socials amb subjecció a les prescripcions d'aquesta Disposició Addicional. Fins que es dicten, seguiran aplicant-se les normes de procediment i competències aplicables actualment a la Direcció General de Serveis Socials.
7. L’IVSS podrà integrar en les seues estructures els centres, serveis i Entitats dependents de Corporacions Locals o d'Institucions Públiques o Privades sense fins de lucre, mitjançant el procediment que reglamentàriament s'establesca, que, en tot cas, requerirà l'aprovació final del Consell de la Generalitat Valenciana.
Onzena
Els epígrafs 1 i 2 de l'article 153 de Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984 i modificat per la Llei 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes, queden redactats com segueix:
1. Llicències de caça automàtiques.
Tipus A. Llicència per a caça amb armes de foc i assimilades: 1 any de validesa, 1.000 PTA.
Tipus B. Llicència per a caça sense armes de foc: 1 any de validesa, 1.000 PTA.
Tipus C. Llicència per a rècules de gossos: 1 any de validesa, 25.000 PTA.
Segell d'homologació de llicència tipus A: 1.000 PTA.
2. Llicència de pesca continental automàtiques.
Tipus únic. Per a pesca de qualsevol espècie, 1 any de validesa: 800 PTA.
Segell d'homologació de llicències: 800 PTA.
S'afegeix un nou epígraf 3 del següent tenor literal.
3. Matrícula d’embarcació.
Tipus únic. 1 any de validesa: 900 PTA.
L’anterior epígraf 3, Matrícules de Cotos, queda convertit en epígraf 4.
Dotzena. Institut Valencià d’Administració Pública
1. L’Institut Valencià d’Administració Pública, òrgan desconcentrat adscrit a la Conselleria d’Administració Pública, de conformitat amb l'article 44 del Decret 45/89, de 4 d'abril, es configura com un Organisme Autònom de naturalesa administrativa a l’efecte que estableix l'article 5.1 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L’Institut, que tindrà personalitat jurídica pròpia, serà adscrit a la Conselleria d’Administració Pública i es regirà per aquesta Disposició Addicional i altres disposicions de desplegament.
3. El Consell, en el termini de sis mesos, procedirà, mitjançant Decret, al desplegament reglamentari corresponent, determinant, en qualsevol cas, l’organització de l’Institut i les facultats i composició dels seus òrgans.
4. L’Institut mantindrà la seua estructura i les seues funcions actuals fins que es dicten les normes de desplegament. Transitòriament, hi seran d'aplicació les normes de procediment i gestió econòmica aplicables actualment.
5. La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions necessàries i realitzarà les modificacions pressupostàries adients per a l'aplicació d’aquesta Disposició Addicional.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Unica
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l'article 6 d'aquesta Llei, s'aplicarà al personal laboral l'augment previst en l'article 2, sense perjudici de la ulterior regularització.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, s'adjuntaran com annex al Pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 1990, els pressupostos aprovats per les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Les despeses autoritzades amb càrrec al Pressupost prorrogat s'imputaran als crèdits autoritzats per aquesta Llei. En el cas que no fossen coincidents les aplicacions pressupostàries corresponents o les consignacions previstes, la Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà els ajusts necessaris que permeten la total integració de la despesa produïda en el període de prórroga.
La Conselleria d'Economia i Hisenda informarà a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes de l’ús que haja realitzat de l'autorització que conté el paràgraf anterior.
Tercera
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa aquesta Llei.
Quarta
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene a tot els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 31 de maig de 1990.
ANNEX I
Subvenció global i cost autoritzat del personal de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana (milers de pessetes)
1. Subvenció global
1.1. Universitat d`Alacant
Operacions corrents 2.379.336
Operacions de capital 70.000
1.2. Universitat Politècnica de València
Operacions corrents 4.153.262
Operacions de capital 100.000
1.3. Universitat de València
Operacions corrents 7.462.306
Operacions de capital 155.000
2. Cost autoritzat de personal (exclòs el corresponent a triennis i Seguretat Social)
2.1. Universitat d'Alacant
Personal funcionari docent i contractat docent 1.633.458
Personal funcionari no docent 313.378
2.2. Universitat Politècnica de València
Personal funcionari docent i contractat docent 3.093.879
Personal funcionari no docent 434.690
2.3. Universitat de València
Personal funcionari docent i contractat docent 5.944.403
Personal funcionari no docent 989.111
ANNEX II
Dotacions per a despeses protocol·làries
Seccions/Programes Import
04 Presidència de la Generalitat
111.40. Gabinet del President 27.273
06 Economia i Hisenda
611.10. Direcció i Serveis Generals 4.000
07 Administració Pública
121.10. Direcció i Serveis Generals 5.000
08 Obres Públiques, Urbanisme i Transports
511.10. Direcció i Serveis Generals 13.600
09 Cultura, Educació i Ciència
421.10. Direcció i Serveis Generals 9.845
10 Sanitat i Consum
411. 10. Direcció i Serveis Generals 7.500
11 Indústria, Comerç i Turisme
722.10. Direcció i Serveis Generals 6.000
12 Agricultura i Pesca
711. 10. Direcció i Serveis Generals 5.000
13 Treball i Seguretat Social
311.10. Direcció i Serveis Generals 12.000

Total 90.218
Veure annex
ANNEX I
Subvenció global i cost autoritzat del personal de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana (milers de pessetes)
1. Subvenció global
1.1. Universitat d`Alacant
Operacions corrents 2.379.336
Operacions de capital 70.000
1.2. Universitat Politècnica de València
Operacions corrents 4.153.262
Operacions de capital 100.000
1.3. Universitat de València
Operacions corrents 7.462.306
Operacions de capital 155.000
2. Cost autoritzat de personal (exclòs el corresponent a triennis i Seguretat Social)
2.1. Universitat d'Alacant
Personal funcionari docent i contractat docent 1.633.458
Personal funcionari no docent 313.378
2.2. Universitat Politècnica de València
Personal funcionari docent i contractat docent 3.093.879
Personal funcionari no docent 434.690
2.3. Universitat de València
Personal funcionari docent i contractat docent 5.944.403
Personal funcionari no docent 989.111
ANNEX II
Dotacions per a despeses protocol·làries
Seccions/Programes Import
04 Presidència de la Generalitat
111.40. Gabinet del President 27.273
06 Economia i Hisenda
611.10. Direcció i Serveis Generals 4.000
07 Administració Pública
121.10. Direcció i Serveis Generals 5.000
08 Obres Públiques, Urbanisme i Transports
511.10. Direcció i Serveis Generals 13.600
09 Cultura, Educació i Ciència
421.10. Direcció i Serveis Generals 9.845
10 Sanitat i Consum
411. 10. Direcció i Serveis Generals 7.500
11 Indústria, Comerç i Turisme
722.10. Direcció i Serveis Generals 6.000
12 Agricultura i Pesca
711. 10. Direcció i Serveis Generals 5.000
13 Treball i Seguretat Social
311.10. Direcció i Serveis Generals 12.000

Total 90.218
Veure annex
Esmenes aprovades per la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda als distints programes del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1990.
A la Secció 07. Administració Pública
En el programa 123.30. Institut Valencià d'Administració Pública.
1) On diu: Codi Línia 401/000/90.
Denominació Línia: Curs de Sociologia Adeit.
Ha de dir: Codi Línia 401/000/90
Denominació Línia: Conveni Universitat de València
2) On diu: Codi Línia 403/000/90
Denominació Línia: Conveni Universitat Politècnica
Ha de dir: Codi Línia 403/000/90
Denominació Línia: Conveni Universitat Politècnica de València
3) On diu: Codi Línia 404/000/90
Denominació Línia: Convenis INAP i Instituts Europeus
Ha de dir: Codi Línia 404/000/90
Denominació Línia: Convenis INAP-Instituts Europeus-Corporacions Locals
Beneficiaris: Instituts Europeus, Diputacions, Ajuntaments, INAP:
A la Secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Servei: 0802.
Programa: 432.10
Inversions reals. Capítol VI.
(Projecte número 001.000.88)
- On posa: Assistència Tècnica elabor. Pla General de la Comunitat Valenciana:
- Ha de posar: Assistència Tècnica elabor. Pla General de a Comunitat Valenciana: 100.000.000 pessetes.
Secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Servei: 0802.
Programa: 432.10
Inversions reals. Capítol VI.
(Projecte número 002.000.88)
- On posa: Assist. Tècniques elabor. Plans Generals i Municipals 161.500.000 pessetes.
- Ha de posar: Assist. Tècnica elabor. Plans Provincials i Municipals 61.500.000 pessetes.
A la Secció 09. Cultura, Educació 1 Ciència
Al programa 458.10 «Patrimoni Artístic Immoble» de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Capítol VI, disminueix en 80 milions de pessetes i queda: 399.242
milers de pessetes.
Anualitat 90
Projecte (milers de pessetes)
001.000.88 Restauració monument Alacant 95.496
002.000.88 Restauració monument Alacant 93.746
005.000.88 Restauració monument Alacant 210.000
Capítol VII, augmenta en 80 milions de pessetes i queda: 80.000 milers de pessetes.
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
701/000/90 Ajudes Restauració de monuments 80.000
Beneficiaries previstos: Ajuntaments.
Descripció i finalitat: Recuperació de béns d'interés cultural.
Al programa 451.10 «Direcció i Serveis Generals» de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el Capítol IV «Transferències corrents»:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
404/000/90 Finançació IVAJ 1.178.563
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
405/000/90 Finançació IVAJ, ajudes desplaçaments 1.000
Beneficiaris previstos: IVAJ.
Descripció i finalitat: Dotació de fons per a la concessió d'ajudes al desplaçament de joves residents a la Comunitat Valenciana que presten el Servei Militar fora del nostre territori.
Al Pressupost de despeses de l'Institut Valencià de la Joventut
Capítol II, disminueix en un milió de pessetes i queda: 603.091 milers de pessetes.
Capítol IV, augmenta en un milió de pessetes i queda: 126.000 milers de pessetes.
S'afegeix:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
407/000/90 Ajudes a joves en servei militar 1.000
Beneficiaris previstos: persones.
Descripció i finalitats: Ajudes al desplaçament de joves residents a la Comunitat Valenciana que presten el Servei Militar fora del nostre territori.
Al programa 456, «Música 92» de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
Capítol II, disminueix en 200 milions de pessetes i queda: 15.000 milers de pessetes.
Capítol VII, augmenta en 200 milions de pessetes i queda: 581.000 milers de pessetes.
S'afegeix:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
702/000/90 Ajudes a societats musicals 200.000
Beneficiaris previstos: entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana.
Descripció i finalitat: Ajudes per a l'adquisició, construcció, reforma i equipament dels Centres de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
A la Secció 13. Treball i Seguretat Social
Al programa 313.10, «Serveis Socials» de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
La línia 403/000/90 disminueix en mil milions i queda així:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
403/000/90 Actuacions directes i indirectes en serveis socials 1.683.905
Es crea la línia 405/000/90 i queda així:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
405/000/90 Prestacions econòmiques reglades 1.000.000
Beneficiaris: persones.
Descripció i finalitat: Ajudes per a pal·liar situacions de subsistència més precàries destinades a desocupats majors de 25 anys amb família, famílies monoparentals i menors de 25 anys amb càrregues familiars, que hagueren esgotat les prestacions per desocupació i mancaren de qualsevol altra cobertura del sistema de protecció.
Al programa 313.10, «Serveis Socials» de la Conselleria de Treball i Seguretat Social
Disminueix el Capítol 11 en 5 milions de pessetes i queda així: 1.249.953 (milers de pessetes)
Es crea la línia 702/000/90, i queda així:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
702/000/90 Millora de condicions d'accessibilitat minusvàlids 80.000
Beneficiaris previstos: empreses, institucions i organismes.
Descripció i finalitat: Ajudes per a finançar convenis amb empreses, institucions i organisme dirigides a la desaparició de barreres arquitectòniques i adequació a les normes d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.
Al programa 322.10, «Foment d'Ocupació i Regulació Laboral» de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
La línia 404/000/90, Assistència tècnica a cooperatives i societats anònimes laborals, es modifica amb el següent contingut:
Descripció i finalitats: facilitar l'accés d'aquestes entitats a l'obtenció d'assistència tècnica per al desplegament de l'activitat i la subvenció d'auditories a Cooperatives.
Efectes esperats: Consolidació de les Cooperatives i Societats Anònimes Laborals i retre compliment a la Llei de Cooperatives de la C.V.
Al programa 322.10, «Foment d'Ocupació i Regulació Laboral» de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
La línia 407/000/90 augmenta en 185 milions i queda així:
Import
Codi Línia Denominació (milers de PTA)
407/000/90 Foment d'ocupació 1.893.328
Al programa 631.60 «Despeses Diverses» de la Secció 20, en el capítol VI «Inversions reals», disminueix en 185 milions i queda en 402.100 milers de pessetes.

linea