diari

DECRET 65/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica l'estructura de l'administració de la Generalitat. [2004/X4766]

(DOGV núm. 4749 de 10.05.2004) Ref. Base de dades 2047/2004

DECRET 65/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica l'estructura de l'administració de la Generalitat. [2004/X4766]
El Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, estableix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat, i mitjançant el present decret es modifica l'estructura referida, modificant el títol I, relatiu a la Conselleria de Presidència amb la creació d'una secretaria autonòmica de política institucional.
El Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència, en el qual s'incloïa el Gabinet Jurídic de la Generalitat en la Sotssecretaria, i la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid dins la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i amb la Unió.
Amb el present decret es pretén optimar l'estructura de la Conselleria de Presidència, ajustant-la a les necessitats derivades de la presència valenciana a l'exterior, atorgant una entitat diferenciada a les relacions externes respecte a les mantingudes amb l'administració de l'Estat, que s'adscriuen a la Secretaria Autonòmica de Política Institucional, de nova creació, potenciant d'un costat l'activitat que exerceix el Gabinet Jurídic de la Generalitat i d'un altre adscrivint-hi la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, i la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
Pel Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, es va establir l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat, posteriorment modificat pel Decret 238/2003, de 5 de desembre, a fi d'adaptar-la a les necessitats derivades de la designació de València com a seu de la Copa Amèrica 2007.
Les necessitats organitzatives derivades de l'esdeveniment esmentat van justificar la creació de la Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes, dependent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i del Comissionat Especial per a la Copa Amèrica 2007, dependent de la Presidència de la Generalitat. Tanmateix, la importància que la celebració té en l'esfera esportiva aconsella reforçar l'estructura directiva de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport pel que fa a les competències que té atribuïdes en matèria de política esportiva, mitjançant la creació de la Direcció General de l'Esport. D'altra banda, també es fa necessari ampliar les atribucions que recull en esta matèria el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria, incloent, singularment, la iniciativa administrativa per a canalitzar les sinergies generades en el sector privat, en favor de l'esport i de la seua pràctica.
Per la seua banda, també es fa necessari modificar l'estructura de la Secretaria Autonòmica de Cultura, que passarà a gestionar directament les competències relatives a política lingüística, per la qual cosa passa a denominar-se Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística. Per tant, el centre directiu que tenia atribuïdes fins al moment estes competències se circumscriuran a la gestió del patrimoni cultural amb la denominació de Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
Amb l'aprovació de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en el seu article 70, se suprimeix l'article 15, «De l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia», de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, en la disposició final primera, numeral tres, s'autoritza el Consell de la Generalitat perquè, mitjançant decret i en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la llei, es dicten les disposicions necessàries per a la integració definitiva de funcions, mitjans personals, materials i recursos de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia en l'estructura administrativa o institucional dependent del Consell de la Generalitat.
Per altra part, l'article 32 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat, atribueix a la Direcció General d'Universitats i Investigació les funcions en matèria de política universitària i de foment i desenvolupament de la investigació.
D'acord amb tot el que s'ha exposat es fa necessària l'adaptació de l'estructura administrativa de la Direcció General d'Universitats i Investigació per a exercir les funcions esmentades en matèria d'universitats i d'investigació universitària.
Així mateix, a fi de donar una major coherència a les funcions del Secretariat del Govern en relació amb les comissions delegades del Consell es procedeix, mitjançant este decret, a l'adequació de la seua composició a l'estructura que s'hi desplega.
D'altra banda es modifica la composició de l'Observatori de Dret Civil Valencià amb la incorporació del titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de justícia i del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
Per tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 35.f), 69 i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta dels consellers de Presidència i de Cultura, Educació i Esport, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 de maig de 2004,
DECRETE
Article 1
Modificació del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat.
1. L'article 2 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 2. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Presidència està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament.
– Secretaria Autonòmica de Comunicació.
– Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.»
– Direcció General de Relacions amb les Corts i del Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
2. L'article 3 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 3. De la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament exercirà les funcions que li atribueix l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell de la Generalitat amb els organismes de la Unió Europea i amb organitzacions interregionals i internacionals».
3. L'article 4 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 4. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes. Exercirà les funcions en matèria de cooperació al desenvolupament, relacions amb organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les».
4. S'afegeix un article 6 bis al Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Article 6 bis. De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional
La Secretaria Autonòmica de Política Institucional exercirà les funcions que li atribueix l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell amb les Corts Valencianes, secretariat del govern, coordinació general de la política legislativa del Consell, règim jurídic autonòmic i servici jurídic de la Generalitat, així com les relacions amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes».
5. S'afegeix un article 6 ter. al Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Article 6. ter. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional
De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional depenen els òrgans següents:
– La Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, que portarà a terme les funcions en matèria de relació i coordinació del Consell de la Generalitat amb les Corts Valencianes i secretariat del govern, així com les relacions amb l'administració general de l'estat i la resta de comunitats autònomes.
– El Gabinet Jurídic de la Generalitat, les funcions del qual s'establixen en el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Serveis Jurídics de la Generalitat.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid».
6. L'article 7 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 7. De la Sotssecretaria
Sota la dependència directa del conseller de Presidència, la Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià».
7. L'article 30 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 30. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:
– Secretaria Autonòmica d'Educació.
– Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística.
– Secretaria Autonòmica d'Esport.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Ensenyament.
– Direcció General d'Universitats i Investigació.
– Direcció General de Personal Docent.
– Direcció General del Llibre i Biblioteques.
– Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
– Direcció General de l'Esport.
– Direcció General de Règim Econòmic.
– Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica».
8. Es modifica l'article 33, que tindrà la redacció següent:
«Article 33. De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística exercirà les funcions que li atribueix l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cine, exposicions i museus; llibre, biblioteques; política lingüística i patrimoni cultural valencià».
9. Es modifica l'article 34, que tindrà la redacció següent:
«Article 34. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística es compon dels òrgans següents:
– Direcció General del Llibre i Biblioteques. Exercirà les funcions en matèria de polítiques de foment del llibre i la lectura i gestió de biblioteques.
– Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. Exercirà les funcions en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració i difusió del patrimoni cultural valencià, tant el moble com l'immoble».
10. S'introdueix l'article 35 bis, en el Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, que tindrà la redacció següent:
«Article 35 bis. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Esport
De la Secretaria Autonòmica d'Esport dependrà la Direcció General de l'Esport que exercirà les funcions en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport i la coordinació d'esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat».
Article 2
Modificació del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència.
1. L'article 1 del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 1
La Conselleria de Presidència és el departament del Consell de la Generalitat a què correspon l'exercici de les competències en matèria de relacions institucionals i externes, secretariat del govern, relacions amb les Corts, coordinació general de la política legislativa del Consell, portaveu del govern i comunicació.
Sota la superior autoritat del Consell, la Conselleria de Presidència dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència».
2. L'article 2 del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 2
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Presidència s'estructura en els òrgans següents superiors i nivell directiu:
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament.
– Secretaria Autonòmica de Comunicació.
– Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
3. El capítol II del títol II del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Capítol II
De les secretaries autonòmiques
Secció 1ª
De la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al desenvolupament
Article 8
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament exerceix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell de la Generalitat i l'administració de la Generalitat amb els organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals.
Li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 9
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament s'estructura en els centres directius següents:
– La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
Article 10
La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes és el centre directiu a qui correspon portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte als assumptes següents:
a) En matèria de cooperació al desenvolupament, portarà a terme l'impuls i la coordinació dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, i qualsevol altra actuació que determine la presència i la participació efectiva del Consell de la Generalitat en este àmbit.
b) En matèria de relacions externes, portarà a terme la programació, l'impuls i la coordinació de les relacions amb organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, així com la coordinació d'estes relacions mantingudes des d'altres conselleries i organismes de la Generalitat, i el foment de les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països. Així mateix, li correspon impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil i als ciutadans, així com el contacte institucional i el suport als col·lectius de valencians residents fora de la Comunitat.
Article 11
Sota la dependència de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes, el nivell administratiu s'estructura en les unitats següents:
a) L'Àrea d'Afers Europeus i Relacions Externes.
Li correspon la programació, l'impuls i la coordinació de les actuacions en matèria de relacions externes i amb la Unió Europea. Canalitza la cooperació i la informació amb organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals. Porta a terme la promoció i coordinació de la cooperació interregional, així com l'obertura a l'exterior dels distints sectors de la societat valenciana, i de la normativa i les institucions europees.
b) L'Àrea de Relacions Institucionals. Porta a terme el desenvolupament de les actuacions de caràcter institucional amb entitats, institucions i ciutadans dins i fora de la Comunitat Valenciana. Coordina les activitats dirigides a aconseguir un millor coneixement i major prestigi de la Generalitat. Impulsa i coordina les relacions entre la Generalitat i les col·lectivitats i centres valencians en l'exterior.
c) L'Àrea de Cooperació al Desenvolupament. Porta a terme la gestió de les iniciatives, les accions i els programes destinats a contribuir al progrés dels països en vies de desenvolupament.
Article 12
A la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les li correspon actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana davant les institucions europees, així com la promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i òrgans de la Unió Europea, subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar-hi les seues funcions. Al seu torn, facilitarà als seus agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i els òrgans comunitaris.
Secció 2ª
De la Secretaria Autonòmica de Comunicació
Article 13
El titular de la Secretaria Autonòmica de Comunicació exerceix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat.
Li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència així com les unitats administratives integrades en estos.
Al seu torn, porta a terme la col·laboració en la planificació, l'ordenació i la coordinació de les telecomunicacions en l'àmbit de la Generalitat, en coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, des del punt de vista de les seues específiques competències.
Article 14
La Secretaria Autonòmica de Comunicació s'estructura en els centres directius següents:
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
Article 15
La Direcció General de Relacions Informatives és el centre directiu a qui correspon portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb les funcions següents:
– Coordinació de l'emissió d'informació institucional i de govern.
– Disseny i anàlisi dels treballs, tècniques i estudis d'avaluació de l'eficàcia de la política informativa respecte al desenvolupament de l'acció de govern de la Generalitat.
Article 16
La Direcció General de Promoció Institucional és el centre directiu a qui correspon portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb les funcions següents:
– Planificació, assessorament, estudi i gestió del règim jurídic en matèria de comunicació social i els seus mitjans, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat i de la Unió Europea.
– Tutela administrativa derivada de l'aplicació de la Llei de Radiotelevisió Valenciana i la resta de lleis concurrents.
– En matèria de publicitat institucional i anuncis oficials, la direcció general té encomanada la coordinació, la supervisió i l'autorització prèvia de les campanyes publicitàries i les contractacions i les insercions d'este caràcter, produïdes en l'àmbit del Consell de la Generalitat i organismes i entitats dependents de les seues conselleries.
– Preparació dels concursos públics per a l'atorgament de les concessions preceptives per a l'explotació dels servicis públics de radiodifusió sonora i televisió, tant analògics com digitals, i altres servicis audiovisuals i multimèdia que siguen competència de la Generalitat.
– Elaboració de criteris sobre la difusió de la imatge institucional i de l'activitat de la Generalitat i la coordinació, supervisió i autorització prèvia de la publicitat institucional.
– Supervisió prèvia de qualsevol estudi o projecte que vaja a ser objecte d'edició o publicació de la Generalitat, promoguda per les conselleries i organismes, institucions i entitats d'ella dependents».
Secció ·3ª.
De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional
Article 17
El titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional exerceix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell amb les Corts Valencianes, secretariat del govern, coordinació general de la política legislativa del Consell, règim jurídic autonòmic i Servici Jurídic de la Generalitat, així com les relacions de l'administració del Consell amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes.
El titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional és el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, i exerceix les funcions inherents a este càrrec, conforme al Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Serveis Jurídics de la Generalitat.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 18
La Secretaria Autonòmica de Política Institucional s'estructura en els centres directius següents:
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
Article 19
De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional depén la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, que és el centre directiu a qui correspon portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació a les funcions següents:
a) La comunicació entre el Consell de la Generalitat i les Corts Valencianes i l'assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
b) La gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
c) La gestió i el manteniment de les bases de dades referents a la normativa de la Generalitat, i la direcció del Centre d'Informació i Documentació Jurídica Administrativa de la Generalitat (CIDAJ).
d) El suport tècnic i administratiu al Secretariat del Govern, així com la infraestructura administrativa del Consell de la Generalitat i la revisió i la tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
e) L'autorització de les publicacions dels distints departaments de l'administració de la Generalitat, des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjuí de les competències d'altres òrgans en esta matèria i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
f) La programació, l'impuls i la coordinació de les relacions en l'àmbit exterior del Consell de la Generalitat i la seua administració, amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes.
Article 20
De la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern depenen les unitats del nivell administratiu següents:
– L'Àrea de Relacions amb les Corts. Li correspon prestar assistència tècnica i jurídica al Consell de la Generalitat en les reunions de la Junta de Síndics, així com la coordinació de les intervencions dels consellers davant el ple i les comissions de les Corts i en general el requeriment i la gestió, si és procedent, de l'acció del Consell de la Generalitat davant les Corts Valencianes.
– L'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental. Té la secretaria administrativa de les comissions interdepartamentals i delegades del Consell de la Generalitat, elabora les actes de les seues sessions i efectua el seguiment de l'evolució dels òrgans col·legiats de la Generalitat i d'aquells en què esta tinga representació.
– Gestiona el Registre de Convenis conforme al Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell de la Generalitat, el CIDAJ, el Centre Virtual de Formació al Ciutadà i el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat, conforme al Decret 104/2002, de 18 de juny, del Govern Valencià.
– L'Àrea de la Secretaria Administrativa del Consell. Gestiona els assumptes que s'han de sotmetre a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris i al Consell; formalitza els decrets i els acords aprovats pel Consell, i elabora les actes de les sessions del Consell de la Generalitat i les de la seua comissió preparatòria.
Tramita les comunicacions al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana dels actes i disposicions generals adoptades pel Consell, quan això siga preceptiu. Revisa i tramita els documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
– L'Àrea de Publicacions. Autoritza les edicions i les publicacions promogudes per les conselleries i organismes i entitats dependents d'elles des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjuí de les competències de la Direcció General de Promoció Institucional de la Conselleria de Presidència. Confecciona i edita el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. D'esta àrea depén la gestió del fons editorial i la distribució comercial de les publicacions de la Generalitat.
– L'Àrea de Política Institucional. Realitzarà l'estudi, l'anàlisi i el seguiment de les relacions de l'administració del Consell de la Generalitat amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes, i també promourà les accions orientades a la col·laboració entre les administracions esmentades i l'administració del Consell de la Generalitat.
Article 21
1. Sota la dependència directa del titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, este exercirà les funcions d'assessorament en dret i la representació i la defensa en juí de l'administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes, en els termes establits en el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Serveis Jurídics de la Generalitat.
2. L'estructura orgànica, les competències i el règim de funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat s'ajustarà al que disposa el decret esmentat en l'apartat anterior i la resta de la normativa que li siga d'aplicació.
3. Sota la direcció i la supervisió del titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, este portarà a terme la preparació de recopilacions normatives de les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat.
Article 22
A la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid li correspon actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana en la capital de l'estat, impulsant les relacions amb les institucions, les entitats i els agents que hi radiquen subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions. Així mateix, amb caràcter general, prestarà informació al públic, amb atenció especial a la promoció dels interessos propis de la Comunitat Valenciana.
4. Els actuals articles 20 i 22 del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, passen a ser els articles 23 i 24, respectivament.
5. Es deroga l'actual article 21 del Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat.
Article 3
Modificació del Decret 115/2003, d'11 juliol, del Consell de la Generalitat, que va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, posteriorment modificat pels decrets 238/2003, de 5 de desembre, i 249/2003, de 12 de desembre
Es modifica el Decret 115/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en els termes que a continuació s'especifiquen:
1. Es modifica l'article 2, que tindrà la redacció següent:
«Article 2. Òrgans superiors i centres directius
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:
– Secretaria Autonòmica d'Educació.
– Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística.
– Secretaria Autonòmica d'Esport.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Ensenyament.
– Direcció General d'Universitats i Investigació.
– Direcció General de Personal Docent.
– Direcció General del Llibre i Biblioteques.
– Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
– Direcció General de l'Esport.
– Direcció General de Règim Econòmic.
– Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica.
2. S'introdueix l'article 11 bis, que tindrà la redacció següent:
«Article 11 bis. Unitats dependents de la Direcció General d'Universitats i Investigació
De la Direcció General d'Universitats i Investigació depenen les unitats següents:
1. Àrea d'Universitats, a la qual correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions relatives a la gestió i l'administració del sistema universitari.
2. Àrea de Promoció de la Investigació, a la qual correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions relatives a la promoció i gestió de l'activitat investigadora i científica en l'àmbit universitari valencià».
3. Es modifica la denominació de la secció segona del capítol II del títol II, que tindrà la redacció següent:
«De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística».
4. Es modifica l'article 14, que tindrà la redacció següent
«Article 14. Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística
1. La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística és l'òrgan superior de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a la qual correspon, sota la superior direcció del conseller, la proposta i l'execució de la política cultural relativa a teatre, música, cine, exposicions, museus, arts plàstiques, disseny, llibre, biblioteques, política lingüística i patrimoni cultural valencià.
2. La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística dirigirà i coordinarà els centres directius següents:
2.1. Direcció General del Llibre i Biblioteques.
2.2. Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
3. Depenen funcionalment de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística i orgànicament de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià les unitats següents:
3.1. Àrea de Museus i Belles Arts, a la que li correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives als museus i a les belles arts.
3.2. Àrea de Promoció Cultural, a la que li correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives a la promoció cultural.
3.3. Àrea d'Arts Escèniques, a la que li correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives a les arts escèniques.
3.4. Àrea de Política Lingüística, a la que li correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions previstes en l'article següent relatives a la política lingüística».
5. Es modifica l'article 15, que tindrà la redacció següent:
«Article 15. Funcions
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística exercirà les funcions previstes en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. La promoció, la difusió, la protecció i el foment de la música, les arts escèniques, les arts plàstiques, el disseny, la cinematografia i la creació audiovisual, sense perjuí de les funcions atribuïdes als ens públics adscrits a la conselleria.
2. La promoció i la difusió nacional i internacional de la política cultural valenciana així com dels seus creadors i artistes, en les matèries de la seua competència.
3. Fomentar la col·laboració cultural amb altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals, per a la realització de projectes culturals conjunts.
4. La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural del mateix caràcter.
5. La gestió dels museus dins de l'àmbit del departament.
6. La coordinació de les col·leccions d'arts plàstiques existents en els espais expositius de la Comunitat Valenciana i l'impuls de programes de col·laboració amb la xarxa de sales d'altres institucions.
7. La promoció d'exposicions d'obres d'autors valencians, tant a la Comunitat Valenciana com fora d'ella.
8. La formació d'un fons de documentació bibliogràfica referit a la historiografia artística a la Comunitat Valenciana.
9. La difusió i la divulgació dels fons públics i privats d'arts plàstiques, mitjançant exposicions temporals, en coordinació i amb l'assessorament dels titulars o directors dels museus o col·leccions.
10. El foment de la difusió didàctica de les col·leccions dels museus, d'acord amb les iniciatives i propostes de les direccions d'aquells, així com la coordinació dels tallers i programes didàctics per a escolars.
11. Promoció, normalització i foment de l'ús del valencià en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
12. Realitzar i fomentar estudis sobre la situació social del valencià.
13. Organitzar i coordinar cursos i activitats per a l'extensió dels coneixements del valencià, amb especial atenció al personal de les administracions públiques.
14. Assessorar les institucions i els particulars en tot el que es referix a l'ús del valencià, tenint en compte la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
15. Assessorar els ciutadans en l'exercici dels seus drets lingüístics en relació amb el valencià.
16. Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organitzar la realització de les proves corresponents i gestionar l'expedició dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià.
17. Impulsar l'actuació de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià.
18. Promoure l'establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades, per a l'aplicació i foment de l'ús del valencià.
19. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en l'àmbit de les funcions previstes en este article.
20. La tramitació, la proposta i, en general, l'execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins l'àmbit funcional previst en este article i d'acord amb el que establixen les disposicions i les instruccions dictades pels òrgans competents.
21. L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
22. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomane el conseller».
6. Es modifica l'article 18, que tindrà la redacció següent:
«Article 18. Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià
La Direcció General de Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. La protecció, la difusió, l'enriquiment, l'estudi i la investigació, la conservació i la restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, la planificació i la difusió del seu coneixement i la incorporació d'estos a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa.
2. La formalització, la gestió i la inspecció dels llibres de registre de transaccions de béns mobles integrants del patrimoni cultural valencià, obligatoris per a antiquaris i comerciants d'estos béns.
3. La redacció de projectes en el camp de la restauració, la direcció de les intervencions, i qualsevol altra actuació tècnica la competència de la qual corresponga a la direcció general, o les que se li encomanen en relació amb el seu àmbit funcional.
4. La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria de la seua competència.
5. L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, inclòs el règim sancionador, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
6. L'elaboració i posada al dia de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
7. L'elaboració, supervisió i manteniment del sistema valencià d'inventaris de patrimoni cultural.
8. La coordinació amb altres administracions públiques i òrgans de la Generalitat Valenciana en actuacions urbanístiques, mediambientals, arqueològiques i, en general, sobre el medi cultural, en l'àmbit de les funcions establides en este article.
9. La tramitació, la proposta i, en general, l'execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establixen les disposicions i les instruccions dictades pels òrgans competents.
10. L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
11. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els titulars de la conselleria o de la secretaria autonòmica de què depén».
7. Es modifica l'article 19, que tindrà la redacció següent:
«Article 19. Unitat dependent de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià
De la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià depén l'Àrea de Patrimoni Cultural, a la qual correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions previstes en l'article anterior relatives al patrimoni cultural valencià».
8. Es modifica l'article 20, que tindrà la redacció següent:
«Article 20. Secretaria Autonòmica d'Esport
1. La Secretaria Autonòmica d'Esport és l'òrgan superior de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport a què correspon, sota la superior direcció del conseller, la proposta i l'execució de la política en matèria de promoció i foment de l'esport i relacions amb les entitats esportives.
2. La Secretaria Autonòmica d'Esport exercirà les funcions previstes en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià, i en particular dirigirà i coordinarà la Direcció General de l'Esport».
9. S'introdueix l'article 20 bis, que tindrà la redacció següent:
«Article 20 bis. Direcció General de l'Esport
La Direcció General de l'Esport exercirà les funcions previstes en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i en particular les següents:
1. Promoure, fomentar i generalitzar l'hàbit de la pràctica esportiva entre tota la població, amb especial atenció a l'esport en l'edat escolar.
2. Promoure i impulsar l'associacionisme esportiu en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la realització d'activitats o la concessió d'ajudes que contribuïsquen a tal fi.
3. Organitzar i dirigir el funcionament del Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, en que són objecte d'inscripció o anotació els diferents tipus d'entitats previstes en la Llei de l'Esport, i aprovar els seus estatuts i reglaments així com les seues modificacions.
4. Coordinar i ajudar al funcionament de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, exercint respecte d'estes la tutela i atribucions establides en l'ordenament jurídic.
5. Planificar i programar la infraestructura esportiva de la Comunitat Valenciana d'acord amb el Pla Director d'Instal·lacions Esportives i la Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives.
6. Elaborar i actualitzar el cens d'instal·lacions esportives d'ús públic de la Comunitat Valenciana.
7. Tramitar els expedients de concessió d'ajudes i subvencions de fons públics per a instal·lacions i equipament esportiu.
8. Emetre els informes preceptius per a la construcció o obertura d'instal·lacions o establiments privats de caràcter esportiu que vagen a ser objecte d'utilització pública, en els casos que s'establisquen reglamentàriament.
9. Exercir les atribucions que tinga assignades en matèria d'acreditació, formació i titulació de tècnics esportius.
10. Recolzar i tutelar l'esport d'elit, especialment el no professional, establint els beneficis per als esportistes que accedisquen a esta condició.
11. Elaborar, en col·laboració amb les federacions esportives i a través del Centre de Suport a l'Esportista, programes de tecnificació i plans especials de preparació, per a la formació i millora fisicotècnica dels esportistes.
12. Promoure i impulsar, en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports i les federacions esportives, la investigació i l'establiment de mesures de prevenció, control i sanció per la utilització de substàncies o mètodes prohibits en l'esport.
13. Recolzar tècnicament i administrativament al Comité Valencià de Disciplina Esportiva, en la seua doble vessant competencial de disciplina esportiva i matèria electoral federativa.
14. Exercir les funcions que legalment li corresponguen en relació amb el Consell Valencià de l'Esport.
15. Coordinar amb la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA la gestió d'aquells aspectes que la vinculen amb la Generalitat.
16. Cooperar amb les entitats privades que afavorisquen l'activitat esportiva, fomentat la seua implicació en actuacions que redunden en benefici de la pràctica esportiva.
17. Coordinar els esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat.
18. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establix les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
19. Elaborar, emetre informes i proposar les normes i disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
20. Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els titulars de la conselleria o de la secretaria autonòmica de què depén».
10. Es modifica l'article 21, que tindrà la redacció següent:
«Article 21. Unitats dependents de la Direcció General de l'Esport
De la Direcció General de l'Esport depén l'Àrea de l'Esport, a la qual correspondrà la direcció i la coordinació de les funcions en matèria esportiva».
11. Es modifica la disposició addicional setena, que tindrà la redacció següent:
«Setena
Queda adscrit a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística el Museu de Belles Arts de València».
12. Es modifica la disposició addicional huitena, que tindrà la redacció següent:
«Huitena
Queden, així mateix, adscrits a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, articulant-se a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, el Museu de la Valltorta i el Museu Arqueològic de Sagunt».
13. Es modifica la disposició addicional novena, que tindrà la redacció següent:
«Novena
La dependència orgànica i funcional del Patronat del Palmerar d'Elx, que la Llei 1/1986, de 9 de maig, de la Generalitat Valenciana, de tutela del Palmerar d'Elx, estableix respecte de la conselleria, correspondrà a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, articulant-se a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. De la mateixa manera, amb la mateixa dependència, s'articularà a través de la Direcció General del Patronat del Misteri d'Elx».
14. Es modifica la disposició addicional dotze, que tindrà la redacció següent:
«Dotze
Segueixen vigents les disposicions addicionals cinquena i sisena del Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, per les que es van modificar l'article 4 del Decret 47/1989, de 4 d'abril, sobre funcions, composició i organització de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, i l'article 3 del Decret 178/1988, de 15 de novembre, sobre composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià. Les referències que en estos dos últims decrets es fan a la direcció i al director general de Política Lingüística, s'entendran fetes, respectivament, a la secretaria autonòmica i al secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística».
Article 4.
Modificació del Decret 80/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
L'article 2 del Decret 80/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 2. Composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
La Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris estarà integrada pels titulars de les secretaries autonòmiques i de les sotssecretaries de les conselleries i pel director del Gabinet del President de la Generalitat o el subdirector que este delegue.
En serà president el conseller de Presidència, i vicepresident el secretari autonòmic de Política Institucional, i exercirà les funcions de secretari el director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern».
Article 5
Modificació del Decret 78/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Econòmics.
L'apartat 1 de l'article 2 del Decret 78/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 2. Composició de la Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Econòmics
1. La Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Econòmics està integrada pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, qui la presidirà, pels consellers de Justícia i Administracions Públiques; d'Infraestructures i Transport; de Cultura, Educació i Esport; de Sanitat; i d'Indústria, Comerç i Turisme; pel secretari autonòmic de Política Institucional; i pel director general de l'Institut Valencià de Finances; exercirà les funcions de secretari tècnic el secretari autonòmic d'Economia i Pressupostos».
Article 6
Modificació del Decret 79/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació i Innovació Tecnològica
L'apartat 1 de l'article 2 del Decret 79/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 2. Composició de la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació i Innovació Tecnològica
1. La Comissió Delegada del Consell per a la Investigació i Innovació Tecnològica està integrada pel conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, qui la presidirà, pels consellers d'Infraestructures i Transport; de Cultura, Educació i Esport; de Sanitat; i d'Agricultura, Pesca i Alimentació; pels secretaris autonòmics de Política Institucional; de Telecomunicacions i Societat de la Informació; d'Indústria i Comerç; d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea; d'Educació; i pel sotssecretari de Sanitat. Exercirà les funcions de secretari tècnic de la Comissió el secretari autonòmic d'Indústria i Comerç».
Article 7
Modificació del Decret 30/2002, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori de Dret Civil Valencià
L'apartat 1 de l'article 3 de l'annex del Decret 30/2002, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat, passa a tenir la redacció següent:
«Article 3. Composició
1. L'Observatori de Dret Civil Valencià estarà compost pel president, que serà el titular de la conselleria competent en matèria de Justícia, un vicepresident, que serà el titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de justícia, i els vocals següents, nomenats pel president:
– Un representant de les conselleries competents en matèria de cultura i educació, d'indústria, d'afers socials, de medi ambient i d'agricultura, a proposta dels consellers respectius.
– El director del Gabinet Jurídic de la Generalitat .
– Un representant de cada una de les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, a proposta del seu òrgan de govern.
– Un representant de cada un dels col·legis d'Advocats de la Comunitat Autònoma Valenciana, a proposta dels seus òrgans de govern.
– Un membre del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del Ple de la institució.
– Un representant del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, a proposta del seu Ple.
– Un representant dels col·legis oficials de notaris, a proposta del seu òrgan de govern.
– Un representant dels col·legis de registradors de la propietat i mercantils, a proposta dels seus respectius consells o juntes de govern.
– Un representant de cada un dels col·legis de procuradors dels tribunals de la Comunitat Autònoma Valenciana, a proposta dels seus òrgans de govern.
– Un representant del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, a proposta del seu òrgan de govern.
– Tres representants de les cambres agràries provincials, a proposta dels seus respectius plens.
– Fins a deu vocals, nomenats pel conseller competent en matèria de justícia, entre juristes i historiadors de reconegut prestigi o experts en assumptes d'Estat o autonòmics.
– Fins a tres vocals, nomenats pel conseller competent en matèria de justícia, entre els integrants d'institucions públiques o privades vinculades a l'àmbit d'actuació de l'Observatori».
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i amb la Unió passarà a exercir la titularitat de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les unitats la denominació de les quals no haja canviat passaran a dependre, amb els seus actuals mitjans personals i materials, de les unitats superiors que estableix este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogades totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta els consellers de Presidència i de Cultura, Educació i Esport, en els seus respectius àmbits de competència, per a dictar totes les disposicions que requerisca l'execució i desenvolupament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de maig de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
El conseller de Cultura, Educació i Esport,

linea