diari

DECRET legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis.

(DOGV núm. 3044 de 28.07.1997) Ref. Base de dades 1987/1997

DECRET legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis.
La Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvi, va escometre el desplegament legislatiu de la competència exclusiva que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 34.1.6 atorga a la Generalitat Valenciana en aquesta matèria, d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat. Aquesta llei fou elaborada partint de la normativa bàsica de l'Estat, continguda fonamentalment en la Llei 31/1985, de 2 d'agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d'estalvis (LORCA), i de diversos pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre la legislació estatal i autonòmica existent sobre aquesta matèria.
D'altra banda, la Llei 2/1993, de 6 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es modifica la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, de Caixes d'Estalvi, tingué com a objectiu fonamental l'adaptació d'aquesta llei a posteriors criteris interpretatius del Tribunal Constitucional sobre el caràcter bàsic de determinats preceptes de la Llei estatal 31/1985, de 2 d'agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d'estalvis (LORCA).
Finalment, la Llei 4/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvi, actualitza el marc jurídic aplicable a aquestes entitats, adaptant-lo a la nova realitat econòmica, social i institucional de la nostra societat i introduint-hi al mateix temps una sèrie de millores tècniques sobre el text anterior, tot això amb la finalitat d'assolir, d'una forma més eficaç, els objectius que animen l'acció del protectorat de la Generalitat Valenciana sobre les caixes d'estalvis.
El principi de seguretat jurídica, proclamat per l'article 9.3 de la Constitució Espanyola, aconsella la promulgació d'un text refós de totes les normes legals autonòmiques anteriorment esmentades. Així ho van entendre el Govern Valencià i les Corts Valencianes en proposar i aprovar, respectivament, la disposició final primera de l'esmentada Llei 4/1997, de 16 de juny, per la qual s'autoritza el Govern Valencià perquè, en el termini màxim de tres mesos comptats des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, elabore i aprove, mitjançant decret legislatiu, un text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, que integre les normes legals vigents sobre la matèria, i el faculta, així mateix, per aclarir, regularitzar o harmonitzar els textos objectes de refosa.
Per això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de juliol de 1997,
DECRETE
Article únic
S'aprova el text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, que s'hi insereix com a annex.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en allò que contradiguen o s'oposen al que disposa el text refós aprovat amb aquest decret legislatiu. En particular, manquen d'eficàcia totes aquelles clàusules estatuàries o reglamentàries de les caixes d'estalvis que s'oposen als preceptes del text refós esmentats, i queda facultat l'Institut Valencià de Finances per a la resolució dels problemes que en aquest ordre es poguessen manifestar.
2. Així mateix, per ser incorporades al text refós aprovat amb aquest decret legislatiu, queden derogades:
- La Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvi.
- La Llei 2/1993, de 6 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es modifica la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, de Caixes d'Estalvi.
- La Llei 4/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvi.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
Aquest decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
Annex
Text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis
TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Naturalesa jurídica i funcions
Article 1
1. Aquesta llei serà d'aplicació a les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, i a les domiciliades en altres comunitats, exclusivament en tot allò referent a les activitats realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Als efectes d'aquesta llei s'entén per caixes d'estalvis les entitats de crèdit de naturalesa fundacional i caràcter social que, sense intenció de lucre, orienten la seua activitat a la consecució d'interessos generals.
3. Les caixes d'estalvis tindran la mateixa naturalesa jurídica i els mateixos drets i obligacions, i també idèntica consideració davant els poders públics, independentment de l'origen públic o privat d'aquestes.
Article 2
Per al compliment dels seus fins, les caixes d'estalvis podran realitzar totes les operacions legalment reservades a les entitats de crèdit, especialment aquelles que fomenten el desenvolupament econòmic i social en el seu àmbit d'actuació, sense altres limitacions que les imposades per la seua especial configuració jurídica.
Article 3
Les caixes d'estalvis gaudiran del protectorat de la Generalitat Valenciana, que s'exercirà en el marc de les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, d'acord amb els principis següents:
a) Procurar el desenvolupament i el bon funcionament de les caixes d'estalvis.
b) Vetlar perquè en cada caixa d'estalvis hi haja una adequada organització administrativa i comptable i procediments de control intern adequats.
c) Defensar i protegir la independència, el prestigi i l'estabilitat de les caixes d'estalvis.
d) Vigilar que les caixes d'estalvis complesquen les normes d'ordenació i disciplina.
e) Vetlar perquè els criteris de democratització, eficàcia i transparència estiguen presents en la configuració i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis.
Article 4
Sense perjudici de la normativa bàsica de l'Estat, les caixes d'estalvis de la Comunitat Valenciana es regiran per les disposicions següents:
1. Aquesta llei.
2. Les normes reglamentàries dictades en desplegament d'aquesta llei.
3. Els seus propis estatuts i reglaments.
4. Amb caràcter de dret supletori, l'ordenament general de l'Estat.
CAPÍTOL II
Creació
Article 5
1. El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública podrà autoritzar la creació de noves caixes d'estalvis, atenent el que preveu la normativa bàsica de l'Estat.
2. Les sol·licituds de creació s'hauran de formular davant l'Institut Valencià de Finances i duran adjunta la documentació que reglamentàriament es determine.
Article 6
Per a la creació d'una nova caixa d'estalvis caldrà tenir un fons de dotació en efectiu de la quantia que, amb caràcter general, establesca la legislació de l'Estat.
Article 7
1. Una vegada concedida l'autorització i aprovats els estatuts socials, s'atorgarà l'oportuna escriptura fundacional de l'entitat.
2. L'escriptura fundacional contindrà, com a mínim, els aspectes següents:
a) Identitat de les persones fundadores i de qui actue en representació seua.
b) Manifestació expressa de la voluntat de constituir una caixa d'estalvis sotmesa a les disposicions vigents.
c) La dotació inicial. Si com a part de la dotació inicial hi ha aportacions no dineràries addicionals a la dotació mínima exigida legalment, es descriuran els béns i els drets que la integren, el títol de propietat i les càrregues, si n'hi havia.
d) Estatuts de l'entitat.
e) Persones integrants del patronat inicial de la fundació.
3. L'escriptura fundacional haurà de ser inscrita en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, moment a partir del qual la nova caixa d'estalvis gaudirà de personalitat jurídica.
4. Inscrita en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, i també en el Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, la nova caixa d'estalvis podrà iniciar les seues activitats.
5. Les inscripcions són intransmissibles.
Article 8
1. Transitòriament, i fins que es constituesquen els òrgans de govern que determina l'article 16 d'aquesta llei, l'administració i gestió de la nova caixa d'estalvis recaurà en una Comissió Gestora, els membres de la qual, en nombre mínim de 10 i màxim de 21, seran nomenats directament pels fundadors. La Comissió Gestora nomenarà un director general.
2. Las caixes d'estalvis de nova creació constituiran els seus òrgans de govern d'acord amb el que estableix aquesta llei i les normes concordants, en el termini de dos anys a partir de l'inici de les seues operacions.
3. El primer Consell d'Administració que es realitze, una vegada constituït d'acord amb el que preveu aquesta llei, haurà de ratificar, si escau, el director general designat per la Comissió Gestora, que serà posteriorment confirmat per l'Assemblea General convocada a l'efecte.
Article 9
1. L'autorització concedida per a la creació d'una caixa d'estalvis podrà ser revocada en els supòsits següents:
a) Si no comença les activitats específiques del seu objecte social dins dels dotze mesos següents a la data de notificació de l'autorització o renúncia de manera expressa a aquesta.
b) Si interromp de fet les activitats específiques del seu objecte social durant un període superior a sis mesos.
c) Si resulta que obtingué l'autorització per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular.
d) Si incompleix les condicions que van motivar l'autorització, llevat que es dispose una altra cosa en relació amb alguna d'aquestes condicions.
e) Si manca de fons propis suficients o no ofereix garantia de poder complir les seues obligacions en relació amb els seus creditors i, en particular, no garantesca la seguretat dels fons que li hagen estat confiats.
f) Si l'entitat és exclosa del Fons de Garantia de Dipòsits.
g) Per sanció, com a conseqüència d'infracció administrativa molt greu de la legislació en matèria de caixes d'estalvis i de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.
2. Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública la facultat de revocar l'autorització administrativa, excepte en el supòsit recollit en el paràgraf g) de l'apartat anterior, la competència del qual es reserva al Govern Valencià.
3. La revocació de l'autorització administrativa durà implícita la dissolució de la caixa d'estalvis i l'obertura del període de liquidació.
Article 10
L'Institut Valencià de Finances durà el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, el contingut del qual, que serà públic, es determinarà reglamentàriament.
Article 11
Qualsevol persona física o jurídica haurà d'abstenir-se d'utilitzar en la Comunitat Valenciana les denominacions "Caixa d'estalvis" i "Mont de Pietat", o altres que puguen induir a confusió amb elles, sense trobar-se inscrita en el Registre que legalment corresponga a les caixes d'estalvis.
CAPÍTOL III
Modificació d'Estatuts i Reglaments, Fusió, Escissió,
Cessió global de l'actiu i del passiu, dissolució i liquidació.
Article 12
Correspon a l'Institut Valencià de Finances l'aprovació de modificacions dels estatuts i reglaments de les caixes d'estalvis acordades per l'Assemblea General.
Article 13
1. Una vegada adoptat d'acord pertinent per l'Assemblea General, correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública autoritzar qualsevol fusió, escissió o cessió global de l'actiu i del passiu, en què intervinga alguna caixa d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
2. En tot cas, per a concedir l'autorització d'una fusió s'hauran d'observar les condicions següents:
a) Que les entitats que vulguen fusionar-se no estiguen en procés de liquidació.
b) Que queden salvats els drets i les garanties dels afectats pel canvi.
3. En el cas de fusió de caixes d'estalvis amb creació de nova entitat i, per tant, dissolució de les entitats fusionades, es realitzarà l'elecció d'òrgans de govern en el termini de dos anys a partir de l'aprovació dels estatuts i reglaments. Durant aquest termini provisional i transitori, els òrgans de govern de la nova entitat seran els que es fixen en els pactes de fusió, respectant el que estableix aquesta llei.
4. En el cas de funcions per absorció, quedaran dissolts els òrgans de govern de la caixa d'estalvis absorbida, i l'administració, la gestió, la representació i el control de l'entitat correspondrà als de la caixa d'estalvis absorbent. No obstant això, reglamentàriament es preveurà el procediment pel qual, de forma transitòria i fins la següent renovació parcial, es podrà mantenir en els òrgans de la caixa d'estalvis absorbent una representació dels de l'absorbida.
5. Quan en les operacions de fusió, amb creació de nova entitat o per absorció, intervinguen una o més caixes d'estalvis que tinguen entitat fundadora reconeguda, els estatuts de la caixa d'estalvis resultant podran atorgar representació a cada entitat fundadora, dins del percentatge màxim establert en aquesta llei per al grup esmentat, d'acord amb la dimensió econòmica de les caixes d'estalvis, i pel procediment que reglamentàriament es determine.
6. El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública vetlarà pel compliment i l'eficàcia dels pactes de fusió contrets o subscrits entre les caixes d'estalvis que haguessen estat objecte d'un procés de fusió.
Article 14
1. Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública l'autorització de la dissolució de una caixa d'estalvis. Una vegada aprovada la dissolució, excepte en el cas de fusió, s'entrarà en període de liquidació.
2. Quan es produesca la liquidació de una caixa d'estalvis, el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública haurà d'acordar la intervenció de les operacions corresponents, si pel nombre d'afectats o per la situació patrimonial de l'entitat aquesta mesura resulta aconsellable.
3. L'adjudicació dels béns resultants de la liquidació s'ajustarà al que es dispose reglamentàriament.
4. Aquestes disposicions s'han d'entendre sense perjudici de les normes estatals que regulen el Fons de Garantia de Dipòsits, i de les de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit. En qualsevol cas, les institucions o organismes competents podran establir sistemes de col·laboració en l'exercici de les competències respectives.
Article 15
Els acords adoptats per l'autoritat autonòmica respecte a la creació, fusió, escissió, cessió global de l'actiu i del passiu, dissolució i liquidació de caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es comunicaran al Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, prèvia inscripció en el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II
Òrgans de govern
CAPÍTOL I
Disposicions comunes
Article 16
1. La administració, la gestió, la representació i el control de les caixes d'estalvis correspon als òrgans de govern següents:
a) Assemblea General.
b) Consell d'Administració.
c) Comissió de Control.
2. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col·legiat i els seus components exerciran les seues funcions en benefici exclusiu dels interessos de la caixa d'estalvis a la qual pertanguen i del compliment de la seua funció econòmica i social, amb plena independència de qualssevol altres interessos que els puguen afectar.
Article 17
El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans de govern tindrà caràcter honorífic i gratuït i no podrà originar percepcions distintes de les dietes per assistència a reunions i desplaçament, les quals no excediran dels límits màxims autoritzats, amb caràcter general, per l'Institut Valencià de Finances. No obstant això, el Consell d'Administració, podrà assignar retribució al seu president, el qual, en aquest cas, haurà d'exercir les seues funcions amb dedicació exclusiva i estarà sotmès al mateix règim d'incompatibilitats que el director general.
Article 18
Els membres dels òrgans de govern hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser persona física, major d'edat i no estar incapacitat.
b) Tenir la residència habitual en la regió o zona d'activitat de la caixa d'estalvis.
c) No estar incurs en les incompatibilitats establertes en l'article següent.
Article 19
No podran ser membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis:
a) Els fallits i els concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que comporten annexes la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics i els que haguessen estat sancionats per infraccions qualificades de greus i molt greus per l'ordenament jurídic i apreciades pels tribunals o òrgans administratius competents.
b) Els presidents, consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats d'altres establiment o institució de crèdit, de qualsevol classe, o d'empreses que en depenen, i també de corporacions o entitats que propugnen, sostinguen o garantesquen institucions o establiments de crèdit o financers, llevat que aquests càrrecs els exercesquen per designació de la mateixa caixa d'estalvis d'acord amb la seua participació accionarial en altres entitats de crèdit.
c) Els empleats en actiu d'altre intermediari financer.
d) Les persones al servei de l'administració de l'Estat o de les comunitats autònomes amb funcions al seu càrrec que es relacionen directament amb les activitats pròpies de les caixes d'estalvis.
e) Els que estiguen lligats a la caixa d'estalvis o a societats en el capital de les quals aquella participe en la forma que es determine en les normes de desplegament d'aquesta llei, per contractes d'obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts pel període en què tinguen aquesta condició i dos anys després, com a mínim, comptats a partir del cessament d'aquesta relació, llevat de la relació laboral en els supòsits previstos en l'article 26 d'aquesta llei.
f) Els que per si mateixos o en representació d'altres persones o entitats incórreguen en incompliment de les obligacions contretes amb la caixa d'estalvis amb motiu de crèdits o préstecs o per impagament de deutes de qualsevol classe davant l'entitat.
g) Els alts càrrecs de les administracions públiques.
Article 20
1. Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de quatre anys i podran ser reelegits per un altre període igual i únic sempre que continuen complint els requisits establerts en l'article 18 d'aquesta llei. Podran ser novament elegits en la mateixa caixa d'estalvis quan transcórreguen quatre anys des que van cessar en els seus càrrecs.
2. La seua renovació serà escomesa per meitats, cada dos anys, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que conformen els diferents òrgans de govern.
3. El procediment i les condicions per al nomenament, la renovació i la provisió de vacants dels membres dels òrgans de govern es determinaran en les normes que despleguen aquesta llei.
Article 21
Els membres dels òrgans de govern cessaran en l'exercici dels seus càrrecs, llevat la facultat de revocació prevista en l'article 28, paràgraf a), d'aquesta llei, únicament i exclusivament en algun dels supòsits següents:
a) Per compliment del termini per al qual foren designats.
b) Per renúncia.
c) Per defunció.
d) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits que en condicionen l'elegibilitat.
e) Per incórrer en alguna de les incompatibilitats específiques regulades en aquesta llei per a cadascun d'ells.
Article 22
Els qui hagen tingut la condició de membre del Consell d'Administració o de la Comissió de Control no podran establir amb la caixa d'estalvis o amb societats en el capital de la qual participe aquella en la forma que es determine en les normes de desplegament d'aquesta llei, contractes d'obres, subministraments, serveis o treballs retribuïts durant un període mínim de dos anys, comptats a partir del cessament en l'òrgan de govern corresponent, llevat la relació laboral per als empleats de la caixa d'estalvis.
CAPÍTOL II
Assemblea General
Article 23
1. L'Assemblea General és l'òrgan que assumeix el suprem govern i la decisió de l'entitat, i està constituïda per les representacions dels interessos socials i col·lectius de l'àmbit d'actuació de la caixa d'estalvis. Els seus membres es denominaran consellers generals.
2. Els estatuts de cada caixa d'estalvis fixaran el nombre de membres de l'Assemblea General, d'acord amb la seua dimensió econòmica, entre un mínim de 50 i un màxim de 200.
Article 24
1. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte mitjançant la participació dels grups següents:
a) La Generalitat Valenciana, amb una participació del 28 per cent.
b) Els impositors de la caixa d'estalvis, amb una participació del 28 por cent.
c) Les corporacions municipals en el terme de les quals tinga oberta oficina l'entitat, amb una participació del 28 per cent.
d) Els empleats de l'entitat, amb una participació de l'11 per cent.
e) Les persones o entitats fundadores de la caixa d'estalvis, amb una participació del 5 per cent.
2. Les persones o entitats fundadores podran assignar una part del seu percentatge de representació a institucions d'interès cultural, científic o benèfic.
3. Quan la persona o entitat fundadora de la caixa d'estalvis no estiga reconeguda en els seus estatuts, el percentatge assignat a aquesta en l'apartat 1 d'aquest article es repartirà proporcionalment entre els restants grups de representació, en relació amb els percentatges establerts per a cadascun d'ells.
Article 25
1. Els consellers generals representants de la Generalitat Valenciana seran nomenats per les Corts Valencianes, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances.
2. Els consellers generals representants del grup d'impositors seran elegits, atenent criteris de territorialitat, per compromissaris entre ells. Seran elegits en processos electorals amb la màxima transparència, publicitat i garanties d'igualtat per als impositors que participen en cada fase del procés, assegurant les mateixes possibilitats d'accés a la informació del procés electoral per a tots els impositors i compromissaris.
3. Els consellers generals representants de corporacions municipals, en el terme de les quals tinga oberta oficina l'entitat, seran designats, atenent criteris de territorialitat, directament per les mateixes corporacions.
4. Els consellers generals representants del personal de l'entitat seran elegits pels representants legals dels empleats.
5. Els consellers generals representants de les persones o entitats fundadores, siguen institucions públiques o privades, seran nomenats directament per la persona o entitat fundadora.
6. El procediment per a l'elecció dels representants de cadascun dels grups serà el que es determine reglamentàriament.
7. Els consellers generals cessaran en l'exercici dels seus càrrecs, a més de per les causes establertes en l'article 21 d'aquesta llei, per acord de separació adoptat per la mateixa Assemblea General. Aquest acord serà procedent quan amb la seua actuació, pública o privada, perjudiquen notòriament la imatge, l'activitat o els resultats de la caixa d'estalvis.
Article 26
1. Els empleats de la caixa d'estalvis accediran a l'Assemblea General exclusivament pel grup de representació del personal. No obstant això, en casos molt excepcionals podran accedir pel grup de representació de corporacions locals sempre que, tinguda en compte la justificació d'aquesta excepcionalitat, així ho autoritze prèviament l'Institut Valencià de Finances.
2. Els consellers generals representants del personal tindran les mateixes garanties que les establertes en l'article 68.c) de l'Estatut dels Treballadors per als seus representants legals.
Article 27
A més dels requisits establerts en l'article 18 d'aquesta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern, els consellers generals representants dels impositors, i també els compromissaris, hauran de tenir la condició de dipositants amb una antiguitat superior a dos anys en el moment del sorteig, i haver mantingut en el semestre anterior a aquesta data un moviment o un saldo mitjà en comptes no inferior al que es determine en les normes que despleguen aquesta llei.
Article 28
Sense perjudici de les facultats generals de govern, competeixen de forma especial a l'Assemblea General les funcions següents:
a) El nomenament i la revocació, si escau, dels vocals del Consell d'Administració i dels membres de la Comissió de Control, en els termes que estableixen els articles 32 i 39, apartat 1, d'aquesta llei.
b) L'aprovació i la modificació dels estatuts i dels reglaments.
c) Acordar la fusió, l'escissió i la cessió global de l'actiu i del passiu, i la dissolució i liquidació de l'entitat.
d) Definir anualment les línies generals del pla d'actuació de l'entitat, perquè puga servir de base a la labor del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
e) La aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, la Memòria, el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys, i de l'aplicació dels excedents als fins propis de la caixa d'estalvis.
f) La creació i dissolució d'obres beneficosocials, l'aprovació dels seus pressupostos anuals i de la seua gestió i liquidació.
g) Entendre i pronunciar-se sobre les impugnacions presentades contra resolucions o acords presos per la Comissió de Control, en exercici de la funció que li atribueix el paràgraf g) de l'apartat 1 de l'article 42 d'aquesta llei.
h) Qualssevol altres afers que siguen sotmesos a la seua consideració pels òrgans facultats a l'efecte.
Article 29
1. Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries. Les assemblees ordinàries es realitzaran dues vegades a l'any, dins de cada semestre natural, respectivament. Les assemblees extraordinàries es realitzaran tantes vegades com siguen expressament convocades.
2. L'Assemblea General necessitarà, per a la vàlida constitució, la presència de la majoria dels seus membres, en primera convocatòria. La constitució en segona convocatòria serà vàlida siga quin siga el nombre d'assistents.
3. Els acords de l'Assemblea General seran adoptats per majoria simple de vots dels concurrents, excepte en els supòsits que es recullen en l'apartat 7 de l'article 25 d'aquesta llei i en els paràgrafs b) i c) de l'article anterior, en els quals es requerirà, en tot cas, l'assistència de la majoria dels membres, i, a més a més, caldrà, com a mínim, el vot favorable dels dos terços dels assistents.
4. Assistiran a les Assemblees Generals amb veu, però sense vot, tant el director general de l'entitat com els vocals del Consell d'Administració que no siguen consellers generals.
5. Les altres condicions de convocatòria i funcionament de les Assemblees Generales es determinaran en les normes que despleguen aquesta llei.
CAPÍTOL III
Consell d'Administració
Article 30
1. El Consell d'Administració és l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera, i la de l'Obra Benèfica i Social de la caixa d'estalvis, amb plenitud de facultats i sense més limitacions que les reservades expressament als restants òrgans de govern de l'entitat en aquesta llei o en els seus estatuts.
2. El Consell d'Administració serà el representant de l'entitat per a tots els afers pertanyents al gir i tràfic d'aquesta, i també per als litigiosos.
3. El Consell d'Administració elaborarà anualment la proposta de les línies generals del pla d'actuació de l'entitat, per a sotmetre'n l'aprovació a l'Assemblea General.
Article 31
El nombre de vocals del Consell d'Administració estarà comprés entre un mínim de 10 i un màxim de 21, d'acord amb la dimensió econòmica de la caixa d'estalvis. L'assignació als diferents grups de representació es farà respectant la proporcionalitat establerta entre aquests en l'Assemblea General, i no podrà quedar-ne exclòs cap d'ells.
Article 32
El nomenament i la revocació, si escau, dels vocals del Consell d'Administració serà efectuat per l'Assemblea General entre els components de cadascun dels diferents grups de representació que la integren. No obstant això, la designació dels grups d'impositors i corporacions municipals podrà recaure en terceres persones que, no sent consellers generals, reunesquen els requisits adequats de professionalitat, sense que puguen excedir del nombre de dos per cada grup.
Article 33
Els vocals del Consell d'Administració que no siguen consellers generals, a què fa referència l'article anterior, hauran de reunir els mateixos requisits que s'estableixen en l'article 18 d'aquesta llei per a qualsevol membre d'un òrgan de govern i, a més, hauran de ser menors de 70 anys o de l'edat que, com a màxim i sempre inferior a aquesta última, establesquen els estatuts a aquest efecte. Addicionalment, els que ho siguen en representació d'impositors hauran de tenir aquesta condició en el moment d'acceptació del càrrec.
Article 34
Constituiran causes d'inelegibilitat per al nomenament i d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec de vocal del Consell d'Administració:
a) Les establertes en l'article 19 d'aquesta llei respecte als membres dels òrgans de govern.
b) Pertànyer al Consell d'Administració o òrgan equivalent de més de quatre societats mercantils o entitats cooperatives. A aquest efecte, no es computaran els llocs ocupats en el Consell d'Administració o òrgan equivalent de societats en què els interessats, el seus cònjuge, ascendents o descendents, junts o separadament, siguen propietaris d'un nombre d'accions no inferior al quocient de dividir el nombre d'accions representatives de la xifra del capital social pel nombre de vocals del Consell d'Administració. La mateixa norma s'aplicarà als casos de representació legal de menors, absents o incapacitats. En qualsevol cas, el nombre total de llocs ocupats en consells no serà superior a vuit, incloent-hi el càrrec ocupat en la caixa d'estalvis.
c) Exercir un càrrec electe de les corporacions locals, les Corts Generals, les Corts Valencianes, qualsevol altre Parlament autonòmic o del Parlament Europeu.
Article 35
1. Els vocals dels Consells d'Administració, i els seus cònjuges, ascendents o descendents i les societats en què aquestes persones participen majoritàriament en el capital, bé de forma aïllada o conjunta o en les quals ocupen els càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, no podran obtenir crèdits, avals ni garanties de la caixa d'estalvis respectiva o alienar a aquesta béns o valors de la seua propietat o emesos per aquestes entitats, sense que hi haja acord del Consell d'Administració de la caixa d'estalvis i autorització de l'Institut Valencià de Finances. Aquesta prohibició no serà aplicable als crèdits, avals o garanties per a l'adquisició d'habitatges concedits per la caixa d'estalvis amb aportació pel titular de garantia real suficient i s'estendrà, en tot cas, no sols a les operacions realitzades directament per les persones o entitats referides, sinó a aquelles altres en què poguessen aparèixer una o diverses persones físiques o jurídiques interposades. Tampoc serà d'aplicació respecte als representants del personal, per als quals la concessió de crèdits es regirà pels convenis laborals, amb informe previ de la Comissió de Control.
2. La transmissió de qualsevol bé o valor, propietat d'una caixa d'estalvis, als vocals del Consell d'Administració, i a les persones vinculades que s'esmenten en l'apartat anterior, haurà de comptar amb l'autorització administrativa de l'Institut Valencià de Finances.
Article 36
1. El Consell d'Administració nomenarà entre els seus membres el president, que, al mateix temps, ho serà de l'entitat i de l'Assemblea General, i un secretari. Podrà elegir, així mateix, un o més vicepresidents. Els estatuts de l'entitat preveuran les condicions en què aquests càrrecs puguen ser revocats, en tot cas, s'exigirà el vot favorable d'almenys la majoria absoluta dels membres del Consell.
2. El Consell es reunirà totes les vegades que calga per a la bona marxa de l'entitat. Podrà actuar en ple o delegar funcions en una Comissió Executiva, en el president o en el director general, llevat de les relatives a l'elevació de propostes a l'Assemblea General o quan es tracte de facultats especialment delegades en el Consell, llevat que hi fos expressament autoritzat.
3. Els estatuts de l'entitat podran preveure la creació d'una Comissió d'Obres Socials, que actuarà per delegació del Consell d'Administració.
Article 37
1. Les deliberacions del Consell d'Administració i de les seues comissions delegades, si escau, i els acords adoptats per aquests, si ho estimen pertinent, tindran caràcter secret i es considerarà infracció greu el trencament d'aquest a l'efecte de la incompatibilitat prevista en el paràgraf a) de l'article 19 d'aquesta llei i sense perjudici de les responsabilitats d'altre ordre que poguessen pertocar.
2. Els acords del Consell d'Administració seran adoptats per majoria dels vocals assistents, llevat en els supòsits per als quals la normativa aplicable preveja una majoria qualificada.
3. A les reunions del Consell d'Administració assistirà el director general amb veu però sense vot.
CAPÍTOL IV
Comissió de Control
Article 38
La Comissió de Control té per objectiu vetlar perquè la gestió del Consell d'Administració es complesca amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i de les directrius emanades de la normativa financera.
Article 39
1. El nomenament i la revocació, si escau, dels membres de la Comissió de Control serà efectuat per l'Assemblea General entre els components de cadascun dels diferents grups de representació que la integren, sempre que no tinguen la condició de vocals del Consell d'Administració.
2. La Comissió de Control estarà composta paritàriament per un o dos membres de cadascun dels grups de representació que componen l'Assemblea.
3. En els processos electorals podrà, a més, formar part de la Comissió de Control, constituïda a l'efecte en Comissió Electoral, un representant designat pel conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública entre persones amb capacitat i preparació tècnica adequades. Si escau, assistirà a les reunions amb veu i sense vot i haurà de guardar secret sobre allò tractat, igual que qualsevol altre membre, llevat del seu deure d'informar davant l'Institut Valencià de Finances.
Article 40
1. La Comissió de Control nomenarà entre els seus membres el president i el secretari. Els estatuts de l'entitat preveuran les condicions en què aquests càrrecs puguen ser revocats, en tot cas, s'exigirà el vot favorable d'almenys la majoria absoluta dels membres de la Comissió.
2. Sempre que la Comissió de Control així ho requeresca, el director general assistirà a les reunions amb veu i sense vot.
3. Per al compliment de les seues funcions, la Comissió de Control es reunirà sempre que siga convocada pel president a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres i, com a mínim, una vegada al trimestre.
4. Els acords de la Comissió de Control s'adoptaran per majoria dels membres assistents, llevat en els supòsits per als quals la normativa aplicable preveja una majoria qualificada.
Article 41
Els comissionats hauran de reunir els mateixos requisits i tindran les mateixes incompatibilitats i limitacions que les establertes per als vocals del Consell d'Administració, llevat el representant esmentat en l'apartat 3 de l'article 39 d'aquesta llei, que tindrà les mateixes limitacions i incompatibilitats.
Article 42
1. Per al compliment dels seus fins, la Comissió de Control tindrà atribuïdes les funcions següents:
a) L'anàlisi de la gestió econòmica i financera de l'entitat, elevant a l'Assemblea General, a l'Institut Valencià de Finances i al Banc d'Espanya informació semestral sobre aquesta.
b) Estudi de la censura de comptes que resumesca la gestió de l'exercici i la consegüent elevació a l'Assemblea General de l'informe que reflectesca l'examen realitzat.
c) Informar a l'Assemblea General i a l'Institut Valencià de Finances sobre la gestió del pressupost corrent de l'Obra Benèfica i Social, sobre el projecte de pressupost aprovat pel Consell d'Administració i sobre l'actuació, si escau, de la Comissió Delegada d'Obres Socials.
d) Informar a l'Institut Valencià de Finances i al Ministeri d'Economia i Hisenda en els casos de nomenament i cessament del director general.
e) Proposar la suspensió de l'eficàcia dels acords del Consell d'Administració de l'entitat quan entenga que vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, o el crèdit de la caixa d'estalvis o dels seus impositors o clients. Aquestes propostes s'elevaran a l'Institut Valencià de Finances i al Ministeri d'Economia i Hisenda, que resoldran dins de les seues respectives competències, sense perjudici de les accions que pertoquen.
f) Informar sobre qüestions o situacions concretes a petició de l'Assemblea General, de l'Institut Valencià de Finances i del Ministeri d'Economia i Hisenda.
g) Vigilar i comprovar si els nomenaments o cessaments dels membres dels òrgans de govern han estat realitzats d'acord amb la legislació, i adoptar, si escau, els acords i les resolucions pertinents. La Comissió de Control haurà d'informar a l'Institut Valencià de Finances de tots els acords i les resolucions presos en fer ús de les seues facultats sobre aquestes matèries.
h) Requerir al president de l'entitat la convocatòria de l'Assemblea General amb caràcter extraordinari, en el supòsit previst en el paràgraf e) d'aquest apartat.
2. Per al compliment d'aquestes funcions la Comissió de Control podrà demanar al Consell d'Administració i al director general tots aquells antecedents i informació que considere necessaris.
CAPÍTOL V
Altres disposicions
Secció 1ª
El director general
Article 43
1. El director general o assimilat serà designat pel Consell d'Administració entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient, per a desenvolupar les funcions pròpies d'aquest càrrec. L'Assemblea General haurà de confirmar el nomenament.
2. El director general podrà ser remogut del seu càrrec:
a) Per acord motivat de la majoria absoluta dels membres del Consell d'Administració que, amb l'informe previ no vinculant de la Comissió de Control, haurà de ser ratificat per l'Assemblea General.
b) Per raó d'expedient disciplinari instruït per l'Institut Valencià de Finances, per iniciativa pròpia o a proposta del Banc d'Espanya.
3. El director general cessarà en complir l'edat de 65 anys.
Article 44
1. L'exercici del càrrec de director general requereix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, llevat de l'administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercesca en representació de la caixa d'estalvi. En aquest últim cas els ingressos que obtinga, distints a dietes d'assistència a Consells d'Administració o similars, hauran de cedir-se a la caixa d'estalvi per compte de la qual realitza aquesta activitat o representació.
2. El director general tindrà les mateixes limitacions que les establertes per als vocals del Consell d'Administració en l'article 35 d'aquesta llei.
3. En el supòsit que s'establesquen contractualment indemnitzacions per cessament del director general, aquestes no seran eficaces fins que siguen autoritzades per l'Institut Valencià de Finances. La sol·licitud d'autorització haurà de ser resolta en el termini d'un mes des de la recepció en l'Institut. Quan en el procediment no haja recaigut resolució en el termini escaient, s'entendrà atorgada l'autorització.
Article 45
El director general executarà els acords del Consell d'Administració i exercirà les altres funcions que els estatuts o els reglaments de cada entitat li encomanen.
Secció 2ª
El Registre d'Alts Càrrecs
Article 46
L'Institut Valencià de Finances durà el Registre d'Alts Càrrecs de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, al qual aquestes entitats estaran obligades a comunicar qualsevol modificació que afecte els membres del Consell d'Administració i Comissió de Control, i el seu director general.
Article 47
Els nomenaments, els cessaments i les reeleccions dels vocals del Consell d'Administració, membres de la Comissió de Control i director general, es comunicaran a l'Institut Valencià de Finances com reglamentàriament s'establesca, el qual els inscriurà, després de comprovar la seua adequació a les normes vigents.
Article 48
La relació de membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, i el director general, tindrà caràcter públic i podrà donar-se a conèixer a qualsevol persona que justifique la seua petició.
TÍTOL III
Règim d'actuació i control
CAPÍTOL I
Règim econòmic i Obra Benèfica i Social
Article 49
En el marc de les bases i de l'ordenació del crèdit i de la política monetària de l'Estat, li correspon a l'Institut Valencià de Finances qualificar els títols o crèdits susceptibles de ser computats entre els actius de cobertura del coeficient d'inversió obligatòria de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
Article 50
1. La política de distribució d'excedents de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana haurà d'estar presidida per la defensa i salvaguarda dels fons rebuts del públic i orientada cap al reforçament dels seus recursos propis.
2. Las caixes d'estalvis destinaran la totalitat dels excedents que no s'apliquen a reserves a la dotació d'un fons per a l'Obra Benèfica i Social, que tindrà per finalitat el finançament d'obres, pròpies o en col·laboració, en els camps de la sanitat, la investigació, l'ensenyament, la cultura, els serveis d'assistència social, o altres que tinguen caràcter social.
Article 51
1. L'Institut Valencià de Finances establirà les directrius en matèria d'obra social, indicant les mancances i les prioritats entre les quals les caixes tindran llibertat d'elecció.
2. Les matèries contemplades en aquesta llei relatives a l'Obra Benèfica i Social seran regulades reglamentàriament.
Article 52
Correspon a l'Institut Valencià de Finances l'autorització, si s'escau, dels acords adoptats per l'Assemblea General relatius a la distribució de l'excedent obtingut i el pressupost anual per a l'Obra Benèfica i Social.
Article 53
Les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana sotmetran a auditoria externa els seus comptes anuals i hauran de trametre una còpia de l'informe a l'Institut Valencià de Finances, el qual, fent ús de les seues competències, podrà demanar als auditors tota la informació que considere necessària.
Article 54
Les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana comunicaran a l'Institut Valencià de Finances les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments d'oficines situades dins i fora del territori d'aquesta.
CAPÍTOL II
Inspecció i règim sancionador
Article 55
1. Sense perjudici de les facultats que corresponen al Ministeri d'Economia i Hisenda i al Banc d'Espanya, i en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, l'Institut Valencià de Finances exercirà les funcions de disciplina, inspecció i sanció respecte de les activitats realitzades en el seu territori per les caixes d'estalvis. En particular, l'Institut Valencià de Finances vetlarà pel compliment de la normativa en matèria de transparència de les operacions financeres i protecció de la clientela de les caixes d'estalvis.
2. En matèria de disciplina i inspecció, l'Institut Valencià de Finances podrà subscriure convenis amb el Banc d'Espanya.
Article 56
1. Incorreran en responsabilitat administrativa les caixes d'estalvis quan per acció o omissió infringesquen les normes imperatives d'ordenació i disciplina emanades de l'Estat o de la Generalitat Valenciana. En tot cas, l'entitat de crèdit en qüestió podrà exercir les corresponents accions de naturalesa civil o penal contra les persones individuals que realitzen funcions de direcció o administració.
2. Incorreran, també, en responsabilitat administrativa sancionable els qui ocupen càrrecs d'administració o de direcció, quan en la seua conducta s'aprecie un ànim dolós o negligència directament determinant de la infracció greu o molt greu comesa per l'entitat.
3. La responsabilitat administrativa exigible dels membres de la Comissió de Control serà l'establerta en l'article 67 d'aquesta llei.
Article 57
La responsabilitat administrativa a què fa referència l'article anterior és independent de la que pogués correspondre per la concurrència de delictes o faltes penals.
Article 58
En consideració a la gravetat les infraccions de les normes d'ordenació i disciplina es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 59
Constitueixen infraccions molt greus:
a) La realització dels actes que a continuació es detallen, sense autorització quan aquesta siga preceptiva, o sense observar les condicions bàsiques fixades en aquesta:
Primer. Començar les seues activitats abans d'estar habilitada la caixa d'estalvis per a això.
Segon. Les operacions de fusió, escissió o cessió global de l'actiu i del passiu.
Tercer. L'execució d'acords de dissolució i liquidació.
Quart. La distribució d'excedents i pressupost per a l'Obra Benèfica i Social.
b) L'exercici d'activitats alienes al seu objecte exclusiu legalment determinat, llevat que tinga un caràcter merament ocasional o aïllat.
c) La realització d'actes o operacions prohibides per normes d'ordenació i disciplina amb rang de llei o amb incompliment dels requisits establerts en elles, llevat que tinguen caràcter excepcional.
d) L'incompliment de l'obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria de comptes d'acord amb la legislació vigent en la matèria.
e) La negativa o resistència a l'actuació inspectora, sempre que hi haja requeriment exprés i per escrit sobre això.
f) La falta de tramesa a l'Institut Valencià de Finances de totes aquelles dades o documents que se li hagen de trametre o requeresca en l'exercici de les seues funcions, o la manca de veracitat en aquests, quan amb això es dificulte l'apreciació de la solvència de l'entitat.
g) L'incompliment del deure de veracitat informativa deguda als clients i al públic en general, sempre que, pel nombre d'afectats o per la importància de la informació, aquest incompliment puga estimar-se com a especialment rellevant.
h) La realització d'actes fraudulents o la utilització de persones físiques o jurídiques interposades amb la finalitat d'aconseguir un resultat l'obtenció directa del qual implicaria la comissió, almenys, d'una infracció greu.
Article 60
Constitueixen infraccions greus:
a) La realització d'actes o operacions sense autorització quan aquesta siga preceptiva o sense observar les condicions bàsiques d'aquesta, llevat els casos en què això supose la comissió d'una infracció molt greu, d'acord amb el paràgraf a) de l'article anterior.
b) L'exercici merament ocasional o aïllat d'activitats alienes al seu objecte exclusiu legalment determinat.
c) La realització merament ocasional o aïllada d'actes o operacions prohibides per normes d'ordenació i disciplina amb rang de llei, o amb incompliment dels requisits establerts en elles.
d) La realització d'actes o operacions amb incompliment de les normes en matèria de transparència de les operacions financeres i protecció de la clientela.
e) La realització d'actes o operacions prohibits per normes reglamentàries d'ordenació i disciplina o amb incompliment dels requisits establerts en elles, llevat que tinguen un caràcter excepcional.
f) L'incompliment de les condicions i dels requisits exigits per la normativa corresponent en les operacions creditícies que gaudesquen de subvenció d'interessos o altres ajudes públiques.
g) La falta de tramesa a l'Institut Valencià de Finances de les dades o documents que se li hagen de trametre o que ell mateix requeresca en l'exercici de les seues funcions, i la falta de veracitat en aquests, llevat que això supose la comissió d'una infracció molt greu.
h) La falta de comunicació per part dels administradors a l'Assemblea General d'aquells fets o circumstàncies la comunicació dels quals a aquesta haja estat ordenada per l'òrgan administratiu facultat per a això.
i) L'incompliment del deure de veracitat informativa deguda als clients o al públic en general, quan no hi concórreguen les circumstàncies a què fa referència el paràgraf g) de l'article anterior.
j) La realització d'actes fraudulents o la utilització de persones físiques o jurídiques interposades amb la finalitat d'aconseguir un resultat contrari a les normes d'ordenació i disciplina, sempre que aquesta conducta no estiga compresa en el paràgraf h) de l'article anterior.
k) L'incompliment de les obligacions imposades per les normes en matèria de processos electorals per a l'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis.
l) L'incompliment de la normativa específica sobre l'Obra Benèfica i Social, pel que fa a la destinació dels fons disponibles.
Article 61
Constitueixen infraccions lleus les infraccions de preceptes d'obligada observança per les caixes d'estalvis inclosos en normes d'ordenació i disciplina que no estiguen compresos en el dos articles anteriors.
Article 62
Les infraccions administratives comeses per les caixes d'estalvis o per les persones que tinguen càrrecs d'administració o direcció en aquestes seran sancionades d'acord amb el que estableix aquesta llei i la legislació estatal en matèria de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.
Article 63
1. Per a graduar les sancions s'atendrà els criteris següents:
a) La gravetat dels fets.
b) La importància dels perjudicis ocasionats o del perill provocat.
c) La repercussió en el sistema financer.
d) La incidència en l'economia de la Comunitat Valenciana.
2. En cas de reiteració s'imposaran les sancions corresponents en el seu grau més alt. Hi ha reiteració quan el subjecte infractor haja estat sancionat amb caràcter ferm per infracció de la mateixa classe en els cinc anys anteriors, tractant-se d'infraccions greus o molt greus, o en els dos anteriors quan es tracte d'infraccions lleus.
Article 64
La imposició de qualsevol de les sancions previstes en aquest capítol exigirà la incoació prèvia d'expedient, que es tramitarà d'acord amb la normativa vigent, i en el qual es donarà audiència als interessats. En el cas d'infraccions lleus, l'expedient esmentat podrà ser sumari, sense que això supose en cap cas la inobservança del tràmit d'audiència a l'interessat.
Article 65
La competència per a instruir els expedients i imposar les sancions corresponents es regirà per les regles següents:
a) La instrucció dels expedients, en qualsevol cas, i la imposició de sancions per infraccions lleus correspondrà a l'Institut Valencià de Finances.
b) La imposició de sancions per infraccions greus i molt greus correspondrà al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, llevat del cas de revocació de l'autorització administrativa, que sols podrà ser imposada pel Govern Valencià.
Article 66
Les infraccions molt greus i les greus prescriuran als cinc anys i les lleus, als dos. El termini de prescripció es comptarà des de la data en què s'haja comès la infracció i s'interromprà des que el procediment es dirigesca contra l'infractor, i tornarà a córrer de nou quan aquell es paralitze o acabe sense sanció.
Article 67
1. Per a la determinació de la responsabilitat administrativa dels membres de la Comissió de Control de les caixes d'estalvis, es tindran en compte, en la mesura que resulte d'aplicació, la legislació estatal en matèria de disciplina i intervenció d'entitats de crèdit, i en particular, les disposicions contingudes en aquest article.
2. Constitueixen infraccions molt greus dels membres de la Comissió de Control de les caixes d'estalvis:
a) La negligència greu i persistent en l'exercici de les funcions que tinguen legalment encomanades.
b) No proposar a l'Institut Valencià de Finances la suspensió d'acords adoptats pel Consell d'Administració quan aquests infringesquen manifestament la llei i afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d'estalvis o els seus impositors o clients, o no requerir, en aquests casos, el president de la caixa d'estalvis perquè convoque Assemblea General amb caràcter extraordinari.
3. Constitueixen infraccions greus:
a) La negligència greu en l'exercici de les funcions que legalment tenen encomanades, si no constitueix infracció molt greu.
b) La falta de tramesa a l'Institut Valencià de Finances de les dades o informes que han de fer-li arribar o que aquest requeresca en l'exercici de les seues funcions, o la seua tramesa amb notori retard.
c) La comissió d'irregularitats greus en els processos electorals per a l'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern.
d) No proposar a l'Institut Valencià de Finances la suspensió d'acords adoptats pel Consell d'Administració quan la Comissió considere que vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d'estalvis o els seus impositors o clients, sempre que això no constituesca infracció molt greu, o no requerir, en aquests casos, el president de la caixa d'estalvis perquè convoque Assemblea General amb caràcter extraordinari.
4. Constitueixen infraccions lleus imputables als membres de les comissions de control l'incompliment per aquestes de qualssevol obligacions que no constituesquen infracció molt greu o greu, i la falta reiterada d'assistència d'aquests a les reunions de les comissions esmentades.
5. Les infraccions administratives comeses pels membres de la Comissió de Control seran sancionades d'acord amb la legislació estatal vigent en el moment de la comissió.
CAPÍTOL III
Mesures cautelars
Article 68
Sense perjudici de les facultats corresponents al Banc d'Espanya, quan una caixa d'estalvis es trobe en una situació d'excepcional gravetat que pose en perill l'efectivitat del seus recursos propis o la seua estabilitat, liquiditat o solvència, podrà acordar-se d'ofici o a petició de la mateixa entitat, la intervenció d'aquesta o la substitució provisional dels seus òrgans d'administració o direcció fins que siga superada aquesta situació.
Article 69
La intervenció o substitució prevista en l'article anterior serà acordada, si s'escau, pel conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, amb l'audiència prèvia de la caixa d'estalvis afectada. Aquesta audiència no serà necessària, tanmateix, quan haja precedit petició de l'entitat, o el retard que aquest tràmit previsiblement originaria comprometa greument l'efectivitat de la mesura o els interessos econòmics afectats.
CAPÍTOL IV
Informació i secret professional
Article 70
Les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana estaran obligades a trametre a l'Institut Valencià de Finances, en la forma que reglamentàriament es determine, tota classe d'informació que se'ls requeresca sobre la seua activitat i gestió.
Article 71
1. En l'exercici de la funció d'inspecció de les caixes d'estalvis, l'Institut Valencià de Finances col·laborarà amb les autoritats que tinguen encomanades funcions similars, i podran intercanviar informacions, la qual cosa exigirà en tot cas que les autoritats de destinació estiguen sotmeses al secret professional.
2. Les dades i documents de les caixes d'estalvis que es troben en poder de l'Institut Valencià de Finances tindran caràcter reservat. La reserva s'entendrà alçada des del moment en què els interessats facen públics els fets a què aquella es referesca.
3. l'Institut Valencià de Finances no podrà publicar, comunicar ni exhibir a tercers les dades o documents reservats, llevat dels supòsits següents:
a) Quan l'interessat consenta expressament la difusió, publicació o comunicació de les dades.
b) La publicació de dades agregades a efectes estadístics, o les comunicacions en forma sumària o agregada, de manera que les entitats individuals no puguen ser identificades ni tan sols indirectament.
c) Les informacions sol·licitades per qualsevol òrgan, institució, autoritat o persona, quan aquests requeriments estiguen emparats en una norma de rang legal.
4. Qualsevol persona que haja tingut coneixement, per raó del seu càrrec o ocupació, de dades de caràcter reservat sobre les caixes d'estalvis està obligada a guardar secret. L'incompliment d'aquesta obligació determinarà les responsabilitats penals i les altres previstes per les lleis.
5. Les persones o entitats que reben de l'Institut Valencià de Finances informació de caràcter reservat quedaran subjectes al secret professional i no podran utilitzar-la sinó en el marc del compliment de les funcions que tinguen legalment encomanades
TÍTOL IV
Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis
CAPÍTOL I
Naturalesa
Article 72
1. La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis estarà integrada per totes les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, la representació conjunta de les quals posseirà. Tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al desenvolupament de les activitats dirigides al compliment dels seus fins.
2. El seu funcionament es regirà pel que preceptua aquesta llei i les normes que la desenvolupen, i pels seus estatuts.
CAPÍTOL II
Finalitats
Article 73
1. Són finalitats de la Federació, entre altres, les següents:
a) Impulsar l'estalvi, desplegant les actuacions necessàries per a això.
b) Promoure i coordinar la prestació de serveis tècnics i financers comuns.
c) Impulsar la possible creació i sosteniment d'obres beneficosocials conjuntes.
d) Col·laborar amb les autoritats financeres per al millor compliment de la normativa vigent.
e) Facilitar l'actuació de les caixes d'estalvis federades en l'exterior, oferint els serveis que aquestes puguen requerir.
2. La Federació informarà a totes les caixes d'estalvis sobre els plans d'actuació econòmica elaborats per la Generalitat Valenciana, a fi que aquelles puguen orientar les seues inversions d'acord amb les prioritats corresponents.
CAPÍTOL III
Òrgans
Article 74
La Federació comptarà amb els òrgans de govern següents:
a) El Consell General.
b) La Secretaria General.
Article 75
1. El Consell General serà el màxim òrgan de govern i decisió de la Federació i estarà compost per representants de totes les caixes d'estalvis federades de la Comunitat Valenciana.
2. La Secretaria General es configura com l'òrgan administratiu de gestió i coordinació de caràcter permanent.
3. Quant a la composició, funcions i altres condicions necessàries per al correcte funcionament de la Federació i l'adequada actuació dels seus òrgans de govern, se seguirà el que establesquen les normes que desenvolupen aquesta llei i altres de caràcter general que li puguen ser aplicables, i els seus propis estatuts.
CAPÍTOL IV
El Defensor del Client
Article 76
1. Per tal de facilitar la protecció dels interessos dels clients en les relacions d'aquests amb les caixes d'estalvis, la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis nomenarà el Defensor del Client, les competències del qual s'estendran necessàriament a totes les caixes d'estalvis integrades en la Federació.
2. El Defensor del Client serà designat per acord de la majoria absoluta dels membres del Consell General de la Federació, entre aquelles persones de reconegut prestigi i capacitat professional.
3. La figura i les funcions del Defensor del Client es determinaran en les normes que despleguen aquesta llei.
TÍTOL V
Caixes d'estalvis foranes
Article 77
Las caixes d'estalvis amb domicili social en altres comunitats autònomes, pel que fa a les activitats realitzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en els termes que s'establesquen reglamentàriament, estaran obligades a:
a) Comunicar a l'Institut Valencià de Finances les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments d'oficines.
b) Atendre finalitats socials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de l'Obra Benèfica i Social.
c) Facilitar la informació que l'Institut Valencià de Finances, fent ús de les seues competències de control i inspecció, els sol·licite, en especial la referida al compliment de la normativa en matèria de transparència de les operacions financeres i protecció de la clientela.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Adaptació d'estatuts i reglament
1. En el termini màxim de 45 dies naturals comptats des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del desplegament reglamentari d'aquesta llei, les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana hauran d'adaptar els seus estatuts socials i reglaments del procediment reguladors del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans de govern.
2. Una vegada aprovada la modificació d'aquests textos per l'Assemblea General, s'elevarà, en el termini de 15 dies naturals, a l'Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa.
Segona. Recurs ordinari
Els actes administratius que dicte l'Institut Valencià de Finances en l'exercici de les funcions de control, inspecció i disciplina de les entitats de crèdit, i les sancions que impose, si escau, seran susceptibles de recurs ordinari davant el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
Tercera. Pròrroga excepcional de mandat
Sense perjudici del que disposa l'article 20, apartat 1, d'aquesta llei, excepcionalment i per causes justificades, l'Institut Valencià de Finances, a petició de la caixa d'estalvis, podrà autoritzar la permanència transitòria en els òrgans de govern de la caixa d'estalvis dels consellers generals que han complit quatre anys des del seu nomenament, fins la data de l'Assemblea General en què s'incorporen els nous consellers generals. No obstant això, en cap cas podran transcórrer més de tres mesos entre la data de compliment de mandat i de l'Assemblea General esmentada.
Quarta. Reglament de les Caixes d'Estalvis
Totes les referències que en aquesta llei es realitzen al Reglament de les Caixes d'Estalvis han d'entendre's fetes al Reglament del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans de govern.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Ajustament dels percentatges de participació
En la primera renovació parcial que s'inicie després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els representants de cadascun dels grups de representació que integren els òrgans de govern de les caixes d'estalvis hauran de quedar determinats de tal forma que s'ajusten als percentatges de participació establerts en l'article 24 d'aquesta, permetent, al mateix temps, la renovació parcial per meitats en tots els grups en successius processos electorals. A aquest efecte, s'efectuarà un sorteig per a determinar quins consellers veuran reduït el seu mandat en dos anys.
Segona. Aplicació diferida de la llei
La incompatibilitat establerta en el paràgraf c) de l'article 34 d'aquesta llei serà d'aplicació a partir de la conclusió del primer procés de renovació parcial que s'efectue després de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Tercera. Ajustament de l'interval temporal entre processos
Amb la finalitat d'ajustar a dos anys el període que transcórrega entre la realització dels successius processos de renovació parcial, i amb caràcter excepcional:
a) Els membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, que resultaren elegits o designats en els processos electorals realitzats durant 1993, veuran prorrogat el seu mandat fins l'acabament del procés de renovació parcial que s'inicie una vegada conclosa l'adaptació dels seus estatuts i reglaments a aquesta llei.
b) Els membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis que resulten elegits o designats en el pròxim procés electoral esmentat en el paràgraf anterior, veuran reduït el seu mandat, de tal manera que cessaran en els seus càrrecs quan concloga el procés de renovació parcial que s'inicie en el mes de setembre de l'any 2001.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Habilitació de desplegament reglamentari
S'autoritza el Govern Valencià per a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta llei.
València, 1 d'abril de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea