diari

Decret 4/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 224 de 04.02.1985) Ref. Base de dades 1770/1985

Decret 4/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
El Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de cultura, en l'annex I.B.2.c. determina que és matèria de competència del Govern de la Comunitat Autònoma el foment de tota mena d'activitats que promoguen la cinematografia i la creativitat artística en aquest camp de la cultura.
Una de les tasques prioritàries que ha d'emprendre la Generalitat Valenciana, a fi de crear les bases i la infrastructura necessàries per al desplegament del nostre cinema es, sens dubte, la d'estudi, classificació, catalogació i arxiu de tot el material cinematogràfic valencià en poder d'ajuntaments, diputacions, així com d'altres entitats de caràcter públic i fons particulars, referit a films sobre temes valencians, o bé rodats a la Comunitat Valenciana, o d'autors valencians, d'especial interès per a la nostra cultura.
Per tal d'executar aquestes tasques, la Generalitat Valenciana creu convenient, en ús de les competències que li confereix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'article 31.4, i el ja esmentat Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, annex I.B.2.c, la creació de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
La Filmoteca de la Generalitat Valenciana, l'objectiu primordial de la qual és el que ja hem esmentat adés, inclourà també entre les activitats la difusió i exhibició, de forma continuada o regular, de pel·lícules de procedències diverses, als locals que siguen determinats com a propis o en les delegacions de la Filmoteca a distintes ciutats de la Comunitat, així com també la programació de cicles i altres activitats paral·leles que puguen ser ofertades, a fi de satisfer les demandes dels municipis, centres d'ensenyament, cineclubs i altres entitats públiques o privades, en aquest camp específic de la cultura.
En atenció d'aquests motius, a proposta de l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, 1 amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de gener de 1985,
DECRETE:
Article 1.r
Es crea la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 2.n
Serà missió de la Filmoteca esmentada exercir una tasca d'Investigació i arxiu sobre el patrimoni cinematogràfic valencià, així com de difusió i exhibició regular de films d'aquesta i d'altres procedències, i la realització de totes les altres activitats d'extensió i documentació complementàries que es derivassen d'aquesta finalitat principal.
Article 3.r
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda autoritzat per dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest Decret.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre es desenvolupa reglamentàriament l'estructura de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, serà considerada adscrita, a tots els efectes, com a Unitat integrada en el Servei de Música, Teatre i Cinematografia de la Direcció General de Cultura, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Segona
Per a l'exercici pressupostari de 1985, la Filmoteca de la Generalitat Valenciana disposarà dels crèdits que, sota aquesta específica denominació, són consignats en els pressupostos de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el Programa de Música, Teatre i Cinematografia de la Direcció General de Cultura.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 1985.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea