diari

LLEI 10/2003, de 3 de abril, de la Generalitat, de Modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis. [2003/4167]

(DOGV núm. 4476 de 08.04.2003) Ref. Base de dades 1641/2003

LLEI 10/2003, de 3 d'abril, de la Generalitat, de Modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis. [2003/4167]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer (en avant, la Llei Financera), ha introduït significatives modificacions en normes jurídiques molt rellevants que regulen l'estructura, l'organització interna i el funcionament de les institucions i els mercats que integren el sistema financer espanyol. Entre les dites normes cal destacar, pel que fa específicament a les caixes d'estalvis, les modificacions introduïdes en la Llei 31/1985, de 2 d'agost, de Regulació de les Normes Bàsiques sobre Òrgans Rectors de les Caixes d'Estalvis (LORCA), així com en la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers, que incorpora una completa regulació de les quotes participatives de les caixes d'estalvis. Així mateix, pel que fa a les entitats de crèdit, cal mencionar les modificacions portades a terme en el règim sancionador contingut en la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit.
Per tot això, i tenint en compte que la Llei Financera té el caràcter de norma bàsica, a l'empara del que preveu l'article 149.1.11a i 13a de la Constitució, resulta imperativa l'adaptació de la legislació valenciana sobre caixes d'estalvis al nou marc establit en la legislació bàsica de l'Estat. Així doncs, a fi de recollir les modificacions introduïdes en les lleis mencionades i, al mateix temps, incorporar-hi altres preceptes que l'experiència ha demostrat que resulten convenients per a un exercici més eficaç de la funció de supervisió prudencial de l'actuació de les caixes d'estalvis, s'ha elaborat el present text legal, que modifica el text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat (en avant, la Llei Valenciana sobre Caixes d'Estalvis).
La present llei consta de dos articles, una disposició addicional, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
L'article 1 està referit a la reforma de la regulació dels òrgans de govern, en el marc dels nous preceptes de caràcter bàsic continguts en la legislació estatal. En este context, cal destacar l'ampliació del termini del mandat per als membres dels òrgans de govern, que passa a ser de sis anys, i que s'establix una limitació de dotze anys per al període màxim de l'exercici del càrrec.
Un altre aspecte fonamental de la reforma portada a terme per la Llei Financera, ha consistit en l'establiment de la irrevocabilitat dels nomenaments dels membres dels òrgans de govern. Si bé la dita condició ja estava recollida essencialment en la normativa autonòmica valenciana, ara es porta als seus últims extrems estenent la irrevocabilitat fins als vocals del Consell d'Administració i els membres de la Comissió de Control.
Quant als percentatges de participació dels diferents grups de representació, la llei estatal s'ha atingut als criteris i a les recomanacions del Tribunal Constitucional i ha establit un ventall de representació per al grup d'impositors i empleats així com una limitació global per al conjunt dels representants d'origen públic. Per esta raó, s'ha procedit a modificar els percentatges assignats a cada un dels grups, incrementant sensiblement la participació atorgada al grup dels impositors i, en menor mesura, al dels empleats.
Finalment, pel que fa a òrgans de govern, cal ressaltar la distinta configuració que s'establix per a la Comissió de Control, que passa de ser un òrgan format paritàriament pels diferents grups de representació a ser un òrgan conformat sobre la base de la proporcionalitat establida en l'Assemblea General per als dits grups de representació.
Pel que es referix a la reforma d'altres aspectes de la regulació de les caixes d'estalvis, que incorpora l'article 2 d'esta llei, cal destacar algunes modificacions que tenen el seu origen en la referida Llei Financera. Entre estes, podem mencionar la previsió normativa de fusions entre caixes amb seu social en distintes comunitats autònomes, la consideració dels excedents de lliure disposició atribuïbles als quotapartícips en la distribució dels excedents, així com la incorporació de noves infraccions en el règim sancionador.
Així mateix, la present llei introduïx expressament noves obligacions d'informació amb l'organisme supervisor, l'Institut Valencià de Finances, que es consideren essencials per a l'exercici d'una labor més eficaç. Entre estes obligacions, cal destacar la comunicació prèvia de les emissions de valors negociables que siguen susceptibles de computar com a recursos propis, que estan adquirint en els últims temps una gran notorietat.
D'altra banda, s'aborda en la llei el règim de supervisió de la difusió dels projectes de publicitat de les caixes d'estalvis, tant de les que tenen la seua seu social a la Comunitat Valenciana com fora d'ella. Si bé la publicitat de les caixes d'estalvis era una matèria que ja estava recollida en el Decret 109/1983, de 12 de setembre, pel qual es despleguen les competències de la Generalitat Valenciana sobre les caixes d'estalvis de la Comunitat Valenciana, s'ha considerat tècnicament més encertada la seua regulació legal, la qual cosa, al mateix temps, permet derogar el decret mencionat, ja que esta era l'única matèria que encara no s'havia incorporat a la Llei Valenciana sobre Caixes d'Estalvis.
Quant a les disposicions transitòries, s'han establit les previsions necessàries que permeten l'adaptació dels estatuts i reglaments de les caixes, l'ajust dels percentatges de participació dels diferents grups de representació, i la renovació parcial a parts iguals cada tres anys, per a la qual cosa resulta necessària la pròrroga per un any del mandat dels consellers elegits o designats en el procés electoral que va culminar al gener del 2002. Així mateix, en línia amb el que disposa la Llei Financera, es permet que aquells consellers que resulten afectats pel període màxim en l'exercici del càrrec, establit en dotze anys, puguen romandre en el càrrec durant el mandat en curs i un més, sempre que siguen elegits pel mateix grup de representació.
Article 1. Reforma de la regulació d'òrgans de govern
Es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, de la manera següent:
Primer. El paràgraf a) de l'article 18 adoptarà la redacció següent:
«a) Ser persona física, de reconeguda honorabilitat comercial i professional, major d'edat i no estar incapacitat. Reglamentàriament, s'establiran les situacions en què s'ha d'entendre que s'incomplix el requisit mencionat d'honorabilitat».
Segon. El paràgraf b) de l'article 19 adoptarà la redacció següent:
«b) Els presidents, els consellers, els administradors, els directors, els gerents, els assessors o assimilats d'altres intermediaris financers, o d'empreses que en depenen, així com de corporacions o entitats que propugnen, sostinguen o garantisquen institucions o establiments de crèdit o financers, llevat que els dits càrrecs els exercisquen per designació de la mateixa caixa d'estalvis, d'acord amb la seua participació accionarial en els dits intermediaris financers».
Tercer. Els apartats 1 i 2 de l'article 20 adoptaran la redacció següent:
«1. Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de sis anys, i podran ser reelegits sempre que continuen complint els requisits establits en l'article 18 d'esta llei.
El període màxim d'exercici del càrrec, de forma continuada o interrompuda, serà de dotze anys, siga quina siga la representació que es tinga, sense perjudici que transcorreguts vuit anys des del cessament en el càrrec, podran ser novament elegits en la mateixa caixa d'estalvis, en les condicions establides legalment.
2. La renovació dels membres dels òrgans de govern serà escomesa per meitats, cada tres anys, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que conformen els diferents òrgans de govern».
Quart. L'article 21 adoptarà la següent redacció:
«Els membres dels òrgans de govern cessaran en l'exercici dels seus càrrecs, únicament i exclusivament en algun dels supòsits següents:
a) Per compliment del termini per al qual van ser designats o del període màxim d'exercici del càrrec, establits en l'article 20.1 d'esta llei.
b) Per renúncia.
c) Per defunció o declaració de mort o absència legal.
d) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per a la designació.
e) Per incórrer en incompatibilitat sobrevinguda.
f) Per acord de separació adoptat per l'assemblea general, si s'aprecia justa causa. S'entendrà que hi ha justa causa quan s'incomplisquen els deures inherents al càrrec o, amb la seua actuació pública o privada, es perjudique el prestigi, el bon nom o l'activitat de la caixa».
Cinqué. L'article 24 adoptarà la redacció següent:
«1. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte per mitjà de la participació dels grups següents:
a) La Generalitat Valenciana, amb una participació del 25 per cent.
b) Els impositors de la caixa d'estalvis, amb una participació del 33 per cent.
c) Les corporacions municipals en el terme de les quals tinga oberta oficina la caixa d'estalvis, amb una participació del 25 per cent.
d) Els empleats de la caixa d'estalvis, amb una participació del 12 per cent.
e) Les persones o entitats fundadores de la caixa d'estalvis, amb una participació del 5 per cent.
2. La representació de les administracions públiques i entitats i corporacions de dret públic en els òrgans de govern de les caixes d'estalvis, inclosa la que corresponga a l'entitat fundadora quan esta tinga la mateixa naturalesa, no podrà superar en el seu conjunt el 50% del total dels drets de vot en cada un dels dits òrgans.
3. Les persones o entitats fundadores podran assignar una part de la seua representació a corporacions locals que, al seu torn, no siguen fundadores d'altres caixes d'estalvis en el seu àmbit d'actuació. Amb la finalitat que la representació pública no excedisca, en conjunt, del límit del 50% indicat en l'apartat anterior, es preveurà reglamentàriament el reajust necessari, si és el cas, dins del grup de corporacions municipals.
4. Quan la persona o entitat fundadora de la caixa d'estalvis no estiga reconeguda en els seus estatuts, el percentatge assignat a esta en l'apartat 1 del present article es repartirà proporcionalment entre els grups de representació d'impositors i empleats, en relació amb els percentatges establits per a cada un d'ells.
5. En el cas que l'entitat fundadora tinga naturalesa pública, el percentatge assignat al grup de representació de corporacions municipals es vorà reduït en idèntic percentatge al determinat per a l'entitat fundadora pública, el qual serà distribuït proporcionalment entre els grups d'impositors i empleats, en relació amb els percentatges establits per a cada un d'ells».
Sisé. Se suprimix l'apartat 7 de l'article 25.
Seté. L'article 27 adoptarà la següent redacció:
«A més dels requisits establits en l'article 18 d'esta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern, els consellers generals representants dels impositors, així com els compromissaris, hauran de tindre la condició d'impositors amb una antiguitat superior a dos anys en el moment de l'elecció, així com haver mantingut, en el semestre anterior a la data d'acceptació del càrrec o del sorteig de compromissaris, respectivament, un moviment o un saldo mitjà en comptes no inferiors al que es determine en les normes que despleguen la present llei».
Vuité. El paràgraf a) de l'article 28 adoptarà la següent redacció:
«a) El nomenament dels vocals del Consell d'Administració i dels membres de la Comissió de Control, en els termes que establixen els articles 32 i 39, apartat 1, d'esta llei. Així mateix, serà competent per a l'adopció dels acords de separació del càrrec dels membres dels òrgans de govern, de conformitat amb el que establix el paràgraf f) de l'article 21 de la present llei».
Nové. L'apartat 3 de l'article 29 adoptarà la següent redacció:
«3. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de vots dels concurrents, excepte en els supòsits que es recullen en el paràgraf f) de l'article 21 i en els paràgrafs b) i c) de l'article anterior, ambdós d'esta llei, en els quals es requerirà, en tot cas, l'assistència de la majoria dels membres, i serà necessari, a més, com a mínim, el vot favorable dels dos terços dels assistents».
Deu. L'article 31 adoptarà la següent redacció:
«El nombre de vocals del Consell d'Administració estarà comprés entre un mínim de 10 i un màxim de 20, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d'estalvis. La seua assignació als diferents grups de representació es farà respectant la proporcionalitat establida entre ells en l'Assemblea General, i no podrà quedar-ne exclòs cap d'ells».
Onze. L'article 32 adoptarà la següent redacció:
«El nomenament dels vocals del Consell d'Administració s'efectuarà per l'Assemblea General d'entre els components de cada un dels diferents grups de representació que la integren, no existint limitació d'edat alguna per a accedir al càrrec, excepte l'establida en l'article següent. No obstant això, la designació dels grups d'impositors i corporacions municipals podrà recaure en terceres persones que, no sent consellers generals, reunisquen els adequats requisits de professionalitat, sense que puguen excedir del nombre de dos per cada grup».
Dotze. L'article 33 adoptarà la següent redacció:
«Els vocals del Consell d'Administració que no siguen consellers generals, a què es referix l'article anterior, hauran de reunir els mateixos requisits que s'establixen en l'article 18 d'esta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern i, a més, hauran de ser menors de 70 anys o de l'edat que, com a màxim i sempre inferior a esta última, establisquen els estatuts a estos efectes. Així mateix, els que ho siguen en representació del grup d'impositors hauran de complir els requisits addicionals establits, en l'article 27 d'esta llei, per als consellers generals representants dels impositors».
Tretze. S'afig un nou apartat 4 a l'article 36, amb la següent redacció:
«4. El Consell d'Administració podrà establir acords de col·laboració o cooperació i aliances amb altres caixes d'estalvis. Així mateix, podrà delegar alguna o algunes de les seues facultats de gestió en els òrgans de govern de les entitats que constituïsquen i articulen aliances entre caixes d'estalvis o els creats a l'efecte al si de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb la finalitat de reduir els costos operatius de les entitats que la integren, per a augmentar la seua eficiència sense posar en perill la competència en els mercats nacionals o per a participar amb volum suficient en els mercats internacionals de capital. Esta delegació es mantindrà en vigor durant el període de l'aliança o mentre les entitats no acorden la seua modificació per mitjà del procediment que prèviament hagen establit a l'efecte. Esta delegació no s'estendrà al deure de vigilància de les activitats delegades ni a les facultats que respecte a estes tinga la Comissió de Control».
Catorze. Els apartats 1 i 2 de l'article 39 adoptaran la següent redacció:
«1. El nomenament dels membres de la Comissió de Control s'efectuarà per l'Assemblea General d'entre els components de cada un dels diferents grups de representació que la integren, sempre que no tinguen la condició de vocals del Consell d'Administració.
2. El nombre de membres de la Comissió de Control estarà comprés entre un mínim de 4 i un màxim de 13, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d'estalvis. La seua assignació als diferents grups de representació es farà respectant la proporcionalitat establida entre ells en l'Assemblea General, i no podrà quedar-ne exclòs cap d'ells».
Quinze. La disposició addicional tercera adoptarà la següent redacció:
«Sense perjudici del que disposa l'article 20, apartat 1, de la present llei, excepcionalment i per causes justificades, l'Institut Valencià de Finances, a petició de la caixa d'estalvis, podrà autoritzar la permanència transitòria en els òrgans de govern de la caixa d'estalvis dels consellers generals que han complit el termini per al qual van ser designats, fins a la data de l'Assemblea General en què s'incorporen els nous consellers generals. No obstant això, en cap cas podran transcórrer més de tres mesos entre la data de compliment de mandat i la de la mencionada Assemblea General».
Article 2. Reforma d'altres aspectes de la regulació de caixes d'estalvis
Es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, de la manera següent:
Primer. S'afig un nou apartat 6 a l'article 7, amb la següent redacció:
«6. L'autorització concedida per a la creació d'una caixa d'estalvis caducarà si no es dóna començament a les activitats específiques del seu objecte social dins dels dotze mesos següents a la data de notificació de l'autorització, per causa imputable a l'interessat».
Segon. El paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 9 adoptarà la redacció següent:
«a) Si es renuncia de mode exprés a l'autorització».
Tercer. S'afig un nou apartat 7 a l'article 13, amb la redacció següent:
«7. Quan es produïsca una fusió entre una caixa d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana i una caixa que tinga la seua seu social en una altra comunitat autònoma, l'autorització per a esta haurà d'acordar-se conjuntament pel Consell de la Generalitat i el de l'altra comunitat autònoma afectada. En l'acte administratiu que autoritze la fusió es determinarà la proporció que correspondrà a les administracions públiques i entitats i corporacions de dret públic de cada comunitat en els òrgans de govern de la caixa d'estalvis resultant».
Quart. La rúbrica del capítol I del títol III adoptarà la redacció següent:
«Control administratiu, règim econòmic i obra beneficosocial»
Cinqué. L'article 49 adoptarà la redacció següent:
«1. La publicitat realitzada per les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que tinga continguts economicofinancers, haurà de ser sotmesa a l'autorització prèvia de l'Institut Valencià de Finances, en els termes que es prevegen reglamentàriament. La publicitat que manque dels dits continguts serà objecte de comunicació prèvia al referit Institut.
2. Les emissions de valors negociables, tant de les caixes d'estalvis com de les societats que conformen el seu grup consolidable, que es pretenguen computar a efectes del compliment de la normativa estatal sobre recursos propis, seran objecte de comunicació prèvia a l'Institut Valencià de Finances».
Sisé. L'apartat 2 de l'article 50 adoptarà la següent redacció:
«2. Les caixes d'estalvis destinaran la totalitat dels excedents que no s'apliquen a reserves, o fons de previsió no imputables a riscos específics, a la dotació d'un fons per a l'obra beneficosocial, sense perjudici de la part dels excedents de lliure disposició que, si és el cas, siga atribuïble als quotapartícips. El dit fons tindrà per finalitat el finançament d'obres, pròpies o en col·laboració, en els camps de la sanitat, la investigació, l'ensenyament, la cultura, els servicis d'assistència social, o altres que tinguen caràcter social».
Seté. L'article 53 adoptarà la següent redacció:
«Les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana sotmetran a auditoria externa els seus comptes anuals, i hauran de remetre una còpia de l'informe a l'Institut Valencià de Finances, el qual, fent ús de les seues competències, podrà demanar dels auditors tota la informació que considere necessària. Així mateix, haurà de remetre's una còpia de l'informe complementari al d'auditoria dels comptes anuals de les entitats de crèdit, així com l'informe de debilitats significatives de control intern».
Vuité. Es modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l'article 59 i s'incorpora un nou paràgraf i) al dit article, que adoptaran la redacció següent:
«a) La realització dels actes que a continuació es detallen, sense autorització quan esta siga preceptiva, sense observar les condicions bàsiques fixades en esta, o obtindre-la per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular:»
«i) Presentar deficiències en l'organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió dels riscos, quan les dites deficiències posen en perill la solvència o la viabilitat de l'entitat».
Nové. Es modifica el paràgraf a) de l'article 60 i s'incorpora un nou paràgraf m) al dit article, que adoptaran la redacció següent:
«a) La realització d'actes o operacions sense autorització quan esta siga preceptiva, sense observar les condicions bàsiques d'esta, o obtindre-la per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular, excepte en els casos en què això supose la comissió d'una infracció molt greu d'acord amb el paràgraf a) de l'article anterior».
«m) Presentar deficiències en l'organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió de riscos, una vegada haja transcorregut el termini concedit a l'efecte per a la seua esmena per les autoritats competents, i sempre que això no constituïsca infracció molt greu».
Deu. Es modifica el paràgraf b) i s'afigen dos nous paràgrafs a l'article 77, que adoptaran la següent redacció:
«b) Atendre finalitats pròpies de l'obra beneficosocial en el territori de la Comunitat Valenciana, almenys, en la part del seu pressupost per a obra beneficosocial que resulte proporcional als recursos aliens captats en esta Comunitat en relació amb el total de l'entitat.
d) Informar a l'Institut Valencià de Finances, amb caràcter trimestral, del volum de negoci, per províncies, mantingut a la Comunitat Valenciana.
e) Informar a l'Institut Valencià de Finances, amb caràcter previ a la seua difusió, dels projectes de publicitat que pretenguen dur a terme a la Comunitat Valenciana».
Disposició addicional única. Adaptació de referències
Totes les referències que en el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, i en el seu desplegament reglamentari, es realitzen al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, o al conseller d'Economia i Hisenda, s'entendran fetes al conseller competent en matèria d'economia.
Disposicions transitòries
Primera. Adaptació d'estatuts i reglaments
«1. Sense perjudici del que disposa la legislació bàsica, en el termini de tres mesos comptats des de l'entrada en vigor d'esta llei, les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana hauran de procedir a l'adaptació dels seus estatuts socials i reglaments del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans de govern.
2. Una vegada aprovada la modificació dels dits textos per l'Assemblea General, s'elevarà, en el termini de 15 dies naturals, a l'Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa».
Segona. Ajust dels percentatges de participació
L'ajust als nous percentatges de participació dels grups de representació que conformen els òrgans de govern de les caixes, establits en esta llei, es durà a terme en la primera renovació parcial que s'efectue després de la seua entrada en vigor, és a dir, en el procés electoral que s'iniciarà en els mesos de setembre i octubre del 2003, segons entitats. Així mateix, els representants de cada un dels grups hauran de quedar determinats en els seus reglaments de forma que es permeta la renovació parcial a parts iguals de tots els grups en successius processos electorals, per a això, si és necessari, s'efectuarà un sorteig per a determinar els consellers que voran retallada la duració del seu mandat.
Tercera. Ajust de l'interval temporal entre processos
A fi d'ajustar a tres anys el període que hi haja entre la realització dels successius processos de renovació parcial dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, i amb caràcter excepcional, els membres dels òrgans de govern que van resultar elegits o designats en el procés electoral que va culminar en el mes de gener del 2002, voran prorrogat per un any el mandat per al qual van ser elegits o designats, de tal manera que cessaran en els seus càrrecs en el mes de gener del 2007.
Quarta. Limitació temporal d'exercici en el càrrec
A efectes de la limitació del període màxim d'exercici del càrrec, establit en el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 20 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, els membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis que complisquen o hagen complit 12 anys durant el període electoral vigent a 31 de desembre del 2003, podran romandre en el càrrec durant el present mandat i un més, sempre que siguen elegits per a això per la representació que tenen.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en allò que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei. En particular, queda derogat el Decret 109/1983, de 12 de setembre, pel qual es despleguen les competències de la Generalitat Valenciana sobre les caixes d'estalvis de la Comunitat Valenciana.
Disposicions finals
Primera. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a l'aplicació i el desplegament de la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 3 d'abril de 2003
El president de la Generalitat,

linea