diari

Llei 5/1992, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana, de l'Institut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 1822 de 09.07.1992) Ref. Base de dades 1744/1992

Llei 5/1992, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana, de l'Institut Valencià de la Dona.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
En les societats democràtiques hi ha un reconeixement, en les diferents normes jurídiques, de la igualtat entre la dona i l’home, juntament a l’expressa prohibició, de qualsevol mena de discriminació per raó de sexe.
La Constitució Espanyola, en l'article 9.2 encomana als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedesquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i en l’article 14 estableix que tots els espanyols són iguals davant la Llei, sense que puga prevaler cap discriminació per raó de sexe.
Aquests principis constitucionals s'han plasmat en l'article 2 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix l’obligació de la Generalitat Valenciana de promoure la llibertat i la igualtat dels ciutadans i declara en l'article 31.26 la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en la promoció de la dona.
En compliment d’aquestes finalitats, el govern valencià va dictar el Decret 29/1988, de 7 de mare, pel qual es va crear l'Institut Valencià de la Dona com a organisme integrat en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per tal de complir i desenrotllar principis constitucionals esmentats. L’experiència de funcionament d’aquest organisme, i el compromís de la Generalitat Valenciana en l’impuls de les polítiques d'igualtat d'oportunitats, aconsella la transformació d’aquest en organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, i aconseguir-ne d'aquesta manera, major autonomia en el funcionament, i major agilitat en la gestió.
Per això, aquesta llei crea l’Institut Valencià de la Dona amb la finalitat de promoure i fomentar les condicions que possibiliten la igualtat d'ambdós sexes i la participació de la dona en tots els àmbits de la vida.
Article primer. Naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Institut Valencià de la Dona com a organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat Valenciana.
2. L’Institut Valencià de la Dona tindrà personalitat jurídica, patrimoni propi i capacitat plena d'obrar per al compliment de les seues finalitats, i es regularà pel que disposa aquesta llei, en la norma de desenrotllament, en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del govern valencià, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i per la legislació general d’organismes autònoms que siga d’aplicació.
Article segon. Finalitats
En compliment i desenrotllament dels principis constitucionals i del que estableix l'article 2 de l'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, l'Institut Valencià de la Dona tindrà com a finalitat elaborar, promoure i executar les mesures per a fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.
Article tercer. Funcions
Per a la consecució de les finalitats de l'article anterior, l’Institut Valencià de la Dona tindrà les funciones següents:
1. Realitzar, fomentar i divulgar els estudis sobre la situació de la dona a la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits, i de manera especial en el legal, polític, econòmic, cultural, social, educatiu i sanitari.
2. Estudiar i difondre la legislació vigent que puga contribuir al desenrotllament efectiu dels drets de la dona i, si s'escau, realitzar propostes de reformes legislatives dirigides a eliminar els entrebancs que dificulten la igualtat real i efectiva d’ambdós sexes.
3. Administració dels recursos que li siguen assignats per al compliment de les seues finalitats.
4. Emetre informes i dictàmens a petició de qualsevol organisme de la Generalitat en temes que afecten a la dona.
5. Realitzar programes i actuacions que contribuesquen a incrementar la participació social, econòmica, educativa, cultural, artística, científica i política de la dona.
6. Fomentar i coordinar la prestació de serveis en favor de la dona i, en particular, els dirigits a aquelles que tinguen una necessitat especial d'ajuda.
7. Rebre i canalitzar, en l’ordre administratiu, denúncies fetes perdones en casos concrets de discriminació per raó de sexe i violència, produïdes contra dones, i arbitrar les accions corresponents.
8. Fomentar la participació de la dona en l'activitat empresarial i dins l’àmbit laboral, i promoure la formació i promoció professionals en condicions d'igualtat.
9. Realitzar actuacions per evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, en l’àmbit laboral, i, en concret en allò relatiu a la jornada de treball, condicions laborals, prestacions socials i remuneració.
10. Elaborar i fomentar la realització de programes que contribuesquen a l’eliminació dels estereotips sexuals en l’àmbit educatiu i familiar en els mitjans de comunicació social.
11. Proposar l'adopció de programes d’atenció a la dona i impulsar-ne les mesures de coordinació necessàries per al desplegament i l’execució amb les diverses conselleries i els organismes de la Generalitat Valenciana.
12. Proposar o, si s'escau, realitzar campanyes sobre informació sexual, planificació familiar, embaràs, prevenció de malalties específiques de la dona i, en general, en tots aquells aspectes que contribuesquen a millorar la salut de les dones.
13. Fomentar, en col·laboració amb els departaments afectats, l'accés a un habitatge digne, principalment, d’aquelles dones amb càrregues familiars.
14. Establir relacions i vies de participació amb les institucions i els organismes de l'administració local de la Comunitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes, de l’estat i de la comunitat internacional dins les competències de la Generalitat Valenciana i de les funcions de l’Institut Valencià de la Dona.
15. Potenciar la participació de la dona en la presa de decisions en tots els àmbits, i fomentar l'associacionisme per a la defensa dels seus interessos. Es crearà un registre propi en l’IVD de les associacions de dones de la Comunitat Valenciana.
16. Establir relacions de cooperació amb associacions, fundacions i altres ens i organismes que porten a terme activitats de promoció de la dona.
17. Realitzar el seguiment dels convenis i acords internacionals, d'àmbit estatal i d’altres comunitats autònomes, que afecten les finalitats de l’IVD, vetllar-ne pel compliment, i fomentar la participació i la presència de la dona en els fòrums internacionals, nacional i autonòmics, dins les competències de la Generalitat Valenciana.
18. Assumir les funcions que li siguen assignades per les lleis o pel govern de la Generalitat.
19. L’IVD elaborarà cada tres anys un informe sobre l’evolució de la situació de la dona a la Comunitat Valenciana.
20. Realitzar, fomentar i divulgar estudis generals sobre la problemàtica de la dona, establir convenis, a tal efecte., amb les universitats de la Comunitat Valenciana, així com amb les associacions i entitats culturals relacionades amb aquesta problemàtica.
21. Realitzar totes les activitats que calguen per a l'aconseguiment de les finalitats de l’Institut Valencià de la Dona.
Article quart. Organs de direcció
L’Institut Valencià de la Dona es regirà pels òrgans següents:
- El consell rector.
- La directora de l’Institut.
Article cinquè. El consell rector
El consell rector estarà integrat pels membres següents:
- President: El conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-presidenta: La directora de l’Institut Valencià de la Dona.
- Vocals: Un representant per cadascun dels departaments següents amb nivell de director general o equivalent:
- Presidència de la Generalitat Valenciana,
- Conselleria d’Administració Pública,
- Conselleria de Sanitat i Consum, Conselleria de Treball i Afers Socials,
- Conselleria d'Indústria, Comerç; i Turisme,
- Conselleria d’Agricultura i Pesca.
- Tres vocals designats pel president de l'Institut, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- Un vocal designat pel president de l’Institut, a proposta de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Fins quatre vocals més, designats pel president de l’Institut, entre persones de rellevant prestigi en el camp de les ciències humanes, socials, econòmiques i jurídiques que destaquen en la defensa dels drets de la dona i vinculades al moviment associatiu de les dones.
- Secretari: Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot una persona designada pel president de l’Institut, de la manera que es determine reglamentàriament.
Les organitzacions i departaments de la Generalitat amb capacitat de proposta procuraran que les persones designades per al Consell Rector siguen dones.
Article sisé. Funcionament del consell rector
El consell rector actuarà en ple. Al seu si podran establir-se comissions de treball. La composició, les funcions, el règim de funcionament i el procediment de renovació dels membres del consell rector, es determinarà reglamentàriament.
Article setè. La directora de l'Institut
La directora de l'Institut Valencià de la Dona serà nomenada per decret del govern valencià a proposta del titular de la Conselleria a la qual estiga adscrit l'Institut.
Article vuitè. Recursos econòmics
L’Institut Valencià de la Dona disposarà, per a l'acompliment de les finalitats, dels recursos econòmics següents:
1. Les dotacions pressupostàries que consignen les lleis de pressupostos respectives de la Generalitat Valenciana.
2. Les subvencions i aportacions voluntàries d'entitats, institucions i particulars.
3. Els béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni.
4. Els productes i les rendes del seu patrimoni.
5. Els ingressos que, si s'escau, puga obtenir de l'activitat pròpia de l'Institut.
6. Qualsevol altre recurs que pogués ser-li atribuït.
Article nové. Estructura orgànica i territorial
L’Institut Valencià de la Dona s’estructurarà en serveis territorials que es determinaran reglamentàriament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els mitjans personals i materials de l'actual Institut Valencià de la Dona, creat com a organisme adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per Decret 29/1988, de 7 de març, del govern valencià, son adscrits a l'Institut Valencià de la Dona creat per aquesta llei.
Segona
El. personal de l’Institut Valencià de la Dona se seleccionarà i es regirà segons que disposa el Decret legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes de desenrotllament, i d'altres disposicions d’aplicació general.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es deroga el Decret 29/1988, de 7 de març, del govern valencià, pel qual es crea l'Institut Valencià de la Dona, i també d'altres disposicions que s'oposen al que estableix aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El govern valencià aprovarà, en el termini de sis mesos el reglament de l’Institut Valencià de la Dona, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, dit el Consell Rector.
Segona
L’Institut Valencià de la Dona queda adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Per decret del govern valencià podrà modificar-se l'adscripció de l’Institut de la Dona i, consegüentment, la presidència del consell rector i les conselleries que hi són representades.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque observen i facen complir aquesta Llei.
València, 30 de juny de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea