diari

DECRET 212/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, de desplegament de la Llei sobre Caixes d'Estalvis.

(DOGV núm. 3044 de 28.07.1997) Ref. Base de dades 1988/1997

DECRET 212/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, de desplegament de la Llei sobre Caixes d'Estalvis.
La modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, duta a terme per la Llei 4/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, i la recent aprovació del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, duta a terme pel Govern Valencià basant-se en la disposició final primera de l'esmentada Llei 4/1997, fa necessària i convenient, al seu torn, per a l'adaptació al nou text legal, la revisió d'alguns preceptes del Decret 81/1990, de 28 de maig, de desplegament d'aquella llei en matèria d'òrgans de govern, i del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'Obra Benèfica i Social de les Caixes d'Estalvis amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
Per això, basant-se en el que disposa la disposició final única del text refós esmentat, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de juliol de 1997,
DECRETE
Article primer. Disposicions que es modifiquen del Decret 81/1990
S'introdueixen en el Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, de desplegament de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, en matèria d'òrgans de govern, les modificacions següents:
1. L'article 10 adoptarà la redacció següent:
"1. El període de mandat dels membres dels òrgans de govern és de quatre anys i podran ser reelegits per un altre període igual i únic, sempre que continuen complint els requisits establerts en l'article 18 del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià. Podran ser novament elegits en la mateixa caixa d'estalvis quan transcórreguen quatre anys des que van cessar en els càrrecs.
2. A l'efecte de la limitació establerta en l'aparat anterior, els membres dels òrgans de govern que cessen en l'exercici dels seus càrrecs abans de l'acabament del termini per al qual foren designats, de forma voluntària o com a conseqüència de sanció, es considerarà que han complit un mandat complet".
2. L'apartat 2 de l'article 12 adoptarà la redacció següent:
"El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública podrà nomenar un representant de la Generalitat Valenciana per a formar part de la Comissió Electoral mentre dure el procés de renovació parcial dels membres dels òrgans de govern, el qual assistirà a les reunions amb veu però sense vot, amb la finalitat de supervisar i assessorar en el desplegament del procés electoral."
3. L'apartat 5 de l'article 12 adoptarà la redacció següent:
"L'Institut Valencià de Finances, el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública o, si escau, el Consell de la Generalitat Valenciana, aplicaran les sancions establertes en les lleis, en cas d'incompliment per la Comissió Electoral de les funcions que legalment o reglamentàriament tinga encomanades."
4. L'apartat 1 de l'article 16 adoptarà la redacció següent:
"El president de la Comissió de Control, a instància del Consell d'Administració, convocarà sessió constituent de la Comissió Electoral que marcarà l'inici del procés d'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern. En aquesta sessió s'aprovarà el calendari electoral, que se sotmetrà a la conformitat de l'Institut Valencià de Finances en el termini de tres dies comptats a partir de la realització, la qual s'entendrà concedida si aquest no formula cap objecció en el termini de set des de la recepció. Si el Consell d'Administració no ha acordat l'inici del procés electoral quatre mesos abans de l'acabament del mandat dels membres dels òrgans de govern, l'Institut Valencià de Finances podrà instar la Comissió de Control perquè inicie aquesta procés."
5. L'article 23 adoptarà la redacció següent:
"Per a l'obtenció del nombre de membres de cada grup de representació en l'Assemblea General s'aplicaran els percentatges establerts en l'article 24 del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, al nombre total dels seus components. En el supòsit d'obtenció de decimals s'arrodonirà per defecte la xifra obtinguda i s'ordenaran els decimals de major a menor, assignant per aquest ordre les restes. En cas d'igualtat, els ajustaments s'aconseguiran establint l'ordre de prioritat següent entre els grups representats en l'Assemblea General: Generalitat Valenciana, impositors, corporacions municipals, personal y entitat fundadora, si escau."
6. S'afegeix al capítol III una nova "Secció 1ª bis" titulada "Consellers generals representants de la Generalitat Valenciana", dins de la qual s'insereix l'"article 23 bis" titulat "Procediment de designació i termini de comunicació", la redacció del qual serà la següent:
"1. Els consellers generals representants de la Generalitat Valenciana, i els seus suplents, seran nomenats per les Corts Valencianes, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances. La designació es realitzarà atenent criteris de territorialitat, basant-se en circumscripcions electorals d'àmbit provincial i en proporció als recursos captats en cadascuna d'elles, entre persones que tinguen la seua residència habitual en aquestes circumscripcions; no obstant això, per a les caixes que no ultrapassen l'àmbit d'actuació provincial es requerirà que els consellers designats tinguen la residència habitual en la seua zona d'activitat.
2. La Comissió Electoral sol·licitarà a les Corts Valencianes la comunicació dels nomenaments que corresponguen, indicant el termini establert a aquest efecte en el calendari electoral."
7. Als articles 32, 34.4 i 36.2 s'afegirà l'incís final següent:
"..., es podrà ampliar aquest termini en el calendari electoral a què fa referència l'article 16 d'aquest decret."
8. L'apartat 1 de l'article 37 adoptarà la redacció següent:
"A l'efecte del que estableix l'apartat un de l'article 26 del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, els empleats podran accedir, amb caràcter excepcional, a l'Assemblea General pel grup de corporacions municipals. Per a aquest nomenament serà requisit indispensable que l'empleat tinga la seua residència habitual en el terme municipal de la corporació que el designa."
9. L'article 58 adoptarà la redacció següent:
"Els estatuts fixaran l'edat màxima de jubilació del director general, sense perjudici que aquest haja de cessar-hi en complir l'edat de 65 anys."
Article segon. Modificació del Decret 215/1993
L'apartat 4 de l'article quinze del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'Obra Benèfica i Social de les Caixes d'Estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana adoptarà la redacció següent:
"Les fundacions OBS, i les persones que hi realitzen funcions de direcció o administració, estaran sotmeses al règim sancionador aplicable a les caixes d'estalvis. Així mateix, aquestes persones tindran les mateixes incompatibilitats i limitacions operatives o contractuals, tant pel que fa a la mateixa fundació com a la caixa d'estalvis en l'Obra Benèfica i Social de la qual s'integre, establertes en la norma d'ordenació i disciplina per als vocals del Consell d'Administració de les caixes d'estalvis, excepte la incompatibilitat prevista en el paràgraf c) de l'article 34 del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià."
Disposició addicional primera
Adaptació d'estatuts i reglament
1. En el termini màxim de 45 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquest decret, les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana hauran d'adaptar els seus estatuts socials i reglaments del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans govern al text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, i a les normes que el despleguen.
2. Una vegada aprovada la modificació d'aquests textos per l'Assemblea General, s'elevarà, en el termini de 15 dies naturals, a l'Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa.
Disposició addicional segona
Adaptació de referències legals
Les referències a la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, que apareixen en diferents normes de desplegament d'aquesta llei, s'entendran fetes al text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu /1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià.
Disposició addicional tercera
Adaptació de centres directius
Les referències a la Conselleria d'Economia i Hisenda que apareixen en el Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana de desplegament de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, en matèria d'òrgans de govern, s'entendran fetes a l'Institut Valencià de Finances.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en allò que contradiguen o que s'oposen al que disposa aquest decret. En particular, manquen d'eficàcia totes aquelles clàusules estatuàries o reglamentàries de les caixes d'estalvis que s'oposen als preceptes d'aquest decret, i l'Institut Valencià de Finances queda facultat per a la resolució dels problemes que en aquest ordre es poguessen manifestar.
Disposició final primera
Limitació de mandats
La limitació de mandats prevista en l'apartat 1 de l'article 20 del text refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, serà d'aplicació als membres dels òrgans de govern que siguen elegits o designats després de l'entrada en vigor del Decret Legislatiu esmentat.
Disposició final segona
Habilitació
Es faculta la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública per a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i desplegament d'aquest decret.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea