diari

LLEI 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3028 de 04.07.1997) Ref. Base de dades 1755/1997

LLEI 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I. MARC NORMATIU
La Constitució de 1978, d'una banda, configura un estat social i democràtic de dret i reconeix als ciutadans i les ciutadanes i als grups en què aquests s'integren el dret a la igualtat social, real i efectiva, a la superació de tot tipus de discriminacions i a l'eliminació dels obstacles que n'impossibiliten el desenvolupament ple, tant personal com social.
D'altra banda, el nostre Estatut d'Autonomia, el qual, en l'article 31, apartat 24, estableix la competència exclusiva de la Comunitat Valenciana en matèria d'assistència social, i en l'apartat 27 atribueix a la Comunitat Valenciana la responsabilitat en l'àmbit de les institucions públiques de protecció i ajuda de menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb capacitats reduïdes i altres grups o sectors socials requerits d'especial protecció, inclosa la creació de centres de prevenció, protecció, reinserció i rehabilitació.
L'experiència derivada de la gestió fins ara realitzada i la proliferació de nous textos normatius en els diferents sectors o àrees d'actuació (internacionals, estatals i autonòmics) ha fet que siga necessari plantejar-se l'elaboració d'una nova llei de serveis socials que millore i suplisca les mancances de la llei anterior de 1989.
En el marc internacional, l'entrada en vigor, el novembre de 1995, del Conveni Internacional de la Haia converteix la Generalitat en autoritat central en matèria d'adopció internacional, la qual pot habilitar al seu àmbit territorial entitats col·laboradores prèviament acreditades per a actuar com a mediadores amb els organismes dels països d'origen.
En l'àmbit estatal, la modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, en matèria de protecció jurídica del menor, reconeix explícitament els drets dels xiquets i les xiquetes i arbitra noves figures de protecció. Així mateix, s'ha aprovat la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, la qual emmarca el voluntariat social i incideix plenament en la matèria objecte d'aquesta llei. Pel que fa al nostre àmbit autonòmic, s'aprovà la Llei 7/1994 de la Generalitat, sobre la Infància i, en el seu àmbit de potestat reglamentària, el Consell de la Generalitat Valenciana ha establit noves ajudes econòmiques.
Tot això aconsellava l'elaboració d'una nova llei de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
II. DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL
Aquest text legal regula els aspectes bàsics dels serveis socials, com un sistema integral, harmònic, interdepenent i coordinat, que, a més, permet superar les limitacions temporals causades pel caràcter anual de les convocatòries d'ajudes i subvencions i, en particular, la ruptura (en el pas d'un any a un altre) de la continuïtat en el finançament públic de les prestacions.
Amb aquesta llei s'aclareix la distinció entre allò que eren meres subvencions institucionals que coadjuvaven al manteniment dels centres i dels serveis, i els vertaders concerts de places, i estableix la regulació objectiva de les condicions determinants per a la seua concessió.
Així, amb aquesta llei es garanteix l'estabilitat del sistema de responsabilitat pública de l'administració de la Generalitat i es configuren els serveis socials com a un dret de tots els ciutadans i les ciutadanes.
La distribució de competències dels serveis socials estableix la garantia de la seua implantació per part de l'administració de la Generalitat, conjuntament amb les entitats locals, municipals o mancomunades. S'estableix el Pla Concertat de Serveis Socials Generals i la conformació d'un fòrum de trobada entre els responsables públics en matèria de serveis socials i es redueixen les possibles ambigüitats interpretatives pel que fa a les competències. D'aquesta forma es converteix en l'eix fonamental de planificació i programació de totes les actuacions dels serveis socials.
III. DE L'ESTRUCTURA DE LA NOVA LLEI
1. Títol preliminar
Conté les disposicions generals i s'hi defineixen l'objectiu i l'àmbit d'aplicació de la llei, les persones beneficiàries dels drets que s'hi reconeixen i els principis generals d'actuació inherents al sistema de serveis socials.
Hi destaquen com a principis els de responsabilitat pública, de planificació, de prevenció, d'avaluació dels resultats i de globalitat de l'acció.
Quant a la gestió, s'advoca per la descentralització, la desconcentració, la coordinació i la participació ciutadanes per apropar així la informació i el coneixement dels recursos de serveis socials als ciutadans i les ciutadanes, amb la finalitat que puguen identificar-hi el nostre sistema.
2. Títol primer
Fa referència a la distribució de competències entre l'administració del Consell de la Generalitat i l'administració local, i s'hi destaca la configuració del Pla Concertat dels Serveis Socials Generals o Comunitaris.
Aquests serveis són també coneguts com d'Atenció Primària, ja que es configuren com el primer graó d'entrada al sistema, adreçat als ciutadans i les ciutadanes en general.
Una novetat essencial en la prestació d'aquests serveis és que els ens locals que s'adherisquen al sistema podran arribar a acords de caràcter plurianual per tal de finançar els serveis socials que gestionen i també de col·laborar en la planificació dels serveis socials generals mitjançant la constitució d'una comissió de participació, amb àmbit territorial provincial.
La llei és àmpliament respectuosa amb l'autonomia municipal ja que potencia el pacte local, és a dir, les possibilitats de gestió dels ajuntaments i les mancomunitats i els garanteix l'ajuda tècnica i econòmica de la Generalitat.
3. Títol segon
Recull l'organització dels serveis socials i la seua estructura, i distingeix els serveis socials generals i els serveis socials especialitzats. Els primers es configuren com a atenció en primera instància de les necessitats bàsiques, i els segons estan destinats a l'atenció de sectors de població amb una major coordinació i articulació en l'àmbit tècnic i professional. Així mateix, es reelaboren els àmbits d'intervenció i es conceptualitzen les situacions de necessitat objecte dels serveis socials.
4. Títol tercer
Fa referència als equipaments, els programes i les prestacions econòmiques.
Pel que fa als equipaments, es fixen els establiments o centres tipus en tots els sectors, sense perjudici del posterior desplegament normatiu.
Finalment, s'hi ofereix una relació de les prestacions econòmiques, actualment disperses en disposicions legislatives o reglamentàries, sense perjudici del reconeixement d'altres noves amb caràcter complementari.
5. Títol quart
Hi destaca la configuració del Consell Valencià de Benestar Social com a òrgan fonamentalment d'assessorament.
Així mateix, s'hi regula l'ordenació dels serveis socials, se simplifiquen les anteriors figures de registre-autorització-acreditació i són substituïdes per les de registre i autorització; excepcionalment, s'hi admet l'autorització provisional subjecta a terminis.
S'hi aclareixen els conceptes de subvencions i de concerts de places mitjançant l'estalbiment reglamentari dels procediments per a la seua formalització.
6. Títols cinqué i sisé
Aquests regulen el finançament públic previst per la Generalitat en aquest àmbit d'acció i hi destaca com a novetat el seu caràcter plurianual, tant pel que fa als ens locals com a la iniciativa privada, per tal de dotar d'estabilitat el sistema.
Així mateix s'hi fixen els preus públics com a aportació dels usuaris i les usuàries.
7. Títol seté
Aquest títol desplega exhaustivament la funció d'inspecció i el sistema d'infraccions i de sancions, com a garantia de coneixement i seguretat jurídica per a les persones titulars dels serveis socials i compliment de la seua qualitat.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectiu
Aquesta llei té com a objectiu regular i estructurar el sistema públic de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per garantir a tots els ciutadans i les ciutadanes i grups en què aquests s'integren:
a) La prevenció, el tractament i l'eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
b) La coordinació dels recursos i les iniciatives públiques i privades i també els aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
c) El desenvolupament ple de la persona al si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadanes en el camp dels serveis socials.
Els serveis socials es coordinaran amb altres sistemes que incidisquen en la qualitat de vida i en el benestar social, com ara els sanitaris, els educatius, els culturals, els mediambientals i els urbanístics.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Aquesta llei s'aplicarà als serveis socials que presten l'administració de la Generalitat, les entitats locals de la Comunitat Valenciana i les entitats públiques i privades, sense ànim de lucre, que col·laboren en la prestació dels serveis socials al territori de la Comunitat Valenciana.
També serà de compliment obligatori per a les entitats privades i per a les persones físiques no incloses en el paràgraf anterior, pel que fa a les disposicions establides per a l'autorització del seu funcionament i gestió.
Article 3. Dels titulars dels drets
Són titulars dels drets establits en aquesta llei els valencians, les valencianes i els transeünts en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Les persones estrangeres, exiliades, refugiades i apàtrides al territori de la Comunitat Valenciana seran igualment beneficiàries d'aquests serveis i prestacions, d'acord amb el que disposen les normes i els tractats i els convenis internacionals vigents i, s'hi manca, d'acord amb en el principi de reciprocitat, sense perjudici d'allò que s'establisca reglamentàriament per a aquelles persones que es troben en estat de necessitat reconegut.
Article 4. Principis generals d'actuació
Les actuacions en l'àmbit dels serveis socials tendiran a establir una política social per tal de superar les condicions que provoquen la pobresa i la desigualtat social; amb aquesta finalitatat evitaran i corregiran els mecanismes que originen la marginació i promouran majors cotes de benestar social. Per a això, se sotmetran als principis següents:
a) Responsabilitat pública. Serà responsabilitat de la Generalitat Valenciana donar resposta als problemes socials mitjançant l'aportació dels recursos financers, tècnics, humans i d'organització necessaris, de conformitat amb l'article 9.2 de la Constitució.
b) Solidaritat i participació de la societat civil en la planificació i el control de les actuacions, tot garantint una distribució justa dels recursos.
c) Prevenció, planificació i avaluació dels resultats amb la finalitat d'obtenir-ne una gestió eficient i eficaç.
d) Igualtat i universalitat, tot assegurant una protecció a tots els ciutadans i les ciutadanes sense discriminació de cap tipus.
e) Globalitat i integració, tot considerant l'individu (des del seu nucli familiar o de convivència d'origen) immergit en una realitat social complexa.
f) Descentralització, desconcentració i coordinació en la gestió, per tal d'aconseguir un major apropament als ciutadans i les ciutadanes, potenciant els serveis d'atenció primària dispensats per les administracions locals.
TÍTOL I
DE LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
Article 5. De les competències de la Generalitat
Corresponen a l'administració de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de serveis socials, les actuacions següents:
a) Elaborar un pla general de serveis socials de caràcter plurianual que tindria com a objectiu reduir els desequilibris territorials i les deficiències estructurals en aquesta matèria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, haurà de ser oït el Consell de Benestar Social previst en aquesta llei.
b) Coordinar les actuacions de les distintes administracions públiques i de la iniciativa privada, per tal de racionalitzar i optimitzar la utilització dels recursos disponibles en matèria de serveis socials.
Així mateix, l'administració de la Generalitat col·laborarà amb entitats i organitzacions, estatals i autonòmiques, que realitzen funcions d'interés social, i propiciarà els convenis de cooperació i els concerts convenients per a la realització adequada dels objectius establits legalment.
c) Establir les prioritats, tant en l'àmbit de la programació de les actuacions com en les inversions que s'han de dur a terme en els equipaments de serveis socials, tenint en compte les propostes del Consell Valencià de Benestar Social de les corporacions locals i les iniciatives socials.
d) Establir els mínims de qualitat que ha de complir cada centre i servei que actue en l'àmbit dels serveis socials, a fi de garantir-ne les condicions dignes i adequades i també el nivell de participació dels usuaris i les usuàries en la seua organització.
e) L'autorització, el registre i l'acreditació, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques per aplicació de la legislació vigent; la posada en marxa i el funcionament dels centres i dels serveis dedicats a la prestació de serveis socials.
f) Supervisar i controlar, des de la funció d'inspecció, la qualitat dels serveis que es presten als usuaris i les usuàries, tant pel que fa als recursos públics com als privats.
g) Fixar la participació dels usuaris i les usuàries en el finançament dels serveis que reben, segons les circumstàncies econòmiques, per mitjà dels preus públics.
h) Determinar la participació de la societat en la gestió dels serveis socials, per mitjà dels organismes establits a aquest efecte, com els consells de benestar social d'àmbit autonòmic, comarcal i local.
i) Investigar, documentar i formar en la problemàtica que presenten els diferents sectors dels serveis socials, i promoure en aquest context la col·laboració amb la universitat i altres fòrums formatius, educatius i culturals, sindicals i empresarials.
j) Dissenyar la recollida de dades estadístiques sobre la demanda existent i els recursos disponibles, i també identificar noves necessitats.
k) Crear, mantenir i gestionar els serveis, centres i prestacions econòmiques que aquesta llei li encomana, sense perjudici de la col·laboració d'altres entitats.
l) Assessorar tècnicament i donar suport econòmicament, en la mesura de les seues disponibilitats pressupostàries, a les entitats locals i privades que sol·liciten col·laborar en la prestació dels serveis socials.
m) Desplegar reglamentàriament aquesta llei i dictar les disposicions requerides per a la seua aplicació.
n) Aprovar el sistema d'admissions als centres sostinguts amb fons públics i els seus reglaments de règim interior, tot garantint l'existència d'una junta democràtica als centres amb la participació de la direcció, els professionals i els usuaris i les usuàries.
o) Qualsevol altra que se li encomane per una disposició legal amb incidència en la matèria de serveis socials.
p) La tutela de les fundacions de caràcter benèfic, la competència de les quals correspon a la Generalitat.
Article 6. De les competències de les administracions locals
1. Corresponen a les entitats locals municipals, comarques i entitats supramunicipals, sense perjudici de les obligacions establides per la legislació de règim local, les actuacions següents:
a) L'anàlisi de les necessitats i de la problemàtica social que hi haja en el seu àmbit territorial.
b) La titularitat i la gestió dels serveis socials generals, integrats per equips interdisciplinaris amb professionals especialitzats. Reglamentàriament s'han d'establir les normes mínimes del seu funcionament.
c) La programació d'activitats en el seu camp social, d'acord amb la planificació de l'administració de la Generalitat, i la coordinació de les seues activitats amb les institucions i les associacions privades, en l'àmbit del seu territori.
d) El foment de l'acció comunitària, promovent la participació de la societat civil dins de la política global de serveis socials de la Generalitat.
e) La gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'administració de la Generalitat, segons es determine per acord d'ambdues administracions, dins del marc del pla concertat que es desplegue reglamentàriament.
f) La titularitat i la gestió dels serveis socials especialitzats que li corresponga a causa de la seua competència territorial.
g) Aquelles altres que li corresponguen per disposició normativa.
2. Per al compliment dels seus fins en matèria de serveis socials, les entitats locals rebran el suport tècnic i econòmic de l'administració de la Generalitat, a través d'un pla de finançament concertat amb les entitats locals, amb les condicions que s'hi fixen reglamentàriament. Per al finançament de l'esmentat pla valdrà el que estableix el títol cinqué d'aquesta llei.
Les actuacions o els serveis de les entitats locals que s'emmarquen en la planificació de l'administració de la Generalitat tindran prioritat dins del pla concertat.
3. Serà competència de les diputacions provincials, la cooperació i l'ajuda tècnica i econòmica als municipis per a l'exercici adequat de les seues funcions en aquest camp, tot això sense perjudici de les competències establides per la legislació de règim local. Asseguraran, en el marc de la planificació del Consell, l'accés als municipis menors de 10.000 habitants de tots els ciutadans i les ciutadanes als serveis socials, i els fomentaran.
Article 7. Dels serveis socials i la integració laboral
1. L'administració de serveis socials de la Generalitat coordinarà amb els serveis de treball la programació i la promoció laboral de persones i col·lectius en edat laboral activa i risc d'exclusió social, per tal d'aconseguir l'autonomia econòmica de les persones.
2. Per decret de la Generalitat s'han de fixar els instruments diferents d'inserció laboral, els col·lectius objecte de protecció, les ajudes econòmiques i tècniques i els requisits d'accés a les ajudes.
3. Els projectes d'inserció podran ser promoguts per l'administració municipal, comarcal i la iniciativa social.
Article 8. Del Pla de Finançament Concertat amb les Entitats Locals
1. Per decret del Govern Valencià s'han de regular el marc que ha d'inspirar el contingut dels convenis entre l'administració de la Generalitat i les entitats locals.
2. A de fi de garantir els principis de descentralització i desconcentració exposats en aquesta llei, s'ha de crear una comissió de participació del pla de finançament concertat amb les entitats locals, perquè les corporacions locals puguen, de manera efectiva, integrar-se en el seguiment de la gestió d'aquest pla. La comissió estarà integrada per representants de les corporacions locals elegits per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i per representants de l'administració autonòmica en el nombre que es determine reglamentàriament.
3. Elaboració d'un informe bianual de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de la Conselleria de Benestar Social sobre la situació real de les necessitats socials als municipis de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II
DE L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
Article 9. Contingut dels serveis socials
Els serveis socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tendeixen a acomplir les finalitats establides en l'article 1 d'aquesta llei i que miren d'ajudar les persones i els grups socials a resoldre els seus problemes, superant-ne les dificultats, i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida i la integració a la comunitat o entorn social a què pertanyen.
Article 10. De l'estructura dels serveis socials
Els àmbits d'intervenció en els serveis socials són:
a) Serveis socials generals o comunitaris.
b) Serveis socials especialitzats.
CAPÍTOL I
Els serveis socials generals
Article 11. Definició
Els serveis socials generals constitueixen l'estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent adreçada a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuïta.
La seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, mitjançant el potenciament de la seua participació en la recerca de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.
Correspon als serveis socials generals la programació, la implantació i la gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.
Els serveis generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents àrees de serveis socials en centres socials que depenen de l'administració local.
Article 12. Contingut dels serveis socials generals
Els serveis socials generals estaran integrats pels programes i els serveis següents:
a) Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, adreçat a tots els ciutadans i les ciutadanes per informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, sobre l'exercici d'aquests i dels recursos socials adequats per resoldre'n les necessitats.
b) Servei d'Ajuda a Domicili, per prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat tot procurant la permanència de la persona en el nucli familiar o de convivència d'origen.
c) Programes de Cooperació Social, amb la finalitat d'impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat i també l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup per tal que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que assumisquen la seua problemàtica i busquen les solucions.
d) Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar i a possibilitar la integració en la comunitat, tot això mitjançant serveis d'assessorament i orientació, accions divulgatives generals i ajudes a mancances familiars i de situacions conflictives amb la finalitat de:
1. Prevenir i posar remei als problemes derivats de la desintegració familiar.
2. Procurar la solució de situacions de mancances, per mitjà del foment de mitjans de reinserció per a col·lectius amb alt risc de marginalitat.
e) Programes de Lleure i de Temps Lliure, que podran ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada.
f) Programes que tindran com a objectiu l'atenció de les necessitats bàsiques d'aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per si mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.
g) Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d'alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.
CAPÍTOL II
Els serveis socials especialitzats
Article 13. Definició
Els serveis socials especialitzats són aquells que s'adrecen a sectors de la població que per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d'atenció més específica en el terreny tècnic i professional que la prestada pels serveis socials generals.
Aquests serveis podran ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada o pels afectats mateixos per la necessitat específica en qüestió.
Article 14. De la família, la infància i la joventut
Es garantirà l'atenció integral de la família, la infància i la joventut, i s'atendrà a tots els problemes que puguen incidir en el benestar, prevenint-los o solucionant-los.
Article 15. Actuacions en el sector de la família
Als serveis socials especialitzats els correspon la potenciació d'actuacions que tendisquen a la protecció, promoció i estabilització de l'estructura familiar, i també de la resta d'unitats de convivència alternativa, com a pilar social fonamental en el qual es produeix el naixement i desenvolupament de la infantesa i la joventut, amb l'objectiu social d'afavorir el desenvolupament harmònic de xiquets i xiquetes i joves dins de la societat.
Per a la consecució d'aquest objectiu, la Generalitat fomentarà el desenvolupament, mitjançant accions divulgatives, de programes com:
1) Programes especialitzats d'intervenció familiar.
2) Programes de mediació familiar.
3) Defensa dels drets dels menors i les menors en cas de ruptura familiar.
4) Programes de suport a les famílies nombroses.
5) Programes d'atenció al maltractament infantil.
Article 16. Actuacions en el sector de la infància
Els serveis socials especialitzats en el sector de la infància exerciran les actuacions que tendisquen a la protecció i a la promoció del benestar dels menors i les menors, per mitjà de programes que contribuïsquen a potenciar el desenvolupament ple de les seues capacitats físiques, psíquiques i socials, afavorint el seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliar i comunitari tinguen un alt risc social.
Per a això, es procurarà, sempre que siga possible i fent prevaler en tot moment el suprem interés del menor i la menor, no desarrelar el xiquet, la xiqueta o l'adolescent del medi familiar i local, sense perjudici de les funcions específiques d'acolliment i de tutela de menors per corregir les disfuncions que es produïsquen als seus medis de convivència.
Article 17. De les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats de mediació en matèria d'adopció internacional
El Govern Valencià ha d'establir els requisits que han de reunir les entitats o organitzacions, no lucratives, perquè siguen:
1. Autoritzades com a institucions col·laboradores d'integració familiar en matèria de protecció de menors.
2. Acreditades com a entitats de mediació en matèria d'adopció internacional, d'acord amb la normativa estatal i internacional.
Article 18. Actuacions en el sector de la joventut
Els serveis socials especialitzats en el sector de la joventut realitzaran les actuacions i els programes que tendisquen a:
ò Normalitzar les condicions de vida de la joventut inserida en medis d'alt risc de marginació.
ò Prevenir i eradicar la marginació dels esmentats joves.
ò Fomentar i afavorir la inserció dels joves mitjançant mesures de promoció personal, ocupacional, residencial, educativa sociocultural i recreatives tendents a superar situacions d'inadaptació per mitjà del foment de la incorporació al treball i la participació plena en la comunitat.
Article 19. Del Comissionat per a la Protecció del Menor
Correspon a la direcció general que siga competent en matèria de serveis socials l'execució de les funcions que corresponen al Comissionat del Govern Valencià per a la Protecció del Menor.
El Comissionat per a la Protecció del Menor assumeix la defensa dels drets dels xiquets i de les xiquetes per a contribuir a la seua promoció i a la plena integració en la societat i així donar suport al seu desenvolupament personal integral.
Per a això, correspon al Comissionat per a la Protecció del Menor:
1. La coordinació i l'impuls de l'execució dels programes establits en la Llei de la Infància de la Generalitat, de conformitat amb el seu Pla Integral d'Atenció. S'hi inclouen els programes següents:
a) Informació.
b) Accessibilitat.
c) Cooperació.
d) Convivència.
e) Reinserció social.
2. L'avaluació global de les accions i la verificació dels resultats de la planificació, el qual pot:
a) Proposar la modificació o l'adaptació del pla integral.
b) Formular recomanacions a l'òrgan competent.
c) Fornir les mesures necessàries en situacions d'urgent necessitat social.
3. Per a la implantació dels programes del Pla Integral d'Atenció a la Infància, el Comissionat del Govern Valencià per a la Protecció del Menor es constituirà en observatori permanent de la situació del xiquet o de la xiqueta a la Comunitat Valenciana, i assumirà la coordinació entre els òrgans de gestió i els òrgans de planificació.
Article 20. De la tercera edat
Els serveis socials d'atenció a la tercera edat tenen com a objectiu la realització de programes i d'equipaments que tendisquen a:
a) Promoure el desenvolupament sociocultural de les persones majors i potenciar-ne la màxima llibertat, activitat i plena integració social i òptima qualitat de vida.
b) Prevenir-ne la marginació i procurar la seua integració i participació en la societat.
c) Afavorir que les persones majors romanguen al seu medi habitual, per mitjà d'accions que eviten desarrelaments que puguen conduir a la marginació, o atempten contra la seua llibertat i salut.
d) Garantir a les persones majors una atenció residencial adequada en els casos de necessitat, d'incapacitat i manca de suport familiar, i prestar una atenció preferent a les persones majors més desprotegides i garantir-los al màxim la llibertat d'elecció del centre residencial.
e) Potenciar els programes d'intervenció adreçats a crear, coordinar o fomentar recursos socials pròxims (com ara la família mateixa o el veïnat) que proporcionen suports per a la població major, i que afavorisquen la seua integració social amb autonomia i el seu funcionament autònom al si de la comunitat, per al desenvolupament correcte del seu benestar i de la seua salut.
Així mateix, es potenciaran programes adreçats a l'entorn social distant, com ara el voluntariat, els grups de suport mutu i d'autoajuda dels ancians mateixos.
Per tal de reforçar aquests programes d'intervenció, es facilitarà la formació i l'educació de tots els agents socials implicats en l'atenció dels nostres ancians i ancianes, mitjançant accions (cursos de preparació, etc.) que donen suport a les tasques de les persones dedicades a l'atenció de les persones majors.
Es potenciaran també programes de prevenció, rehabilitació i promoció integral de les persones majors per a valer-se per elles mateixes.
Article 21. De les persones amb discapacitats
1. Pel que fa a les persones amb alguna discapacitat física, psíquica, sensorial, paràlisi cerebral o malaltia mental, es promouran activitats de:
a) Prevenció.
Mitjançant els serveis pertinents, es fomentarà la detecció i l'atenció primerenca dels símptomes i dels senyals de deficiència, seguides de les mesures curatives o correctives necessàries que puguen impedir la discapacitat o, si més no, reduir considerablement la gravetat i que puguen impedir que esdevinga una condició permanent.
En aquests casos, la prestació dels serveis ha de tenir un marcat caràcter sociosanitari.
b) Tractament/Assistència.
Es durà a terme el tractament o l'assistència de persones afectades per algun tipus de discapacitat a través de serveis entre els quals s'inclouen:
ò L'assessorament i l'assistència social, psicològica i d'altres tipus.
ò L'atenció global des del naixement a la persona amb discapacitat o amb risc de patir-la.
ò La capacitació en activitats d'autocura, inclosos els aspectes de la mobilitat, la comunicació, les habilitats de la vida quotidiana i socialització, incloent-hi el maneig de pròtesis, amb les disposicions especials que es requerisquen segons les necessitats derivades de cada tipus de discapacitat.
ò El subministrament d'ajudes tècniques i de mobilitat i altres dispositius.
ò La formació especial.
ò Els serveis de rehabilitació professional (fins i tot l'orientació i la formació professional, col·locació en ocupació normal o protegida).
ò El seguiment.
2. Les actuacions per a aconseguir els objectius més amunt esmentats i, en particular, l'objectiu genèric d'una integració social i laboral com més àmplia millor per a les persones amb alguna capacitat reduïda, requereixen prestar una atenció específica als diferents grups de persones afectades per discapacitats, adequant les instal·lacions i els serveis a cada grup de persones.
3. La Generalitat, mitjançant els organismes que gestionen els serveis socials i la Sanitat, fomentarà una àrea de serveis sociosanitaris per tal d'atendre aquelles persones afectades per discapacitats que, a més de mesures socials, necessiten atenció sanitària.
4. Per a abraçar tots els àmbits d'actuació es fomentaran activitats d'oci per tal que les persones discapacitades tinguen les mateixes oportunitats de gaudi del temps lliure, de trencar amb la seua rutina diària, d'eixir del seu entorn habitual i de proporcionar amb això una ajuda a les famílies.
5. Es prestarà atenció especial en el context sociosanitari als malalts mentals. Per a ells s'articularà una xarxa assistencial en què els recursos sanitaris i socials es conjuminen atenent les seues múltiples necessitats des d'una perspectiva global. En particular, com s'indica en els articles següents d'aquesta llei, es complementaran els centres d'atenció sanitària amb instal·lacions que donen resposta a les necessitats psicosocials específiques d'aquest conjunt de persones.
6. Per tal de coordinar les actuacions de les diferents administracions públiques en aquest àmbit, es crea una oficina per a les persones amb discapacitats, la qual ha de coordinar les actuacions entre les distintes administracions de l'àmbit d'actuació d'aquesta llei i sobre els extrems relacionats amb la integració social i ocupacional de les persones amb discapacitat. Mitjançant un decret del Govern Valencià d'ha de regular aquesta oficina.
Article 22. De les drogodependències
S'articularà un sistema de serveis sociosanitaris per a la prevenció i el tractament de tot tipus de drogodependències i la reinserció social de les persones afectades.
Article 23. Dels malalts terminals
El sistema dels serveis socials col·laborarà amb el departament del Govern Valencià que gestione la sanitat per tal d'impulsar un programa d'atenció social a malalts terminals.
En el marc d'aquest programa s'intentaran aconseguir els objectius següents:
a) Suport i atenció psicològics al i la pacient, i al seu entorn familiar, i a l'equip assistencial.
b) Atenció integral al i la pacient en col·laboració amb hospitals especialitzats i atenció primària.
c) Atenció i preparació de la família en el procés de condol.
d) Resolució de la problemàtica social existent al voltant dels malalts i les malaltes i de la seua família; accés a recursos socials, i establiment de la coordinació amb la comunitat.
e) Activitat formativa contínua (mitjançant programes específics) per a totes les persones professionals implicades o interessades en aquests problemes.
Article 24. De la dona
Es proporcionarà l'atenció necessària a les dones que es troben en situació de risc per maltractes, mancança de suport familiar, absència de recursos personals o altres circumstàncies.
Article 25. De les minories ètniques
Es portaran a terme mesures que generen una igualtat social real i efectiva, tant per als individus pertanyents a minories ètniques com per als grups en què aquests s'integren. Aquesta igualtat no minvarà els valors i els sistemes de vida específics dels individus o dels grups en qüestió.
Es prepararà un pla de desenvolupament integral que, respectant la seua cultura i idiosincràsia, propicie:
1. La integració social, des de les fases educatives inicials fins a la fase laboral.
a) En les fases educatives inicials es lluitarà especialment contra l'absentisme escolar i contra tota forma de discriminació.
b) En la fase laboral es requerirà (del departament que en el Govern Valencià gestione el foment de l'ocupació) la realització de plans específics, en especial, d'autoocupació per a aquest col·lectiu, a causa de les circumstàncies especialment complexes que acompanyen la seua inserció en el món del treball.
2. L'eradicació del barraquisme i l'habitatge precari mitjançant la promoció, per part dels poders públics, d'alternatives urbanístiques i residencials adequades i consensuades amb els destinataris
Article 26. D'altres col·lectius amb risc de marginació
1. Hom desplegarà actuacions que tendisquen a la prevenció de la delinqüència, la reinserció social de les persones internades a centres penitenciaris i de les que hagueren complit ja condemna així com d'atenció i suport a les seues famílies.
En coordinació amb el sistema de justícia i iniciatives penitenciàries, hom desplegarà un programa d'actuació integral adreçat a persones convictes recluses i exrecluses, mitjançant l'establiment dels mecanismes de la integració de l'assistència necessaris.
Igualment, s'establiran en col·laboració amb les administracions públiques locals, facilitats de redempció de penes per treball comunitari d'interés públic.
2. Hom realitzarà actuacions encaminades a afavorir la integració social dels col·lectius específics que per una o altra causa es troben en situacions de mancança, com ara marginats i transeünts, refugiats i asilats, emigrants, retornats, siguen homes o dones, etc.
TÍTOL III
DELS EQUIPAMENTS, PROGRAMES
I PRESTACIONS ECONÒMIQUES
Article 27. Dels centres socials
Els serveis socials generals o comunitaris, en l'àmbit local, s'ubicaran als centres socials, de caràcter polivalent, dotats dels recursos humans, professionals, tècnics i dels materials necessaris per a realitzar les funcions següents:
a) Informació, orientació i assessorament a la ciutadania sobre els drets i recursos existents en l'àmbit dels serveis socials.
b) Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i de necessitat social.
c) Desenvolupament de l'associacionisme com una via per a la cooperació social.
d) Prestació del servei d'ajuda a domicili (com a prestació de caràcter domèstic, social i de suport) a l'individu dins del seu nucli familiar o de convivència habitual.
e) Prestació dels serveis de convivència i reinserció social, com a alternatives a l'internament en institucions.
f) Realització d'aquelles altres actuacions que s'hi determinen segons la normativa vigent.
g) Cooperació i animació comunitària que estimule la participació de les entitats socials i ciutadanes en els afers socials que més directament els interessen.
Article 28. Dels centres de dia
1. Els centres de dia podran implantar-se bé amb caràcter específic en cadascun dels sectors de tercera edat, discapacitats i discapacitades, persones necessitades d'estimulació precoç, menors, dona i altres grups, bé amb caràcter polivalent.
2. Realitzaran activitats que, segons les mancances dels col·lectius a què van adreçades, eliminen el risc de desarrelament de l'entorn familiar o social i afavorisquen que es retarde o s'evite l'internament en centres residencials.
3. Amb aquest fi, els centres de dia procuraran:
a) La integració social de la ciutadania i l'associacionisme.
b) L'ocupació dels espais d'oci i de vida social.
c) La prevenció i la rehabilitació amb la finalitat d'aconseguir unes facultats físiques i psíquiques adequades.
d) El suport i el tractament necessaris per a aconseguir l'autonomia personal i el desenvolupament social i afectiu.
Article 29. Dels centres d'acolliment, alberg i menjadors socials
1. Aquests centres es configuren per a l'assistència, urgent i temporal, de persones sense llar o amb problemes de convivència greus.
2. S'hi podran realitzar les prestacions següents:
a) Assistència integral.
b) Prestacions completes de caràcter residencial, allotjament i manutenció.
c) Tractament especialitzat.
d) Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
e) Suport psicosocial.
f) Assessorament jurídic.
g) Seguiment postinstitucional, si cal.
Article 30. Dels centres residencials
1. Els diferents tipus de centres i serveis residencials són equipaments substitutius de la llar familiar i es configuren com a centres d'atenció integral adreçats a amplis sectors de persones i de problemàtiques amb necessitats diferenciades.
2. Es procurarà que les dimensions siguen reduïdes amb el fi de procurar una atenció integral als seus usuaris i usuàries.
3. S'intentarà que s'ubique a zones amb demanda suficient, i al mateix nucli urbà o a la rodalia.
4. Es procurarà la seua ubicació a llocs pròxims al transport comunitari.
5. Aquest recurs facilitarà les prestacions bàsiques a les persones que usen el servei quan no puguen ser ateses, de forma suficient, en la seua unitat bàsica de convivència, una vegada exhaurides altres alternatives de serveis socials.
6. Segons les necessitats dels usuaris i les usuàries, oferiran:
a) Assistència integral.
b) Allotjament.
c) Manutenció.
d) Activitats educatives, de convivència, de cooperació i d'autoajuda.
e) Tractament especialitzat.
f) Suport psicosocial.
g) Promoció de la salut.
Article 31. Dels centres d'estimulació precoç
1. S'hi duran a terme activitats en règim ambulatori i de Centre de Dia destinades al tractament assistencial i/o preventiu del xiquet o la xiqueta amb problemes en el desenvolupament o amb risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal.
2. Els beneficiaris seran xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys amb discapacitat o risc de patir-la.
3. Es procurarà la seua ubicació a centres urbans i a llocs pròxims a equipaments comunitaris.
4. Les prestacions consistiran essencialment en:
ò Assistència integral.
ò Diagnosi, tractament i seguiment.
ò Orientació.
ò Coordinació amb els recursos comunitaris.
Article 32. Dels centres ocupacionals
1. Els centres ocupacionals són centres d'ocupació terapèutica per a persones amb discapacitat que tenen com a finalitat aconseguir un millor ajustament psicosocial i la màxima adaptació al marc social on viuen.
2. Un centre ocupacional és un lloc on les persones adultes amb discapacitat realitzen determinades activitats en els àmbits següents:
a) Àmbit laboral (servei de teràpia ocupacional i activitats que permeten l'equilibri personal i afavorisquen el desenvolupament d'habilitats, d'hàbits i de destreses laborals, amb independència del seu resultat productiu).
b) Àmbit social (formació en habilitats, hàbits i destreses per a la convivència social i també l'orientació per a una utilització correcta dels recursos comunitaris necessaris per al desenvolupament i la relació de la persona discapacitada).
c) Àmbit personal (activitats encaminades a potenciar l'autonomia personal i els tractaments psicològics que afavorisquen un procés d'autoestima i d'equilibri emocional).
Article 33. Altres equipaments
1. Per a un adequat desenvolupament del sistema de serveis socials, s'implantaran els centres que l'evolució i la dinàmica social requerisquen i que es consideren necessaris per a l'atenció de la població.
2. En coordinació amb la Conselleria de Sanitat, la Conselleria de Benestar Social aportarà els centres i els equipaments establits en el Pla de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.
Article 34. De les condicions dels centres
1. Reglamentàriament, s'establiran les condicions de funcionament de cadascun dels centres de serveis socials i també la participació preceptiva dels usuaris i les usuàries en l'organització.
2. Per a cadascun dels centres es definiran tots els condicionants relatius a beneficiaris, ubicació, capacitat, habitabilitat, temporalitat, prestacions, plantilles de personal i qualssevol altres mesures que es consideren oportunes i afavorisquen el benestar psicològic i físic dels usuaris i les usuàries.
3. Tots els centres han de posseir, almenys, per a obtenir l'autorització de funcionament, un reglament de règim interior, donar publicitat al sistema d'ingressos dels usuaris i les usuàries i a les tarifes de preus, i complir la legislació vigent en els àmbits sanitari, arquitectònic i de seguretat.
4. L'atenció farmacèutica en les residències sociosanitàries es durà a terme mitjançant els serveis de farmàcia i dels dipòsits de medicaments. En l'àmbit d'aquests, els farmacèutics o farmacèutiques responsables d'aquestes estructures exerciran les funcions que estableix la Llei del Medicament.
S'establiran reglamentàriament les condicions de creació, d'obertura i de funcionament d'aquests.
Article 35. Dels programes
1. El desplegament dels programes amb incidència en el camp dels serveis socials podrà ser realitzat des de les diferents administracions o per la iniciativa social i les seues actuacions hauran de estar coordinades per tal de reeixir en l'eliminació de les desigualtats socials.
2. Es donarà prioritat a la implantació d'aquells programes que:
ò Afavorisquen la permanència de les persones en el medi familiar i habitual.
ò Potencien l'autonomia personal i fomenten la participació social.
3. En aquells sectors regulats per disposicions legislatives específiques, valdrà la tipologia de programes establida en aquestes.
Article 36. Sobre alguns programes específics
Hom podrà sol·licitar assessorament del Consell Valencià de Benestar Social per a determinats programes d'actuació.
És el cas, en particular, dels programes que afecten un ampli conjunt de persones, com són els adreçats a afavorir la integració i la millora del benestar de les persones majors.
Entre aquests programes figuren els dedicats a potenciar els tallers de jubilats i jubilades, la balneoteràpia (termalisme) i l'estada de les persones majors a residències de temps lliure i altres instal·lacions dependents, o no, de la Generalitat, i també qualssevol altres que determine la conselleria competent en matèria de serveis socials.
Article 37. De les prestacions econòmiques
1. L'administració de la Generalitat ha d'establir ajudes que complementen el sistema de serveis socials i se'n detallaran reglamentàriament els requisits, les condicions i les quanties, de manera que cobrisquen les necessitats bàsiques de les persones perceptores.
2. Aquestes ajudes podran tenir caràcter personal o podran estar adreçades a la família o a un determinat nucli de convivència. Aquest és el cas de les prestacions econòmiques reglades. Es podrà exigir als beneficiaris i les beneficiàries la realització d'activitats o podran rebre ajudes adreçades a la normalització dels seus hàbits i a la integració social plena, a través de la formació o de la cooperació social que es determine en la proposta de concessió.
Article 38. De les prestacions econòmiques individualitzades
Com a prestacions econòmiques individualitzades podran existir, segons el desplegament reglamentari, les modalitats següents:
a) Ajudes d'emergència, que seran de caràcter extraordinari i no periòdic, amb la finalitat d'atendre a qui es trobe en situació de necessitat extrema.
b) Ajudes per al desenvolupament personal, que podran articular-se a través de diverses modalitats: ajudes tècniques, ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, ajudes per a facilitar els desplaçaments de persones amb algun tipus d'impediment, etc.
c) Ajudes d'acolliment familiar, tant de caràcter primari com especialitzat.
d) Ajudes d'atenció institucionalitzada, quan s'esgoten altres recursos alternatius.
e) Abonament-residència per a la tercera edat i per a discapacitats que afavorisca l'accés a una plaça pública i l'ús final gratuït, per part de qualsevol titular segons el que descriu aquesta llei.
f) Ajudes per a l'atenció d'ancians i ancianes des de l'àmbit familiar o nucli de convivència.
Amb aquest tipus de mesures es potenciarà que determinats conjunts de persones siguen atesos per les persones més pròximes a elles, ja que constitueixen la font de suport social més important.
g) Altres ajudes que puguen establir-se en el futur per a la formació o, en general, el benestar de les persones afectades.
Article 39. De la gestió i el pagament de les prestacions econòmiques
1. La Generalitat ha d'establir reglamentàriament els requisits, les condicions i les quanties de cadascuna de les prestacions econòmiques regulades en aquest capítol.
2. Així mateix d'ha de desplegar reglamentàriament la gestió, la tramitació i el pagament de les prestacions econòmiques per part de la Generalitat i dels serveis socials municipals o comarcals.
3. El Pla Valencià de Serveis Socials avaluarà les necessitats socials per prevenir les partides pressupostàries per a cobrir les ajudes econòmiques d'aquest capítol.
TÍTOL IV
DE LA PARTICIPACIÓ I INICIATIVA SOCIAL
I DEL VOLUNTARIAT
CAPÍTOL I
Sobre el Consell Valencià de Benestar Social
Article 40. Dels òrgans específics d'assessorament i de participació
1. Es crea el Consell Valencià de Benestar Social com a òrgan de participació social, assessorament i col·laboració de la Generalitat en les activitats que incidisquen en el camp dels serveis socials.
2. El Consell Valencià de Benestar Social s'adscriu a la Conselleria de Benestar Social.
3. El Consell Valencià de Benestar Social tindrà la seu a la ciutat de València, sense perjudici que puga fer sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
Article 41. De les funcions del Consell Valencià de Benestar Social
Les funcions del Consell Valencià de Benestar Social seran les següents:
a) Assessorar el Govern Valencià en matèria de serveis socials. Amb aquesta finalitat formularà propostes destinades a millorar els serveis socials que siguen competència de la Generalitat i, en general, proposarà les mesures que tinguen relació directa amb l'àmbit de les funcions del Consell.
b) Conéixer i valorar els projectes legislatius i de planificació sectorial relatius als diversos àmbits dels serveis socials, i emetre informes sobre aquests.
c) Promoure i donar suport a l'associacionisme i a les iniciatives de solidaritat de caràcter social.
d) Promoure la realització d'iniciatives anàlogues als àmbits municipal i comarcal.
e) Fer-se ressò de les demandes socials emanades dels diversos sectors i col·lectius socials.
f) Fomentar les activitats de prevenció, promoció i de desenvolupament social i cultural dels sectors socials a què serveix.
g) Fomentar la participació dels distints sectors socials i de la resta d'administracions públiques i impulsar a creació de consells de benestar social a l'àmbit local, comarcal o provincial.
Article 42. Dels mitjans del Consell Valencià de Benestar Social
1. El Consell Valencià de Benestar Social disposarà, per al compliment de les seues finalitats, dels recursos econòmics que a aquest efecte es consignen en els pressupostos de la Generalitat.
2. El Govern Valencià facilitarà al Consell Valencià de Benestar Social l'ajuda estadística, tècnica i d'altre tipus que siga necessària per al desplegament de la seua tasca.
3. El patrimoni del Consell Valencià de Benestar Social quedarà integrat, amb caràcter general, en el patrimoni de la Generalitat.
4. El Consell Valencià de Benestar Social formularà anualment la seua proposta d'avantprojecte de pressupost, que ha de ser aprovada pel Ple d'aquest consell per a la seua tramesa a la conselleria a què s'adscriga, la qual -d'acord amb aquesta proposta- ha de redactar l'avantprojecte.
5. El Consell Valencià de Benestar Social formularà anualment la seua proposta d'avantprojecte de pressupost, que serà aprovada pel Ple de l'esmentat Consell per a la seua tramesa a la Conselleria d'Economia i Hisenda que, basant-se en aquesta proposta, redactarà l'avantprojecte definitiu.
6. El personal del Consell Valencià de Benestar Social quedarà vinculat a aquest per una relació subjecta al dret laboral. La contractació que ha d'efectuar el Consell Valencià de Benestar Social s'ajustarà al règim de dret privat, encara que la selecció del seu personal es realitzarà mitjançant convocatòria pública i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, establits en l'article 103 de la Constitució espanyola de 1978, tot això de conformitat amb els procediments i les modalitats establides en la legislació vigent.
Article 43. De la composició del Consell Valencià de Benestar Social
1. El Ple del Consell Valencià de Benestar Social estarà integrat per:
- Tres representants de la Generalitat Valenciana: el conseller o la consellera de Benestar Social que en serà el president; el director o la directora de Serveis Socials i una altra persona per designació directa del conseller o la consellera.
- Tres representants de les associacions de la tercera edat.
- Dos representants dels col·lectius de dones, organitzats legalment.
- Dos representants designats per les associacions de defensa dels interessos de la infància i de la joventut.
- Dos representants del conjunt de persones afectades per discapacitats físiques.
- Dos representants de les associacions dels familiars de persones afectades per discapacitats psíquiques.
- Un representant de les associacions de familiars de persones amb malalties mentals.
- Dos representants de les associacions de discapacitats i discapacitades sensorials, un d'ells, necessàriament, de l'ONCE.
- Un representant de les associacions de familiars de persones amb malalties cròniques o malalties genètiques i invalidants.
- Un representant del conjunt de persones associades a la lluita contra les drogodependències.
- Dos representants d'associacions del poble gitano.
- Un representant d'associacions d'altres minories ètniques.
- Dos representants de les organitzacions no governamentals amb major implantació a la Comunitat Valenciana i que entre els seus fins figuren, amb caràcter principal, els serveis socials.
- Tres representants de sectors professionals o entitats de caràcter no lucratiu.
- Tres representants de los organitzacions sindicals majoritàries de la Comunitat Valenciana.
- Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- Dos representants de les universitats valencianes.
- Dos representants de les associacions d'usuaris i usuàries.
- Dos representants de les associacions de veïns.
- Un representant de les associacions d'iniciativa social.
- Un representant de les associacions de família.
- S'estableix la possibilitat d'incrementar el nombre de representants d'acord amb la creació de noves entitats que tinguen incidència en l'àmbit dels serveis socials.
2. Els representants a què fa referència l'apartat anterior seran elegits entre les entitats amb major representació en cada sector i seran nomenats pel conseller o la consellera encarregat d'afers socials.
3. La representació de les organitzacions sindicals i empresarials s'ha de fixar d'acord amb els criteris de proporcionalitat establits en el títol III de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
4. La presidència del Consell, oït el seu ple, nomenarà una persona per a la vicepresidència i una altra per a la secretaria.
5. El mandat dels membres del Consell serà de quatre anys, renovable per períodes d'igual duració, que començaran a comptar des del dia de la presa de possessió dels nous membres del Consell que hagen de substituir-los.
6. Reglamentàriament, s'han de determinar les normes de funcionament del Consell.
Article 44. De les atribucions dels membres del Consell Valencià de Benestar Social
1. El Consell Valencià de Benestar Social podrà funcionar en plenari o mitjançant les comissions especialitzades que es consideren convenients. A les diferents sessions podran assistir els experts i els assessors tècnics convidats pel Consell. La periodicitat de les sessions plenàries serà com a mínim d'una al quadrimestre.
2. Amb el dictamen favorable previ del Consell Valencià de Benestar Social, un decret desplegarà les funcions, l'organització i el funcionament d'aquest òrgan de participació.
CAPÍTOL II
De l'ordenació dels serveis socials
Article 45. De l'ordenació dels serveis socials
1. Qualsevol iniciativa privada que redunde en benefici de l'interés social haurà de canalitzar-se mitjançant l'administració competent, on trobarà suport suficient.
2. Per al compliment dels seus fins, les institucions i les associacions, sense ànim de lucre, podran accedir a subvencions públiques quan reunisquen els requisits que reglamentàriament s'establisquen.
3. En aquesta disposició es determinarà, entre altres obligacions, la de presentar: les fonts de finançament, el pla econòmic per al seu funcionament, el sistema de comptabilitat, els balanços i la resta de documentació exigible.
4. Així mateix, s'hi regularan les condicions per a la seua concessió, el procediment de tramitació, de resolució i de recursos contra ella, la forma de pagament, la justificació de les despeses, l'avaluació i el seguiment.
5. Anualment, mitjançant una ordre de la conselleria competent, es publicaran els crèdits disponibles i s'establiran les prioritats per a la concessió de les subvencions.
Article 46. Dels registres
1. Aquelles entitats o persones físiques que exercisquen la seua activitat a la Comunitat Valenciana en l'àmbit dels serveis socials han d'inscriure's en el registre que per a aquest efecte es constituïsca.
2. També cal inscriure-hi tot centre o servei, després que siga autoritzat el seu funcionament.
3. Reglamentàriament, s'ha de regular el funcionament i l'organització dels diferents registres. S'impulsarà la creació de registres descentralitzats i la connexió informàtica entre tots ells.
Article 47. De l'autorització
L'administració de la Generalitat ha d'autoritzar el funcionament dels centres i serveis de serveis socials sempre que complisquen els requisits establits reglamentàriament per decret del Govern Valencià i, en tot cas, els següents:
a) Que el centre o servei/programa s'ubique o funcione en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Que el titular sol·licitant d'autorització estiga inscrit en el registre corresponent.
c) Que en el funcionament del centre o servei/programa es garantisca la participació dels usuaris i les usuàries i que l'organització siga de caràcter democràtic.
d) Que als centres sostinguts amb fons públics es constituïsquen òrgans col·legiats amb participació de la direcció del centre, del seu personal i dels propis usuaris i usuàries.
e) Que el centre o servei/programa tinga els recursos humans i els mitjans materials o l'organització adequats.
f) Que el centre públique el seu sistema d'ingressos i els preus per cadascun dels serveis i que pose a disposició dels usuaris i les usuàries el reglament de règim interior.
Els centres sostinguts amb fons públics han de dos`psar d'un procediment objectiu i reglat per a formalitzar els ingressos, i la contribució dels usuaris i les usuàries es realitzarà a través dels preus públics.
g) Que el centre o servei/programa es coordine amb l'administració pública competent i se sotmeta als requeriments de la funció d'inspecció.
h) Que el centre complisca les condicions físiques, sanitàries i arquitectòniques adequades per al seu funcionament, en especial l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Article 48. De l'autorització provisional
Es podrà concedir una autorització provisional a un centre o servei sempre que la manca de requisits i condicions no afecte la seguretat i la protecció dels usuaris i les usuàries i siguen considerats dispensables per al funcionament. L'autorització provisional establirà les deficiències observades i el termini màxim de vigència per a complir-les. Esgotat aquest termini màxim, es procedirà d'acord amb el títol VI.
Article 49. De l'autorització definitiva
Per a obtenir l'autorització definitiva caldrà acreditar tots els requisits establits reglamentàriament i, en especial, l'obtenció de la corresponent llicència municipal d'obertura.
Article 50. Sobre sancions per no tenir autorització
Sense l'autorització, provisional o definitiva, cap centre o servei podrà entrar en funcionament, i podrà ser sancionada la conducta contrària segons es determina en el títol corresponent d'aquesta llei, a més d'acordar-se l'oportú tancament de l'establiment o centre i el cessament de l'activitat o del servei.
Article 51. De la modificació de les condicions
Caldrà comunicar a l'administració competent qualsevol circumstància que implique una alteració de les condicions que van servir de base per a la resolució de l'autorització emesa, per si escau la seua modificació o revocació, la qual podrà fer-se d'ofici a conseqüència d'inspecció o de denúncia.
Article 52. De la competència per a les autoritzacions de funcionament
1. La competència per a dictar les resolucions d'autoritzacions, atribuïda a l'administració de la Generalitat, podrà delegar-se als ajuntaments en el cas de les autoritzacions dels centres i dels serveis de serveis socials generals que actuen al seu àmbit territorial, de conformitat amb els articles 7 i 27 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.
2. En els supòsits de descentralització de la competència, els ajuntaments hauran de regir-se per les disposicions d'aquesta llei i del seu desplegament reglamentari, pel que fa a les condicions i als requisits exigibles per a obtenir un mínim de qualitat en els serveis prestats. Se sotmetran expressament a la funció d'inspecció de l'administració de la Generalitat.
3. Serà atribució del conseller competent en la matèria de serveis socials la formalització de l'acord oportú amb l'entitat local corresponent.
4. La competència per a dictar la resta de resolucions d'autorització correspondrà, en tot cas, a l'administració de la Generalitat.
Article 53. Del concert de places residencials amb la iniciativa privada
1. Per decret del Govern Valencià s'ha de regular la col·laboració de les administracions públiques amb les iniciatives socials i es podran concertar places de centres de titularitat privada amb les entitats que, havent estat autoritzades prèviament amb caràcter definitiu, acrediten experiència en la gestió de centres de serveis socials i garantisquen la qualitat adequada en la prestació dels serveis. En aquesta regulació s'han d'establir les fórmules reglades que garantisquen una justa distribució dels fons per mitjà de convocatòria pública per a l'establiment del oportuns concerts.
2. Aquests concerts podran tenir caràcter plurianual.
CAPÍTOL III
Sobre el voluntariat
Article 54. Del voluntariat
1. Les administracions públiques, en els seus diferents nivells de competència, fomentaran l'associacionisme en matèria de serveis socials i impulsaran el voluntariat social.
2. S'hi fomentarà l'actuació i la formació específica del voluntariat social que col·labore en l'àmbit dels serveis socials i se n'hi regularan les funcions de manera que no implique en cap cas relació de caràcter laboral o mercantil sense que això implique l'ocupació i l'exercici de funcions que normalment haurien de ser competència d'un lloc de treball definitiu.
TÍTOL V
DEL FINANÇAMENT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 55. Sobre pressupostos
1. La Generalitat ha de consignar en els pressupostos anuals els crèdits necessaris per finançar les diferents prestacions, atencions i serveis continguts en aquesta llei que puguen ser executats en l'exercici de les seues competències específiques i també per a contribuir al desenvolupament, a la millora de les competències de les entitats locals i al suport de programes amb entitats sense fi de lucre.
2. De la mateixa manera, les entitats locals han de consignar en els pressupostos els crèdits necessaris per tal de fer-se càrrec de les prestacions que en matèria de serveis socials figuren dins de les seues competències.
Article 56. Sobre concerts
1. La Generalitat contribuirà financerament al desplegament i a la millora de les competències de les entitats locals, i també al sosteniment de programes de contingut social realitzats per entitats sense ànim de lucre.
2. Així mateix, la Generalitat ha de consignar anualment en els pressupostos els fons necessaris per tal d'atendre els concerts amb centres privats que es regulen en aquesta llei.
Article 57. Sobre preus públics
Sense perjudici de mantenir com a objectiu últim la universalitat en l'atenció social, determinats serveis han de ser finançats amb aportacions econòmiques dels usuaris i les usuàries mitjançant els preus públics corresponents.
CAPÍTOL II
Del finançament local
Article 58. Sobre el Reglament de Finançament Local per al Pla Concertat
Per tal d'establir un marc de finançament estable i suficient, el Pla de Servei Socials ha d'establir les condicions de concertació econòmica plurianual entre l'administració de la Generalitat i les entitats locals per al desplegament dels serveis socials generals i especialitzats gestionats per aquestes.
Article 59. Sobre el caràcter del Pla Concertat
1. Els convenis d'execució del Pla Concertat podran ser de caràcter plurianual per tal d'establir un marc d'actuació estable i d'aconseguir la major efectivitat possible en les actuacions que s'hi realitzen.
2. També en podran rebre suport financer els serveis especialitzats la titularitat dels quals corresponguen als ens locals.
3. Amb aquest fi, la Generalitat ha de consignar en els pressupostos anuals els crèdits corresponents al finançament aprovat en l'esmentat pla.
CAPÍTOL III
De les aportacions dels usuaris i les usuàries
Article 60. De la regulació dels preus públics
Els serveis socials generals seran sempre gratuïts. El Govern Valencià podrà regular per decret les aportacions dels usuaris i les usuàries destinades a finançar els serveis socials especialitzats rebuts, mitjançant la fixació dels corresponents imports dels preus públics.
Article 61. Sobre els principis que presideixen l'establiment de preus públics
Els preus públics es fonamentaran en els principis de solidaritat i de redistribució, per la qual cosa seran regulats per imports variables segons la situació socioeconòmica de cadascun dels usuaris i usuàries, i es podran fixar preus per sota del cost del servei, sense que en cap cas se supere el seu cost.
TÍTOL VI
DELS CENTRES CONCERTATS
Article 62. Sobre la definició de centre concertat
A l'efecte del que regula aquesta llei, tindran la consideració de centres concertats aquells centres d'atenció social que siguen beneficiaris de fons públics i que complisquen els requisits recollits en aquest títol, i també en l'article 53 d'aquest text legal.
Article 63. Sobre el Reglament dels Centres Concertats
El Govern Valencià ja d'establir les normes bàsiques a què han de sotmetre's els concerts, segons el que disposa l'article 53 d'aquesta llei, mitjançant el seu desplegament.
Article 64. Sobre els concerts
1. Els concerts que se signen amb centres d'atenció social s'han de regir per allò que estableix aquesta llei i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2. Tindran preferència per a acollir-se al règim de concerts les entitats sense ànim de lucre que, abans de la promulgació d'aquesta llei, foren beneficiàries de subvencions de la Generalitat per al manteniment de centres d'atenció social.
Article 65. Sobre quanties i terminis dels concerts
1. Els concerts tindran caràcter plurianual per tal de possibilitar un marc estable, a mitjà termini, per al finançament dels centres acollits a aquest sistema. En finalitzar aquest termini podran ser renovats, sense perjudici de la seua possible extinció prematura a causa d'incompliment greu o qualssevol altres que s'hi fixen reglamentàriament.
2. La quantia global anual dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats s'ha d'establir en els pressupostos de la Generalitat mitjançant línies pressupostàries diferenciades per a cada sector d'atenció social.
Article 66. Sobre normes per a la cobertura de places a centres concertats
La cobertura de places a centres concertats, pel que fa al sistema d'admissions, reglament de règim interior, submissió al règim de preus públics, funció d'inspecció, participació dels usuaris i les usuàries en la seua organització i la resta que s'hi determinen reglamentàriament, s'ajustarà al règim establit per als centres públics en aquesta llei
Article 67. Sobre l'extinció de concerts
1. Els concerts podran ser extingits abans de l'acabament mitjançant resolució per incompliment greu.
2. L'incompliment no greu provocarà l'advertiment de l'administració. Si l'incompliment no greu fóra reiteratiu, no es renovarà el concert.
3. En els casos d'extinció del concert amb anterioritat al venciment natural, l'administració adoptarà les mesures necessàries per a procurar la continuïtat en l'atenció als usuaris i les usuàries.
4. Si l'incompliment haguera comportat la percepció indeguda de fons públics per part del titular del centre, la resolució d'aquest implicarà la devolució d'aquells.
Article 68. Sobre les causes d'incompliment
En el reglament de les centres concertats s'han de determinaran les causes d'incompliment dels concerts, la seua graduació i els seus efectes.
TÍTOL VII
DE LES GARANTIES EN LA QUALITAT DELS SERVEIS
CAPÍTOL I
De la funció d'inspecció
Article 69. De la funció d'inspecció
1. Correspon a la conselleria competent en matèria de serveis socials la funció d'inspecció de les entitats, centres i serveis de serveis socials, ja siguen públics o privats, amb el fi de verificar el compliment exacte de la normativa que els és d'aplicació, i també proporcionar una informació puntual sobre la qualitat dels serveis socials que es presten al territori de la Comunitat Valenciana.
2. La conselleria en qüestió disposarà per a això del suport de les altres inspeccions de la Generalitat i de la col·laboració de les altres administracions públiques que tinguen facultats d'inspecció.
Article 70. Sobre les funcions bàsiques de la Inspecció
Les funcions bàsiques de la Inspecció, sense perjudici de les que pogueren correspondre a altres organismes, en general, són les següents:
1. Vetlar pel respecte dels drets dels usuaris i les usuàries dels serveis socials.
2. Controlar el compliment dels nivells de qualitat dels serveis socials que es presten a la Comunitat Valenciana.
3. Supervisar la destinació i l'ús adequat dels fons públics concedits a persones físiques o jurídiques per mitjà de subvencions, contractes, convenis o qualsevol altra figura similar recollida en la normativa vigent.
4. Proposar a la direcció general competent els plans de millores en la qualitat dels serveis i informar dels resultats de la seua activitat d'inspecció.
5. Facilitar l'assessorament i la informació a les persones interessades sobre els seus drets i deures i la forma d'acomplir les disposicions vigents sobre la matèria.
Article 71. Sobre el desplegament de les funcions d'inspecció
Per a l'execució de les seues funcions, la Inspecció de Serveis Socials podrà realitzar les actuacions següents:
1. Comprovar el compliment de les normes vigents en matèria de serveis socials, amb proposta d'adopció de mesures de correcció i sanció adequades, si escau.
2. Prestar assistència tècnica, tot facilitant informació i col·laborant amb altres serveis de la direcció general competent.
3. Obtenir informació de dades de qualsevol tipus per tal de poder facilitar el control de qualitat dels serveis socials que es presten en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
4. Elaborar informes i estudis en relació amb les matèries objecte de la inspecció.
5. Verificar el compliment dels requisits i de les condicions exigides en la normativa per a la integració en la xarxa de serveis socials d'entitats, centres i serveis.
6. Comprovar l'actuació dels centres i serveis, finançats totalment o parcialment amb fons públics, en els aspectes funcionals, administratius i econòmics.
7. Dur a terme qualsevol altra actuació que li atribuïsca la normativa vigent de serveis socials.
8. Entrevistar-se amb els usuaris i les usuàries dels serveis socials i sol·licitar-los informació.
Article 72. Sobre els inspectors
La Inspecció de Serveis Socials, dependent de la direcció general competent té, en l'exercici de les seus funcions, la condició d'autoritat pública, per a la qual cosa els inspectors i les inspectores en servei hauran d'acreditar-s'hi. Podran sol·licitar, si ho estimen necessari per al compliment de les seues atribucions, l'auxili d'altres institucions públiques, i també citar les persones responsables quan ho consideren pertinent, i deixar-hi constància expressa del lloc, la data, l'hora i l'objecte de la compareixença i també dels efectes si no l'atenen.
Quan exercisca les funcions d'inspecció, el personal de la Generalitat estarà autoritzat per a:
a) Entrar lliurement, i sense notificació prèvia, en qualsevol moment, en tot centre, establiment o servei subjecte a aquesta llei.
b) Realitzar les proves, preses de mostres, investigacions o exàmens necessaris per tal de comprovar el compliment d'aquesta llei i les seues normes de desplegament.
c) Realitzar les actuacions que calga per al compliment de les funcions d'inspecció que realitzen.
Article 73. De l'actuació de la Inspecció
La Inspecció actuarà d'ofici periòdicament amb totes les entitats, centres i serveis, per denúncia o a petició raonada d'altres òrgans administratius. La inspecció també podrà realitzar-se a petició del centre mateix.
Article 74. De les actes d'inspecció
1. La Inspecció alçarà acta de totes les intervencions i emetrà els informes que li siguen requerits. Aquesta acta es redactarà en model oficial i en ella caldrà consignar totes les dades relatives a l'entitat, el centre o el servei inspeccionat.
2. Si els inspectors en servei constataven algun fet que poguera ser constitutiu d'infracció, en l'acta alçada a aquest efecte hauran de fer constar:
ò Els fets constatats, destacant-ne els més rellevants a l'efecte de la tipificació de la infracció i de la graduació per a la sanció.
ò La infracció presumptament comesa, amb l'expressió del precepte vulnerat.
3. Els fets consignats en les actes (que en l'exercici de les seues funcions alce la Inspecció de Serveis Socials) tindran presumpció de certesa sempre que hagen estat constatats personalment pels inspectors en servei i complisquen els requisits assenyalats en l'apartat anterior excepte, en tot cas, la prova en contrari.
4. L'acta serà obligatòriament signada pel titular o representant de l'entitat, centre o servei per tal de garantir-ne el coneixement del contingut. En cas de negativa a ser signada, la Inspecció ho farà constar en aquesta.
5. De l'acta alçada es lliurarà una còpia a la persona interessada. En cas de negar-se a rebre-la, l'inspector ho farà constar en l'acta i la trametrà per algun dels mitjans establits en les disposicions legals vigents.
Article 75. Sobre situacions de risc imminent
1. Donat cas que els inspectors en servei constataren una situació de risc imminent o un perjudici greu per a la salut o per a la seguretat dels usuaris i les usuàries, podran adoptar les mesures cautelars següents durant el temps que dure la situació o les causes que les han motivades:
ò Inhabilitació de dependències.
ò Immobilització de productes.
ò Qualsevol altre que s'estime oportuna per garantir la salut o la seguretat dels usuaris i les usuàries.
2. S'informarà immediatament de l'adopció d'aquestes mesures el titular de la direcció general competent, el qual podrà confirmar-les o deixar-les sense efecte.
CAPÍTOL II
De les responsabilitats
Article 76. Dels subjectes responsables
1. Són subjectes responsables les persones físiques o jurídiques, titulars o gestors d'entitats, centres o serveis que presten assistència en les àrees d'intervenció assenyalades en aquesta llei.
2. Serà obligació dels i les titulars i dels gestors i les gestores de les entitats, centres i serveis permetre a la Inspecció l'accés a les instal·lacions, facilitar la informació, els documents, els llibres i la resta de dades que els siguen requerits, i també prestar tota la col·laboració necessària per a la comprovació del compliment de la normativa vigent.
Article 77. Sobre les responsabilitats
1. Les responsabilitats administratives derivades d'aquesta llei s'exigiran sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o laborals que pogueren derivar-se'n.
2. En els casos en què els fets pogueren ser constitutius de delicte, se n'informarà el Ministeri Fiscal o l'òrgan judicial competent.
3. L'administració suspendrà el procediment de sanció quan tinga coneixença de la tramitació d'un procés judicial fonamentat en els mateixos fets. Si l'autoritat judicial competent no estima l'existència de delicte, l'administració reprendrà el procediment sempre que els fets en qüestió s'hagen considerat provats per la citada autoritat.
4. En tot cas, les mesures administratives que s'hagen adoptat per garantir la salut o la seguretat de les persones es mantindran fins que l'autoritat judicial s'hi pronuncie.
CAPÍTOL III
De les infraccions
Article 78. De les infraccions administratives
Són infraccions administratives les accions o omissions de les entitats, centres i serveis de serveis socials, ja siguen públics o privats, que vulneren les normes legals o reglamentàries en l'àmbit dels serveis socials, tipificades i sancionades de conformitat amb aquesta llei.
Article 79. Dels tipus d'infraccions
Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb allò que estableix aquesta llei.
Article 80. Sobre les infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
1. Mantenir els locals, les instal·lacions, el mobiliari o els estris amb deficiències en l'estat o en el funcionament, en la neteja i en la higiene sense que se'n derive risc per a la integritat física o la salut dels usuaris i les usuàries.
2. No tenir actualitzat ni correctament formalitzat el llibre de registre d'usuaris.
3. No donar suficient publicitat al sistema d'admissions i al preu dels serveis.
4. Modificar la capacitat assistencial d'un centre o servei en més o en menys d'un 10% sense haver-hi obtingut l'autorització administrativa corresponent.
5. Obstruir la labor d'inspecció de manera que retarde el compliment d'obligacions d'informació, de comunicació o de compareixença.
6. Cometre qualsevol altra infracció que vulnere allò que disposa aquesta llei o les seues normes de desplegament i no constituïsca infracció greu o molt greu.
Article 81. Sobre infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
1. No disposar de llibre de registre d'usuaris.
2. No publicar el sistema que haja de regir les admissions, i falsejar o ocultar informació respecte del sistema d'admissions i del preu dels serveis.
3. Traslladar un centre o servei sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, ja siga provisional o definitiva.
4. Incomplir que hi ha establit en matèria d'ubicació, d'habitabilitat, d'instal·lacions i de mòduls de personal exigits per la normativa vigent en matèria de serveis socials com a requisit indispensable per a la seua autorització, d'acord amb la tipologia específica de cada recurs.
5. Desatendre els requeriments de l'administració per a aplicar les mesures de correcció que s'establisquen per al seu funcionament.
6. Mancar d'expedient individual o d'aquells documents que reglamentàriament establisca que n'han de formar part, segons la tipologia de cada recurs.
7. Incomplir amb allò que disposa la normativa vigent sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, si amb això s'impedeix la lliure circulació o el contacte amb l'exterior o posa en risc la integritat de l'usuari.
8. No disposar de reglament de règim intern o no garantir els drets dels usuaris i les usuàries assenyalats en aquesta llei.
9. Obstruir la labor d'inspecció amb accions o omissions que dificulten, pertorben o endarrerisquen les funcions pròpies de la inspecció.
10. Admetre persones amb trastorn psíquic que els impedisca decidir per elles mateixes sense l'autorització judicial expressa o, en cas d'ingrés urgent, no haver comunicat immediatament a l'esmentada autoritat; no informar de manera immediata de la incapacitat sobrevinguda d'algun resident a l'autoritat judicial per part de la direcció del centre.
11. No conservar en bones condicions higièniques i d'habitabilitat els centres o serveis, de les quals derive un risc per a la integritat física o la salut dels usuaris i les usuàries.
12. No instal·lar ni mantenir en condicions adequades d'ús totes les mesures de seguretat, de protecció contra incendis i d'evacuació, establides en aquesta llei o en les seues disposicions de desplegament, que hi figuren com a requisits indispensables per a la seua autorització administrativa, d'acord amb la tipologia específica de cada recurs.
13. Aplicar les ajudes i les subvencions públiques a finalitats distintes d'aquelles per a què hagueren estat atorgades, sense perjudici d'altres responsabilitats civils o penals en què es puga incórrer.
14. Faltar a la claredat i a la transparència en l'administració, la custòdia i el maneig de fons i de béns dels usuaris i les usuàries dels centres per part dels directors i dels administradors quan, a causa de la situació física o psíquica dels usuaris i les usuàries, aquests últims siguen i actuen com a guardadors de fet, d'acord amb l'article 303 del Codi Civil, i sense perjudici de la responsabilitat penal en què hagueren incorregut.
15. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.
16. Realitzar altra acció o omissió que cause risc o dany efectiu per a la salut, perjudici per als usuaris i les usuàries o que conculque algun dret reconegut per disposicions normatives en l'àmbit dels serveis socials que no constituïsca falta lleu o molt greu, ja siga de forma conscient o deliberada, per abandonament de la diligència o per manca de la precaució exigible.
Article 82. Sobre infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
1. Obrir o tancar un centre i també prestar un servei sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, provisional o definitiva, de l'organisme competent en matèria de serveis socials.
2. Obstruir la labor d'inspecció per impedir l'accés a les dependències del centre, resistència reiterada, coacció, amenaces, violència o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre els inspectors.
3. Proporcionar als usuaris i les usuàries un tracte degradant que afecte la seua dignitat, vulnerar el dret a la intimitat o qualsevol altre tipus de dret o imposar dificultats per al seu gaudi.
4. Prestar serveis socials tractant d'ocultar-ne o d'emmascarar-ne la vertadera naturalesa per tal d'eludir l'aplicació de la legislació vigent en la matèria.
5. Reincidir en la comissió d'infraccions greus.
6. Les recollides en l'article 82 si se'n desprén dany greu irreparable als usuaris i usuàries dels centres i dels serveis de serveis socials.
Article 83. Del concepte de reincidència
S'entendrà per reincidència, a l'efecte d'aquesta llei, cometre en el termini d'un any més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja estat declarat per resolució ferma.
CAPÍTOL IV
De les sancions administratives
Article 84. Sobre sancions administratives
Les sancions administratives seran imposades segons la qualificació de la infracció:
a) Per infraccions lleus es podran imposar les sancions següents:
1. Advertiment.
2. Multa de 50.000 a 500.000 pessetes.
b) Per infraccions greus es podran imposar les sancions següents:
1. Multa de 500.001 a 2.500.000 pessetes.
2. Prohibició d'accedir al finançament públic durant un període de fins a un any.
3. Tancament temporal del centre fins a la correcció de la deficiència amb un període màxim d'un any.
c) Per infraccions molt greus es podran imposar les sancions següents:
1. Multa de 2.500.001 a 10.000.000 de pessetes.
2. Prohibició d'accedir al finançament públic durant un període de fins a tres anys.
3. Tancament temporal o definitiu del centre. Si és temporal no excedirà els tres anys.
d) En qualsevol cas, les sancions per infraccions greus i molt greus assenyalades en els punts 2 i 3 dels apartats b) i c) també podran ser imposades amb caràcter accessori a les de naturalesa pecuniària.
Totes les quantitats fixades en aquest article podran ser revisades periòdicament pel Govern Valencià depenent a les variacions que experimente l'índex de preus al consum.
Article 85. De la graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte les circumstàncies següents:
1. La gravetat del risc o del perill per als usuaris i les usuàries.
2. El grau d'intencionalitat o de la negligència de l'acció.
3. Els perjudicis físics o morals ocasionats.
4. El benefici econòmic obtingut.
5. La rellevància o la transcendència social dels fets.
6. La reiteració en la comissió d'altres infraccions.
7. El nombre d'usuaris i usuàries afectats per la infracció.
8. L'incompliment d'advertències i de requeriments previs.
Article 86. Sobre prescripció de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions a què fa referència aquesta llei prescriuran a l'any si són lleus, als tres anys si són greus i als cinc anys si són molt greus, des del moment en què s'hagen comés.
2. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per infraccions greus, als dos anys i les imposades per infraccions lleus, a l'any.
El termini de prescripció comptarà des de l'endemà que esdevinga ferma la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des que es violara el compliment de la sanció si haguera començat.
Article 87. Sobre excepcions
No tenen caràcter de sanció la resolució de tancament de centres ni la prohibició d'activitats que no disposen d'autorització administrativa de la direcció general competent, en prevenció de perjudicis als usuaris i les usuàries, tot això sense perjudici de la incoació simultània de l'expedient de sanció.
CAPÍTOL V
Del procediment de sanció
Article 88. Del procediment de sanció
El procediment de sanció de les infraccions tipificades en aquesta llei s'ajustarà al que disposa el títol IX de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a allò que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat de Sanció.
Article 89. De la iniciació del procediment de sanció
El procediment de sanció s'iniciarà per acord motivat del titular de la direcció general competent, ja siga d'ofici, ja per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'ordre superior, per denúncia o a petició raonada d'altres òrgans administratius, en virtut de les actuacions prèvies practicades, si escau.
Article 90. De l'instructor
1. Per a la incoació de l'expedient de sanció, el titular de la direcció general competent nomenarà com a instructor un funcionari o funcionària adscrit a la unitat administrativa competent en raó de la matèria.
2. Per tal de preservar la imparcialitat del procediment de sanció i de dotar d'una major garantia el presumpte infractor, en cap cas podran actuar com a instructors de l'expedient els òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'investigació, d'esbrinament i d'inspecció les actuacions dels quals hagen servit de base per a la iniciació del procediment.
Article 91. Sobre mesures provisionals
Per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució que hi poguera correspondre, d'evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals, el o la titular de la direcció general competent podrà adoptar, en qualsevol moment del procediment i mitjançant acord motivat, les mesures provisionals següents:
1. Exigir fiances.
2. Suspendre temporalment activitats.
3. Immobilitzar i retirar productes per raons d'higiene, de sanitat i de seguretat.
4. Inhabilitar dependències o suspendre temporalment serveis específics prestats per entitats i centres per raons d'higiene, de sanitat i de seguretat.
5. Suspendre l'admissió de nous usuaris o usuàries.
Article 92. De la resolució de l'expedient de sanció
La resolució de l'expedient de sanció i la imposició de sancions, si escau, pertoca a la persona titular de la direcció general competent.
Article 93. De recursos
1. Contra les resolucions corresponents a infraccions i dictades pel titular de la direcció general competent, es podrà interposar recurs administratiu ordinari davant el o la titular de la Conselleria de Benestar Social en el termini d'un mes.
2. Les resolucions dictades pel titular de la Conselleria de Benestar Social, imposades en els procediments de sanció, esgoten la via administrativa i s'hi podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.
Article 94. De la publicitat de les sancions
L'òrgan que resolga l'expedient podrà acordar, per raons d'exemplaritat i sempre que es tracte d'infraccions greus o molt greus i quan hagen adquirit fermesa en via administrativa, la publicitat de les sancions imposades, nom i cognoms de les persones físiques o jurídiques responsables, i també la naturalesa de la infracció, tant en els mitjans de comunicació social que es considere oportuns com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en el Butlletí Oficial de la Província o municipi corresponent.
TÍTOL VIII
DELS DRETS I DEURES DELS USUARIS
I LES USUÀRIES
Article 95. De les generalitats sobre els drets i els deures dels usuaris i les usuàries
1. En l'ingrés, la permanència i l'eixida dels centres de serveis socials es respectarà la voluntat mateixa de l'usuari o usuària o del seu representant legal quan es tracte de menors d'edat o de persones majors incapacitades. En aquest últim cas caldrà, a més a més, l'autorització judicial pertinent d'acord amb l'article 211 del Codi Civil.
2. En cas d'urgència podrà fer-se l'ingrés sense l'autorització judicial, segons el que disposa el paràgraf anterior, i caldrà comunicar-ho immediatament a l'autoritat judicial competent perquè dicte la resolució que siga procedent.
3. En el cas d'incapacitat sobrevinguda a l'internament, les persones responsables del centre hauran de comunicar-ho immediatament a l'autoritat judicial a l'efecte del que estableix l'esmentat article del Codi Civil.
Article 96. Dels reglaments dels centres de serveis socials
Tots els centres de serveis socials redactaran i sotmetran a l'aprovació administrativa de la direcció general competent en matèria de serveis socials un reglament de règim interior, en què es concretaran els drets i els deures dels usuaris i les usuàries recollits en els articles següents i que caldrà que respecten, en tot cas, els drets i les llibertats de les persones constitucionalment garantits.
Article 97. Sobre obligacions dels usuaris i les usuàries
Són obligacions dels usuaris i les usuàries:
1. Complir les normes de convivència fixades en els reglaments de règim interior dels centres de serveis socials.
2. Mantenir una conducta basada en el respecte mutu, encaminada a facilitar una millor convivència.
3. Col·laborar amb el personal especialitzat encarregat de prestar l'assistència necessària.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern Valencià, amb l'informe previ del Consell Valencià de Benestar Social, redactarà un pla integral de serveis socials.
Aquest pla integral, que serà de caràcter plurianual i vinculant per a les iniciatives pública i privada, haurà d'anar acompanyat d'una memòria explicativa, de l'estudi econòmic pertinent i d'una programació en fases anuals.
Una vegada elaborat el Pla Integral de Serveis Socials, les entitats locals competents han de dissenyar la programació adequada, amb l'informe previ dels consells de benestar social locals.
Segona
1. Es crearà mitjançant decret una Comissió Mixta, de caràcter interdepartamental, integrada pels representants de les àrees de Júsiticia, Treball i Afers Social, de Sanitat, d'Educació, d'Economia i Hisenda i de Funció Pública, per coordinar les diverses actuacions de l'administració autonòmica en matèries pròpies d'aquesta llei.
2. La composició, el règim i el funcionament d'aquesta comissió s'han d'establir de forma reglamentària.
Tercera
1. Progressivament, en els pressupostos de l'administració de la Generalitat i dels ens locals, s'ha d'arribar a una quota econòmica de participació o consignació pressupostària anual per al finançament dels serveis socials.
2. La quota de participació dels ens locals els permetrà accedir amb caràcter preferent als concerts amb la Generalitat.
Quarta
S'autoritza el Govern Valencià perquè puga modificar, mitjançant decret, les quanties de les multes assenyalades en l'article 85 d'aquesta llei.
Cinquena
Entre les reserves per a equipaments socials exigides en el planejament urbanístic, s'hi han d'incloure les necessàries per a l'establiment dels centres de serveis socials descrits en aquesta llei, tenint en compte les característiques que per a cadascun d'ells es definisquen reglamentàriament, en especial els criteris d'eliminació de barreres arquitectòniques.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
L'administració competent podrà demorar, fins a un termini màxim de tres anys, l'exigència de compliment de determinats requisits, sempre que no afecten la seguretat i el benestar dels usuaris i les usuàries, per a la total adequació dels centres i dels serveis de la xarxa de serveis socials d'acord amb el que estableix aquesta llei.
Segona
El Servei d'Inspecció de Serveis Socials s'incrementarà en efectius personals fins assolir una proporció d'un inspector per cada 250.000 habitants.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l'entrada en vigor d'aquesta llei queda derogada expressament la de la Generalitat 5/1989, de 6 de juliol, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, i qualsevol altra disposició que s'opose a allò que estableix aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquesta llei entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Es faculta al Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries que calguen per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquesta llei.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 25 de juny de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO.

linea