diari

Decret 3/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 224 de 04.02.1985) Ref. Base de dades 1769/1985

Decret 3/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana.
Entre les distintes tasques que ha d'escometre l'administració pública en el camp de la cultura, hi destaquen, pel caràcter de prioritari, aquelles que tenen com a objectiu el foment de la creació artística i la promoció i difusió entre sectors cada vegada més amplis de la nostra societat.
Entre aquestes activitats no hi ha dubte que el teatre, per tradició i importància, ha d'ocupar un lloc rellevant en qualsevol programa que es plantege l'accés a la cultura com un dret de tots els ciutadans i el suport a la creació artística com un dels seus deures principals.
Es obvi, tanmateix, que en aquest camp hi ha greus carències a la Comunitat Valenciana, fruit de diferents factors negatius que hi han deixat sentir les conseqüències en el decurs de les dècades darreres: centralització de l'activitat empresarial, tancament de locals, augment desmesurat dels costos de producció, retraïment del públic, entrebancs administratius, etc.
Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat Valenciana, com a suport decidit de revitalització i desenvolupament del món de l'espectacle, vol assumir el compromís d'executar una política institucional en aquest camp, mitjançant la creació del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en ús de les competències que li confereix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31, punt 4, i el Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de Cultura, annex I.B.2.b.
Aquest Centre Dramàtic haurà de ser dissenyat especialment com a lloc de coordinació de les diferents iniciatives de producció teatral, tot incidint en tres tipus fonamentals de treball:
a) Producció i posada en escena de muntatges propis i exhibició d'espectacles rellevants en el camp del teatre i la dansa.
b) Investigació, documentació teatral i formació de professionals.
c) Extensió teatral, mitjançant la constitució d'una xarxa de sales col·laboradores distribuïdes per tot el territori de la Comunitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius, a proposta de l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de gener de 1985,
DECRETE:
Article 1.r
Es crea el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 2.n
Serà missió del Centre Dramàtic esmentat, la producció i exhibició d'espectacles teatrals i la realització de les activitats de documentació, animació i extensió teatral complementàries que es deriven d'aquesta finalitat principal.
Article 3.r
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència resta autoritzat per dictar totes les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no es desplegue reglamentàriament l'estructura del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, es considerarà adscrit a tots els efectes com a Unitat integrada en el Servei de Música, Teatre i Cinematografia de la Direcció General de Cultura, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Segona
Per a l'exercici pressupostari de 1985, el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana disposarà dels crèdits que, sota aquesta denominació específica, estan consignats en els pressupostos de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el Programa de Música, Teatre i Cinematografia de la Direcció General de Cultura.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 1985.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea