diari

DECRET 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Regulador dels Convenis Previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [2000/M4280]

(DOGV núm. 3761 de 31.05.2000) Ref. Base de dades 1773/2000

DECRET 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Regulador dels Convenis Previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [2000/M4280]
PREÀMBUL
La Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, crea i regula la figura del Municipi Turístic dedicant el títol III a establir unes directrius generals i un règim especial concorde amb la seua orientació turística, i reconeix el gran component municipal del producte turístic i l'assumpció pels municipis d'uns costos extraordinaris addicionals generats per aquesta orientació.
La llei considera tres tipologies amb les quals es pot identificar un municipi per aconseguir la condició de turístic, preveient per a cadascun d'ells un règim especial, assentat sobre unes bases i requisits que clarament expressen l'orientació turística que han de tenir els seus serveis i infraestructures i establint la facultat de poder subscriure amb la Generalitat Valenciana, a través de l'Agència Valenciana de Turisme, convenis per a determinar les formes de cooperació i coordinació en l'exercici de les competències que siguen necessàries per a prestar adequadament els serveis turístics específics, o si s'escau per a poder establir-los, de conformitat amb el que preveu la llei. En el mateix sentit es pronuncia la legislació bàsica en matèria de règim local quan preveu la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'administració local i les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, mitjançant els convenis que se subscriguen.
D'acord amb l'anterior i en funció dels objectius perseguits pels municipis turístics, la llei possibilita la celebració de tres tipus de convenis: per a la compensació financera, per a l'adaptació dels municipis turístics i per a la competitivitat i la comunicació. I preveu, així mateix, el seu desplegament reglamentari.
A l'Agència Valenciana de Turisme, com a organització administrativa responsable de l'impuls i l'execució de la política en matèria de turisme de la Generalitat Valenciana, se li encomana com a objectiu final la millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la formació i el rendiment del sector turístic valencià, així com l'impuls, el desplegament i la millora de la reglamentació i l'ordenació d'aquest sector i qualsevol altre que li siga fixat expressament pel govern de la Generalitat Valenciana. En consonància amb això, la llei atribueix a l'agència la facultat de subscriure convenis dirigits a determinar les formes de cooperació i coordinació necessàries per a la prestació o establiment de serveis específics, que tinguen el seu origen en la condició de «turístics» dels municipis.
En virtut de l'anterior, oïts els sectors i les administracions afectats, a proposta del president de la Generalitat Valenciana i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 22 de maig de 2000,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament Regulador dels Convenis Previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que s'inserix a continuació.
Disposicions transitòries
Primera
Excepcionalment i per a sol·licitar les ajudes corresponents a les despeses de l'exercici de 1998, a que es refereix la secció primera del capítol segon del present Reglament, el termini de presentació de sol·licituds per a l'atorgament dels corresponents convenis serà el mateix que per a sol·licitar les ajudes corresponents a 1999, si bé es procedirà al pagament d'aquelles dins del propi exercici de 2000.
Segona
Així mateix i amb caràcter excepcional, les sol·licituds de subscripció de convenis per a l'adaptació dels municipis turístics previstos en la secció segona del capítol 2 del present reglament per a l'any 2000, hauran de presentar-se amb anterioritat al 30 de maig del citat any.
Disposicions finals
Primera
El present decret i el reglament que aprova, entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segon
Es faculta el subsecretari de Turisme i el president executiu de l'Agència Valenciana de Turisme, per a dictar quantes disposicions exigisca l'aplicació i l'execució d'aquest decret i el reglament que aprova.
València, 22 de maig de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
Reglament Regulador dels Convenis Previstos
en la Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Possibilitat de subscripció de convenis
L'Agència Valenciana de Turisme, com a responsable de l'impuls i l'execució de la política en matèria de turisme de la Generalitat Valenciana, i aquells municipis que, conforme a la Llei 3/1998, hagen obtingut la condició de «turístics», podran subscriure convenis en els termes previstos en aquest reglament.
Article 2. Tipus de convenis
Tal i com preveu la citada llei, aquests convenis podran ser de tres tipus, en funció dels objectius perseguits pels municipis turístics: conveni per a la compensació financera, conveni per a l'adaptació dels municipis turístics i conveni per a la competitivitat i la comunicació.
Article 3. Contingut dels instruments de formalització dels convenis
Els instruments de formalització dels convenis, que exclusivament podran subscriure municipis de la Comunitat Valenciana excepte l'excepció prevista en l'article 10 d'aquest reglament, hauran d'especificar, quan així siga procedisca:
a) Les parts que celebren el conveni, que seran la corresponent corporació municipal i l'Agència Valenciana de Turisme. Es farà constar la data de l'acord de la corporació o dels seus òrgans de govern, aprovant l'atorgament del conveni mencionat.
b) Les mencions i contingut que es deriven del que s'estableix en aquell per a cada classe de conveni que aquest mateix regula.
c) Les altres mencions i requisits que exigeix la resta de la legislació per als convenis que atorgarà l'Agència Valenciana de Turisme.
Article 4. Causes de la resolució dels convenis
1. Els convenis es resoldran per mutu acord de les parts.
2. A més, seran causes de resolució::
a) L'incompliment de les obligacions assumides per les parts o que resulten de l'execució del conveni.
b) La constatació que s'han facilitat de forma inexacta dades necessàries per a l'atorgament del conveni, segons aquest reglament i disposicions de desenvolupament d'aquest.
c) La pèrdua de la condició de municipi turístic conforme al que assenyala l'article 31 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
d) Les assenyalades per la legislació general o sectorial en el seu cas aplicable.
CAPÍTOL II
Dels convenis
Secció Primera.
Conveni per a la compensació financera.
Article 5. Concepte
Podrà subscriure's aquest tipus de conveni entre el municipi i l'Agència Valenciana de Turisme, quan la finalitat perseguida siga compensar l'esforç financer addicional realitzat pels ajuntaments dels municipis turístics en aquelles partides, determinades en l'article següent, que patesquen increments que no puguen ser costejats per mitjà de tributs i sempre que l'increment en les partides mencionades l'haja generat el caràcter turístic del municipi.
Article 6. Determinació de partides
A l'objecte previst en l'article anterior únicament es tindran en compte les partides que a continuació es detallen, amb independència del capítol, apartat, forma de consignació o de la denominació amb què apareguen en el corresponent pressupost municipal:
1. Despeses derivades de la prestació dels serveis propis de les oficines d'informació turística, en el seu concepte de postvenda.
2. Manteniment i conservació de recursos turístics de tipus ecològic i mediambiental.
3. Manteniment i conservació de recursos turístics de tipus historicoartístic i cultural.
4. Policia i seguretat ciutadana.
5. Actuacions extraordinàries en matèria de neteja viària i del mobiliari urbà.
Article 7. Determinació del component addicional
L'Agència Valenciana de Turisme, per resolució del seu president executiu, fixarà anualment els indicadors mínims a partir dels quals es puga obtenir el component addicional a estimar de cadascuna de les partides pressupostàries subvencionables per aquest tipus de conveni, per tal que a través del municipi turístic amb el qual es subscriga el conveni es puga conéixer la quantia sobre la qual s'aplicarà la corresponent compensació financera.
La Llei de Pressupostos o si s'escau la llei d'acompanyament a aquests, fixarà el percentatge que s'ha d'aplicar sobre la quantia del component addicional que vindrà prèviament determinada en els propis convenis, tal i com preveu l'article següent.
Article 8. Procediment
Per a poder subscriure aquest primer tipus de conveni s'haurà de seguir el procediment següent:
1r. La sol·licitud de subscripció de convenis per a la compensació financera podrà formular-se pels municipis turístics amb anterioritat al dia 30 de juny de cada any natural.
2n. A dita sol·licitud s'adjuntarà un certificat de la despesa total realitzada en cadascuna de les partides a què es refereix l'article 6 d'aquest reglament, sobre la base de la liquidació pressupostària de l'exercici immediat anterior i la compensació de la qual es pretenga. A aquests efectes per part de l'Agència Valenciana de Turisme es podrà sol·licitar la informació documental i pressupostària addicional i complementària que estime necessària per a la determinació del component addicional.
3r. Transcorregut el termini de presentació i revisades les sol·licituds i documentació presentades, l'Agència Valenciana de Turisme redactarà els corresponents convenis, d'acord amb les regles contingudes en aquesta mateixa norma, i en els quals partint dels indicadors mínims a què es refereix l'article 7, es determinarà la quantia sobre la qual s'aplicarà la compensació financera. Fets els càlculs oportuns, l'Agència Valenciana de Turisme inclourà en el seu pressupost la corresponent línia per al finançament d'aquests convenis, que quedarà en tot cas supeditada a la seua aprovació per llei de pressupostos.
4t. Aprovada la Llei de Pressupostos per a l'exercici següent al de la subscripció dels convenis i conforme a les disponibilitats pressupostàries, el president executiu de l'Agència Valenciana de Turisme resoldrà sobre la quantia de la compensació corresponent a cadascun dels municipis turístics, aplicant el percentatge que cada any determine l'esmentada llei o, si s'escau, la llei d'acompanyament a aquesta, a la quantia establerta en cadascun d'ells com a component addicional.
Article 9. Durada del conveni
Els convenis per a la compensació financera que puguen subscriure els municipis turístics amb l'Agència Valenciana de Turisme tindran caràcter anual, i es finançaran a càrrec del pressupost del mencionat organisme aprovat per a l'exercici econòmic següent al de la seua signatura.
Secció Segona
Conveni per a l'adaptació dels municipis turístics.
Article 10. Concepte
Podrà subscriure's aquest tipus de conveni entre el municipi i l'Agència Valenciana de Turisme, quan la finalitat perseguida siga finançar conjuntament projectes que tinguen com a objectiu la millora d'espais d'ús turístic o dels serveis que tendeixen a configurar un producte turístic més competitiu i a comunicar la imatge d'una oferta de qualitat capaç de satisfer les exigències de la demanda respecte dels aspectes i equipament urbans i mediambientals que perseguisquen, a més, la viabilitat i sostenibilitat del desenvolupament turístic.
Els projectes podran ser cofinançats amb els ajuntaments o amb el sector privat o, si s'escau, amb ambdós, i hauran de complir la normativa que els siga d'aplicació així com els criteris i estratègies emanades de l'Agència Valenciana de Turisme.
Quan en el finançament del projecte participe el sector privat, aquest haurà de subscriure, junt amb l'ajuntament, el conveni corresponent.
Article 11. Pla Millor
El conjunt d'accions escomeses a través d'aquesta classe de convenis rebrà el nom de Pla Marc per a l'Adaptació dels Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana, Millor.
Aquest Pla Marc inclourà el finançament de dos tipus de projectes en funció del seu pressupost total i de l'abast de les seues actuacions, el primer anomenat Pla Detalls, anirà dirigit a finançar la realització de projectes per a xicotetes actuacions el pressupost de les quals no supere la quantitat de setze milions de pessetes (16.000.000 PTA) i el segon anomenat Pla Imatge anirà dirigit a finançar la realització de grans projectes per a l'adaptació turística dels municipis el pressupost dels quals siga superior a la quantitat assenyalada anteriorment.
Article 12. Cofinançament
L'Agència Valenciana de Turisme finançarà el 50% dels projectes acollits al Pla Detalls i el 33% dels projectes acollits al Pla Imatge, sempre conforme a les disponibilitats pressupostàries existents i sobre la base del compliment dels criteris que estableixen els articles següents.
Article 13. Línies d'actuació que han de complir els projectes a cofinançar
Els projectes que, a través del Pla Marc Millor de l'Agència Valenciana de Turisme, pretenguen obtenir finançament subscrivint aquest tipus de conveni, hauran de ser concordes amb les premisses següents:
a) La conservació dels recursos mediambientals.
b) La recuperació de factors culturals tradicionals.
c) L'adequació del producte turístic a les exigències de la demanda a efectes de fer-lo més competitiu i susceptible de ser comunicat com un producte de qualitat.
d) La viabilitat i l'evolució sostenible del sector turístic.
e) L'adequació a les directrius que establertes pels plans i les estratègies dictades per l'Agència Valenciana de Turisme, que afecten els diferents espais turístics de la Comunitat Valenciana.
Article 14. Procediment
Per a poder subscriure aquest tipus de conveni caldrà seguir el procediment següent:
1r. La sol·licitud de subscripció de convenis per al Pla Marc haurà de formular-se amb anterioritat al dia 31 de març de cada any natural.
2n. A aquesta sol·licitud s'adjuntarà:
a) Una descripció del projecte el cofinançament del qual es sol·licita, especificant clarament la denominació, l'objecte, la localització, el pressupost total i el termini d'execució d'aquest.
b) El compromís del sol·licitant al càrrec del qual aniran la tramitació, obtenció de permisos i llicències, despeses, impostos de tota classe, etc., així com, si escau, la realització dels tràmits de caràcter tècnic i de gestió de projecte resulten necessaris per a la seua execució, conforme a la legislació aplicable.
c) Una memòria explicativa del compliment dels criteris assenyalats en l'article anterior.
3r. Transcorregut el termini i revisades les sol·licituds i la restant documentació presentada, l'Agència Valenciana de Turisme resoldrà, en funció de la dotació pressupostària existent per a aquest exercici econòmic i sobre la base dels criteris que estableix l'article següent, amb quins municipis s'hauran de subscriure els corresponents convenis. En aquests s'especificarà la quantia de l'aportació que corresponga a cadascuna de les parts, sense que, la corresponent a l'Agència Valenciana de Turisme puga sobrepassar en cap cas el límit assenyalat en l'article 12. Adjudicat l'import total de la línia de finançament habilitada a l'efecte en el pressupost de l'agència, no podran subscriure's més convenis d'aquest tipus durant aquest exercici econòmic.
4t. Formalitzat el corresponent conveni, el pagament de les quantitats a abonar als municipis turístics es realitzarà després de la justificació de la despesa realitzada i amb càrrec als crèdits pressupostaris reservats per l'Agència Valenciana de Turisme per a aquest tipus de convenis. Sense perjudici segons el previst en l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana en quant a gestió de pagaments anticipats.
5è. L'instrument de formalització del conveni contindrà les especificacions a què es refereix l'article 3 d'aquest reglament.
6è. Els projectes que obtinguen finançament de l'Agència Valenciana de Turisme mitjançant aquest tipus de convenis, hauran d'exhibir de forma clara els distintius que estableix aquest organisme que indiquen la participació de l'administració en la seua realització.
Article 15. Criteris per a la selecció de projectes
Entre els projectes presentats al Pla Marc, per a la subscripció dels corresponents convenis, tindran caràcter preferent aquells en els quals concórreguen les circumstàncies assenyalades a continuació, que seran valorades per l'Agència Valenciana de Turisme per tal d'establir l'ordre de subscripció d'aquests:
1. Que en el finançament del projecte intervinga, a més de les administracions públiques, el sector privat.
2. Que el projecte siga capaç d'aconseguir la diversificació de l'oferta i la creació de nous productes turístics.
3. Que suposen una innovació tecnològica o una clara elevació dels nivells de qualitat dels serveis i infraestructures del propi municipi turístic.
Així mateix, es valoraran com a criteris de selecció la prioritat en el temps en l'emplenament de la documentació del corresponent expedient administratiu i l'oportunitat dels projectes, en relació directa amb el compliment dels objectius de l'Agència Valenciana de Turisme.
Article 16. Comissió de deguiment
Per a supervisar les fases d'execució dels projectes i la seua adequació als objectius fixats en aquest reglament, en cada conveni es crearà una comissió de seguiment la composició de la qual garantisca la presència de totes les parts signants d'aquest i la presidència de la qual haurà de recaure en un representant de l'Agència Valenciana de Turisme.
Article 17. Durada del conveni
La durada d'aquest tipus de convenis serà la derivada de l'actuació que en ells s'hi preveja, sense que en cap cas puguen excedir d'una anualitat pressupostària per als projectes acollits al Pla Detalls, i de tres anualitats pressupostàries per als projectes acollits al Pla Imatge. En el cas de convenis plurianuals quedarà el segon o ulteriors exercicis condicionats a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en l'Agència Valenciana de Turisme.
Els convenis de caràcter plurianual tindran preferència sobre els de nova sol·licitud en els exercicis econòmics següents.
Tots els convenis contindran clàusules específiques de resolució que prevegen l'incompliment per part del sol·licitant durant l'exercici corresponent de les obligacions contretes, sense perjudici que s'incloguen les clàusules generals de resolució que resulten d'aplicació als convenis que són subscrits per l'Agència Valenciana de Turisme.
Secció Tercera
Conveni per a la competitivitat i la comunicació
Article 18. Concepte
Podrà subscriure's aquest tipus de conveni entre el municipi i l'Agència Valenciana de Turisme, quan la finalitat perseguida pel municipi siga la promoció i la comercialització, tant a nivell nacional com internacional, que requerisca de l'adequat posicionament d'aquest en els seus corresponents mercats per tal de millorar la seua competitivitat, sempre en les condicions que estableix l'article 35 de la Llei 3/1998, de 21 de maig.
Article 19. Quantia de la compensació
L'Agència Valenciana de Turisme podrà finançar fins el 33% del cost de les campanyes i/o accions de promoció i comercialització, conforme a les disponibilitats pressupostàries.
Article 20. Particularitats de les campanyes de promoció i comercialització
Perquè les campanyes i/o accions de promoció i comercialització previstes pels municipis turístics puguen ser objecte del conveni previst en aquesta secció, hauran de:
1r. Realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2n. Haver estat dissenyades pel departament o òrgan encarregat de la gestió turística del municipi o per una empresa especialitzada, per mitjà d'una contractació externa.
3r. Estar precedides dels estudis necessaris que contemplen objectius i prevegen els possibles impactes d'aquestes.
4t. Preveure el nivell pressupostari necessari per aconseguir el llindar d'eficàcia suficient per garantir la rendibilitat de la inversió
En cap cas es podran entendre compreses entre l'objecte d'aquest tipus de conveni les campanyes i/o accions de promoció que puguen realitzar els municipis dels seus actes, festes i esdeveniments de caràcter local, excepte la seua possible presentació a l'estranger.
Article 21. Procediment
Per a poder subscriure aquest tipus de conveni s'haurà de seguir el procediment següent:
1r. La sol·licitud de subscripció de convenis per a la competitivitat i la comunicació es formularà pels respectius ajuntaments amb anterioritat al dia 31 d'octubre de l'any immediat anterior a aquell en què es realitzen les campanyes i/o accions de promoció i comercialització.
2n. A la dita sol·licitud s'adjuntarà:
a) Memòria de les accions programades per a comunicar i comercialitzar el producte turístic del municipi, que hauran de ser d'acord amb l'estratègia de comunicació de l'Agència Valenciana de Turisme, així com la data prevista per a la seua realització.
b) Informe sobre la competitivitat dels mercats en els quals estiga involucrat el municipi, així com del cost total de la campanya amb indicació de la possible participació econòmica i estratègica del sector turístic local o de qualsevol altra institució.
c) Justificació de l'existència de departament tècnic de promoció propi o de la contractació externa d'aquests serveis.
d) Informe explicatiu dels resultats pretesos i de la forma de comunicació de la col·laboració prestada a través d'aquest tipus de conveni per l'Agència Valenciana de Turisme.
3r. L'Agència Valenciana de Turisme redactarà, en cas de ser conforme a les exigències anteriorment establides, el corresponent conveni on s'especificarà, en atenció a les sol·licituds admeses per a aquest tipus de conveni, la quantia de la col·laboració conforme al límit assenyalat en l'article 19, així com, si s'escau, el possible suport tècnic que prestarà l'Ágència Valenciana del Turisme per a la realització d'aquestes campanyes i/o accions.
4t. Formalitzat el corresponent conveni, el pagament de les quantitats a abonar als municipis turístics es realitzarà després de la justificació de la realització de les campanyes i/o accions de promoció i comercialització corresponents i a càrrec del subprograma del pressupost de l'agència reservat per a aquest tipus de convenis.
5è. L'instrument de formalització del conveni contindrà les especificacions a què es refereix l'article 3 del present reglament.
Article 22. Comissió de seguiment
Per a supervisar l'adequació de les campanyes o accions als objectius fixats en l'article 35 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, en cada conveni es crearà una comissió de seguiment la composició de la qual garantisca la presència de totes les parts signants d'aquest i la presidència de la qual haurà de recaure en un representant de l'Agència Valenciana de Turisme.
Article 23. Durada dels convenis
Els convenis per a la competitivitat i la comunicació tindran la durada de les actuacions en aquests previstes, sense que en cap cas la seua vigència puga estendre's més enllà de la corresponent anualitat pressupostària.
Els convenis per a la competitivitat i la comunicació contindran clàusules específiques de resolució que prevegen l'incompliment per part del sol·licitant, durant l'exercici corresponent, de les obligacions contretes, sense perjudici que s'incloguen les clàusules generals de resolució que resulten d'aplicació als convenis que són subscrits per l'Agència Valenciana de Turisme.
II. AUTORITATS I PERSONAL
a) PLANTILLES ORGÀNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

linea