diari

DECRET 38/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la relació amb els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana. [2003/4602]

(DOGV núm. 4483 de 17.04.2003) Ref. Base de dades 1840/2003

DECRET 38/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la relació amb els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana. [2003/4602]
Constituïx un fet històric reconegut l'emigració que durant diversos períodes del segle XIX i fins a mitjans del segle XX es va produir a la Comunitat Valenciana cap a unes altres comunitats autònomes i alguns països d'Europa i Amèrica llatina, fonamentalment. Este fenomen va produir l'enfortiment dels lligams entre els valencians a l'exterior i els col·lectius de diverses nacions i cultures; i en estes circumstàncies, es va desenvolupar un fort esperit associatiu, i s'han constituït d'agrupacions de valencians a diversos països i comunitats autònomes.
Hui en dia, es mantenen encara molts dels centres que es van crear llavors i se'n formen fins i tot alguns de nous, entre els emigrants de primera generació i els seus descendents; estos darrers mantenen activament la voluntat de no perdre la seua vinculació amb la terra de procedència.
La Generalitat els ha prestat la seua col·laboració en els darrers anys a través d'una política de col·laboració institucional i econòmica. Esta col·laboració, sent-ne important, és insuficient en comparació amb la valuosa labor desenvolupada pels valencians que viuen a l'exterior.
Per altra banda, i d'acord amb l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té competència exclusiva, entre d'altres, sobre cultura, assistència social i institucions públiques de protecció i ajuda d'emigrants i els altres grups o sectors socials requerits d'especial protecció.
D'acord amb el marc jurídic existent, el present decret pretén reconéixer la realitat actual de les agrupacions de valencians a l'exterior, incorporant a l'ordenament valencià propi uns fets ja constatats i necessitats d'un públic reconeixement i protecció, a més a més de mantindre els vincles dels emigrants amb la Comunitat Valenciana.
Amb això, es reconeix institucionalment l'existència dels centres valencians a l'exterior i es regulen les seus relacions entre sí, així com amb la Comunitat Valenciana i les seues institucions.
L'ordenament legal que es configura a partir del present decret ha de permetre, en un context mundial de globalització i internacionalització de les societats modernes, que els centres valencians a l'exterior puguen convertir-se en agents dinamitzadors de les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb les comunitats autònomes i països on estan establits i amb la Comunitat Valenciana, d'on són originaris.
I en virtut d'això, a proposta del vicepresident del Govern Valencià, en l'exercici de la facultat delegada en l'article 1 del Decret 9/2002, de 5 de setembre, del president de la Generalitat (DOGV núm. 4.333, d'11 de setembre) i la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 15 d'abril de 2003,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte regular el suport, la coordinació i la intensificació de les relacions de la Generalitat amb els centres valencians establits fora del territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, per a canalitzar les seues aportacions a la dinàmica de la societat valenciana.
Article 2. Centres valencians a l'exterior
1. Són centres valencians a l'exterior, a fi i efecte del present decret, les entitats associatives, fundacionals i altres persones jurídiques sense ànim de lucre, legalment constituïdes al territori en què es troben assentades, amb la denominació que lliurement s'hagen atorgat, que tinguen com a objectiu preferent, recollit en els seus estatuts, el manteniment de vincles culturals i socials amb el poble valencià, la seua història, la seua llengua i la seua cultura i siguen reconeguts com a tals per la Generalitat, de conformitat amb l'establit en este decret.
2. Els centres valencians a l'exterior seran la via i el marc preferent de la relació entre els membres de les col·lectivitats valencianes i l'administració Pública de la Generalitat.
Article 3. Finançament
El Consell de la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb la seua disponibilitat pressupostària, habilitarà anualment una partida específica en el projecte de llei dels pressuposts de la Generalitat, amb la dotació necessària per a poder complir els objectius del present decret.
CAPÍTOL II
Reconeixement dels centres valencians a l'exterior,
federacions i confederacions de centres
Article 4. Procediment per al reconeixement dels centres valencians a l'exterior
1. Per al seu reconeixement oficial, els centres valencians assentats fora del territori de la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar els següents requisits:
a) Estar legalment i vàlidament constituïts com a entitats amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb l'ordenament jurídic del territori on estiguen ubicats.
b) Tindre entre els seus objectius estatutaris bàsics el manteniment de lligams culturals, socials i econòmics amb el poble valencià, la seua història, la seua llengua i la seua cultura.
c) Organitzar-se pel que fa a la seua estructura interna, organització i funcionament, d'acord amb criteris democràtics.
2. Per a ser reconeguts oficialment, els centres valencians a l'exterior hauran d'adreçar a la Direcció General de Relacions Externes de la Presidència de la Generalitat la corresponent sol·licitud, segons el model normalitzat que figura en l'annex. Juntament amb la sol·licitud, hauran de presentar la documentació següent:
a) Original dels estatuts del centre valencià o còpia que acredite que concorda amb l'original, d'acord amb qualsevol mitjà admissible segons dret.
b) Certificat de l'acord de l'òrgan competent per a representar l'entitat, de sol·licitar el reconeixement com a centre valencià de l'exterior.
c) Certificat expedit per òrgan competent, que acredite la legalització de l'entitat al territori en què estiga establida. Cas que no estiga previst el tràmit de legalització, este requisit es pot complir aportant la documentació que ho acredite.
d) Memòria indicativa de les activitats portades a cap pel centre i de les que es projecten per al futur, així com els mitjans materials i personals que disposa per al compliment de les seues finalitats.
3. La Direcció General de Relacions Externes podrà demanar del sol·licitant l'aportació addicional d'uns altres documents o dades complementaris que estime necessaris per a resoldre sobre la inscripció sol·licitada, entre ells el certificat de l'ambaixada o secció consular espanyola, que valide que el document a què fa referència l'apartat 2.c) d'este article és suficient segons la legislació del país en què està ubicada l'entitat sol·licitant.
4. Les sol·licituds de reconeixement es podran presentar a la Direcció General de Relacions Externes o en qualsevol registre de l'administració Pública de la Generalitat, així com en els altres llocs establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. El reconeixement del centre valencià a l'exterior es produirà, si es procedent, mitjançant una resolució del secretari general de la Presidència de la Generalitat, a proposta de la Direcció General de Relacions Externes, en el termini màxim de tres mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de l'òrgan competent per a la tramitació, i es notificarà a l'entitat interessada. Si en este termini no s'ha notificat al centre l'aprovació de reconeixement, s'entendrà estimada la sol·licitud. Cas que l'entitat sol·licitant no complisca les condicions per a ser reconeguda, la Direcció General de Relacions Externes obrirà el corresponent tràmit d'audiència perquè l'entitat sol·licitant presente les al·legacions que considere convenients.
6. El reconeixement del centre donarà lloc a la inscripció de l'entitat al registre a què fa referència l'article 8 d'este decret.
7. El secretari general de la Presidència de la Generalitat, a proposta de la Direcció General de Relacions Externes, podrà deixar sense efecte el reconeixement d'un centre valencià sempre que es produïsca alguna de las circumstàncies següents:
a) Incompliment, per part del centre valencià, de les disposicions d'este decret, en especial, dels requisits acreditats per al seu reconeixement. En este cas, la Direcció General de Relacions Externes, abans d'elevar la proposta de revocació al secretari general de la Presidència de la Generalitat, haurà de donar audiència al centre afectat perquè este presente les al·legacions corresponents, en el terme de 15 dies comptadors des de la recepció del requeriment.
b) Per extinció de la personalitat jurídica del centre, desaparició real d'este o cessament de les seues activitats. En este cas, el centre ha de comunicar esta circumstància a la Direcció General de Relacions Externes. Si la Direcció General de Relacions Externes tinguera coneixement d'alguna d'estes circumstàncies, sense haver rebut la comunicació per part del centre, podrà iniciar el procediment d'ofici, donant audiència a la persona interessada segons el que s'indica al punt anterior.
Article 5. Reconeixement de federacions i confederacions de centres valencians a l'exterior
1. Els centres valencians a l'exterior que hagen sigut prèviament reconeguts d'acord amb el procediment de l'article 4 d'este decret podran crear federacions, amb la finalitat de defendre i coordinar els seus interessos, facilitant així el compliment de les finalitats i dels objectius que els són comuns.
2. Les finalitats pròpies de les federacions de centres valencians a l'exterior seran els següents:
a) La defensa dels interessos dels centres que les integren.
b) La coordinació de les seues activitats, ja siguen culturals o de qualsevol altre tipus.
c) Assessorar els centres integrants per al millor compliment de les seues finalitats.
d) L'organització d'activitats de promoció i difusió de la cultura valenciana en col·laboració amb les entitats que les constituïxen.
e) Col·laboració amb la Generalitat en la realització d'estudis i estadístiques.
f) Qualsevol altra d'interés i anàloga naturalesa.
3. El procediment per al reconeixement de les federacions de centres valencians a l'exterior serà el mateix que regula l'article 4 d'este decret, si bé pel que fa a l'article 4.2.b), cada una de les entitats que es federen hauran d'aportar el corresponent certificat de l'acord adoptat per l'assemblea respectiva de federar-se. Pel que fa a la sol·licitud, esta la podrà subscriure el president elegit per l'assemblea constitutiva de la federació o els representants de totes les entitats que la formen.
4. Les confederacions que poden constituir-se entre federacions oficialment constituïdes poden ser objecte també de reconeixement, amb els mateixos requisits, procediment i finalitats indicats en els articles anteriors.
CAPÍTOL III
Del Registre de Centres Valencians a l'Exterior
Article 6. Creació i adscripció del Registre de Centres Valencians a l'Exterior
Es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior, adscrit a la Direcció General de Relacions Externes de la Generalitat Valenciana, en el qual s'inscriuran els centres valencians, així com les federacions i confederacions de centres, que siguen reconeguts com a tals d'acord amb el que es disposa en els articles precedents d'este decret.
Article 7. Caràcter i funcions del registre
El Registre de Centres Valencians a l'Exterior serà públic i gratuït. Assumirà les funcions de qualificació, inscripció i certificació dels actes, que així ho requerisquen, dels centres, federacions i confederacions de centres reconeguts per la Generalitat.
Article 8. La inscripció al registre
1. Correspon a la Direcció General de Relacions Externes la inscripció d'ofici al registre, dels centres valencians, federacions i confederacions reconeguts per la Generalitat.
2. Al Registre de Centres Valencians a l'Exterior es faran constar els estatuts del centre, federació o confederació, els seus òrgans de govern i el domicili social. Estes entitats han de comunicar a la Direcció General de Relacions Externes les modificacions dels seus estatuts, òrgans de govern i domicili social, amb la finalitat de poder-les inscriure. Les entitats poden sol·licitar per escrit en qualsevol moment la inclusió d'altres dades al registre.
Article 9. Cancel·lació de les inscripcions
La cancel·lació de la inscripció d'un centre, federació o confederació de centres, la podrà promoure d'ofici, per la Direcció General de Relacions Externes, o a instància de part, amb motiu de la seua dissolució, fusió o escissió, o per incompliment dels preceptes d'este decret, segons el procediment regulat en l'article 4.7.
Article 10. Accés al registre
La Direcció General de Relacions Externes podrà expedir certificats d'inscripció i còpies dels estatuts sempre que se li sol·liciten per escrit, i podrà editar un llistat per qualsevol mitjà en què consten tots els centres, federacions i confederacions de centres inscrits, amb el nom del centre, la seua direcció i el nom del seu president o representant, d'acord amb el que establix la legislació vigent sobre la matèria.
CAPÍTOL IV
De les prestacions a favor
dels centres valencians a l'exterior
Article 11. Prestacions de caràcter general
1. La Generalitat, en el marc de les seues competències, facilitarà als centres valencians a l'exterior, i a les federacions i confederacions oficialment reconegudes segons el que establix este decret, les següents prestacions:
a) L'accés a la informació de les disposicions i resolucions que adopten el Consell de la Generalitat i les Corts Valencianes en les matèries específiques reconegudes d'interés per als centres valencians de tot el món, d'acord amb els seus respectius estatuts.
b) El dret a sol·licitar de la Generalitat l'ajuda econòmica i assistència tècnica per a l'organització d'activitats de promoció de la cultura valenciana, depenent de les disponibilitats pressupostàries.
c) La igualtat de condicions amb les entitats assentades en territori valencià per a beneficiar-se de les accions de caràcter social, esportiu i cultural promogudes pel Consell de la Generalitat, especialment els destinats a la joventut.
d) Contribuir a la dotació d'un fons editorial, audiovisual i informàtic tendent a facilitar el coneixement sobre la cultura, la llengua, la història, l'art, les tradicions i la realitat social valenciana, per a l'exhibició i la distribució, tant a la Comunitat Valenciana, com en l'àmbit territorial del centre que obtinga el reconeixement. La Generalitat garantirà un tractament idèntic que l'atorgat a les associacions o entitats radicades en el territori de la Comunitat Valenciana quant a l'accés al patrimoni cultural i la participació dels centres valencians a l'exterior en la difusió de les activitats culturals i espectacles destinats a preservar i fomentar la cultura, la llengua i les tradicions de la Comunitat Valenciana.
e) La possibilitat de ser escoltats pel Consell de la Generalitat, a través del Consell de Centres Valencians a l'Exterior, i el dret a participar en la Trobada de Centres Valencians a l'Exterior de la Comunitat Valenciana.
f) El dret a la presència de representants dels centres valencians en els consells, instituts i organismes de la Generalitat relacionats amb la seua activitat.
g) La participació en programes, missions, delegacions, congressos i qualsevol tipus d'iniciatives organitzades per la Generalitat en l'àmbit territorial on els centres estiguen establits. Sempre que s'adeqüe a la naturalesa de l'activitat, la Generalitat fomentarà la presència d'estes entitats.
h) La informació i l'assessorament en matèria social, econòmica i laboral de la Comunitat Valenciana, especialment quant a l'atenció social i assistència sanitària, que si és procedent puguen establir-se pels òrgans competents de la Generalitat.
i) La col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana, en els mitjans de comunicació social i emissions de televisió dirigits als valencians que residisquen dins i fora de la Comunitat Valenciana.
2. La Generalitat, en el marc de les seues competències, garantirà als centres, federacions i confederacions de centres valencians a l'exterior oficialment reconeguts en el present decret, el compliment de les prestacions citades en el punt anterior.
Article 12. Altres mesures de suport
La Generalitat recolzarà als centres valencians a l'exterior i les seues federacions i confederacions, especialment en orde a contribuir a:
a) Realitzar els projectes concrets necessaris per al desenvolupament de les activitats dels centres i les seues federacions i confederacions.
b) Promoure les activitats i programes de difusió de la cultura valenciana que porten a terme els dits centres.
c) Potenciar la realització de cursos, conferències i programes formatius i de difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on existisquen col·lectivitats valencianes.
d) Fomentar la creació de publicacions especialment dirigides als valencians residents fora de la Comunitat Valenciana.
e) Recolzar la creació, modernització i actualització de les seus, les instal·lacions i l'equipament dels centres valencians.
f) Inventariar, catalogar, restaurar i difondre el patrimoni artístic, bibliogràfic, fotogràfic, i documental dels centres valencians.
g) Organitzar o participar en campanyes i iniciatives de solidaritat amb els centres valencians radicats en els territoris menys afavorits econòmicament, amb l'objecte de cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres.
Article 13. Ajudes econòmiques
1. Els centres valencians a l'exterior reconeguts segons el que establix este reglament podran rebre les ajudes que la Generalitat establisca en el marc de les seues competències.
2. La Generalitat, de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries, prestarà el seu suport essencialment per a contribuir a:
a) La cobertura de les despeses de funcionament dels centres valencians a l'exterior.
b) La potenciació de les activitats o els programes culturals relacionats amb la Comunitat Valenciana que desenvolupen els dits centres, federacions o confederacions.
c) Els programes d'assistència social per a valencians en situació de necessitat.
d) El manteniment i millora de les infraestructures i equipaments d'estes entitats.
CAPÍTOL V
Del Consell de Centres Valencians a l'Exterior
Article 14. Creació del Consell
1. Es crea el Consell de Centres Valencians a l'Exterior com a òrgan col·legiat de representació dels centres valencians a l'exterior. Tindrà caràcter deliberant i exercirà funcions consultives i d'assessorament a l'administració de la Generalitat sobre les qüestions regulades en este decret.
2. El Consell de Centres Valencians a l'Exterior es regirà pels disposat en la normativa vigent sobre òrgans col·legiats de l'administració, i s'organitzarà i exercirà les seues funcions en la forma prevista en este decret.
3. El Consell de Centres Valencians a l'Exterior estarà adscrit a la Presidència de la Generalitat.
Article 15. Funcions
1. El Consell de Centres Valencians a l'Exterior té les següents funcions:
a) Assessorar al Consell de la Generalitat sobre les línies generals, objectius i iniciatives específiques que desenvolupe el Consell de la Generalitat en les seues relacions amb els centres valencians a l'exterior.
b) Impulsar les activitats i la presència dels centres valencians a l'exterior.
c) Fomentar les relacions entre els centres valencians a l'exterior, i la seua relació amb la Comunitat Valenciana i les seues institucions.
d) Col·laborar en el disseny d'actuacions que integren als jóvens descendents de valencians als centres.
e) Qualsevol altra que se siga atribuïda per l'ordenament jurídic.
2. En l'àmbit de les seues funcions, el Consell ha:
a) Emetre els informes que li sol·licite el Consell de la Generalitat sobre les iniciatives i les activitats relacionades amb els centres valencians a l'exterior.
b) Elaborar anualment una memòria-informe sobre la situació i l'evolució de les relacions entre els centres valencians de tot el món i la Comunitat Valenciana.
c) Proposar al Consell de la Generalitat activitats i iniciatives de col·laboració per al foment de les relacions entre els centres valencians de tot el món i la Comunitat Valenciana i les seues institucions.
Article 16. Composició
1. Són membres del Consell de Centres Valencians a l'Exterior:
a) El president de la Generalitat, que el presidix, i que pot delegar la seua funció en el vicepresident del Govern Valencià, en el subsecretari de Relacions Institucionals de la Presidència de la Generalitat o en el vicepresident del Consell de Centres Valencians a l'Exterior.
b) El director general de Relacions Externes de la Generalitat, que és el seu vicepresident.
c) Un representant, amb rang no inferior a director general, anomenat pel titular de cada u dels departaments que ostenten les competències en matèria de:
– Promoció cultural
– Turisme
– Joventut
– Ensenyaments universitaris
– Política lingüística
– Agricultura
– Comerç
– Esport
d) Nou representants dels centres valencians inscrits a l'empara d'este decret, segons la següent distribució:
– Tres representants dels centres existents a Amèrica del Sud.
– Tres representants dels centres existents a Espanya.
– Dos representants dels centres existents en la resta d'Europa.
– Un representant dels centres existents a Amèrica Central, Amèrica del Nord i la resta del món.
e) Actuarà com a secretari un funcionari de la Direcció General de Relacions Externes, nomenat a l'efecte pel vicepresident del Consell, amb veu però sense vot.
2. La designació dels vocals representants dels centres valencians s'efectuarà d'acord amb el següent procediment:
a) Els centres reconeguts oficialment per la Generalitat, agrupats d'acord amb les circumscripcions indicades en el punt anterior, acordaran per majoria designar les persones que actuaran com a vocals del Consell en representació dels centres de la seua circumscripció. A este efecte, els centres hauran de remetre a la Direcció General de Relacions Externes una còpia de l'acord conjunt de designació dels vocals.
b) En cas de no existir acord entre els centres d'una circumscripció per a designar als seues vocals representatius al Consell, la Direcció General de Relacions Externes, amb la consulta prèvia amb cada un dels centres afectats, designarà d'entre els candidats proposats per aquells, els vocals del Consell que corresponguen.
3. El mandat dels vocals representants dels centres en el Consell serà de quatre anys, renovables per períodes d'igual durada, a comptar des de la data de la designació.
4. El Consell de Centres Valencians a l'Exterior actuarà a través del seu president, del ple i de la comissió permanent que es constituïsca al si del Consell.
Article 17. El president del Consell
Són funcions del president del Consell de Centres Valencians en l'Exterior:
a) Representar al Consell.
b) Planificar, organitzar i coordinar l'activitat del Consell i executar els seus acords.
c) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
Article 18. El Ple del Consell
1. Serà competència del Ple del Consell de Centres Valencians a l'Exterior:
a) Deliberar sobre tots els assumptes continguts en l'orde del dia, i, en particular, sobre els informes, estudis i propostes que siguen sotmesos al seu examen i consideració.
b) Elegir i anomenar als vocals representants dels centres valencians en la Comissió Permanent del Consell, d'entre els vocals del Ple del Consell indicats en l'article 16.1.d) d'este decret.
c) Establir els criteris generals a qui haurà d'atindre's l'actuació de la Comissió Permanent del Consell durant el període del seu mandat.
d) Qualsevol altra funció que no estiga atribuïda expressament a altres òrgans.
2. El Ple es reunirà en sessions ordinàries cada dos anys i en sessions extraordinàries quan el president el considere necessari o quan el sol·liciten, almenys, la meitat dels seus components.
3. Les convocatòries les efectuarà el president amb un mes d'antelació com a mínim, i fixarà necessàriament l'orde del dia, l'hora i el lloc de realització.
4. Podran incorporar-se a les sessions del Ple del Consell, amb veu però sense vot, aquelles persones o institucions que el president del Consell jutge oportú que assistisquen per la seua rellevància en l'àmbit social o cultural de la Comunitat Valenciana, o per la seua vin-culació amb els centres valencians en l'exterior.
5. Correspon als membres del Consell:
a) Participar en els debats de les sessions.
b) Exercir el seu dret de vot, podent fer constar en acta l'abstenció i el vot reservat, així com els motius que el justifiquen.
c) Dret a rebre tota la documentació, així com la informació necessària per a complir degudament les funcions assignades al Consell.
d) Proposar, si és procedent, a través de la comissió permanent, la inclusió en l'orde del dia de les propostes que estimen convenients.
e) Totes les altres funcions que siguen intrínseques a la seua condició de consellers.
Article 19. La comissió permanent
1. La comissió permanent estarà composta per:
1.1 El vicepresident del Consell, que actuarà com a president de la Comissió, i a qui li correspondrà la seua convocatòria i la fixació de l'orde del dia, així com l'aprovació de les actes.
1.2 Tres vocals representants dels membres del Consell pertanyents als centres valencians a l'exterior, elegits pel Ple del Consell, en la seua sessió ordinària, d'acord amb la següent distribució:
a) Un vocal pertanyent als centres valencians existents a Espanya.
b) Un vocal pertanyent als centres valencians existents en la resta d'Europa.
c) Un vocal pertanyent als centres valencians existents a Amèrica i resta del món.
2. Actuarà com a secretari de la comissió, amb veu però sense vot, un funcionari de la Direcció General de Relacions Externes, nomenat a l'efecte pel president de la comissió.
3. La comissió permanent es reunirà, con mínim, una vegada a l'any, i, en tot cas, quan el sol·licite el seu president o, almenys, la meitat dels seus components.
4. És competència de la comissió permanent:
a) Preparar les sessions del Ple, tant ordinàries com extraordinàries, fixant les ponències que s'hagen d'estudiar i discutir en este.
b) Sotmetre a aprovació del president aquells assumptes que els membres de la comissió consideren que han de ser inclosos en l'orde del dia, tant del Ple com de la comissió permanent.
c) Elaborar la memòria anual que establix l'article 15.2.b) d'este decret, tenint en compte l'avantprojecte presentat per la Direcció General de Relacions Externes.
d) Executar les competències que delegue en ella el Ple del Consell.
CAPÍTOL VI
De la trobada de centres valencians
a l'exterior de la Comunitat Valenciana
Article 20. Trobada de Centres Valencians
A fi de promoure les relacions i la col·laboració entre els centres valencians a l'exterior i entre estos i la Generalitat, així com contribuir al compliment de la resta dels objectius del present decret, es realitzarà cada quatre anys la Trobada de Centres Valencians a l'Exterior de la Comunitat Valenciana, organitzat per la Generalitat, que impulsarà les accions necessàries per a l'assistència a este d'un nombre significatiu de persones pertanyents a cada centre inscrit oficialment al registre que crea este decret.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Adaptació dels estatuts dels centres valencians a l'exterior
En el termini d'un any, a comptar des de l'entrada en vigor del present decret, els centres valencians a l'exterior hauran d'adaptar els seus estatuts a les prescripcions d'este. Durant este període seguirà sent vàlid a tots els efectes el cens provisional de centres valencians a l'exterior.
Segona. Exempció del requisit de reconeixement durant l'any següent a l'entrada en vigor del decret
Com a conseqüència d'això, i amb l'objecte de no demorar l'accés als drets i prestacions replegats en el present decret, durant l'any següent a l'entrada en vigor d'este no serà exigit, als dits efectes, el requisit del reconeixement previ contemplat en l'article 4 d'este. Transcorregut este termini, l'àmbit d'aplicació del decret es referirà exclusivament als centres valencians degudament inscrits en el Registre de Centres Valencians a l'Exterior, al qual fa referència l'article 6.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor al sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 d'abril de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El vicepresident del Govern Valencià,

linea