diari

DECRET 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creen els Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2559 de 26.07.1995) Ref. Base de dades 1928/1995

DECRET 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creen els Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat Valenciana.
El sistema d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'administració apareix regulat per a l'administració general de l'estat per la Llei 12/1995, d'11 de maig, norma en la qual s'estableixen els supòsits d'incompatibilitat tant dels membres del Govern com dels alts càrrecs de l'administració, les obligacions que comporta la seua condició i el mode de fer efectiva i plasmar materialment i documentalment el compliment d'aquesta obligació. S'estableixen, doncs, els principis generals i el mecanisme del seu compliment, cosa que es porta a efecte a través dels Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs.
La Generalitat Valenciana no ha legislat encara sobre aquesta matèria, per la qual cosa cal articular un instrument que permeta regular les peculiaritats pròpies de la nostra administració. Fins que les Corts Valencianes es pronuncien sobre aquestes qüestions, si ho estimen convenient, escau instrumentar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el sistema de compliment de les obligacions que per als alts càrrecs de l'administració estableix l'esmentada Llei 12/1995, d'11 de maig.
Pel que fa a l'òrgan encarregat de responsabilitzar-se de la gestió del sistema creat per aquest decret, s'estima adequat que els esmentats Registres s'adscriguen a la Conselleria d'Administració Pública, on es troba tant la Secretaria Administrativa del Govern Valencià com les competències generals en matèria d'incompatibilitats.
En virtut d'això, de conformitat amb allò que preveu l'article 22 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 24 de juliol de 1995, i a proposta del seu president,
DISPOSE:
Article primer
1. Es creen, en la Conselleria d'Administració Pública, els següents registres:
a) Registre d'Activitats d'Alts Càrrecs.
b) Registre de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs.
2. En aquests registres s'inscriuran les declaracions regulades en l'article següent, amb una representació obligatòria per a tots els alts càrrecs de l'administració valenciana.
Article segon
1. En el Registre d'Activitats s'inscriuran les declaracions d'aquelles que realitzen els alts càrrecs per ells mateixos o mitjançant substitució o apoderament. Aquesta mateixa obligació serà exigible per a les activitats que projecten realitzar una vegada s'haja produït el cessament com a alt càrrec durant el període de dos anys a què es refereix la Llei 12/1995, d'11 de maig.
2. En el Registre de Béns i Drets Patrimonials s'inscriuran les declaracions que han de formular els alts càrrecs que comprenguen la totalitat dels seus béns, drets i obligacions de caràcter patrimonial. Reglamentàriament es determinaran les característiques d'aquesta declaració.
Aquesta declaració podrà ser formulada, amb caràcter voluntari, pel cònjuge del declarant.
Article tercer
A l'efecte previst en aquest decret, es consideren alts càrrecs els següents:
a) Els membres del Govern Valencià.
b) Els sots-secretaris, secretaris generals i els directors generals de la Presidència de la Generalitat Valenciana i de les conselleries que integren l'administració del Govern Valencià.
c) Els presidents, directors generals, gerents i titulars d'altres llocs de treball o càrrecs assimilats, en organismes autònoms o entitats de dret públic que depenen de la Generalitat Valenciana.
d) Els presidents de les societats mercantils en les quals el capital siga majoritàriament de titularitat de la Generalitat Valenciana, ja siguen nombrats pel Govern Valencià o pels mateixos òrgans de govern d'aquestes societats.
e) Així mateix, els titulars de qualsevol altre lloc, siga quina siga la seua denominació, amb el nomenament efectuat pel Govern Valencià.
Article quart
1. El Registre d'Activitats d'Alts Càrrecs tindrà caràcter públic, i es regirà pel que disposa la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de Regulació del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, i en l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i també les disposicions reglamentàries dictades en el desplegament de les lleis esmentades.
2. El Registre de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs té caràcter reservat i, com a tal, tan sols hi podran accedir-hi:
a) Les Corts Valencianes, d'acord amb allò que dispose a aquest efecte el Reglament de les Corts.
b) Els òrgans judicials per a la instrucció o resolució de processos que requerisquen el coneixement de les dades que es troben en el Registre, de conformitat amb allò que disposen les lleis processals.
c) El ministeri fiscal, quan realitze activitats d'investigació en l'exercici de les seues funcions que requerisquen el coneixement de les dades que es troben en el Registre, d'acord amb el que dispose la legislació processal.
d) El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges en els termes previstos en les lleis de creació.
3. El personal que preste els serveis en els esmentats registres té el deure permanent i exprés de guardar secret sobre les dades i les informacions que conega per prestar aquest servei.
Article cinqué
Les declaracions d'activitats i de béns i drets patrimonials hauran de presentar-se, en la forma que es determine reglamentàriament, en el termini improrrogable dels tres mesos següents a les dates de presa de possessió i cessament de l'alt càrrec. Igualment seran exigibles tals declaracions si durant l'ocupació del càrrec públic es produïra alguna modificació de les circumstàncies que van motivar les declaracions efectuades, s'aplicarà en aquest cas el mateix termini de tres mesos a partir de la data en què s'hagueren produït els fets que motiven la nova declaració.
Article sisé
El Govern Valencià donarà compte a les Corts Valencianes, anualment, de les declaracions que s'hagueren produït en compliment d'allò preceptuat en aquest decret, i tambe de les incidències que es pogueren produir com a conseqüència del seu compliment o incompliment.
Article seté
La Conselleria d'Administració Pública és l'òrgan competent per conéixer i gestionar el règim de compatibilitats dels alts càrrecs. Reglamentàriament es regularà el sistema per tal de fer efectiva aquesta gestió.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Els alts càrrecs que, per aplicació d'allò previst en aquest decret, estigueren obligats a realitzar les declaracions que hi conté, disposaran d'un termini de tres mesos per fer la seua presentació, comptats a partir de l'endemà de la seua entrada en vigor.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Administració Pública perquè dicte les normes de desplegament i execució d'allò que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de juliol de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO

linea