diari

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de juliol, d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1106 de 13.07.1989) Ref. Base de dades 1585/1989

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de juliol, d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a lots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
I
La definició que la Carta Europea atribueix al terme Ordenació del Territori conceptua aquest com l’expressió espacial de les politiques econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat.
D'altra banda, defineix com a objectius fonamentals de l’Ordenació del Territori:
a) La millora de la qualitat de vida que, entre altres coses, es concreta en una major accessibilitat de la població als equipaments col·lectius de tot tipus i en la millora de les infrastructures.
b) La gestió responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient que faça compatible la satisfacció de les necessitats creixents de recursos i la seua conservació.
La utilització racional i equilibrada del territori, mitjançant la definició d'usos compatibles o a potenciar, la creació d'infrastructures i la preservació d'activitats. Tot açò amb una política territorial més completa que permeta d'aconseguir objectius d'interés general.
La posada en marxa de la política territorial així definida ha d'assegurar la coordinació entre sectors alhora que organitzar la cooperació entre els diversos nivells de decisió i la distribució dels mitjans financers.
N
El procés concret de creixement econòmic de la Comunitat Valenciana ha donat com a resultat un model territorial amb forts desequilibris, malbaratament de recursos, deteriorament considerable del patrimoni natural i dèficit d'infrastructura i equipaments col·lectius.
La desigual distribució d'un recurs bàsic com l'aigua, la superposició, obre la franja litoral de gran nombre d'activitats (agricultura intensiva, desenvolupament turístic, implantacions industrials, processos urbanitzadors...) la compatibilització dels quals en el territori es fa moltes vegades impossible, els dèficits d'infrastructures bàsiques i equipaments, la concentració de la població en un espai suprrexplotat, etc... són resultats d'una determinada lògica d'ús del territori.
A la configuració d'aquest model territorial ha contribuït també la insuficiència de les actuacions públiques territorials, dutes a terme, en molts casos, deslligades de la política econòmica general i de la política regional. No ha d'oblidar-se, a aquest respecte, el caràcter eminentment sectorial d'aquest tipus d'actuacions i la complexa organització competencial de l'Administració a tots els nivells, la qual cosa fa que el conjunt d'intervencions que es porten a cap en una determinada àrea territorial depenguen, en la majoria dels casos, de gran nombre de decisions d'inversió no sempre coordinades prèviament.
No obstant això, l'existència de problemes diferenciats territorialment en la nostra Comunitat (litoral congestionat; àrees metropolitanes; zones amb un alt risc d'inundació, erosió i desertificació; àrees deprimides, etc...) requereixen un tractament conjunt que integre l'aplicació de polítiques sectorials, coordinant les actuacions de totes aquestes.
NI
La redacció de la present Llei d'Ordenació del Territori obeeix, doncs, a la necessitat de resoldre, des d'una òptica supramunicipal, els complexos problemes territorials que afecten específicament la Comunitat Valenciana.
La filosofia i el contingut d'aquesta Llei parteix de la distinció entre les consideracions a curt i a mig o llarg termini, per una banda i entre la planificació territorial i la de caràcter sectorial per una altra. Per aquesta raó integra normes de directa aplicació i el disseny de les figures supramunicipals d'ordenació que permeten aconseguir tots els aspectes abans indicats.
El procés complet d'ordenació es basa fonamentalment en dos instruments de caràcter global: el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i el Programa d'Ordenació del Territori. Els d'àmbit més reduït, els Plans d'Acció Territorial, tant els de caràcter sectorial com els integrats, tenen com a finalitat la compatibilització i coordinació de polítiques sectoriales i urbanístiques a nivell supramunicipal. Estan concebudes tant per a satisfer les necessitats d'un sector determinat com per a resoldre problemàtiques específiques d'una àrea territorial, de molts diversos tipus (coordinació urbanística en àrees metropolitanes; foment del desenvolupament en àrees endarrerides o en declivi; zones amb problemes d'inundacions o altres riscs naturals, etc..).
L'aplicació de les normes contingudes en aquesta Llei i la utilització dels instruments que aquesta ofereix permetran d'obtenir un març territorial global i flexible, no determinista, que servesca també de referència a les actuacions de les diferents Administracions, respectant en la mesura del que siga possible les competències urbanístiques que tenen atribuïdes les Corporacions Locals.
IV
La Constitució Espanyola estableix en l'article quaranta que els poders públics hauran de promoure el progrés social i econòmic, així com una mes equitativa distribució de la renda regional. En l'article quaranta-cinc consagra el dret de tots els ciutadans a gaudir d'un medi ambient adequat, al mateix temps que imposa el deure de conservar-lo i confia als poders públics la utilització racional dels recursos naturals de cara a la millora de la qualitat de vida, amb suport en la solidaritat col·lectiva. AI mateix temps, l'article quaranta-sis, imposa als poders públics el deure de conservar i promoure l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya.
Altrament, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana -aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d' 1 de juliol- estableix, en l'article 31.9, la competència exclusiva de la Generalitat en l’Ordenació del Territori i del Litoral i en Urbanisme, matèries que són regulades a nivell estatal bàsicament pel Text Refós de la Llei de Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, i desplegament pels Reglaments dictats posteriorment a l’efecte. Després de més de deu anys de vigència, els instruments oferits per la normativa urbanística indicada s'han mostrat en la pràctica insuficients, especialment en dos aspectes de molta importància per a resoldre problemes fonamentals de l'ordenació del territori: la correcció dels desequilibris territorials de caràcter sòcio-econòmic i la coordinació d'actuacions territorials supramunicipals. Tot això justifica l’elaboració d'una normativa pròpia de la Generalitat Valenciana en matèria d'Ordenació del Territori.
Es tracta, en tot cas, d'un text legal suficientment flexible perquè, quan al moment oportú, puga ser desplegat mitjançant l’elaboració de les disposicions necessàries, que arbitren solucions puntuals, on calguen. Tot açò des d'una perspectiva política global, marcant les referències bàsiques, les pautes que permeten el desenvolupament econòmic sense distorsions espacials, l’harmonització dels diferents elements que constitueixen i conformen el territori, així com la coordinació entre els diversos poders i agents econòmics i socials implicats.
CAPITOL I Finalitats i àmbit d'aplicació
Secció primera Ambit d'aplicació
Article primer
La present Llei serà d'aplicació al territori de la Comunitat Valenciana.
Article segon
Totes les Institucions, Entitats i persones físiques o jurídiques quedaran obligades al seu compliment.
Article tercer
Us Administracions Públiques vetlaran per la consecució dels seus objectius, establint les mesures cautelars que els corresponguen en l'àmbit de llurs respectives competències i les de coordinació i col·laboració en les distintes actuacions.
Secció segona Objectius
Article quart Els objectius fonamentals de la present Llei són la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i la utilització racional i equilibrada del territori de la Comunitat Valenciana.
Per a aconseguir aquests objectius, l'actuació de l'Administració haurà de realitzar actuacions tendents a:
1. Preservar les condicions medioambientals i els elements naturals d'accions agressives.
2. Conservar el patrimoni històric, artístic, cultural, arqueològic, mineralògic i paisatgístic, dins del marc de la legislació específica aplicable.
3. Fomentar l’explotació racional de les terres productives.
4. Pal·liar els desequilibris regionals de caràcter econòmic, social i cultural.
5. Fomentar la regeneració natural o assistida, si escau, d'aquelles terres que per les seues característiques estiguen excloses d'ús agrícola.
6. Regular el creixement poblacional exògen en municipis saturats, entesos com a tals els que manquen de recursos naturals o econòmics per a atendre necessitats extraordinàries, o que comporten amb el seu creixement el desequilibri poblacional.
7. Establir el conjunt de criteris i normes, d'acord amb els que provenen de la Comunitat Econòmica Europea i en coordinació amb els Programes Econòmics del Govern Valencià, per a regular els processos d'assentaments urbans i de localització d'activitats econòmiques dels agents públics i privats que operen en la Comunitat Valenciana.
8. Establir accions territorials conjuntes entre municipis, amb altres Comunitats Autònomes o amb l'Administració de l’Estat, mitjançant l’establiment de bases per als acords de cooperació que en resulten necessaris.
9. Promoure les inversions públiques i privades en àrees de desenvolupament potencial i deprimides, d'acord amb les característiques sòcio-econòmiques que determinen l’establiment de prioritats.
10. Constituir el marc de referència territorial per a la formulació, el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques sectorials de les diverses Administracions Públiques.
11. Realitzar la planificació necessària per al desenvolupament dels programes territorials de caràcter local.
12. Crear els instruments adequats per a la planificació del desenvolupament social.
CAPITOL N Instruments d'ordenació del territori
Secció primera Dels Plans d'ordenació del territori
Article cinquè
L'ordenació del territori de la Comunitat Valenciana es durà a terme mitjançant els instruments de planificació següents:
1. El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
2. Els Plans d'Acció Territorial.
3. Els Programes d'Ordenació del Territori.
4. Els Projectes d'Execució.
Secció segona Del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana
Article sisé
El Pla d'Ordenació Territorial de la Comunitat Valenciana és l'instrument bàsic per al compliment dels objectius de la present Llei.
Article seté
El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana contindrà les determinacions de caràcter general següents:
1. Estudi del medi físic, que haurà de fer referència als elements determinants del paisatge natural, classificació agrològica i estudi edafològic, inventari i localització d'espais naturals i pautes de conservació, assenyalament d'àrees i zones inundables o amb riscs catastròfics, així com mesures a adoptar per a la prevenció, assenyalament de riqueses naturals i anàlisi de les condicions climàtiques, eòliques, marítimes i del medi atmosfèric.
2. Assenyalament de les àrees de patrimoni cultural, històric, ambiental, arqueològic, mineralògic i d'hidrocarburs, dins de l’àmbit de la legislació específica aplicable.
3. Recursos hidràulics i mecanismes d'utilització racional d'aquests recursos.
4. Limitacions o condicions d'ús del litoral, amb indicació de la línia marítimo-terrestre del mar territorial, de la zona contigua i la plataforma submarina dins dels criteris establerts en la legislació i els Tractats Internacionals en què Espanya participe.
5. Informació històrica del desenvolupament municipal o comarcal.
6. Anàlisi econòmica real i potencial de municipis o comarques.
7. Determinació d'àrees de preferent localització industrial.
8. Assenyalament de municipis, comarques o àrees en situació de desequilibri econòmic o social respecte de la mitja de la Comunitat i mesures que tendesquen a pal·liar-lo.
9. Arees de preferent localització o àmbits urbans d'equipaments supramunicipals, d'interés per a tota la Comunitat.
10. Relació de municipis que posseesquen conjunts, elements o àrees territorials de qualsevol naturalesa que pels excepcionals valors d'aquests puguen ser declarats Patrimoni de la Comunitat Valenciana, així com el Patrimoni Etnològic i mesures que tendesquen a conservar-los i a desenvolupar-los.
11. Propostes d'accions territorials que requeresquen actuacions conjuntes amb Organismes Internacionals, amb l'Administració de l’Estat o amb altres Comunitats Autònomes, oferint les bases dels acords de cooperació que resulten necessàries.
12. Assenyalament de mesures tècniques i econòmiques per a la protecció del medi físic i la gestió dels recursos naturals.
13. Definició de les prioritats territorials d'inversió pública de les polítiques sectorials.
14. Subministrar als Programes d'Ordenació del Territori, el mate adequat per a l'assignació dels recursos escaients.
15. El tractament dels municipis, les comarques, els conjunts, les àrees o els elements als quals fan referiència els punts 9 i 10 podran ser objecte de tractament legal específic, d'acord amb els criteris que assenyale el Consell de la Generalitat Valenciana, oïdes les Conselleries afectades.
16. Assenyalament d'aquelles activitats econòmiques que possibiliten el desplegament, a partir de l’estudi i conservació del medi físic, on es despleguen.
17. Qualssevol altres que es consideren procedents per a complir els objectius d'aquesta Llei.
Article vuité
Les determinacions previstes en l'article anterior constituiran el fonament dels criteris i les previsions que continguen els Programes Econòmics Valencians.
Article nové
La consideració unitària del territori no prejutjarà la seua divisió en sectors, de tal manera que aquests permeten de reconéixer les condicions objectives i peculiars d'una comarca o àrea territorial.
Article deu
Us determinacions a què fa referència l'article seté estaran contingudes com a mínim en els següents documents:
1. Plans d'informació i estudis complementaris.
2. Memòria de la informació, i diagnòstic derivat del reconeixement territorial.
3. Justificació de l'ordenació.
4. Plans d'ordenació.
5. Normes d'actuació.
6. Divisió temàtica o sectorial de les actuacions que es prevegen.
7. Criteris per al desenvolupament dels Plans d'Actuació Territorial de caràcter sectorial.
8. Criteris de Programació d'inversions.
Secció tercera Dels Plans d'Acció Territorial
Article onze
En desenvolupament de les previsions contingudes en el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, es redactaran Plans d'Acció Territorial.
Article dotze
Els Plans d'Acció Territorial seran de caràcter sectorial o referits a actuacions integrades.
Article tretze
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial fixaran els criteris i les orientacions contingudes en el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, i establiran les prioritats de les actuacions i els projectes referits a un sector determinat a realitzar en una àrea determinada.
Article catorze
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat constituiran instruments supramunicipals d'ordenació per al desenvolupament, de forma coordinada, de les polítiques sectorials i urbanístiques que tinguen una finalitat comuna i específica dins d'una àrea territorial determinada.
Article quinze
Les funcions dels Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial seran les següents:
1. Establir els objectius i criteris de caràcter territorial per a les actuacions sectorials, d'acord amb les directrius i orientacions del Pla d'Ordenació Territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Regular el planejament, l’execució i la gestió dels sistemes generals supramunicipals o comarcals d'infrastructures, equipaments, serveis i activitats d'explotació dels recursos, amb els objectius i criteris proposats i d'acord amb les determinacions del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
3. Definir les prioritats territorials d'inversió pública de les polítiques sectorials, per tal de cobrir les necessitats i els dèficits.
4. Determinar els projectes i les actuacions concretes que han de dur-se a terme per a la consecució dels objectius proposats.
5. Subministrar al Programa d'Ordenació del Territori el març per a la programació i territorialització dels recursos sectorials.
Article setze
Són funcions dels Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat les següents:
a) Definir d'acord amb l'estratègia i orientació del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, els objectius concrets i els criteris d'actuació de caràcter territorial que permeten d'integrar actuacions sectorials supramunicipals i coordinar el planejament urbanístic municipal per a resoldre la problemàtica específica de l’àrea considerada.
b) Servir de base per a l'adopció de les mesures que es consideren necessàries o convenients per a la protecció, el foment, el desenvolupament i el millor aprofitament dels recursos productius, naturals o culturals.
c) Concretar les mesures a adoptar que es consideren necessàries per a la formulació d'Operacions Integrades de Desenvolupament, a efectes del Reglament CEE número 1787/84 del Consell de les Comunitats Europees, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
d)Avaluar el cost econòmic de les actuacions previstes i establir les prioritats d'execució per a aquestes accions.
e) Justificar la viabilitat Tècnica i econòmica de les solucions adoptades, amb l'avaluació de la rendibilitat de les propostes.
Article disset
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial tindran el contingut següent:
a) Determinació del seu àmbit d'aplicació.
b) Anàlisi i diagnòstic de la situació del sector al qual faça referència, en relació amb el sistema d'assentaments urbans, l'activitat econòmica i el medi natural.
c) Definició dels objectius que es pretén d'aconseguir, d'acord amb l'avaluació territorialitzada de les necessitats del sector, o àmbit territorial a què es faça referència i segons els criteris continguts en el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
d) Articulació amb el planejament municipal existent, i amb els Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat si s'escau, determinant expressament les vinculacions que s'hi originen.
e) Justificació i definició de l’esquema general de les infrastructures, les obres, les instal·lacions i serveis que es previnguen a efectes de llur incidència sobre l’impacte medioambiental.
f) Normes tècniques i de protecció, si s'escau, que hagen d'aplicar-se en l’execució de les actuacions previstes.
g) Determinació i localització dels projectes i actuacions a realitzar.
h) Cost dels projectes i actuacions previstes en el Pla, amb establiment de l’ordre de prioritats per la l’execució.
i) Qualsevol altre concepte que, d'acord amb la naturalesa i característiques del Pla d'Acció Territorial de què es tracte, en resulte necessària la inclusió.
j) Criteris de revisió.
Article divuit
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat tindran el contingut següent:
a) Definició i justificació de llur àmbit d'aplicació.
b) Anàlisi sòcio-econòmica i territorial, diagnòstic de la situació actual i tendències.
c) Determinació de la problemàtica específica de l’àrea i fixació dels objectius del Pla en funció d'aquella i d'acord amb el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
d) Determinació dels criteris d'actuació per a l’execució i el desenvolupament de les accions del Pla.
e) Relació de projectes i accions de caràcter sectorial que han de dur-se a terme per a aconseguir els objectius del Pla, així com les relacions de complementarietat entre aquestes.
f) Criteris i normes a aplicar en el planejament urbanístic municipal en virtut de la problemàtica específica que el Pla pretén resoldre.
g) Determinació expressa de les vinculacions amb els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial que incidesquen en el mateix àmbit territorial.
h) Localització de les actuacions territorials de caràcter supramunicipal.
i) Anàlisi econòmica i financera de les actuacions previstes.
j) Establiment de prioritats i programació temporal de les actuacions del Pla.
k) Qualsevol altre concepte que, d'acord amb la naturalesa i característiques del Pla d'Acció Territorial de què es tracte, en resulte necessària la inclusió.
l) Criteris de revisió.
Article dinou
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial tindran els documents següents:
a) Memòria, en la qual s'inclourà l'anàlisi, els diagnòstics, els objectius, els criteris i les mesures d'actuació, la vinculació amb altres plantejaments, projectes i accions a realitzar.
b) Programa, que haurà d'incloure el cost estimat de les actuacions previstes i l'ordre de prioritat establert per l'execució, així com el termini previst per a dur-la a terme aquesta i tot això en funció dels condicionants tècnics i econòmics.
c) Normes d'actuació i, si s'escau, de protecció.
d) Documentació gràfica, els plans d'informació i d'ordenació inclosos.
e) Qualsevol altre concepte que, d'acord amb la naturalesa i característiques del Pla d'Acció Territorial de què es tracte, en resulte necessària la inclusió.
Article vint
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat contindran els documents següents:
a) Memòria, en la qual s'inclourà l'anàlisi sòcio-econòmica i territorial, el diagnòstic, la problemàtica específica, els objectius, els criteris i les mesures d'actuació, la vinculació amb el planejament sectorial i, si s'escau, relació de projectes i accions a realitzar.
b) Estudi Econòmico-Financer.
C) Programa.
d) Normes d'actuació.
e) Documentació gràfica d'informació i ordenació en funció de les propostes específiques del Pla.
f) Qualsevol altre concepte que, d'acord amb la naturalesa i característiques del Pla d'Acció Territorial de que es tracte, en resulte necessària la inclusió.
Secció quarta Programa d'Ordenació del Territori
Article vint-i-u
El Programa d'Ordenació del Territori és un instrument de coordinació que defineix els criteris, les accions i els projectes d'interés territorial de la Comunitat Valenciana, per a un període màxim de quatre anys.
Article vint-i-dos
Les determinacions d'Ordenació del Territori s'incorporaran als Programes Econòmics Valencians.
Article vint-i-tres
Són funcions del Programa d'Ordenació del Territori les següents:
a) Integrar els objectius de l’ordenació del territori amb la programació econòmica de la Comunitat Valenciana.
b) Definir la programació d'inversiones prioritària d'interés territorial.
c) Establir les acciones per al tractament dels desequilibris territorials.
d) Establir les accions per a la protecció del medi físic i gestió dels recursos naturals.
e) Fer compatibles les necessitats d'inversió dels d'Acció Territorial i del planejament urbanístic amb el Programa Econòmic Valencià.
f) Servir de març d'orientació obligat per a l’elaboració dels Pressupostos anuals de la Generalitat.
Article vint-i-quatre
El Programa d'Ordenació del Territori tindrà el contingut següent:
a) Diagnòstic de la situació actual, tendències i efectes de les mesures d'acció territorial existents.
b) Determinació de les principals estrangulacions i potencialitats de caràcter territorial per al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana, en el període que s'estableix en el Programa.
c) Determinació de les àrees de la Comunitat Valenciana que per una especial problemàtica els es necessària l'elaboració de Plans d'Acció Territorial integrats.
d) Definició de projectes d'interés territorial per a les inversions d'àmbit comunitari.
e) Establiment dels criteris i les prioritats d'assignació territorial per a les inversions de la Generalitat Valenciana.
f) Valoració indicativa dels projectes d'inversió programats, indicant els Organismes competents que han de gestionar-los, si fa el cas.
Article vint-i-cinc
El Programa d'Ordenació del Territori contindrà els documents escrits i gràfies necessaris per a reflectir el contingut assenyalat en l'article anterior.
Article vint-i-sis
Les previsions del Programa d'Ordenació del Territori, tindran caràcter vinculant per a l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana.
Article vint-i-set
Els programes d'actuació dels Plans d'Acció Territorial i del planejament urbanístic municipal hauran de ser revisades automàticament per a ajustar-se al Programa d'Ordenació del Territori.
Secció cinquena Els Projectes d'Execució
Article vint-i-vuit
Els Projectes d'Execució faran referència a actuacions territorials o actuacions concretes i s'ajustaran, en cada cas, a les condicions tècniques adequades al compliment dels objectius del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana o de la planificació derivada que despleguen.
Article vint-i-nou
No podran contravenir les determinacions dels Plans de ranc, superior, encara que podran introduir-se modificacions no substancials per a adequar-se a la fisonomia del territori, a les Normes Urbanístiques dels Plans Generals Municipals d'Ordenació, a les Normes Subsidiàries del Planejament o els Projectes de Delimitació del Sòl Urbà, tots aquestos de caràcter municipal.
Article trenta
Els Projectes d'excepcional entitat tendents a cobrir necessitats d'interés general, que executen els Plans prevists en la present Llei, i es continguen els d'obres i serveis de les distintes Administracions Públiques, podran contenir Clàusula d'Excepció respecte de la normativa urbanística aplicable.
Article trenta-u
Es considera Clàusula d'Excepció l'aprovació dels Projectes a què fa referencià l'article anterior quan aquests s'hi excedisquen en l'ocupació del sòl o del volum edificable.
Article trenta-dos
La Clàusula d'Excepció l'atorgarà el Consell de la Generalitat, amb audiència prèvia dels Ajuntaments afectats, després que aquests les hagen exposat a informació pública durant el termini d'un mes; de les Diputacions Provincials i de les Comissions Territorials d'Urbanisme en l'àmbit territorial dels quals es plantege el Projecte.
Article trenta-tres
En cap cas no s'atorgarà la Clàusula d'Excepció en detriment de les previsions contingudes en els Plans d'Ordenació Urbana per a zones verdes o espais lliures, que afecten las condicions medioambientals, o quan hi haurà una notòria càrrega per a edificacions circumdants.
CAPITOL NI Formació i aprovació dels Plans
Secció primera Participació i actes preparatoris
Article trenta-quatre
Les Administracions Públiques, Institucions, Entitats i persones físiques i jurídiques hauran de prestar el seu concurs a la redacció del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i facilitar tots els documents, plans i programes que puguen ser tinguts en consideració com una informació de base o per a l’ordenació del territori.
Així mateix les Administracions Públiques i altres entitats a què fa referència l'apartat anterior podran presentar suggerències o avantprojectes orientatius per a l’elaboració dels instruments d'ordenació del territori previstos en aquesta Llei.
Article trenta-cinc
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà sol·licitar tots els documents, plans i programes que puguen ser presos en consideració per a la informació o l'ordenació del territori.
Article trenta-sis
Les Administracions Públiques i d'altres Entitats a les quals fa referència l'article trenta-quatre podran presentar suggeriments 0 avantprojectes sobre criteris prèviament previstos en aquesta Llei.
Secció segona Competències
Article trenta-set
La competència per a redactar el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana correspon a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports amb Informe de l'Agència del Medi Ambient.
Article trenta-vuit
La competència per a redactar els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial, correspon a les distintes Administracions per raó de la seua competència de què es dote la Generalitat amb informe de l'Agència del Medi Ambient.
La redacció dels Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat, correspon a la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, o si fa el cas, a les Conselleries que expressament tinguen l'encàrrec del Consell de la Generalitat amb informe de l'Agència del Medi Ambient.
Article trenta-nou
Els Programes d'Ordenació del Territori els redactarà la Conselleria d'Economia i Hisenda d'acord amb la jerarquització i etapes que s'establesquen en els Plans d'Acció Territorial.
Article quaranta
La redacció dels Projectes d'Execució correspondrà a les distintes Administracions Públiques, i a les Institucions, Entitats i persones físiques i jurídiques que estiguen obligades a la seua execució.
Article quaranta-u
U Quan concórreguen raons d'urgència, en base a la utilitat pública o l'interés social, el President de la Generalitat, a instància del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, podrà requerir l'òrgan competent perquè redacte o execute els Plans d'Acció Territorial en el termini que aquest assenyale, tenint en compte les causes concurrents o determinants de la dilació.
Dos. Una vegada transcorregut aquest termini, sense donar compliment al requeriment, el Consell de la Generalitat, mitjançant Decret, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, podrà subrogar la competència deixada assignant-la a la Conselleria corresponent.
Article quaranta-dos
Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana l'aprovació del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, mitjançant Decret, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, previ coneixement de les Corts Valencianes i la Clàusula d'excepció dels Projectes d'Execució.
Article quaranta-tres
L'aprovació dels Plans d'Acció Territorial correspon al Consell de la Generalitat.
Article quaranta-quatre
El Programa d'Ordenació del Territori l'aprovarà el Consell de la Generalitat, i s'inclourà en el Programa Econòmic Valencià.
Article quaranta-cinc
Els projectes que redacten Institucions, Entitats, Organismes i persones jurídiques i físiques, no pertanyents a l'Administració Pública, seran aprovats per l'Administració en raó de la matèria, tret que se sol·licite la Clàusula d'Excepció.
Secció tercera Procediment
Article quaranta-sis
1. El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, acabat el procés d'informació territorial, fixarà els criteris objectius i propostes que considere oportuns i els sotmetrà a informació pública, perquè en el termini de dos mesos puguen presentar-se suggerències.
2. Acabat el procés d'informació pública, el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports procedirà a l'aprovació inicial del POTCV, i el remetrà, d'acord amb l'article 42 d'aquesta Llei, a les Corts Valencianes per al seu coneixement i debat, així com per a, si s'escau, presentació i votació de les corresponents propostes de resolució.
Article quaranta-set
Una vegada transcorregut aquest termini, s'obrirà un nou període d'informació pública, reservada a l'Administració Autonòmica, Provincial, Municipal i Estatal pel termini de dos mesos.
Article quaranta-vuit
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports informarà sobre les al·legacions presentades, en el termini màxim de tres mesos, i després d'haver transcorregut aquest termini podrà adoptar els acords següents:
1. Modificar el contingut del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
2. Elevar-lo al Consell amb proposta d'aprovació.
Article quaranta-nou
Si les modificacions que introduïen eren substancials, s'obriria un nou període d'informació pública, que en cap cas no serà inferior a un mes.
Article cinquanta
Una vegada transcorregut aquest termini, el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports elevarà al Consell de la Generalitat proposta d'aprovació definitiva.
Article cinquanta-u
El Consell de la Generalitat, a la vista de la proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, adoptarà un dels acords següents:
1. Aprovar el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
2. Suspendre l'aprovació, quan es considere addient introduir modificacions no substancials, amb fixament del terme de la correcció.
3. Aprovar-lo definitivament condicionat a les rectificacions o modificacions no substancials, o subsanació d'errades materials o de fet.
4. Denegar-ne l'aprovació definitiva.
Article cinquanta-dos
Contra l'Acord del Consell hom podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter previ al contencioso-administratiu, en els termes i terminis que preveuen l'article 52.2 de la Llei de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa i el 126.1 de la Llei de Procediment Administratiu.
Article cinquanta-tres
L'Acord del Consell serà publicat en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», Butlletí Oficial de les Províncies d'Alacant, Castelló i València, «Butlletí Oficial de l’Estat» i en dos Diaris dels de més elevada difusió en cada província i a nivell estatal.
Article cinquanta-quatre
Els Plans d'Acció Territorial de caràcter sectorial els tramitaran les distintes Administracions Públiques i seran aprovats pel Consell de la Generalitat, amb audiència prèvia de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d'acord amb el tràmit previst en les disposicions legals aplicables per raó de la seua naturalesa.
Article cinquanta-cinc
L'elaboració i aprovació dels Plans d'Acció Territorial de caràcter integrat s'ajustarà al procediment següent:
1. Correspon a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o al Consell, a proposta d'una o diverses Conselleries, acordar la formulació d'un Pla d'Acció Territorial de caràcter integrat.
2. La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports redactarà un document d'avanç en el qual s'expose la problemàtica específica que tracta de resoldre el Pla, els objectius i àmbit territorial d'aquest, els criteris d'actuació i el termini d'execució previst, i el sotmetrà a la informació dels Municipis afectats i Organismes interessats i a la Comissió Territorial d'Urbanisme, els quals hauran d'evacuar-lo en el termini d'un mes.
3. La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports redactarà el Pla en el termini màxim de vuit mesos des de la recepció dels informes indicats en el punt 2.
4. El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'informe previ de la Comissió Territorial d'Urbanisme, aprovarà inicialment el Pla i el sotmetrà a informació pública per dos mesos durant els quals es donarà audiència a les Corporacions Locals afectades.
5. Una vegada s'haja emés informe sobre les al·legacions presentades al document inicial, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports redactarà el document definitiu del Pla que haurà de ser proposat pel Conseller al Consell per a l'aprovació definitiva.
Si com a conseqüència de les al·legacions presentades la versió definitiva del Pla suposàs modificacions substancials respecte de la proposta aprovada inicialment, es requerirà un nou període d'exposició pública d'un mes abans de l'aprovació definitiva.
Secció quarta Vigència, revisió i modificació dels Plans
Article cinquanta-sis
El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i els Plans d'Acció Territorial tindran vigència indefinida, llevat que el compliment d'aquests últims estigués subjecte a termini.
La vigència del Programa d'Ordenació del Territori s'ajustarà, sempre, a la del corresponent Programa Econòmic Valencià.
Article cinquanta-set
L'actualització o revisió del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i dels Plans d'Acció Territorial podran dur-se a terme d'ofici pel Consell de la Generalitat, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o de les distintes Consellerias, oïda la d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i/o a instància d'altres Administracions Públiques quan concórreguen algunes de les circumstàncies següents que no puguen pal·liar-se per altres mitjans:
1. Imposicions derivades de la legislació general.
2. Catàstrofes naturals.
3. Per descobriment de matèries o elements que impliquen riquesa natural i siguen susceptibles de protecció natural o ambiental o d'explotació econòmica.
4. Per transformacions sòcio-econòmiques especialment referides a sistemes de producció.
5. Per notòria alteració dels recursos econòmics.
6. Pel compliment de dotze anys des de l'aprovació del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana.
Article cinquanta-vuit
La modificació del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i dels Plans d'Acció Territorial estarà subjecta als mateixos tràmits que els de llur aprovació.
Article cinquanta-nou
La modificació dels Projectes d'Execució que s'hagen de dur a terme per a l'adaptació a les condicions del territori, així com l'execució material de les obres, estaran subjectes a l'informe favorable de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de l'Agència del Medi Ambient.
Secció cinquena Efectes de l'aprovació dels Plans
Article seixanta
Els Plans es faran públics en totes llurs determinacions, i qualsevol persona podrà informar-se del seu contingut en els Ajuntaments afectats o en la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article seixanta-u
La informació que es facilite sobre el contingut, haurà de ser evacuada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a càrrec del peticionari, en el termini de dos mesos.
Article seixanta-dos
Els Plans Generals Municipals d'Ordenació Urbana tindran en compte les determinacions del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i dels Plans d'Acció Territorial, si fa el cas, i establiran la coherència escaient en les previsions relatives al seu desenvolupament.
CAPITOL IV Règim del sòl
Secció primera Del Patrimoni Rural del Sòl
Article seixanta-tres
El Patrimoni Rural del Sòl es compon de l'espai físic que ha de treure's de l'acció urbanitzadora, amb els seus elements i accidents geogràfics, les masses vegetals, plantacions d'interés comunitari, conjunts de jaciments arqueològics i històrics, mineralògics i d'hidrocarburs, i espais naturals, mereixedors de protecció o conservació.
Secció segona Del medi ambient rural
Article seixanta-quatre
Les àrees, els elements o les fites naturals determinants del paisatge de la Comunitat Valenciana, hauran d'assenyalar-se en llur emplaçament, i s'establiran les mesures cautelars o correctores per a llur protecció, recuperació o regeneració, sense perjudici de les particulars que cada municipi haja de conservar.
Article seixanta-cinc
El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana assenyalarà aquellas àrees d'excepcional valor paisatgístic, ecològic, ambiental que hagen de ser preservades de l'acció urbanitzadora.
Article seixanta-sis
No es permetrà cap actuació que menyscapte les característiques particulars de les zones humides ni l'extracció masiva d'elements minerals que continguen, tot això a l'empar del que estableix en l'Ordenament Jurídic.
Article seixanta-set
L'explotació dels recursos econòmics que continguen les zones humides es durà a terme amb les garanties escaients de permanència de les característiques naturals de l'aiguamoll.
Article seixanta-vuit
U Tots els llits públics i privats hauran de mantenir-se expedits. No s'autoritzarà l'aterrament o la reducció d'aquests sense que hi haja un projecte aprovat com cal per l’òrgan competent que plantege solució alternativa amb garantia del discurs normal de les aigües.
Dos. Quan es plantege acció alternativa que modifique o suprimesca llits públics, no s'aprovarà definitivament el projecte fins la desafecció del terreny públic.
Article seixanta-nou
Es prohibida tota edificació sobre terrenys provinents de llits i fins a vint metres de l'aresta exterior d'aquests.
Article setanta
Les plantacions que s'hi porten a terme seran d'escassa entitat i en cap cas no s'autoritzaran cultius arboris, o d'altra naturalesa que impedesca el curs de les aigües, fins al límit de les riberes.
Secció tercera Del Paisatge
Article setanta-u
El paisatge de la Comunitat Valenciana el constitueixen els accidents geogràfics, els perfils del litoral, les zones boscoses i plantacions arbòries singulars, fites naturals i d'altres elements específics que determinen la fisonomia territorial.
Article setanta-dos
El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana assenyalarà els espais o clements naturals susceptibles tipus de protecció, recuperació o regeneració, els quals seran objecte de senyalament i inventari d'acord amb el que disposa la Llei de Paratges Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici d'establir les mesures advocades a la protecció d'altres inclosos en l'article anterior.
Article setanta-tres
Els Plans Generals d'Ordenació Urbana Municipal, podran ampliar la protecció a aquelles àrees o elements naturals que determinen el paisatge municipal.
Article setanta-quatre
Quan existesquen béns susceptibles d'aprofitament, les Conselleries corresponents per raó de la naturalesa del bé econòmic, les Comissions Territorials d'Urbanisme, les Diputacions Provincials i els Ajuntaments establiran les limitacions de l'explotació.
Article setanta-cinc
El Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, els Plans d'Acció Territorial i els Plans Generals d'Ordenació Urbana Municipal podran delimitar àrees limítrofes o que circumden els espais a protegir i establiran mesures restrictives respecte de l’ús del sòl i de l'edificació.
Secció quarta De la protecció del sòl
Article setanta-sis
L'anàlisi del sòl en comportarà les recomanacions de l'ús i les mesures per a la regeneració natural o assistida.
Article setanta-set
Hom tendirà a l'obtenció de la màxima rendibilitat de les terres fèrtils, i impedint nous assentaments urbans o l'expansió injustificada d'aquests, i fomentant la urbanització en terres d'escassa productivitat ubicades en àrees preferentment pròximes a xarxes de comunicació.
Article setanta-vuit
No es permetrà cap actuació aïllada aliena a la naturalesa i destinació de les finques agrícoles d'alta productivitat.
Article setanta-nou
Les recomanacions d'usos del territori es tindran en compte en establir la política de desenvolupament agrari de la Comunitat Valenciana i les mesures econòmiques en el cas de catàstrofes.
Article vuitanta
No es propiciaran incentius ni ajuts per a activitats pecuàries que no guarden relació amb la capacitat d'us del territori.
Secció cinquena
Dels recursos
Article vuitanta-u
L'Administració establirà les mesures escaients per a assegurar les condicions de potabilitat de l'aigua destinada al consum humà.
Article vuitanta-dos
La planificació hidrològica de la Generalitat establirà els nivells màxims i mínims de distribució poblacional en funció de la disponibilitat real o potencia de recursos hidràulics.
Article vuitanta-tres
La Generalitat, a través dels instruments de planificació hidrològica, assignarà els recursos hidràulics disponibles a les necessitats plantejades disposant els mecanismes necessaris per a la millor gestió i administració dels recursos, tenint en compte el caràcter de recurs escàs que té l'aigua en la Comunitat Valenciana i en ordre a conseguir les òptimes condicions de potabilitat per al consum humà.
Article vuitanta-quatre
U. En cap cas es permetrà el creixement poblacional exogen quan hi haja insuficiència d'aigua potable, si l'increment extraordinari del subministrament implica menyscaptar el mínim necessari a poblacions amb creixement normal.
Dos. Els Plans Generals d'Ordenació Urbana establiran les limitacions que calguen a la classificació del sòl quan manquen, per qualsevol raó, de subministrament dels recursos mínims necessaris amb garantia de potabilitat.
Article
U Les aigües no potables, susceptibles D'aprofitament agrícola o industrial, seran canalitzades mitjançant xarxes de distribució independents, en les quals, en funció de l'ús previst, podran integrar-se les reciclades del consum humà.
Dos. El caràcter d'aquestes xarxes podrà ser municipal, província o comarcal, i les Administracions Públiques corresponents establiran les mesures de gestió per qualssevol dels mitjans que permeta la legislació.
Secció sisena
Dels abocaments i dels residus sòlids
Article vuitanta-sis
No podran realitzar-se abocaments susceptibles de contaminar els recursos hidràulics que vagen a destinar-se al proveïment humà segons les normes establertes per les autoritats sanitàries.
Article vuitanta-set
Les determinacions o els criteris per a la realització d'activitats i la normativa ambiental continguda en la planificació urbanística i territorial s'establiran de forma que es reduesca L'impacte ambiental dels abocaments i els sistemes de sanejament i depuració, tant per a actuacions continentals i atmosfèriques com per a aquelles que afecten el litoral.
Article vuitanta-vuit
La planificació territorial i urbanística tindrà en compte les exigències plantejades per la gestió integrada del subministrament, sanejament i depuració d'aigües, afavorint a través de la distribució espacial d'activitats, serveis o infrastructures, i si s'escau, de la determinació d'unitats territorials, la creació i el funcionament D'instruments de coordinació interadministrativa, o gestió unitària, que permeten portar al màxim la rendibilitat social i econòmica de les inversions.
Secció setena
Dels equipaments supramunicipals
Article vuitanta-nou
Els equipaments supramunicipals s'ubicaran en les zones previstes en el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, i en les que a tal efecte prevegen Plans d'Acció Territorial.
Article noranta
Als efectes de llur implantació es prendran en consideració les necessitats de cada municipi, comarques, o les d'una àrea territorial i el medi físic en què es despleguen, per a garantir la rendibilitat sócio-económica de les inversions.
Article noranta-u
Seran prioritaris els que tendesquen a cobrir necessitats existents, i es programaran les pautes d'acció per atendre a las previsibles.
Secció vuitena
De les infrastructures
Article noranta-dos
Les infrastructures supramunicipals es desenvoluparan d'acord a programes D'inversió, de tal forma que es coordine l'execució de les principals amb les derivades.
Article noranta-tres
En l'execució es tindran en compte les previsions que continguen els Plans urbanístics per a l'adopció de criteris coordinats.
Article noranta-quatre
Els Ajuntaments classificaran el sol tendint a l'obtenció de la màxima rendibilitat de les infrastructures existents o previstes.
CAPITOL V
Règim disciplinari
Secció primera
De les faltes
Article noranta-cinc
Sense perjudici de les responsabilitats que procedesquen en l'aplicació de disposicions legals que, pel seu contingut urbanístic o medioambiental, incidesquen en l'ús i la destinació del territori, serà sancionable tota acció o omissió que vaja en contra o menyscapte els efectes d'aquesta Llei.
Article noranta-sis
En aplicació del que disposa l'article abans esmentat, les contravencions del que disposa el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i els Plans aprovats en desenvolupament seu seran considerades com a faltes lleus, greus o molt greus.
Article noranta-set
Són faltes lleus les contravencions efectuades sense malícia de l'infractor que afecten de forma no substancial l'ús del sol i que puguen ser esmenades en els Projectes d'Execució.
Article noranta-vuit
Són faltes greus els actes o omissions que provoquen deteriorament de la naturalesa del sòl, o destrucció d'elements de qualsevol naturalesa que el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana declare protegits, o incidesquen substancialment en les determinacions que conté aquest o els Plans i Projectes d'Execució aprovats en desenvolupament seu.
Article noranta-nou
Són faltes molt greus les que provoquen destrucció irreparable del medi físic o dels elements de qualsevol naturalesa que el Pla d'Ordenació de la Comunitat Valenciana declare protegits, i impedesca el compliment dels fins d'aquesta Llei, o dels instruments de planificació aprovats per al seu desenvolupament.
Article cent
Les faltes que siguen qualificades com a lleus seran sancionades amb multes de cinquanta mil fins a un milió de pessetes.
Article cent u
Les faltes greus seran sancionades amb multes des d'un milió fins a cinquanta milions de pessetes.
Article cent dos
Les faltes molt greus seran sancionades amb multes des de cinquanta milions fins a dos-cents cinquanta milions de pessetes.
Article cent tres
La imposició de sancions donarà lloc, sempre, a la imposició a l'infractor de L'obligació de reparació del dany causat i restitució de la situació anterior a la comissió de la infracció, o, si hi manca, a la valoració econòmica d'aquestes obligacions que seran, en tot cas, de compte de l'infractor.
Article cent quatre
Podrà considerar-se com a causa eximent de la responsabilitat, l'acció duta a terme en circumstàncies extraordinàries per raó de risc catastròfic, quan l'anàlisi dels fets demostren bona fe i proporcionalitat entre les mesures de precaució adoptades i el risc previsible, sense perjudici de L'obligació de reposar la situació anterior.
Article cent cinc
Es consideren circumstàncies atenuants:
1. Actuar en evitació de perjudicis o riscs catastròfics, quan no hi haja proporcionalitat entre les mesures adoptades i el risc previsible.
2. La falta d'intencionalitat en l'ocasió del dany.
3. Haver-hi procedit a la reparació o disminució del dany causat abans de la iniciació de l'actuació sancionadora.
Article cent sis
Es consideraran circumstàncies agreujants:
1. La reincidència.
2. El frau documental que propiciàs l'atorgament de llicència o ordre d'execució.
3. l'abús de confiança.
4. La violència o coacció sobre funcionaris o autoritats públiques, per qualsevol medi, el suborn inclusivament.
5. El desacatament a les autoritats.
6. Que l'agent tinga la condició de càrrec públic, siga funcionari de l'Administració Pública o hi preste serveis per qualsevol vincle de naturalesa contractual.
7. La repercussió de l'acte o omissió en elements o espais territorials que resultassen perjudicats per l'acció o omissió.
8. El coneixement tècnic dels detalls de l'actuació, d'acord amb la professió o l'activitat habitual del culpable.
Article cent set
Quan no concórrega en la comissió de la falta circumstàncies agreujants ni atenuants s'imposarà la sanció en el grau mínim.
Igualment es procedirà quan concórrega una sola circumstància atenuant.
Article cent vuit
Quan concórrega una sola circumstància agreujant. S'imposarà la sanció en el seu grau mitjà.
Igualment es procedirà quan el número de circumstàncies agreujants i atenuants siga idèntic, i si aquest no ho era, s'analitzaria la naturalesa dels concurrents, graduant la sanció a L'efecte social d'aquests.
Article cent nou
Quan concorreguessen totes les circumstàncies atenuants, es podrà rebaixar la multa fins a un vint-i-cinc per cent de la quantia mínima.
Article cent deu
Quan concórreguen totes les circumstàncies agreujants s'imposarà la sanció corresponent a la falta en el seu grau màxim.
Secció segona
Regles per a l'aplicació de sancions
Article cent onze
Les multes i ordres d'execució que s'imposen als diferents subjectes per una infracció igual tindran caràcter independent.
Article cent dotze
U. Quan l'expedient sancionador s'instruís per dues o més faltes tipificades entre les quals hi haja relació de causa-efecte, s'imposarà una sola multa que serà la corresponent a l'acció o omissió que supose el resultat final perseguit, en la seua quantia màxima.
Dos. Les ordres d'execució que tendesquen a reposar la situació al seu estat inicial versaran, sense perjudici del que disposa el punt anterior, sobre les distintes accions o omissions sancionables.
Article cent tretze
U. Finalitzat el termini que fixe la resolució de l'expedient per a iniciar la reparació del dany causat, el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà acordar un nou termini en raó de les circumstancies concurrents i al·legades pels inculpats, o procedir-ne a l'execució subsidiària, amb el rescabalament a l'Administració Pública del cost de la despesa efectuat a càrrec dels infractors.
Dos. Quan les obres no s'hagen conclòs en el termini atorgat a L'efecte, el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports procedirà d'acord amb el que disposa l'apartat u d'aquest article.
Secció tercera
Dels responsables
Article cent catorze
Podran ser sancionats com a autors de faltes tipificades en els articles noranta-set, noranta-vuit i noranta-nou de la present Llei les persones físiques i jurídiques que en la seua condició de propietari, promotor, empresari de l'obra o tècnics encarregats de dirigir-ne l'execució hagen participat en qualitat de tals en l'acte o omissió punible.
Article cent quinze
Les persones jurídiques respondran de les infraccions comeses pels seus òrgans i agents, assumint el cost de les sancions i el derivat de les mesures procedents a la reposició de L'ordre territorial.
Article cent setze
Quan la l'alta es cometés a L'empar d'una llicència o ordre d'execució, seran responsables les persones que en la seua condició de tècnics o funcionaris hagen informat favorablement els expedients. La responsabilitat dels càrrecs públics s'exigirà d'acord amb la legislació específica.
Article cent disset
Els Alcaldes que tinguessen coneixement de l'atorgament d'una llicència o ordre d'execució que contravingués la legalitat en matèria d'ordenació del territori, hauran d'instar la declaració de nul·litat o declarar la lesivitat del seu propi acte, conforme al que disposen els articles 109 i 110 de la Llei de Procediment Administratiu.
Article cent divuit
Quan el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports tingués coneixement de l'atorgament d'una llicència o ordre d'execució que infringís la present Llei o els Plans i Projectes aprovats per al seu desenvolupament, ho posarà en coneixement de l'Alcalde perquè en el termini d'un mes procedesca segons que disposa article anterior; i, transcorregut aquest termini sense que el requeriment fóra ates, donarà compte a l'òrgan competent, segons que disposa article 65 de la Llei de Bases de Règim Local.
Article cent dinou
La sanció administrativa s'imposarà, en tot cas, sense perjudici de les possibles indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers, deixant expedita en tot moment la via civil i penal per a la interposició D'altres demandes que no quedaria condicionada, en cap cas, a la resolució de l'expedient disciplinari.
Secció quarta
De la competència en matèria disciplinaria
Article cent vint
Serà pública l'acció per a exigir davant els òrgans competents de l'Administració Pública L'observança de la Llei d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana i del contingut dels Plans que hi porten causa en aquesta.
Article cent vint-i-u
La competència en matèria disciplinaria correspon als Alcaldes i al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, que actuarà d'ofici a instància de part.
Article cent vint-i-dos
U. Els Alcaldes que advertissen indicis de responsabilitat podran decretar la suspensió cautelar de les obres o activitats, i iniciar un període D'informació per a esclariment dels fets i assenyalament de les persones responsables.
Dos. Finalitzat el període D'informació, l'Alcalde trametrà, en el termini d'un mes, totes les actuacions al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports amb informe de l'Ajuntament referit a la procedència d'inici d'expedient disciplinari, si romangueren indicis objectius de responsabilitat, o si s'escau, d'arxivar les actuacions.
Tres. Vists L'expedient, i les proves o comprovacions que es consideren necessàries, el Conseller hi resoldrà.
Article cent vint-i-tres
El Conseller d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, podrà ordenar la suspensió d'obres o activitats, procedint conforme al que disposa l'apartat u de article anterior, i acordar en finalitzar la informació, l'arxiu de les actuacions o la incoació d'expedient disciplinari, en el termini d'un mes.
Article cent vint-i-quatre
La incoació d'expedient disciplinar serà ordenada pel Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, mitjançant providència en la qual es designarà Instructor i Secretari d'actuacions del nomenament del qual es donarà trasllat als interessats.
Article cent vint-i-cinc
U. L'instructor estarà, en tot cas, en possessió de títol universitari superior i tindrà la condició de funcionar o relació laboral permanent amb l'Administració Autonòmica.
Dos. Podrà ser designat Secretari d'actuacions qualsevol funcionari de la Generalitat.
Article cent vint-i-sis
L'instructor impulsarà d'ofici L'expedient, i ordenarà les proves, les pràctiques i els informes pericials que resulten procedents per a tipificació de la falta i determinació del grau de responsabilitat.
Article cent vint-i-set
Els tràmits del procés D'instrucció s'ajustaran al procediment general establert en el Capítol III de la Llei de Procediment Administratiu i, una vegada informades les al·legacions que es formulen a la proposta de resolució, es portaran les actuacions al Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports perquè hi resolga.
Article cent vint-i-vuit
Contra les resolucions recaigudes per la comissió de faltes molt greus hom podrà interposar recurs d'alada davant el Consell de la Generalitat.
Article cent vint-i-nou
Contra les resolucions recaigudes per la comissió de faltes lleus i greus hom podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter previ al contencioso-administratiu.
Article cent trenta
Seran D'aplicació subsidiària els preceptes continguts en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de L'Estat i Llei de Procediment Administratiu a tot el que no regula específicament aquesta Llei i resulten D'aplicació al règim disciplinar.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els Plans Generals i d'altres documents urbanístics aprovats definitivament seran modificats o revisats en tot el que contradiga el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana en el termini de dos anys.
Segona
Abans de tres anys, des de L'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell presentarà davant les Corts Valencianes el Pla d'Ordenació Territorial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Fins que no estiga aprovat el Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, el Consell de la Generalitat podrà impulsar i aprovar Plans d'Acció Territorial, de caràcter sectorial o integrat, sempre que els objectius d'aquests plans s'adeqüen als objectius d'aquesta Llei.
Quarta
Els Plans i el Projectes de les Administracions Públiques que es troben en tramitació, que puguen afectar els objectius de la present Llei o del Pla d'Ordenació del Territori de la Comunitat Valenciana, s'adaptaran abans de llur aprovació definitiva a les determinacions que aquells continguen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera
La intervenció de les distintes Administracions Públiques en el Pla d'Ordenació de la Comunitat Valenciana i el procediment de llur actuació, s'ajustarà en tot el que preveu aquesta Llei a les pròpies normes d'organització, funcionament i competències.
El Consell de la Generalitat Valenciana regularà, mitjançant Decret, el procediment escaient per a la correcta interrelació funcional i administrativa de totes les àrees institucionals en la formació i el control dels instruments d'ordenació del territori que la present Llei crea.
Segona
Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i aplicació d'aquesta Llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen a la present Llei en el territori de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei vigirà el dia següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 7 de juliol de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea