diari

DECRET 36/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Composició i Funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. [2006/3449]

(DOGV núm. 5228 de 28.03.2006) Ref. Base de dades 1708/2006

DECRET 36/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Composició i Funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. [2006/3449]
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, en l'article 31.4 atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura.
Fent ús de l'expressada competència es va aprovar la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que, en l'article 2, va crear l'Institut Valencià de la Música (d'ara en avant, IVM), adscrit a la llavors denominada Conselleria de Cultura, Educa-ció i Ciència, hui Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que té com a objectiu: .la planificació, execució i coordinació de la política cultural de la Generalitat, en el camp de la música i en l'àmbit de les seues competències..
L'IVM és una entitat pública de la Generalitat, sotmesa al Dret privat, dotada de personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i administrativa, patrimoni propi i plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins.
Posteriorment, pel Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, es va aprovar el Reglament de Funcionament i Organització de l'IVM. Entre les funcions pròpies de l'entitat, creada per a executar la política cultural de la Generalitat en el camp de la música, cal mencionar l'específica de .gestionar les unitats artístiques de caràcter musical que se li encomanen. (article 4.2, apartat m), de la Llei).
Així, la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, en l'article 49, va crear la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, a fi d'oferir als jóvens músics de la Comunitat Valenciana una formació orquestral complementària. Es tracta d'una unitat artística adscrita a l'IVM, la composició i funcionament de la qual es regularan reglamentàriament.
En virtut d'això, i d'acord amb la disposició final primera de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, seguides les vies procedimentals previstes en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, i fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 35. c) de l'esmentat text legal, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de març de 2006,
DECRETE
Article únic. Aprovació del Reglament
S'aprova el Reglament de Composició i Funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, el text del qual figura com a annex del Decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Extinció de la Jove Orquestra Valenciana.
S'extingix l'anterior Jove Orquestra Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
S'autoritza la Presidència de l'Institut Valencià de la Música, així com la direcció gerència, per a dictar les resolucions necessàries per a l'aplicació i desplegament del que disposa el decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de març de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ,
El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX
Reglament de composició i funcionament
de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana
CAPÍTOL I
Fins i activitats
Article1. Naturalesa i objectius
1. La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana és una unitat artística de caràcter formatiu i no professional, adscrita a l'Institut Valencià de la Música (IVM), d'acord amb l'article 49 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música. La seua creació i activitat respon a una doble finalitat pedagògica i artística.
2. Són objectius fonamentals de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV):
a) La formació del jove instrumentista treballant amb una visió àmplia i plural de la pràctica musical que li facilite la posterior incorporació en l'àmbit professional.
b) L'ampliació i aprofundiment en el repertori orquestral i de cambra.
c) L'estímul de l'afició a la música especialment entre la joventut.
d) La promoció de nous valors.
e) El foment de la labor de creació dels nostres jóvens compositors.
f) La promoció i difusió de la tasca creativa de compositors contemporanis.
Article 2. Activitats
L'activitat de la JOGV es concentrarà en períodes de treball docent i artístic que es denominaran trobades. Se'n realitzaran un mínim de dos a l'any, i les dates es planificaran d'acord amb els dies festius del calendari escolar, evitant interferir amb les activitats lectives de conservatoris i escoles de música. La seua duració serà variable en funció de les dates programades. En finalitzar cada trobada es realitzaran diversos concerts que podran ser bé en la mateixa Comunitat Valenciana, o en distintes ciutats d'Espanya o de l'estranger, en què es posarà en pràctica el treball realitzat i el repertori preparat en el primer període.
Totes les activitats de la JOGV seran planificades i organitzades per l'IVM, per mitjà del Departament d'Unitats Artístiques, després de ser aprovades pel Consell Rector, en el pla anual d'activitats.
CAPÍTOL II
Organització
Article 3. director artístic o directora artística i director assistent o directora assistent
1. El director artístic o la directora artística serà designat pel conseller de Cultura, Educació i Esport, a proposta de la direcció gerència, amb el vistiplau del Consell Rector, i haurà de recaure en una persona de reconegut prestigi musical per la seua trajectòria professional, la seua visió pedagògica i artística i per la seua identificació amb els objectius del programa. Serà el responsable artístic de l'Orquestra i, com a tal, prepararà la proposta docent de professors per a cada curs i supervisarà la seua activitat, així com el repertori dels concerts que es realitzaran en el segon període de cada trobada.
De vegades l'Orquestra podrà comptar amb la col·laboració de directors invitats.
2. La JOGV contempla la figura del director assistent o la directora assistent, que podran ser dos. La seua selecció es realitzarà mitjançant unes proves d'admissió, les bases de les quals seran aprovades per la direcció gerència de l'IVM.
3. El període de permanència en la JOGV serà de dos anys, en règim de prestació de serveis, si bé el termini podrà prorrogar-se per un any, a criteri del director artístic i del Consell Assessor, amb el vistiplau de la direcció gerència de l'IVM.
4. La missió dels directors assistents serà:
. Auxiliar en la primera fase de la trobada els professors docents en els treballs de conjunt (vents i cordes).
. Auxiliar en els assajos parcials.
. Auxiliar en tots els assajos que determine el director artístic.
Article 4. Plantilla
1. La JOGV estarà integrada per 101 instrumentistes de totes les especialitats: 4 flautes, 4 oboés, 4 clarinets, 4 fagots, 6 trompes, 4 trompetes, 4 trombons, 2 tubes, 2 arpes, 5 percussió, 2 teclats, 30 violins, 12 violes, 10 violoncels i 8 contrabaixos.
2. En funció del repertori previst per a cada trobada el nombre es podrà reduir o incrementar, per a la qual cosa es comptarà amb la participació de músics invitats.
Article 5. Membres de la plantilla de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana
a) Seran membres titulars de la JOGV aquells instrumentistes que superen la prova d'accés davant d'un tribunal convocat per a tal fi.
b) Els membres titulars adquiriran el dret a tres anys de permanència en l'orquestra. El termini podrà prorrogar-se per tres anys més, sempre que siguen menors de 26 anys i superen les corresponents proves selectives.
c) Els membres de l'orquestra tindran la condició de becaris, assumint l'IVM totes les despeses que s'ocasionen com a conseqüència de la seua participació en les trobades (trans-port, estada, viatges, assegurança, etc.).
d) Llocs de responsabilitat:
1. Concertino: serà el primer violí i cap de la secció dels violins primers. Responsable de la disciplina de l'orquestra i coresponsable de l'afinació.
2. Ajudant de concertino: assistirà el concertino en les seues funcions, estant capacitat per a substituir-lo.
3. Principals de cordes: són els que estan al capdavant de les seccions de violins se-gons, violes, violoncels i contrabaixos. Seran els responsables de l'afinació i la disciplina musical de la seua secció.
4. Principals de fusta: són els que estan al capdavant de flautes, oboés, clarinets i fagots.
5. Principals de metall: són els que estan al capdavant de les seccions de trompes, trompetes, trombons i tuba.
6. Principal d'arpa.
7. Principal de teclats.
8. Timbaler: és el responsable de la secció de percussió.
Els responsables de les seccions seran designats pel director artístic i els professors participants en cada trobada.
Article 6. Invitats
Seran considerats com a tals els instrumentistes que, excepcionalment, i per necessitats estrictes de programació, assistisquen a una trobada, invitats per l'IVM, sense adquirir per això dret de permanència en la JOGV.
Article 7. Compositor resident
Cada dos anys, a proposta del director artístic o la directora artística i amb el vistiplau de la direcció gerència de l'IVM, es podrà invitar un compositor o compositora valencians, que assistirà a totes les trobades de la JOGV que se celebren, així com a qualsevol altra activitat que s'organitze.
En el segon any de residència, i d'acord amb uns terminis establits prèviament, l'IVM li encarregarà dues obres, una per a conjunt instrumental, i una altra per a orquestra simfònica, que seran estrenades per la JOGV, i que passaran a formar part dels fons musicals de l'IVM.
Article 8. Professors
Per a cada curs, a proposta del director artístic o directora artística i amb el vistiplau de la direcció gerència de l'IVM, se sol·licitaran els serveis d'un quadre de professors, inclosos en la proposta docent del director artístic, de cada una de les especialitats instrumentals de l'orquestra. En la selecció es tindrà en compte l'experiència orquestral i la seua especialització. Durant el període docent seran els encarregats d'impartir les classes magistrals de perfeccionament de l'instrument, música de cambra o conjunts instrumentals.
Article 9. Consell Assessor
1. La JOGV tindrà un Consell Assessor, que actuarà com a òrgan consultiu i amb funcions d'assessorament en matèria artística i formativa. Estarà compost per:
a) Un membre del Consell Rector de l'IVM, a proposta del president de l'IVM.
b) La direcció gerència de l'IVM, que exercirà la presidència.
c) La direcció artística de la JOGV.
d) Un membre proposat per la direcció gerència de l'IVM, entre músics de reconegut prestigi.
e) Un membre proposat per la direcció artística de l'IVM, entre músics de reconegut prestigi.
f) El cap o la cap del Departament d'Unitats Artístiques, que actuarà com a secretari.
Estos càrrecs es renovaran cada dos anys, excepte els assenyalats en els apartats b) i c).
2. Serà el director artístic o directora artística, com a responsables artístics de la JOGV, els que proposen el programa-repertori que treballarà l'orquestra en cada una de les trobades, així com el calendari anual.
3. El Consell Assessor es reunirà una vegada a l'any, en el mes de setembre, per a planificar i definir els continguts musicals de les trobades que se celebraran en el curs següent, així com avaluar el treball realitzat per la JOGV en el curs anterior, a manera d'anàlisi i avaluació.
CAPÍTOL III
Accés
Article 10. Proves d'accés
l'IVM convocarà les proves d'accés segons les vacants de l'Orquestra, que hauran de superar els aspirants per a ser admesos com a membres titulars de la JOGV. Les proves es realitzaran davant d'un tribunal, constituït a l'efecte i que estarà integrat pel director artístic o directora artística de la JOGV, especialistes de cada un dels instruments que integren l'Orquestra i un representant de l'IVM. La convocatòria serà pública i oberta, i les caracte-rístiques i condicions del seu desplegament es regiran per unes bases reguladores que haurà d'aprovar la direcció gerència de l'IVM.
Article 11. Requisits
Podran ingressar en la JOGV els aspirants que reunisquen els requisits següents:
a) Haver nascut o ser resident en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Ser major de 16 anys i menor de 26 anys, en el moment de realitzar la prova d'accés.
c) Haver cursat els estudis especificats en les bases reguladores de la convocatòria.
CAPÍTOL IV
Trobade
Article 12. Definició
1. Es denomina trobada cada una de les concentracions que realitza l'Orquestra per a dur a terme el pla de treball previst. Se'n realitzaran un mínim de dos a l'any, i tindran lloc en el territori de la Comunitat Valenciana. La seua duració serà variable, perquè estarà en funció dels períodes no lectius del curs escolar. L'activitat realitzada en cada trobada es dividirà en dos períodes:: a) Període docent: en el qual es realitzarà un treball intensiu dirigit per destacats professors i es prepararà el repertori dels concerts programats per al segon període.
b) Període artístic: la JOGV oferirà una sèrie de concerts en distintes ciutats d'Espanya o de l'estranger.
2. El programa de treball previst per a cada trobada serà aprovat per l'IVM i podrà incloure diverses parcel·les de la pràctica musical i orquestral: conjunt simfònic, música de cambra i altres activitats complementàries.
Article 13. Absències a les trobades
Els membres de la JOGV tindran el deure fonamental d'assistir i participar en totes les activitats programades per a cada una de les trobades que se celebren. Les possibles absències es regiran d'acord amb la següent normativa:: a) Absència justificada a una trobada: se sol·licitarà per escrit raonat a l'IVM amb una antelació mínima d'una setmana al començament de la trobada (excepte casos de força major), i en cas d'autoritzar-se no suposarà la pèrdua de la condició de membre titular.
b) Absència per un període curt, durant la celebració de la trobada: s'haurà de sol·licitar per escrit autorització a l'IVM, expressant el motiu de l'absència, amb una antelació mínima d'una setmana a l'inici de la trobada. L'IVM resoldrà, atenent criteris fonamentalment artístics.
c) L'absència justificada a dos trobades suposarà la baixa de la JOGV, excepte casos de força major. Per a ser readmés serà necessari presentar-se de nou a la prova d'accés.
d) Les absències injustificades, o no comunicades dins del termini i la forma escaient a l'IVM, suposaran la baixa en la JOGV.
CAPÍTOL V
Drets i obligacions dels membres
Article 14. Drets dels membres
Tots els membres titulars, durant el període de permanència en la JOGV, tindran dret a:
a) Participar en cada una de les trobades a què siguen convocats en funció de les necessitats artístiques i de plantilla determinades pel programa-repertori previst per a cada ocasió.
b) Residir en les instal·lacions designades per l'IVM amb motiu de cada trobada, sense cap cost. Únicament podran allotjar-se en les dites instal·lacions els membres que hagen sigut convocats. En el cas que una tercera persona (no convocada, no autoritzada per l'IVM o desconeguda) fera ús d'aquelles, la despesa que ocasione no serà assumida per l'IVM.
c) Desplaçar-se, en el mitjà de transport designat per l'IVM, des del lloc en què siguen convocats fins al de celebració de la trobada, i viceversa. Seran també per compte de l'IVM els desplaçaments que es realitzen amb motiu de la gira de concerts que tenen lloc en la segona fase de cada trobada.
d) Rebre classes de la seua especialitat instrumental que seran impartides pel professorat seleccionat per l'IVM per a cada trobada.
e) Participar en qualsevol altra activitat programada per l'IVM: classes magistrals, seminaris, muntatges escenicomusicals, etc.
Article 15. Obligacions dels membres
1. La pertinença a la JOGV obligarà tots els membres que la integren a complir els deures següents:
a) Assistir a cada una de les trobades i participar en qualsevol activitat organitzada per l'IVM sempre que siga convocat pel Departament d'Unitats Artístiques, d'acord amb les exigències del programa-repertori previst en cada ocasió.
b) Comunicar i raonar davant de l'IVM l'absència a la trobada, o la renúncia a la plaça com a membre titular, amb l'antelació que en cada cas s'exigisca.
La falta de comunicació de l'absència donarà lloc a la baixa de la JOGV, excepte casos de força major. Per a poder ser readmés caldrà superar de nou les proves d'accés.
c) Acatar les condicions de cada trobada, en especial, les dates d'arribada i eixida.
L'incompliment d'aquesta obligació el privarà del dret a participar en la trobada.
d) Complir el pla de treball previst per a la trobada, respectar els horaris establits i acudir al lloc de treball en condicions òptimes per a realitzar les tasques diàries.
El retard, la falta d'assistència, la negligència, la falta de disciplina, i el descuit en el compliment de les tasques reiteradament (fins a un màxim de tres), suposarà l'expulsió de la trobada. L'IVM valorarà el perjuí que amb este comportament s'ocasione a la JOGV i, d'acord amb la magnitud, i prèvia audiència de l'interessat, podrà acordar la baixa definitiva com a membre titular.
e) Respectar el material i l'instrumental aportat per l'IVM que es faça servir, així com les instal·lacions on treballe i residisca la JOGV.
El descuit intencionat en la conservació i tractament de materials, instruments i instal·lacions donarà lloc a l'expulsió de la trobada.
f) Respectar els superiors (directors, monitors, personal de l'IVM que habitualment acompanyen a la JOGV, etc.), els companys i el personal dels locals o instal·lacions en què es residisca i treballe.
La falta de respecte, l'incompliment de les instruccions dels superiors, la desconside-ració amb els propis companys o amb el personal que conviu amb l'orquestra, suposarà l'ex-pulsió immediata de la trobada.
g) Assistir als concerts amb el vestuari oportú.
L'incompliment d'esta obligació suposarà la no participació en el concert. I quan este comportament siga reiterat o menyscabe la qualitat del concert, es considerarà una falta de disciplina.
2. En tots els supòsits anteriors i quan l'incompliment poguera ser objecte d'aplicar una correcció, el presumpte responsable serà degudament informat i podrà al·legar el que estime convenient, abans que li siga aplicada la correcció per part de l'IVM.
:

linea