diari

DECRET 66/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 27/2001, de 30 de gener, d'organització i règim de funcionament dels servicis jurídics de la Generalitat. [2004/F4741]

(DOGV núm. 4749 de 10.05.2004) Ref. Base de dades 2048/2004

DECRET 66/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 27/2001, de 30 de gener, d'organització i règim de funcionament dels servicis jurídics de la Generalitat. [2004/F4741]
El Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, regula l'organització i el funcionament dels servicis jurídics de la Generalitat, i mitjançant el present decret es procedix a la creació de la Subdirecció del Gabinet Jurídic, figura que, segons el que s'hi establix, assistirà de manera personal i directa la Direcció del Gabinet, i podrà delegar en aquell tasques pròpies de la direcció o aquelles que de manera expressa li siguen encomanades. El subdirector del Gabinet, amb el rang de director general, haurà de ser un funcionari públic, llicenciat en dret, i almenys amb cinc anys d'antiguitat.
Com a conseqüència de la creació de la subdirecció esmentada, es modifica la Junta de Lletrats en Cap, de la qual formarà part.
Per tot això, de conformitat amb el que establixen els articles 35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Presidència i la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 de maig de 2004,
DECRETE
Article 1
L'article 1.2 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, passa a tindre la redacció següent:
«Article 1
2. El Gabinet Jurídic de la Generalitat constituïx un òrgan de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, adscrit a la Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
No obstant això, gaudix d'independència funcional, tant en les seues relacions amb l'administració de la comunitat autònoma i amb els tribunals de justícia, en compliment de les seues funcions d'assessorament jurídic i representació i defensa en juí, com pel que fa al contingut del seu informe en dret i actuacions judicials, que estaran sempre subjectes a criteris objectius jurídics.»
Article 2
L'article 6 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, passa a tindre la redacció següent:
«Article 6
1. La Secretaria del Gabinet Jurídic serà la unitat a què, dins dels seus servicis centrals, correspondran les funcions que servisquen de suport a l'exercici de les tasques pròpies dels lletrats de la Generalitat.
2. A la Secretaria del Gabinet Jurídic li correspondran les funcions següents:
a) El seguiment i la gestió d'aquelles actuacions processals distintes a la defensa jurídica de la Generalitat davant els jutjats i tribunals.
b) L'emissió de certificacions sobre les actuacions judicials, no secretes ni reservades a les parts o als seus representants en juí, realitzades pel Gabinet Jurídic.
c) La gestió i supervisió de la documentació jurídica requerida per a l'exercici de les funcions atribuïdes als lletrats de la Generalitat.
d) La confecció de l'estadística del Gabinet Jurídic.
3. La Secretaria del Gabinet Jurídic tindrà l'estructura orgànica que es fixe en la corresponent relació de llocs de treball.»
Article 3
L'article 8 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, passa a tindre la redacció següent:
«Article 8
1. El càrrec de director del Gabinet Jurídic serà exercit per un llicenciat en dret de reconegut prestigi en el camp professional del dret, nomenat per decret del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Presidència, sense que el nomenament haja de recaure necessàriament en un funcionari públic. En l'exercici del seu càrrec, el director del Gabinet Jurídic estarà habilitat per a exercir les funcions de lletrat de la Generalitat, encara que no tinguera esta condició amb anterioritat al seu nomenament.
2. Correspondrà al director del Gabinet Jurídic l'exercici de totes les funcions que les lleis atribuïsquen als directors generals en relació amb el seus servicis i, en especial, la distribució del treball entre els lletrats de la Generalitat a través de les normes de repartiment que aprove a l'efecte.
3. El Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Presidència, podrà nomenar un subdirector del Gabinet Jurídic, que tindrà el rang de director general. El nomenament haurà de recaure necessàriament en un funcionari públic, llicenciat en dret, almenys amb cinc anys d'antiguitat.
4. El subdirector del Gabinet Jurídic assistirà d'una manera personal i directa el director del Gabinet Jurídic, i exercirà aquelles funcions que li siguen encomanades o delegades per este. En l'exercici del seu càrrec, el subdirector del Gabinet Jurídic estarà habilitat per a exercir les funcions de lletrat de la Generalitat, encara que no tinguera esta condició amb anterioritat al seu nomenament.»
Article 4
L'article 11.3 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, passa a tindre la redacció següent:
«Article 11
3. La Junta de Lletrats en Cap estarà composta pel director del Gabinet Jurídic, que la presidirà i a qui correspondrà la fixació de l'orde del dia i la convocatòria de les seues reunions; el subdirector del Gabinet Jurídic, si fa al cas; els lletrats en cap de les àrees territorials; i els lletrats en cap d'àrea dels servicis centrals del Gabinet Jurídic. Actuarà com a secretari de la junta, amb veu però sense vot, el secretari del Gabinet Jurídic.»
Article 5
L'article 12.1 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, passa a tindre la redacció següent:
«Article 12
1. La representació i defensa en juí de l'administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes correspon amb exclusivitat al director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, al subdirector del Gabinet Jurídic i als lletrats de la Generalitat, d'acord amb la distribució de funcions que ha quedat establida en el capítol anterior.»
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Presidència per a dictar totes les disposicions que requerisca l'execució i el desplegament del present decret.
Segona
Este decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de maig de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,

linea