diari

Decret 161/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el procediment per a la liquidació de les cambres agràries extingides i l'atribució del seu patrimoni.

(DOGV núm. 2332 de 26.08.1994) Ref. Base de dades 1835/1994

DECRET 161/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el procediment per a la liquidació de les cambres agràries extingides i l'atribució del seu patrimoni. [94/5944]
La disposició addicional sisena de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, estableix amb caràcter general l'atribució als ajuntaments corresponents dels béns i drets de les extingides cambres agràries locals, tret dels que vagen a utilitzar-se com a locals o oficines propis de la Generalitat Valenciana i sempre destinats a fins o serveis d'interés general agrari.
Igualment, es disposa en el dit precepte legal que reglamentàriament s'establirà el procediment per a la liquidació econòmica d'aquelles, que finalitzarà amb l'atribució dels corresponents béns i drets als respectius ajuntaments o, com s'ha indicat, a la Generalitat Valenciana.
Per raó del que s'ha exposat i a proposta conjunta dels consellers d'Administració Pública, d'Agricultura, Pesca i Alimentació i d'Economia i Hisenda, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 29 de juliol de 1994,
DECRETE:
Article primer
1. Els béns i drets que resulten després de la liquidació econòmica de les cambres agràries locals extingides s'atribuiran, amb caràcter general, als ajuntaments del respectiu àmbit territorial i, excepcionalment, a la Generalitat Valenciana per a ser destinats, respectivament, com a béns de servei públic, a fins i serveis d'interés general agrari, o a locals o oficines de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. L'atribució d'aquest patrimoni, la farà el Govern Valencià, amb l'informe previ de la comissió de seguiment, i a través del procediment que s'estableix en aquest decret.
Article segon
1. Es crea la comissió de seguiment a què es refereix l'apartat c) del primer paràgraf de la disposició addicional sisena de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994.
2. L'organització i el funcionament d'aquesta comissió s'ajustarà al que s'estableix en els articles 22 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La comissió de seguiment es compon dels membres següents:
a) El director general de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries, com a president.
b) Un representant de les conselleries d'Administració Pública, i d'Economia i Hisenda.
c) Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designat per l'òrgan de govern d'aquesta que tinga capacitat per a fer-ho, conformement als seus estatuts.
d) Un representant de cada una de les organitzacions professionals agràries a què fa referència l'article 11 de la Llei 23/1986, de 24 de desembre, designat per l'òrgan de govern que tinga capacitat per a fer-ho, conformement als seus estatuts.
e) Un representant de la Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries, designat pel seu director general, que actuarà com a secretari.
Article tercer
1. La liquidació començarà a través de la determinació exacta de qualssevol béns patrimonials, estat de tresoreria, drets pendents de cobrament i obligacions reconegudes en el moment d'efectuar-la.
2. A l'efecte del que s'estableix en el paràgraf anterior, es donaran de baixa les obligacions que no apareguen documentades o que hagen prescrit, i també els drets que es consideren de difícil o impossible recaptació o que també hagen prescrit.
Article quart
1. A continuació, la Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries elaborarà la corresponent proposta de liquidació i d'atribució del patrimoni de cada cambra agrària extingida en favor de l'ajuntament respectiu o, excepcionalment, de la Generalitat Valenciana, que passarà a informe de la comissió de seguiment.
2. L'existència de drets pendents de cobrament no paralitzarà el procediment de liquidació, sempre que la proposta continga la transferència dels corresponents recursos a l'ajuntament respectiu o la compensació d'aquests amb les obligacions pendents de pagament que puguen existir, i sense perjudici del posterior cobrament d'acord amb el Reglament General de Recaptació i la normativa que el desplega.
3. La Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries satisfarà, si s'escau, totalment, les obligacions pendents de pagament, a càrrec dels romanents de tresoreria que hi haja en la cambra agrària local respectiva.
Article cinqué
1. Una vegada practicades les operacions anteriors, es comunicarà a l'ajuntament respectiu la proposta de liquidació i d'adscripció dels béns de la cambra agrària extingida, amb la descripció expressa i la valoració dels béns immobles, els mobles, els valors i el numerari resultant, tret que no hi haja per continuar pendents obligacions de pagament. En aquest cas, també constarà la llista actualitzada de creditors amb la quantia dels crèdits o la menció que no hi ha creditors coneguts.
2. En aquesta comunicació també s'indicarà a l'ajuntament que disposa del termini de tres mesos perquè el ple puga pronunciar-se sobre l'acceptació de tots o de part dels dits béns o drets per a destinar-los, com a béns de servei públic, a fins o serveis d'interés general agrari.
Article sisé
1. Una vegada transcorregut el termini de tres mesos, si el ple de la corporació no haguera pres cap acord o rebutjara expressament la proposta de liquidació i d'atribució patrimonial, s'elevarà al Govern Valencià la corresponent proposta de subrogació de la Generalitat Valenciana en tots els béns, els drets i les obligacions de la cambra agrària respectiva. Aquesta subrogació també es produirà, directament, si en la proposta de liquidació solament hi ha obligacions pendents de pagament.
Amb aquesta finalitat, se suposa que la corporació no desitja rebre els béns i drets que li pogueren correspondre, si en l'acord del ple no s'assenyala expressament que es destinaran a satisfer fins o serveis d'interés general agrari.
2. Al contrari, si el ple de la corporació mostra la voluntad favorable de rebre en propietat els béns i drets que consten en la proposta per a destinar-los a fins o serveis d'interés general agrari i, igualment, assumeix el pagament de les obligacions que hi figuren, sense que en cap cas puga resultar amb saldo negatiu per a l'ajuntament, es tindrà per practicada la liquidació i s'elevarà immediatament la proposta de liquidació i d'adscripció al Govern Valencià en el moment en què conste en l'expedient l'efectiu pagament o la subrogació legal en aquestes obligacions amb el límit esmentat, amb la subrogació de la Generalitat Valenciana en la resta d'obligacions que pogueren quedar pendents.
3. Si el ple de la corporació solament mostra la voluntat favorable de rebre en propietat els béns i drets que pogueren correspondre-li segons la proposta de liquidació i adscripció, continuarà el procediment de liquidació amb la incorporació a l'expedient d'un informe sobre l'existència i la suficiència de recursos pressupostaris per a satisfer les obligacions pendents de pagament o, si s'escau, la necessitat de procedir a la venda de tots o alguns dels béns de la cambra agrària extingida. En aquest últim cas, es remetrà l'expedient a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article seté
1. La venda d'aquests béns es produirà a través del procediment que es regula en els articles 31 i següents de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana i es comunicarà a l'ajuntament respectiu la declaració d'alienabilitat i el seu valor de taxació.
2. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, podrà acordar la venda directa a l'ajuntament respectiu, si aquest oferira el valor de taxació en el termini de tres mesos des que se li va notificar.
3. En aquests supòsits, els recursos obtinguts queden destinats al pagament dels deutes pendents, i les resultes, en cas d'haver-n'hi, a fins o serveis d'interés general agrari del municipi corresponent.
Article vuité
Una vegada obtinguts els recursos econòmics suficients i satisfetes les obligacions pendents de pagament, s'elevarà al Govern Valencià la corresponent proposta d'aprovació de la liquidació i d'atribució dels béns i drets resultants, després de l'informe de la comissió de seguiment.
Article nové
1. L'atribució dels béns seents implicarà també la dels béns mobles que es troben en l'interior.
2. En els acords que prenga el Govern Valencià per a realitzar les atribucions patrimonials corresponents figurarà expressament la condició de destinar-los, com a béns de servei públic, a fins o serveis d'interés general agrari.
Article deu
1. Els ajuntaments i la Generalitat Valenciana podran cedir l'ús dels immobles procedents de les extingides cambres agràries a les organitzacions professionals, preferentment, o a d'altres entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, que estiguen relacionades directament amb l'agricultura.
2. Els acords de cessió expressaran la finalitat concreta d'interés general agrari a la qual es destinarà i el termini de duració, que no podrà excedir de 10 anys, encara que puga ser prorrogable, i s'ajustaran en la resta a la legislació de patrimoni de la Generalitat Valenciana o de règim local.
Article onze
1. La Generalitat Valenciana o els ajuntaments no podran desafectar vàlidament aquests immobles al servei públic d'interés general agrari a què estiguen destinats, si en l'expedient no consta, en el cas de corporacions locals, l'autorització de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. Una vegada sol·licitada aquesta autorització, s'acreditarà la destinació que es projecta per a l'immoble, la forma de compensació que l'ajuntament propose per a adquirir altres béns o realitzar inversions que es destinen o siguen per a un servei o finalitat d'interés general agrari, sempre per un import, almenys, equivalent al valor del bé que es vol desafectar. Després que la comissió de seguiment emeta l'informe corresponent, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació dictarà una resolució en el termini màxim de dos mesos des que es va sol·licitar l'autorització. S'entendrà desestimada la sol·licitud, si no es dictara una resolució expressa dins el termini.
3. Si l'immoble fora propietat de la Generalitat Valenciana, en l'expedient de desafectació i en la resolució que es dicte constarà la compensació efectuada o la inversió prevista que, en qualsevol cas, també serà equivalent al valor del bé desafectat.
Article dotze
1. En els casos en què el patrimoni atribuït a un ajuntament com a destinat a una finalitat d'interés general agrari, o l'import obtingut per aquest després de la desafectació expressa o tàcita d'aquell, no s'haguera destinat a la finalitat esmentada, el Govern Valencià acordarà la resolució de l'atribució efectuada i la integració en el patrimoni de la Generalitat Valenciana o, si això no és possible, el reintegrament del seu valor per l'import obtingut per la corporació local o, si de cas hi manca, pel valor de taxació del bé de què es tracte. En aquest cas, l'immoble o el valor obtingut també quedaran destinats a una finalitat o servei d'interés general agrari del municipi corresponent. El dit reintegrament tindrà caràcter d'ingrés de dret públic i podrà realitzar-se mitjançant compensació.
2. Amb aquesta finalitat, una vegada iniciat, d'ofici o mitjançant una denúncia, l'expedient corresponent, es duran a terme les diligències necessàries per a aclarir els fets ocorreguts, s'incorporarà l'informe oportú de la comissió de seguiment i, després del tràmit d'audiència i haver vist l'expedient, s'elevarà al Govern Valencià la proposta d'acord corresponent.
DISPOSICIó ADDICIONAL
La Generalitat Valenciana i els ajuntaments que resulten propietaris d'antigues seus de cambres agràries locals promouran la inclusió dels fons documentals que hi pogueren haver en el cens corresponent, si reuneixen els requisits que es preveuen en els articles 48 i següents de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Fins que es procedisca a la liquidació econòmica de les extingides cambres agràries locals, els béns patrimonials, mobles i immobles, la documentació i els recursos econòmics d'aquestes queden sota la tutela de la Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries, que podrà exercir-la a través del personal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que designe amb aquesta finalitat.
Tots els actes de tutela que no siguen de mera administració hauran de ser prèviament autoritzats, en tot cas, per la Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries.
Les despeses de funcionament que es produïsquen durant aquest període aniran a càrrec de les entitats que efectivament facen ús del bé, en la proporció que corresponga.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza els consellers d'Administració Pública, d'Agricultura, Pesca i Alimentació i d'Economia i Hisenda perquè, en l'àmbit de les respectives competències, dicten les disposicions que calguen per a l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 29 de juliol de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSEP MARIA COLL COMIN
El conseller d'Economia i Hisenda
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ

linea