diari

LLEI 7/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació del Teatre i de la Dansa. [2007/1872]

(DOGV núm. 5450 de 14.02.2007) Ref. Base de dades 2021/2007

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
L'evolució institucional en l'àmbit del teatre i de la dansa a la Comunitat Valenciana té com a punt de partida la creació, el 1987, de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música, ens que va cobrir una primera etapa en la dansa i, sobretot, en el teatre valencians fins que es va transformar, el 1994, en les àrees teatral i coreogràfica, per l'ens públic Teatres de La Generalitat, organisme que ha gestionat la política sobre teatre i dansa de La Generalitat des d'aleshores. No quedaria del tot complet el panorama d'estes disciplines de les arts escèniques ni seria comprensible la situació actual si s'ignorara la creació, al si de Teatres de La Generalitat, del Centre Coreogràfic, unitat que ha atés, amb caràcter exclusiu, el desenrotllament i la progressiva implantació de la dansa en la nostra societat.
L'Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música (IVAECM) va desaparéixer com a tal i va donar lloc a la creació, a més de Teatres de La Generalitat, dels actuals ens públics, l'Institut Valencià de la Música, per mitjà de la Llei 2/1998, de 12 de maig, i l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñóz Suay, que es va crear per la Llei 5/1998, de 18 de juny.
Per tant, és absolutament coherent, tant amb l'evolució en les dos últimes dècades com amb la situació actual, que la present llei supose un avanç en el tractament i l'atenció equitatius al teatre i a la dansa com a disciplines que, per dret propi, mereixen ser beneficiàries dels esforços de La Generalitat en l'àmbit de la cultura.
Per això, encara que l'instrument de gestió i d'execució de la política teatral i coreogràfica creat per l'article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de pressupostos de La Generalitat per a l'exercici 1994, continua mantenint plena vigència, no és menys cert que els principis sobre la base dels quals ha d'actuar l'ens públic Teatres de La Generalitat han d'anar evolucionant, segons les demandes de la societat i a fi de fomentar amb més ímpetu l'estima per estes disciplines artístiques.
D'altra banda, el teatre i la dansa a la Comunitat Valenciana, d'iniciativa tant pública com privada, han experimentat en els últims anys un important creixement quantitatiu i qualitatiu. Tant la millora d'infraestructures com la creixent resposta per part del públic milloren les perspectives per al teatre i la dansa a la nostra Comunitat.
Així, la necessitat de respondre a eixa realitat i continuar el procés de desenrotllament i vertebració social, cultural i artística de les arts escèniques requerix una modernització de les estructures de gestió de la política teatral i coreogràfica que afavorisca un nou marc d'actuació que permeta l'impuls d'estos àmbits de les nostres arts escèniques cap a nous objectius cada vegada més ambiciosos.
Per tant, amb l'ànim de respondre a la realitat vigent i de continuar el procés de desenrotllament i vertebració social, cultural i artística de les arts escèniques, es requerix la consagració dels principis que han de regir la gestió de la política teatral i coreogràfica, de manera que este sector en particular, i la societat en general, siga dotat d'un marc d'actuació que atenga les exigències del públic en les diferents disciplines artístiques assumides des de Teatres de La Generalitat, i que contribuïsca a l'activitat duta a terme en l'àmbit de la producció, així com als diferents agents que intervenen en l'àmbit de l'exhibició.
La Llei d'ordenació del teatre i de la dansa ha de ser el punt de partida per a fonamentar els pressupòsits bàsics que han de donar lloc a la renovació, en tot allò necessari o convenient, de les estructures de gestió de la política cultural de La Generalitat pel que fa a la dansa i al teatre valencians.
A este efecte, el Consell Rector de Teatres de La Generalitat, com a òrgan de participació en l'àmbit de gestió del teatre i la dansa, va aprovar, en la sessió celebrada el 27 de juny de 2005, els principis que havien de conformar la present llei, fet que va constituint el punt d'inici de l'elaboració.
A partir d'ací, les consultes evacuades amb organitzacions representatives d'interessos socials en l'àmbit del teatre i de la dansa i el fet de sotmetre l'esborrany d'avantprojecte de llei a la consideració del Consell Rector de Teatres de La Generalitat i del Consell Valencià de Cultura, han donat lloc a un text que tracta de fixar sintèticament els principis que han de presidir les accions de les institucions dedicades a la gestió pública del teatre i de la dansa a la Comunitat Valenciana.
Respecte del contingut de la llei, que consta de dos títols, mereixen especial atenció els aspectes següents:
- El principi de participació de les institucions i de les entitats relacionades amb el teatre i la dansa, i de personalitats de prestigi reconegut en este àmbit, no sols ha d'inferir-se del règim de funcionament de l'ens públic al qual competix la gestió publica del teatre i la dansa, la vocació del qual ha de ser integradora i participativa, sinó que ha de tindre un reconeixement exprés en una norma amb rang de llei.
- El principi d'equilibri en l'atenció al teatre i a la dansa també disposa d'entitat suficient per a ser reconegut legalment. Del principi d'equilibri, se'n derivaran d'altres, centrats siga en les estructures, siga en els procediments, siga en els objectius.
- El principi d'integració de totes les competències en matèria de teatre i dansa en l'esfera d'atribucions d'un mateix ens públic, possibilitarà no sols que l'ens responga dels resultats obtinguts en cada una de les diferents competències aïlladament considerades, sinó també que la seua gestió obeïsca als mateixos criteris i objectius i, per tant, al principi d'equilibri anteriorment enunciat.
- El principi de foment, difusió i promoció de l'activitat pròpia, especialment quant es referix a totes les obres elaborades per les persones, companyies, empreses i associacions de la Comunitat.
- Així mateix, la present llei establix les bases, els objectius i el camp d'actuació de la gestió del Circuit Valencià de Teatre i Dansa, i el reconeix com un instrument fonamental per a la cooperació, coordinació i vertebració territorial de La Generalitat i dels ajuntaments i les entitats valencianes titulars de sales d'exhibició.
Finalment, el text ha sigut sotmés a l'informe del Consell Valencià de Cultura com a òrgan assessor de La Generalitat en matèria cultural, i a l'informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu.
En conclusió, esta llei vol establir els principis per al desenrotllament del teatre i de la dansa de la Comunitat Valenciana, a la Comunitat Valenciana i des de la Comunitat Valenciana, i es promulga a l'empara de les competències exclusives que en matèria de cultura atribuïx a La Generalitat l'article 49.4 de l'Estatut d'Autonomia, segons la redacció de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril.
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Objecte i fins de la llei
1. La present llei té com a objecte la determinació dels principis que han de regir i impulsar la gestió pública del teatre i de la dansa, amb l'aplicació dels quals es perseguix impulsar, promocionar i procurar l'evolució i el desenrotllament del teatre i de la dansa valencians, així com facilitar l'accés dels ciutadans de la Comunitat Valenciana a les propostes de reconegut interés artístic que es produïsquen dins o fora d'ella, duent a terme, a l'efecte, la reestructuració dels mitjans de gestió i coordinació necessària.
2. Igualment, esta llei, dins del respecte a la llibertat artística, pretén el foment del teatre i de la dansa de i a la Comunitat Valenciana, en especial dels creadors i professionals valencians, tant ja reconeguts com novells, i la coordinació de les administracions, entitats, empreses i infraestructures culturals per al teatre i la dansa.
Article 2. Competència
1. L'aplicació dels principis establits en esta llei correspondrà a l'ens públic Teatres de La Generalitat, que estarà adscrit a la conselleria amb competències en matèria de cultura, per mitjà de l'órgan que corresponga, segons el que dispose en cada moment el reglament orgànic i funcional de la corresponent conselleria.
2. L'òrgan per mitjà del qual s'adscriu l'ens públic Teatres de La Generalitat tindrà atribuïda la direcció estratègica i l'avaluació dels resultats de la seua activitat, així com la coordinació de les actuacions que realitze este ens públic amb els plans d'actuació en matèria de teatre i dansa de la conselleria competent i, si és procedent, amb altres institucions i entitats titulars d'instal·lacions culturals.
3. L'ens públic Teatres de La Generalitat posseïx personalitat jurídica pròpia, llibertat d'expressió artística i autonomia jurídica i econòmica per a la realització dels seus fins.
TÍTOL I
Principis d'aplicació en la gestió teatral
i coreogràfica pública
CAPÍTOL I
De la participació
Article 3. Participació
1. L'ens públic Teatres de La Generalitat haurà de disposar, com a mínim, d'un òrgan col·legiat de participació, per mitjà del qual o dels quals s'articularà la participació des del vessant tant rector com consultiu.
2. L'òrgan o òrgans per mitjà dels quals es farà efectiu el principi de participació hauran d'assumir les funcions de coordinació assignades, això sense perjuí de la possibilitat de delegar les referides funcions total o parcialment a d'altres òrgans unipersonals o col·legiats.
CAPÍTOL II
De l'equilibri en l'atenció a les disciplines
de competència de Teatres de La Generalitat
Article 4. Equilibri en l'atenció al teatre i la dansa
La gestió en matèria de teatre i de dansa haurà de sotmetre's al principi d'equilibri en la dedicació a ambdós disciplines des de les institucions i entitats de La Generalitat. L'equilibri s'haurà de fer efectiu a través de l'atribució d'un percentatge d'atenció a cada sector en els aspectes de producció, exhibició, pressupost, recursos humans i qualsevol altre que comporte la gestió pública, factors que necessàriament han de vincular-se amb les dades de volum d'espectadors, companyies, professionals del sector i produccions que proporcionalment es donen en l'un i en l'altre àmbit, sense excloure d'altres indicadors que contribuïsquen a una atenció equitativa al teatre i a la dansa. Els percentatges resultants hauran de revisar-se periòdicament per a introduir les correccions que es consideren necessàries o les modificacions que es produïsquen.
Article 5. Atenció a altres disciplines
1. Sense perjuí del que disposa l'article anterior, l'ens públic Teatres de La Generalitat també haurà de prestar atenció, de forma directa o indirecta, al foment de les arts multidisciplinàries, concebudes des d'una òptica contemporània a fi d'atendre els nous llenguatges escènics teatrals o coreogràfics, resultat de la investigació en matèries audiovisuals, noves tecnologies, música, arts plàstiques, arts circenses, etc., i que, segons el seu caràcter pluridisciplinari, no pertanyen pròpiament ni al teatre ni a la dansa.
2. Teatres de La Generalitat es coordinarà amb l'entitat competent en el foment de la música i la lírica per a planificar la programació i exhibició en els espais escènics que el primer gestiona, sense perjuí de la possibilitat de coproduir en estos àmbits.
Article 6. Estructures orgàniques dedicades al teatre i a la dansa
1. L'estructura de l'ens públic Teatres de La Generalitat haurà de preveure un òrgan o centre de producció dedicat al teatre i un altre dedicat a la dansa, que hauran de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l'acompliment de la seua funció.
2. Els òrgans o centres de producció teatral i coreogràfica, que rebran respectivament la denominació de Centre Teatral de La Generalitat i Centre Coreogràfic de La Generalitat, tindran com a objectiu oferir un teatre o una dansa de qualitat per a tot el territori de la Comunitat Valenciana, una producció pública continuada i un exercici digne de les professions vinculades amb el teatre o la dansa. Els dits òrgans o centres de producció tindran també com a finalitat promocionar els professionals del teatre o la dansa valencians, prestant especial atenció a la producció teatral en valencià.
3. Igualment, per a la resta de competències atribuïdes a Teatres de La Generalitat, i amb l'objectiu d'atendre equitativament ambdós disciplines, s'haurà de preveure una estructura organitzativa paral·lela dedicada al teatre i a la dansa, en tot el que siga específic de l'un i l'altre sector.
4. Sense perjuí del que disposen els paràgrafs anteriors, els servicis l'activitat dels quals no varie substancialment tant en el teatre com en la dansa, seran comuns als dos sectors.
CAPÍTOL III
De la integració de les competències en matèria de teatre i dansa
Article 7. Integració de les competències en matèria de teatre i dansa
Totes les competències relacionades amb el teatre i la dansa, excepte les ja assignades o que s'assignen expressament a un altre òrgan o entitat, s'hauran d'atribuir a l'ens públic Teatres de La Generalitat, sense perjuí que la direcció estratègica de l'ens corresponga a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de cultura.
CAPÍTOL IV
De l'atenció a l'activitat escènica de la Comunitat Valenciana
Article 8. Atenció prioritària a l'activitat escènica de la Comunitat Valenciana
1. L'ens públic Teatres de La Generalitat haurà de potenciar molt especialment l'activitat teatral i coreogràfica de factura eminentment valenciana, que serà tant la que porten a terme els professionals i les empreses valencianes com la que tinga un procés creatiu desplegat fonamentalment a la Comunitat Valenciana.
2. A este efecte, Teatres de La Generalitat col·laborarà amb les persones físiques i juridicoprivades del sector valencià del teatre i de la dansa, per mitjà de la publicació de convocatòries de subvencions, la subscripció de convenis, l'adopció de fórmules de gestió mixta, la promoció, la difusió, la concessió de premis i totes altres accions que contribuïsquen a consolidar i potenciar el sector privat del teatre i de la dansa valencians.
Article 9. Producció pròpia
1. Amb la finalitat de dur a terme una de les funcions prioritàries que li corresponen com a ens dedicat a la gestió pública, a la Comunitat Valenciana, del teatre i de la dansa, l'ens públic Teatres de La Generalitat haurà de realitzar, en cada temporada teatral, produccions pròpies i coproduccions, en les quals majoritàriament hauran de participar professionals i empreses valencianes, i l'objectiu de les quals haurà de redundar en la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'espectacles teatrals i coreogràfics a la Comunitat Valenciana, i, dins dels dramàtics, molt especialment els realitzats en valencià.
2. Les produccions i coproduccions dutes a terme per Teatres de La Generalitat hauran de ser exhibides a la Comunitat Valenciana. Així mateix, s'hauran d'articular polítiques de projecció exterior del teatre i de la dansa valencians, a fi de donar a conéixer més enllà del seu àmbit geogràfic de competències l'activitat artística desplegada per este ens públic.
3. A estos efectes, Teatres de La Generalitat haurà de disposar d'un centre o òrgan de producció destinat al teatre i d'un altre destinat a la dansa, d'acord amb el que disposa l'article 6 d'esta llei.
Article 10. Documentació, estudi i investigació del teatre i de la dansa de la Comunitat Valenciana
1. En l'estructura orgànica de Teatres de La Generalitat s'haurà d'habilitar una unitat de documentació, estudi i investigació del teatre i de la dansa de La Generalitat, que tindrà com a funcions pròpies les següents:
a) La conservació, la investigació, l'inventari, la catalogació i la publicació del patrimoni cultural relacionat amb les arts escèniques, sense perjuí de l'oportuna tutela per part de l'òrgan competent de La Generalitat en matèria de patrimoni cultural valencià.
b) La participació en l'elaboració de plans i programes de formació i reciclatge d'artistes i tècnics de les arts escèniques.
c) Estudi, formació i promoció de la innovació creativa i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges en teatre i dansa.
2. Teatres de La Generalitat, a través de la unitat de documentació, estudi i investigació del teatre i de la dansa de La Generalitat, haurà de col·laborar i participar, si és pertinent, en les propostes realitzades per les universitats valencianes, per l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i pels conservatoris superiors de dansa, com també pels crítics, investigadors i professionals de les arts escèniques.
3. L'ens públic Teatres de La Generalitat haurà de desenvolupar programes de formació i reciclatge dirigits a professionals valencians de l'àmbit del teatre i la dansa.
4. El funcionament i l'organització de la unitat de documentació, estudi i investigació del teatre i de la dansa de La Generalitat es regularà en el reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat.
Article 11. Promoció i difusió de les activitats realitzades en tots els àmbits
1. Al si de l'ens públic Teatres de La Generalitat, s'haurà d'habilitar una unitat de difusió, promoció i desenrotllament del teatre i de la dansa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
2. La unitat de difusió, promoció i desenrotllament fonamentarà la seua actuació en:
a) la participació activa dels mitjans de comunicació públics en la difusió i promoció del teatre i la dansa valencians;
b) la intervenció dels professionals i de les companyies valencians en els esdeveniments que es realitzen a la Comunitat Valenciana o en la promoció de la Comunitat en l'exterior;
c) l'educació i la captació de nous públics, des de l'ensenyança bàsica;
d) i totes les iniciatives pròpies o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades que conduïsquen a una major promoció i difusió de l'activitat teatral i coreogràfica valenciana.
3. El funcionament i l'organització de la unitat es regularà en el reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat.
Article 12. Atenció a les demandes de la ciutadania
1. L'ens públic Teatres de La Generalitat pretén la satisfacció de les demandes dels ciutadans, en la seua condició de públic potencial dels espectacles a exhibir.
2. Atenent a això amb l'objectiu de la pluralitat i heterogeneïtat de l'oferta escènica, l'ens públics Teatres de La Generalitat haurà de desenrotllar i mantindre diferents línies de producció i exhibició que, preferentment i en la mesura que siga possible, estaran vinculades als espais escènics amb què compte en cada moment.
3. Així mateix, l'ens públic Teatres de La Generalitat durà a terme quans estudis sociològics, de preferències, d'interessos i de satisfacció considere necessaris perquè l'activitat exercida satisfaça l'espectre més ampli possible dels gustos del públic de la Comunitat Valenciana.
Article 13. El Circuit Valencià de Teatre i Dansa
1. Conformen el Circuit Valencià de Teatre i Dansa el conjunt de municipis i entitats de la Comunitat Valenciana que, amb el doble objectiu de fomentar l'atenció al teatre i la dansa valencians i d'aproximar estes modalitats de la cultura a diferents municipis de la Comunitat Valenciana, duguen a terme, en instal·lacions de les quals són propietaris o ostenten l'ús, una programació estable de teatre i dansa que ajude a la creació i consolidació de nous públics.
2. L'ens públic Teatres de La Generalitat, atenint-se als principis de publicitat i concurrència, i d'acord amb unes bases reguladores, haurà de col·laborar econòmicament amb els ajuntaments o les entitats que ho sol·liciten i complisquen els requisits establits, que conformaran el Circuit Valencià de Teatre i Dansa; i a este efecte haurà de seguir criteris d'equilibri territorial, i haurà d'atendre prioritàriament els municipis o les entitats que programen espectacles de factura valenciana, o amb participació valenciana, o en valencià, valorant, al costat d'això, d'altres criteris objectius com: el pressupost municipal o de l'entitat destinat a l'exhibició, la població de la localitat i el públic real assistent, així com els resultats obtinguts.
3. El funcionament del Circuit Valencià de Teatre i Dansa, que es determinarà en el reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat, es produirà de forma independent del de l'òrgan col·legiat de participació de Teatres de La Generalitat, al qual correspondrà exclusivament determinar els criteris sobre la base dels quals es contribuirà econòmicament a les activitats dels municipis o entitats inclosos en el circuit.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Situació del personal laboral fix de Teatres de La Generalitat en el cas d'extinció o pèrdua de la condició d'ens públic
En el cas de l'extinció de l'ens públic Teatres de La Generalitat, o de la conversió en una entitat de naturalesa jurídica privada o en el capital social de la qual hi haja participació privada, el personal laboral fix que en el moment de l'extinció o la conversió preste servicis en l'ens públic, passarà a tindre la condició de personal laboral al servici de La Generalitat amb la mateixa relació jurídica que tenia amb Teatres de La Generalitat i amb els mateixos drets laborals i retributius que posseïa en eixe moment.
Segona. Fundacions públiques de la Comunitat Valenciana amb un àmbit d'actuació en el camp del teatre o la dansa
1. El patronat de les fundacions públiques de La Generalitat que existisquen a l'entrada en vigor d'esta llei i que tinguen com a àmbit d'actuació el camp del teatre o la dansa, podrà acordar l'extinció de la fundació corresponent, així com que tots els béns i recursos resultants de la liquidació queden integrats en l'ens públic Teatres de La Generalitat. Si eixe fóra el cas, el personal laboral fix de la fundació corresponent, que haja sigut seleccionat d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, podria integrar-se en la plantilla de Teatres de La Generalitat.
2. Així mateix, a l'ens públic Teatres de La Generalitat se li reconeix capacitat per a constituir una fundació entre els fins fonamentals de la qual es troben l'adopció i la realització d'iniciatives de caràcter social que contribuïsquen a un millor i més equitatiu desenrotllament del teatre i de la dansa a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Funcionament del Circuit Valencià de Teatre i Dansa
Mentre no s'aprove un nou reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat, el Circuit Valencià de Teatre i Dansa es regirà per les actuals normes que regulen el Circuit Teatral Valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat
1. En el termini màxim d'un any des de la data d'entrada en vigor d'esta llei, el Consell haurà d'aprovar un nou reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat, que s'haurà d'ajustar als principis continguts en esta norma.
2. Fins a l'aprovació del nou reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de La Generalitat, continuarà vigent l'actual, si bé el seu funcionament haurà de regir-se pels principis continguts en esta llei.
Segona. Habilitació del Consell per al desplegament de la llei i per a la modificació de la denominació de l'ens públic i la dels òrgans als quals s'al·ludeix en la llei
1. El Consell i la conselleria competent en matèria de cultura, en el marc de les seues respectives atribucions, hauran de dictar totes les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desplegament de la present llei.
2. Pel Consell es podrà acordar la modificació de la denominació de l'ens públic que té atribuides les competències en matèria de teatre i dansa en La Generalitat i de tots els òrgans que s'indiquen o es regulen en la present Llei.
Tercera. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat o Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 9 de febrer de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea