diari

ORDRE de 22 de març de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana. [2005/X3243]

(DOGV núm. 4975 de 31.03.2005) Ref. Base de dades 1615/2005

ORDRE de 22 de març de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana. [2005/X3243]
Article 1. De l'àmbit d'aplicació
Les normes de la present ordre són d'aplicació a la gestió i modificació del pressupost de la Presidència de la Generalitat i de les distintes conselleries, d'ara endavant seccions.
Article 2. De la contracció de les estimacions anuals
1 Amb caràcter previ a l'inici de nous expedients per a l'execució de les despeses previstes en el pressupost de cada exercici, els òrgans gestors de cada programa pressupostari hauran de tramitar necessàriament:
a) La contracció en la fase comptable AD, dels compromisos següents:
– Els d'abast pluriennal.
– Els procedents d'exercicis anteriors que hagen sigut adquirits degudament.
– La previsió anual de totes aquelles despeses inherents al normal funcionament de cada programa, que siguen susceptibles d'estimació anual, incloent-hi les despeses de caràcter periòdic en el venciment i fixes en la quantia. Per a la contracció d'estes despeses es prendrà com import de referència, el compromés durant l'exercici immediatament anterior.
b) La contracció en la fase comptable corresponent, dels compromisos relatius a la tramitació anticipada d'expedients de despesa.
2. En el cas de subvencions genèriques es tramitaran, prèviament a la seua convocatòria, els documents comptables en fase “RA” necessaris, per l'import màxim de les subvencions que s'han de concedir durant l'exercici.
Article 3. De l'autorització de contractacions de personal temporal i nomenament de funcionaris interins
En el marc del que preveu a l'efecte la llei de pressupostos, no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins en l'àmbit del Sector Pública Valencià, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, per a això es requerirà l'autorització prèvia de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques.
No obstant això, no es requerirà l'autorització de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i, en conseqüència, només serà necessària l'autorització de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a la contractació de personal temporal o el nomenament de funcionari interí en els supòsits següents:
– Contractacions en l'àmbit de les empreses de la Generalitat Valenciana.
– Contractacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.
– Contractacions de personal docent.
Article 4. Del règim jurídic administratiu de l'autorització
1. A efectes de l'autorització prevista en l'article anterior, els òrgans amb competències en matèria de personal de les diferents seccions pressupostàries justificaran el caràcter excepcional de la contractació i/o nomenament mitjançant informe que reculla les circumstàncies o els fets que determinen el caràcter urgent i inajornable d'aquella.
L'informe mencionat s'haurà de trametre amb caràcter simultani a la Direcció General d'Administració Autonòmica i a la Direcció General de Pressupostos i Despeses, excepte en els supòsits següents:
a) En l'àmbit de l'administració de justícia.
L'informe es trametrà a la Direcció General de Justícia i a la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
b) En l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.
L'informe es trametrà a la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat que, sense perjudici del que disposa el paràgraf següent, l'haurà de trametre, junt amb un informe favorable sobre l'adequació pressupostària, a la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
Quan les contractacions i/o els nomenaments mencionats tinguen el seu origen en substitucions distintes de les d'incapacitat temporal o llicències per maternitat i sempre que siguen per a la cobertura de llocs d'atenció directa, serà la direcció del departament sanitari corresponent la que directament emetrà les autoritzacions corresponents en el marc d'un Pla d'Actuació que prèviament haurà de ser aprovat per la Direcció General de Pressupostos i Despeses. Amb caràcter mensual la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat, trametrà a la Direcció General de Pressupostos i Despeses informe sobre l'execució del Pla d'Actuació per programa pressupostari i centre gestor.
c) En l'àmbit de personal docent.
L'informe es trametrà a la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
No obstant això, per a les contractacions i/o nomenaments de personal docent derivades de l'inici del curs escolar, la Direcció General de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport trametrà a la Direcció General de Pressupostos i Despeses, abans del 31 de juliol de cada any, informe global per programa pressupostari i centre gestor sobre les dotacions de personal docent previstes i la seua quantificació econòmica. La Sotssecretaria o òrgan competent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en el marc de l'informe global autoritzat per la Direcció General de Pressupostos i Despeses, realitzarà les autoritzacions individualitzades pertinents.
Les contractacions i/o nomenaments que es realitzen d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior s'hauran de comunicar, en el termini màxim de trenta dies, a la Direcció General de Pressupostos i Despeses mitjançant informe d'execució on s'especifique, per programa pressupostari i centre gestor, el nombre de dotacions de personal i la seua quantificació econòmica.
2. Dels plans de vacances i acumulacions de tasques.
a) Quan les contractacions i/o nomenaments tinguen el seu origen en la substitució de personal per vacances o acumulacions de tasques, i sempre que es tracte de llocs qualificats d'atenció directa en els termes previstos en l'apartat 4 del present article, l'informe assenyalat en l'apartat 1 haurà de dur adjunta la memòria econòmica corresponent.
b) En aquells centres que romanguen tancats durant algun període de l'any, no serà procedent la substitució en concepte de vacances del personal el període de vacances del qual no coincidisca amb el que el centre romanga tancat. No obstant això, podran ser autoritzades estes substitucions quan el personal del lloc de treball la substitució del qual se sol·licita, es trobe en situació d'incapacitat temporal o llicència per maternitat durant el període en què el centre romangué tancat.
c) Pel que fa als llocs de treball a torns i d'atenció directa, adscrits a centres de treball de la Conselleria de Benestar Social, la reducció de jornada regulada en la disposició transitòria del Decret 80/2004, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat, es podrà instrumentar per a gaudir-la mitjançant acumulació d'excés horari, tenint en compte les característiques específiques dels llocs mencionats.
Sobre això, les contractacions i/o nomenaments que es realitzen com a conseqüència directa del que establix el paràgraf anterior, es consideraran, als sols efectes de la present ordre, com contractacions i/o nomenaments que tinguen el seu origen en la substitució de personal per vacances.
3. De les substitucions per incapacitat temporal o llicència per maternitat.
Quan les contractacions i/o els nomenaments tinguen el seu origen en substitucions de personal per incapacitat temporal o llicència per maternitat, i sempre que siga per a la cobertura de llocs d'atenció directa, com queden definits en l'apartat 4 del present article, només es requerirà autorització de la Sotssecretaria o òrgan competent corresponent, on es reculla expressament l'existència de crèdit adequat i suficient en cada un dels programes pressupostaris afectats.
En el cas de les contractacions i/o nomenaments de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, amb funcions d'atenció directa, la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat establirà els criteris pels quals han de regir-se les autoritzacions mencionades.
Amb caràcter mensual la Sotssecretaria o òrgan competent de cada conselleria haurà de comunicar a la Direcció General de Pressupostos i Despeses les autoritzacions realitzades per este concepte, especificant per programa pressupostari i centre gestor el nombre de dotacions de personal i la seua quantificació econòmica.
4. Dels llocs d'atenció directa.
Als efectes previstos en la present ordre únicament són susceptibles de substitució, sempre que siga estrictament necessari per a la prestació del servici, els llocs d'atenció directa detallats a continuació:
a) Personal sanitari i no sanitari amb funcions d'atenció directa al públic i a malalts, tant en centres d'atenció primària, especialitzada o hospitalaris, així com el personal adscrit als centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, amb funcions d'atenció directa a l'usuari, tots ells dependents de la Conselleria de Sanitat.
b) Personal adscrit als centres dependents de la Direcció General de Servicis Socials, Direcció General de Família, Menor i Adopcions i Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, sanitari i no sanitari, amb funcions d'atenció directa a l'usuari.
c) Personal de l'administració de justícia.
d) Personal docent i no docent adscrit als centres d'ensenyament dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
e) Personal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en llocs de treball d'inspecció pecuària.
f) Personal docent de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani.
g) Personal en llocs amb funcions de vigilància forestal i de parcs naturals.
h) Personal tècnic de Protecció Civil amb funcions de coordinació d'emergències i Operadors de Comunicacions de coordinació d'emergències dependents de la Direcció General d'Interior.
i) Personal adscrit a l'explotació de ports gestionats per la Generalitat Valenciana amb funcions d'atenció al servei d'amarraments.
j) Personal dependent del Parc Mòbil de la Generalitat Valenciana.
k) Personal adscrit al Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació de les direccions territorials d'Ocupació i Treball.
l) Personal adscrit a biblioteques públiques amb funcions d'atenció directa al públic.
5. Les autoritzacions a què fa referència el present article quedaran supeditades a l'efectiu compliment del que disposen els punts anteriors quant al règim de tramesa d'informes justificatius per part de les diferents conselleries a la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
Article 5. De l'adscripció dels llocs de treball als programes pressupostaris
Amb caràcter general, les modificacions de l'adscripció orgànica i funcional dels llocs de treball es faran efectives mitjançant la seua inclusió en l'avantprojecte de llei de pressupostos corresponent, a sol·licitud de la Sotssecretaria o òrgan competent de cada conselleria i amb l'informe previ favorable de la Direcció General d'Administració Autonòmica.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les modificacions d'adscripció orgànica i funcional dels llocs de treball que amb caràcter excepcional s'hagen de realitzar durant l'exercici en curs, requeriran per a ser aprovades la tramitació de l'expedient de modificació de crèdit corresponent.
Article 6. De la gestió dels articles del capítol I
1. Dotació financera (article 19).
a) El crèdit disponible en cada programa pressupostari, una vegada comptabilitzada la projecció de la nòmina, romandrà en l'article 19 i finançarà la dotació econòmica per a la cobertura anual de vacants incloses en la relació de llocs de treball, les previsions per a la cobertura dels triennis i la resta de despeses del personal que així pertoque, d'acord amb el contingut de la present ordre, així com la consignació des articles 15 i 14, conceptes 143 i 142, en este últim cas únicament per al personal docent i de l'administració de Justícia.
b) A càrrec de la dotació financera de l'article 19 s'efectuaran els documents “MC” necessaris per a atendre les modificacions retributives del personal, les substitucions, excepte les imputables a l'article 14, concepte 142, que es generen per IT, la cobertura de vacants pressupostades i els triennis del personal que es meriten durant l'exercici. L'estimació econòmica dels documents esmentats inclourà el cost social corresponent, així com la seua projecció des del naixement de l'obligació fins al 31 de desembre. Esta dotació financera tindrà com a destinació els articles i els conceptes operatius del mateix programa pressupostari.
c) Els ajusts de les consignacions dels articles 14 (conceptes 142 i 143) i 15 esmentats requeriran, amb sol·licitud prèvia de l'òrgan gestor corresponent en la qual se'n justifique la necessitat, conformitat de la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
2. Contractacions i nomenaments per substitució (article 14, concepte 143).
La consignació de l'article 14, concepte 143, tindrà com a objecte, únicament i exclusivament, atendre les retribucions del personal objecte de contractació temporal o nomenaments interins per a substituir l'alliberament sindical, les vacances, els permisos amb dret a retribució i els contractes per acumulació de tasques del personal que ocupe llocs d'atenció directa assenyalats en el punt 4 de l'article 4, únicament en aquells casos en què siga necessari per al manteniment dels servicis, així com el Pla de Reforç en òrgans judicials.
3. Contractacions i substitucions del personal en situació d'incapacitat temporal i llicència per maternitat (article 14, concepte142).
a) La inclusió d'este personal en nòmina s'efectuarà sempre atenent les regles següents:
– Les retribucions d'este personal es faran efectives per mes vençut. Per a això, s'inclouran en la nòmina les substitucions realitzades en el mes anterior, mitjançant el comunicat d'alta i baixa pels dies del dit mes en què realitzà la substitució.
– Les retribucions corresponents a la part proporcional dels dies de vacances que no s'hagen gaudit, es faran efectives en finalitzar la substitució per a la qual foren contractats o nomenats.
– En els casos que el període de substitució no coincidisca amb cap mes de liquidació de paga extra, juny i/o desembre, les retribucions corresponents a la part proporcional d'esta es faran efectives en finalitzar la substitució.
b) En aquells casos en què no hi haja consignació en l'article 14, concepte 142, s'efectuaran els “MC+” necessaris a càrrec dels ingressos produïts com a conseqüència de prestacions delegades de la Seguretat Social. A l'efecte, es formalitzarà una ordre d'ingrés en el concepte «Reintegraments IT» a càrrec de la rúbrica corresponent de fons extrapressupostaris.
c) No obstant això, en el cas de substitucions de personal en llicència per maternitat, la dotació de l'article 14, concepte 142, que les possibilite, s'efectuarà a càrrec de les disponibilitats produïdes per la baixa en nòmina del titular, a proposta de l'òrgan competent.
4. Gestió de endarreriments retributius
Els endarreriments retributius del personal que presta servicis en l'administració de la Generalitat seran gestionats pels òrgans competents en el moment de ser meritats. No obstant això, si en cursar la seua incorporació a la nòmina de la Generalitat Valenciana el perceptor afectat hi està d'alta amb un perfil orgànic diferent, s'entendran adequats els crèdits d'este últim perfil. A este efecte, l'òrgan o conselleria competent en la gestió dels endarreriments traslladarà l'expedient, una vegada resolt, liquidat i degudament fiscalitzat per la Intervenció Delegada, a l'òrgan o conselleria on el perceptor es trobe prestant servicis, per a la seua efectiva incorporació a la nòmina de la Generalitat.
L'expedient anterior reflectirà de forma expressa, per una part la impossibilitat de tramitar els endarreriments a través de la nòmina de retribucions en el seu perfil orgànic d'origen, i, per l'altra, l'organisme i perfil orgànic on el perceptor es troba prestant servicis en eixe moment.
5. La dotació dels distints articles i conceptes del capítol I per a la cobertura pressupostària d'altres despeses de personal de naturalesa diferent a les recollides en els apartats anteriors, el pagament de sentències judicials, així com les que es detallen en el punt 1.a) del present article, que no puguen finançar-se a càrrec de les disponibilitats del capítol I, sempre que no tinguen el caràcter de despesa de personal consolidable per a exercicis futurs, requerirà la prèvia modificació pressupostària a càrrec del capítol II.
Article 7. Transferències corrents i de capital
1. El règim de gestió de les línies de subvenció s'ajustarà als criteris següents:
– Els beneficiaris que apareixen detallats en les distintes línies genèriques, s'han d'entendre com una relació no exhaustiva i seran les normes específiques les que, en compliment dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, els regulen, determinen i concreten.
– La comptabilització de les distintes fases d'execució de cada una de les línies de subvenció comportarà l'obertura prèvia de sublínies, que contindran necessàriament una descripció diferenciada de la que ja figura en la línia de subvenció corresponent, i en el cas de les transferències de capital ajustada a criteris de territorialització.
– En les línies de subvenció de caràcter genèric no podrà imputar-se cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.
– En el supòsit que una línia de subvenció done cobertura a diverses convocatòries, s'hauran d'obrir tantes sublínies com normatives específiques distintes hi continguen.
– Les subvencions a què fa referència l'article 45 c), del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, constituiran una línia independent en el programa pressupostari corresponent, en les quals s'hauran de diferenciar sublínies específiques per beneficiari.
– Les ajudes regulades en l'article 45 d), del text refós esmentat, s'hauran de tramitar a través de l'expedient de modificació pressupostària corresponent que implicarà necessàriament la inclusió, en l'annex de transferències corrents corresponent, de tantes línies de subvenció com ajudes es concedisquen.
– Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis constituiran, amb caràcter general, una línia independent.
2. Sense perjudici d'això, per a les subvencions concedides i susceptibles de ser cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, s'obriran tantes sublínies com subvencions individuals es concedisquen. Estes sublínies hauran de contenir una descripció diferenciada, i es definiran, sempre que així pertoque, com íntegrament elegibles, és a dir, cofinançables segons els criteris establits per les autoritats comunitàries.
Article 8. Inversions reals
El crèdit del capítol VI de cada programa es gestionarà a través dels projectes inclosos en l'annex d'inversions reals, ajustats a la tipologia que figure com annex en l'ordre per la qual s'han dictat les normes per a l'elaboració del pressupost vigent i es desplegarà, amb caràcter general, a través de subprojectes identificables territorialment.
A fi de facilitar una adequada gestió dels Fons Estructurals Comunitaris, així com del Fons de Cohesió, en el cas de subprojectes cofinançats pels fons esmentats, estos s'hauran de diferenciar com subprojectes independents de forma que siguen íntegrament elegibles, és a dir, cofinançables segons els criteris establits per les autoritats comunitàries.
Article 9. Del seguiment i ajust dels crèdits de l'estat de despeses
1. Del seguiment de l'execució de l'estat de despeses.
Seran objecte de revisió i seguiment singular, per la Direcció General de Pressupostos i Despeses, els crèdits de l'estat de despeses següents:
a) Les subvencions genèriques les convocatòries de les quals no hagen sigut publicades en el DOGV. Se n'exceptuen aquelles subvencions genèriques que, pel seu caràcter estrictament estacional, no hagen pogut ser objecte de convocatòria.
b) Les subvencions nominatives, que no es troben en fase d'execució.
c) Les inversions no adjudicades.
2. Dels ajusts en l'estat de despeses.
Com a conseqüència de la revisió efectuada, el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà, en el marc del que preveu la llei de pressupostos vigent en cada exercici, adoptar les mesures d'ajust en l'estat de despeses que estime necessàries.
Article 10. Del seguiment de l'execució de l'estat d'ingressos afectes
1. En relació amb l'estat d'ingressos les diferents seccions pressupostàries hauran de trametre a la Direcció General de Pressupostos i Despeses, a efectes de la posterior revisió, la documentació següent:
a) Totes aquells seccions que gestionen programes finançats, totalment o parcialment, per ingressos dels capítols III, V i VI, en acabar cada bimestre, hauran de trametre un informe sobre la seua execució.
b) Abans del 30 d'abril de cada exercici, o si és el cas, en el termini màxim d'un mes des de la seua firma, totes aquelles seccions que gestionen despeses finançades, totalment o parcialment, amb subvencions finalistes, hauran de trametre la relació d'assignacions que resulten de la distribució territorial prevista en l'article 86 de la Llei 47/2003 General Pressupostària, així com indicar la possible tresoreria en origen que puguen tenir.
c) Les seccions pressupostàries que gestionen despeses finançades, totalment o parcialment, amb qualsevol tipus de fons condicionats, hauran de trametre un informe amb periodicitat bimestral del grau de la seua execució, tant en la vessant d'ingressos com de despeses.
d) Així mateix, una vegada acabat l'exercici pressupostari de què es tracte, i abans del 15 de gener següent, hauran de trametre la informació resultant de l'execució de la despesa finançada amb estos fons condicionats, així com les possibles tresoreries en origen o devolucions d'ingressos que s'hagen de realitzar, a fi de poder obtenir la informació necessària a efectes de la liquidació del pressupost.
2. Els departaments responsables de la coordinació i gestió dels Fons Estructurals i del Fons de Cohesió podran requerir dels centres gestors, entitats autònomes i empreses públiques, tota la informació necessària que possibilite el compliment dels requisits exigits per la Unió Europea.
Així mateix, els centres gestors, les entitats autònomes i les empreses públiques que gestionen actuacions finançades totalment o parcialment per estos Fons Estructurals i de Cohesió, hauran de trametre abans del 15 de gener de l'exercici següent a què es tracte, informe detallat sobre el seu grau d'execució.
3. La Direcció General de Pressupostos i Despeses no tramitarà cap modificació pressupostària, iniciada a instància d'aquella secció pressupostària que no haja complit les obligacions a què fa referència el present article.
Article 11. De les despeses pluriennals
Les propostes de modificació del nombre d'anualitats i dels percentatges que necessiten aprovació del Consell o del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, es trametran, per a la tramitació, a la Direcció General de Pressupostos i Despeses, i hauran d'incloure informes tant de l'oficina pressupostària corresponent, com de la Intervenció Delegada, que s'adjuntaran a la proposta de l'òrgan responsable.
Les propostes esmentades es codificaran com es regulen en l'article 16.5 de la present ordre, amb numeració independent, i aniran precedides de les sigles VL (variació de límits).
Article 12. De la gestió del programa 412. 2 Assistència Sanitària
Els reajusts, interns a cada capítol, entre les estimacions dels diferents centres de gestió i subprogrames del programa 412.2, Assistència Sanitària, seran autoritzats pel conseller de Sanitat i es tramitaran a través d'expedients codificats RTP.
Article 13. De les modificacions per generació i/o anul·lació de crèdits
1. Complementàriament al que disposa amb caràcter general la present ordre, i abans de la tramesa a la Direcció General de Pressupostos i Despeses, les propostes de generació de crèdits incorporaran el document “DR” o “DRK”, i/o els seus inversos, ja comptabilitzats, en els casos en què la gestió comptable corresponga a la secció pressupostària proponent. En el cas que la gestió mencionada corresponga a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, s'inclourà en l'expedient sol·licitud per la qual s'inste la Direcció General de Pressupostos i Despeses a la comptabilització del document comptable d'ingrés corresponent.
Este apartat no serà d'aplicació a aquelles generacions de crèdit per la previsió de majors ingressos sobre els totals previstos, que afecten tributs cedits.
2. Les propostes de generació i/o anul·lació de crèdits que es recullen a continuació, inclouran complementàriament la documentació següent:
a) Per transferències de caràcter finalista.
– Documentació justificativa de l'existència del dret a l'ingrés i del seu origen. S'haurà d'informar si en relació amb estos ingressos hi ha fons sense justificar resultants d'exercicis anteriors, considerats com a situació de tresoreria en l'origen per a la concessió de noves subvencions, i reflectir la situació pressupostària d'estos ingressos pendents d'aplicar.
– Justificació suficient que els crèdits de despesa la generació dels quals es proposa garantixen la consecució dels fins objecte de l'ingrés, o que les despeses per a esta actuació s'han realitzat prèviament amb fons propis.
– Quan l'assignació definitiva per fons finalistes diferisca de l'import pressupostat, les seccions pressupostàries responsables de la seua gestió hauran de proposar els ajusts corresponents en l'estat de despeses i ingressos.
b) Les propostes de generació i anul·lació de crèdits derivades de majors o menors ingressos sobre les previsions inicials de fons procedents de la Unió Europea contindran, sense perjudici de les seues particularitats, documentació assimilable a l'establida amb caràcter general en el present apartat, així com l'informe a què fa referència l'article 14 de la present ordre, on es reflectisca a més la situació pressupostària dels ingressos afectes a la mesura interessada, tot això d'acord amb el que disposa l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
c) Per taxes i altres ingressos. Les propostes de generació i/o anul·lació de crèdits derivades dels estats de recaptació hauran d'incloure la memòria que justifique l'estat d'execució d'estos ingressos.
Article 14. De les modificacions que afecten despeses finançades amb fons finalistes
1. Tota proposta de modificació pressupostària que afecte despeses finançades amb fons finalistes, haurà d'incloure addicionalment amb caràcter preceptiu, un informe de l'òrgan responsable de la coordinació de cada un dels fons, emés abans de l'informe preceptiu de l'interventor delegat corresponent, el qual en farà esment.
2. Les propostes de modificació pressupostària que afecten despeses finançades, en tot o en part, amb fons finalistes hauran d'especificar la seua repercussió en les dotacions dels distints tipus de fons afectats per esta, així com la dotació final de l'aportació condicionada de fons propis per part de la Generalitat Valenciana.
Article 15. De les modificacions en els annexos de línies de subvenció i projectes d'inversió i financers
1 De la modificació en els annexos de línies de subvenció.
a) La creació o supressió en la relació de línies de subvenció de cada programa requerirà, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, autorització del Consell.
Com a excepció d'això, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà autoritzar:
– Les derivades d'actuacions finançades amb fons condicionats, com a conseqüència de generacions o anul·lacions de caràcter finalista.
– Les recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
– Les corresponents a la gestió prevista en l'article 45 c) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
– Aquelles que, en virtut del que disposen els articles 45 b), 46.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i en el marc del que preveu a l'efecte la llei de pressupostos de l'exercici que es tracte, tinguen per objecte la subscripció de convenis. A este efecte, la proposta de creació de la línia corresponent haurà d'incloure necessàriament el projecte de conveni que s'ha de subscriure, així com tots aquells informes de caràcter preceptiu que han de dur adjunts el projecte esmentat.
– Les que tinguen per finalitat l'agregació i/o la desagregació de línies ja existents, tenint en compte la seua naturalesa i el seu objecte.
– Les derivades de modificacions tècniques, així com la variació de les dades descriptives de les línies de subvenció, sempre que es respecten els principis generals de publicitat, concurrència i objectivitat que s'establixen en els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i no s'altere la seua finalitat.
b) Correspondrà a les seccions interessades autoritzar les variacions en la consignació prevista per a les línies de subvenció que, no tenint caràcter nominatiu, figuren en els annexos corresponents, així com les modificacions derivades de compromisos d'exercicis anteriors, d'acord amb el que determina l'article 2 de la present ordre, amb els límits fixats en la llei de pressupostos vigent en cada moment.
c) L'autorització pel Consell de modificacions per creació, supressió i/o variació dels imports de línies de subvenció nominatives, durà implícita l'afectació i/o desafectació al beneficiari que figure en les línies objecte de modificació.
Tota proposta de desafectació de subvencions haurà d'incloure documentació justificativa que no hi ha o ha decaigut el dret a la seua percepció.
2. De la inclusió de projectes addicionals en els annexos d'inversions.
Les propostes, amb ajust previ a la tipologia d'inversions previstes en l'annex a què fa referència l'article 8 de la present ordre, es trametran a la Direcció General de Pressupostos i Despeses.
3. De les actualitzacions de les dades estimatives dels annexos d'inversions reals.
Les dades relatives al cost total estimat per projecte i la seua distribució en anualitats podran ser actualitzades pel sotssecretari o òrgan competent de cada conselleria sempre que es mantinga, en tot cas, l'equilibri entre la dotació del capítol VI i el sumatori de les estimacions de l'anualitat corresponent a l'exercici de què es tracte, mitjançant les compensacions necessàries.
Quan l'actualització d'estimacions afecte projectes finançats, totalment o parcialment, amb fons finalistes, es farà constar tant el tipus de fons a modificar, com que esta no afecta el compliment de les actuacions cofinançades.
Per a facilitar la seua identificació, estes variacions es codificaran com VEP (variació estimació de projectes), i s'hauran d'ajustar a l'expressió següent VEP/any n/—,—-, els dos primers dígits corresponen a la secció afectada i els tres dígits següents ordenaran el nombre de variacions tramitades per eixa secció.
4. De la inclusió i/o variació dels projectes financers
Tota proposta d'inclusió o variació haurà d'incloure, segons pertoque, projecte d'estatut o acte jurídic en què es fonamente la necessitat de la modificació.
Article 16. De la tramitació de les modificacions de crèdit davant la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
1. De la iniciació i tramesa.
a) Les propostes de modificació de crèdits es trametran a la Direcció General de Pressupostos i Despeses per les sotssecretaries o òrgans competents, mitjançant documentació original. A efectes de garantir la disponibilitat dels crèdits que s'han de minorar durant la tramitació de les propostes, estes inclouran les propostes de MC(-) per als capítols I, II i document RC per al capítols IV, VI, VII i VIII.
b) La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació podrà iniciar d'ofici les modificacions de crèdit que considere necessàries, en este cas, la Direcció General de Pressupostos i Despeses emetrà informe sobre això. Sobre estes modificacions emetrà informe la Intervenció Delegada en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
2. De la documentació i el contingut de caràcter general.
Els expedients de modificació de crèdits referits en l'apartat 1.a) anterior, sense perjudici de la documentació que es considere oportuna, contindran necessàriament:
a) Proposta del conseller o autoritat en qui haja delegat reglamentàriament, en la qual hauran de quedar almenys identificats el tipus de modificació i els imports globals per programes afectats.
b) Informe de l'oficina pressupostària, subscrit pel seu responsable, que contindrà els punts següents:
– Origen i necessitat de la modificació.
– Justificació d'esta respecte a modificacions pressupostàries ja tramitades que hagen afectat els mateixos crèdits que es proposa modificar.
– Incidència en els objectius del programa.
– Estudi i proposta de finançament.
– Quan es tracte de propostes de generació o anul·lació de crèdits, s'exposarà detalladament la font de finançament, i ineludiblement es farà referència a la documentació que com a justificant s'adjunte com annex a l'expedient.
– Quan es tracte de minoració de despeses, es justificarà la seua disponibilitat per la inexistència de compromisos pendents i/o la no vinculació a finançament condicionat.
c) Informe favorable de la Intervenció Delegada en la conselleria respectiva.
3. De la documentació i contingut de caràcter específic
a) Les propostes de modificació pressupostària derivades de compromisos d'exercicis tancats només es podran tramitar en el supòsit d'aquells casos que hagen sigut qualificats com degudament adquirits, o bé, una vegada autoritzat l'expedient corresponent d'esmena o de procedència del rescabalament, aspectes estos que hauran de constar expressament en els informes emesos tant per l'oficina pressupostària com per la Intervenció Delegada.
b) Tota proposta de modificació que supose una minoració de crèdits qualificats com de reconeixement preceptiu, o de crèdits afectats per esmenes aprovades per les Corts Valencianes, haurà d'incloure informe específic del sotssecretari o òrgan competent que la justifique.
4. De la documentació i el contingut general en expedients de modificació de competència de les seccions pressupostàries.
Juntament amb la resolució motivada que autoritze la modificació i sense perjudici d'aquella documentació que es considere oportuna, es trametran les còpies dels documents propostes de MC(-) o RC necessaris.
5. De la codificació dels expedients
Tot expedient es numerarà, per a cada exercici, en la mateixa secció pressupostària que l'expedisca i s'haurà d'ajustar a l'expressió numèrica següent: –-.—/any n/—-, de forma que els dos primers dígits expressaran la secció afectada, els tres dígits següents ordenaran el nombre d'expedients tramitats per eixa secció (001, 002, 003, ...) i els tres últims dígits els completarà la Direcció General de Pressupostos i Despeses, que indicarà amb estos el número que ocupa en el total d'expedients tramitats per a totes les seccions durant un exercici.
Article 17. De la memòria econòmica, que ha de dur adjunta la tramitació administrativa dels avantprojectes de llei o de projectes de disposicions administratives.
1. Als efectes del que disposa l'article 28 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública, la memòria econòmica a què fa referència el present article contindrà, com a mínim, els apartats següents:
a) Detall de les despeses pressupostàries que previsiblement comportarà la seua entrada en vigor, distingint per capítol i programa de despesa i incloent-hi a l'efecte, excepte justificació expressa vinculada a la naturalesa o el contingut de la disposició, una previsió sobre estes que abaste els tres exercicis pressupostaris posteriors al de la seua aprovació.
b) Detall i identificació de les fonts de finançament de les despeses pressupostàries, amb expressió diferenciada dels ingressos que puguen generar-se per aplicació de la disposició.
c) Memòria explicativa on es descriuran els antecedents, la justificació de la disposició, el programa pressupostari on s'inserix, les modificacions que implica en funció dels objectius perseguits, i avaluació econòmica i social de la seua aplicació.
d) En el cas que la disposició projectada cree o reestructure unitats administratives, centres o servicis de qualsevol classe, la justificació inclourà menció expressa i separada respecte d'això, tant a nivell de dotació pressupostària per a l'adequada cobertura de les consegüents despeses de personal i de funcionament, com en termes d'eficàcia organitzativa, quantificant les càrregues de treball i els graus de responsabilitat de l'òrgan de nova creació.
2. La memòria durà adjunt l'informe de l'àrea jurídica adscrita a la conselleria competent.
Article18. De la memòria econòmica, que han de dur adjunta els procediments de constitució o refosa de persones jurídiques pertanyents al Sector Públic Autonòmic
1. Als efectes del que disposa l'article 28 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública, i per als supòsits en què es tracte d'un avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa l'objecte del qual siga la constitució o refosa d'una de les persones jurídiques a què fa referència l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, així com l'apartat 1 de l'article 52 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, entre la documentació que cal trametre, necessàriament, haurà d'incloure's una Memòria Econòmica d'Inici d'Activitat, d'ara endavant MEIA.
2. La MEIA tindrà com a objecte determinar els recursos humans, financers i materials necessaris per al funcionament de la concreta persona jurídica de què es tracte. A este efecte, integrarà de forma conjunta i sistemàtica els següents aspectes relatius a la persona jurídica:
a) Pla econòmic financer, d'ara endavant PEF.
b) Previsions sobre recursos humans.
3. L'àmbit temporal a què fa referència la MEIA serà de quatre exercicis pressupostaris
Article 19. Del Pla Econòmic Financer.
1. El PEF tindrà el contingut següent:
a) Valoració de l'oportunitat de la seua creació i dels avantatges respecte de la situació anterior que se'n deriven, incloent-hi a este efecte una descripció i enumeració de les metes o objectius estratègics.
b) Incidència organitzativa, incloent-hi a este efecte previsió de necessitats d'òrgans de direcció i òrgans tècnics.
c) Declaració que les seues competències i funcions no són exercides per una altra institució pública.
En el cas que la persona jurídica que es pretenga crear supose l'assumpció de competències anteriorment exercides per una altra, o per òrgans de l'administració de la Generalitat, es reflectiran les supressions, les refoses i la resta de modificacions orgàniques que puguen derivar-se de la creació de la nova persona jurídica, així com detall de la seua incidència en els pressupostos inicials aprovats per a l'exercici de què es tracte. A este efecte la valoració de la incidència es realitzarà sobre la base d'un exercici pressupostari complet, sense perjudici que l'efectiu inici d'activitat de la nova persona jurídica puga produir-se una vegada iniciat l'exercici.
2. El PEF, igualment, recollirà els recursos financers necessaris per al compliment de les metes o objectius i estarà format pels apartats següents:
a) El patrimoni inicial amb què es dota la persona jurídica, diferenciant el propi de l'adscrit.
b) La previsió de despeses d'explotació i inversions.
c) Un estudi, des de la perspectiva economicofinancera, sobre els recursos humans que cal incorporar a la persona jurídica on es determinarà la previsió de les retribucions corresponents a les distintes classes de personal a què fa referència l'article següent. En el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat 1.c del present article, hauran de reflectir-se els efectius procedents de la persona o òrgans que abans exercien estes funcions, que passen a la nova persona jurídica.
d) La descripció i anàlisi de les fonts de finançament.
3. Les dades del PEF a què fa referència l'apartat 2 del present article es presentaran, independentment de qualsevol altre tipus de documentació que es considere oportún aportar, d'acord amb les previsions i fitxes que, segons la naturalesa de l'entitat, s'incloguen en l'ordre que per a l'exercici que es tracte, regule el procés d'elaboració del pressupost de la Generalitat Valenciana. En tot cas, les dades estaran referides a un període de quatre exercicis pressupostaris.
Article 20. De les previsions sobre recursos humans
Amb el mateix horitzó temporal previst per al PEF, s'incorporarà la previsió sobre els recursos humans necessaris per al compliment de les metes o objectius de l'organisme, quant al nombre d'efectius i al tipus de relació de servicis, ja siguen personal funcionari, personal laboral o tots dos.
La dita previsió estarà relacionada amb l'estructuració de l'organisme a què fa referència l'article 19.1 b) i ordenarà el personal funcionari per grups de titulació i el personal laboral per nivells, grups professionals o categories.
Article 21. De la documentació que han de dur adjunta els projectes de convenis
Als efectes de l'informe previst en els articles 28 bis i 54 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública, i per al supòsit en què es tracte d'un projecte de conveni o d'addenda, a subscriure amb entitats i institucions públiques o persones físiques o jurídiques privades per part de la Generalitat Valenciana, del qual es deriven obligacions econòmiques per a la Hisenda de la Generalitat Valenciana, s'haurà de trametre necessàriament l'expedient administratiu corresponent, al qual s'incorporaran els documents que es detallen a continuació:
1.Text del projecte del conveni, en el qual necessàriament haurà de constar:
a) La suma total de les obligacions econòmiques que assumix la Hisenda de la Generalitat, detallada, si és el cas, per imports i exercicis, la forma de realitzar els pagaments i l'aplicació pressupostària a què s'imputen.
b) Les clàusules a què fa referència l'article 7 del Decret 20/1993 de 8 de febrer del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre de Convenis i s'establix el règim juridicopressupostari dels convenis que subscriga la Generalitat Valenciana.
2 En el supòsit que es tracte d'una addenda a un conveni prèviament subscrit, es trametrà a més del text del projecte d'esta, en els termes expressats en els apartats anteriors, una còpia compulsada del conveni subscrit i objecte de modificació.
3. Còpia compulsada dels informes a què fan referència els articles 2.3, 6.1.a) i 6.1.b) del Decret 20/1993 de 8 de febrer del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre de Convenis i s'establix el règim juridicopressupostari dels convenis que subscriga la Generalitat Valenciana.
4. Informe de l'àrea jurídica de la secció competent.
5. Documents comptables de retenció de crèdit corresponent.
Article 22. Del procediment de tramitació de les memòries econòmiques
1. L'expedient administratiu que conforma la documentació a què fa referència cada un dels supòsits regulats en els articles 17 i següents d'esta ordre, es trametrà necessàriament per l'òrgan superior o del nivell directiu que, d'acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de la secció, tinga adscrita davall la seua responsabilitat l'oficina pressupostària
2. Totes les memòries a què fan referència els articles mencionats en el punt anterior, hauran de ser subscrites per l'òrgan superior o del nivell directiu que, d'acord amb el Reglament Orgànic i Funcional de la secció, tinga adscrita davall la seua responsabilitat l'oficina pressupostària
3. Una vegada tramés l'avantprojecte de llei, projecte de disposició administrativa, o de conveni a què fan referència els articles anteriors, així com la corresponent documentació, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, als efectes del que preveu l'article 28 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, haurà d'emetre informe en el termini màxim de 30 dies hàbils, comptat des de la recepció de la documentació esmentada. Informe, de caràcter preceptiu i vinculant, l'abast del qual queda subjecte a les previsions que per a este tipus d'actuacions administratives preveu la legislació vigent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La Direcció General de Pressupostos i Despeses és autoritzada per a obrir els nous codis pressupostaris necessaris per a adequar la classificació econòmica dels pressupostos del sector administració general de la Generalitat Valenciana a les necessitats de la gestió pressupostària.
Segona
La Intervenció General i la Direcció General de Pressupostos i Despeses són autoritzades per a dictar les instruccions que calguen per a l'aplicació del que disposa la present ordre.
La Direcció General d'Administració Autonòmica i/o la Direcció General de Pressupostos i Despeses són autoritzades per a dictar les instruccions que calguen per a l'aplicació del que disposa l'article 3 de la present ordre.
La Direcció General de Pressupostos i Despeses és autoritzada per a actualitzar i desplegar, si és el cas, la tipologia d'inversions recollida en l'annex corresponent que figura en l'ordre que anualment es dicte per a l'elaboració del pressupost de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
És derogada l'Ordre de 27 de febrer de 2004 d'esta conselleria, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2004, així com totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que disposa la present ordre.
València, 22 de març de 2005
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

linea