diari

Decret 115/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 215/1993, de 23 de novembre, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2303 de 05.07.1994) Ref. Base de dades 1495/1994

DECRET 115/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 215/1993, de 23 de novembre, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana. [94/4569]
El Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, va establir, entre altres qüestions, la normativa específica que regeix per a les fundacions constituïdes per aquestes entitats per a la gestió i l'administració de la seua obra social.
Aquesta regulació suposa per a les fundacions ja constituïdes la necessitat d'adaptació de la seua normativa interna, per a la qual cosa s'establí un termini en la disposició transitòria segona del decret esmentat.
Atesa l'aplicabilitat del decret esmentat, independentment de la preceptiva adaptació estatuària, i davant la demanda de les entitats afectades, cursada per mitjà de la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis, sembla convenient ampliar el termini d'adaptació d'estatuts i inscripció en el Registre de Fundacions OBS d'aquestes entitats.
Per això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 21 de juny de 1994,
DECRETE:
Article únic. Disposició modificada
L'apartat 1 de la disposició transitòria segona del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, adoptarà la redacció següent:
«1. Les fundacions que complesquen algun dels requisits esmentats en l'article 15.2 d'aquest decret hauran d'adaptar els seus estatuts al que preveu aquest i sol·licitar la preceptiva autorització de l'Institut Valencià de Finances abans de l'1 de gener de 1995. Sense perjudici d'això, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, queden modificades o derogades les disposicions estatuàries que s'oposen als preceptes continguts en aquest».
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les normes complementàries que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquest decret.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de juny de 1994.
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ

linea