diari

DECRET 58/1999, de 27 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana. [1999/M4071]

(DOGV núm. 3491 de 10.05.1999) Ref. Base de dades 1396/1999

DECRET 58/1999, de 27 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana. [1999/M4071]
Pel Decret 36/1994, de 21 de febrer, el Govern Valencià aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, posteriorment modificat pel Decret 144/1997, d'1 d'abril.
L'actuació desenrotllada en els últims anys aconsella estendre la participació en els òrgans rectors de l'ens a aquells sectors socials que participen activament en el camp de les arts escèniques, especialment en el del teatre i la dansa.
Per això i a fi de possibilitar la participació en el Consell Rector dels sectors mencionats, cal modificar la redacció de l'article 6 del Reglament Orgànic i Funcional de l'ens.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència i president de Teatres de la Generalitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 27 d'abril de 1999,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 6 del Decret 36/1994, de 21 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, en la redacció donada pel Decret 144/1997, d'1 d'abril, que queda redactat en els termes següents:
"Article 6. Composició del Consell Rector
1. El Consell Rector estarà integrat per:
a) La Presidència.
b) Quatre vocals nats, que seran el titular de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i els titulars de la direcció, la direcció artística i la gerència de Teatres de la Generalitat Valenciana.
c) Catorze vocals designats pel conseller o la consellera de Cultura, Educació i Ciència de la forma següent:
- Un vocal representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda i Administració Pública, a proposta del titular d'este departament.
- Un vocal representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Un vocal triat entre els responsables de sales de teatre municipals que mantinguen convenis de programació amb Teatres de la Generalitat Valenciana.
- Vuit membres de lliure designació, entre persones de reconegut prestigi en el món del teatre, la dansa i la cultura, dels quals un serà proposat pel Consell Valencià de Cultura.
- Tres membres de lliure designació triats entre les associacions professionals d'actors i actrius i les associacions empresarials de teatre i dansa, de reconeguda implantació a la Comunitat Valenciana.
d) La Secretaria del Consell Rector correspondrà al gerent de Teatres de la Generalitat Valenciana.
2. El nomenament dels vocals del Consell Rector que no tinguen caràcter nat serà per períodes de quatre anys consecutius, sense perjudici de ser novament elegits.
3. Expirat el termini del seu nomenament, els membres del Consell Rector seguiran exercint les seues funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals."
Disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions d'aplicació i desplegament d'este decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 d'abril de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,

linea