diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [2000/A4459]

(DOGV núm. 3762 de 01.06.2000) Ref. Base de dades 1796/2000

CORRECCIÓ d'errades del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [2000/A4459]
S'han advertit errades en l'esmentat Decret 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 3.761, de 31 de març de 2000 i s'hi efectuen les esmenes següents:
– Al final de la disposició transitòria primera, cal afegir el paràgraf següent:
«A aquest efecte, el percentatge a què es refereix el paràgraf segon de l'article 7 d'aquest reglament serà fixat per una resolució del president executiu de l'Agència Valenciana de Turisme».
– En la disposició transitòria segona, on diu:
«30 de maig de l'esmentat any»,
Ha de dir:

linea