diari

DECRET 253/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2566 de 09.08.1995) Ref. Base de dades 2077/1995

DECRET 253/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana.
La prevenció i l'extinció d'incendis forestals, regulada a nivell estatal per la Llei 81/1968, de 5 desembre, i pel reglament d'aquesta segons el Decret 3769/1972, de 23 de desembre, es va complementar, en els aspectes de planificació en la lluita contra incendis forestals, amb l'Ordre del Ministeri de l'Interior de 17 de juny de 1982; en desenvolupament de l'esmentada ordre i d'acord amb allò establert en la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil, el 8 de juliol de 1986 el Govern Valencià va aprovar, pel Decret 92, el Pla de Coordinació Contra Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana (INFOVA).
L'aprovació, amb posterioritat, de la Norma Bàsica de Protecció Civil, prevista en l'article 8 de la Llei 2/1985, de 21 de gener, i la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil d'Emergència per Incendis Forestals, segons l'Ordre de 2 d'abril de 1993 del Ministeri de l'Interior, ambdues d'àmbit estatal, i també la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, i la més recent Llei 2/1995, de 6 de febrer, d'Organització del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana, han aconsellat actualitzar i perfeccionar l'antic Pla d'Actuació (INFOVA) amb un nou pla a l'efecte anomenat Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana, el qual tindrà caràcter provisional mentre s'eleva a pla especial, d'acord amb allò previst en la legislació vigent en matèria de protecció civil, una vegada desenvolupada la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1995 abans esmentada.
D'acord amb el procediment establert en la legislació esmentada, el Protocol ha rebut l'informe favorable de la Permanent de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió de 24 de maig de 1995.
Per tant, a proposta del conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 24 de juliol de 1995,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana, que s'incorpora com a annex d'aquest decret.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Es deroga el Decret 92/1986, de 8 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovava el Pla de Coordinació contra Incendis Forestals (INFOVA).
DISPOSICIó FINAL
El Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 24 de juliol de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Administració Pública,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO
ANNEX
Protocol d'Actuació davant d'Incendis Forestals
a la Comunitat Valenciana.
índex
1. Fases
1.1 Preemergència. Nivells
1.2 Emergència. Nivells
2. Estructura organitzativa
2.1 Els centres de coordinació d'emergències (CCE)
2.2 Centre de coordinació operativa integrada (CECOPI)
2.3. Qualificació dels nivells de preemergència i emergència. Direcció i coordinació
2.3.1 Preemergències
2.3.2 Emergències
2.3.3 Direcció del Protocol
2.3.4 Direcció d'emergències interprovincials
2.4 Comitè assessor
2.5 Gabinet d'informació
2.6 Post de comandament avançat (PCA)
2.7 Grups d'acció
2.7.1 Grup d'intervenció
2.7.2 Grup de seguretat
2.7.3 Grup logístic i de suport
2.8 Integració dels plans municipals d'actuació davant el risc d'incendis forestals
2.8.1 El CECOPAL
2.8.2 Els grups d'acció municipals
2.9 Actuació sanitària en incendis forestals
2.10 Participació del personal de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient en l'extinció d'incendis forestals
3. Operativitat
3.1 Notificació
3.2 Activació
3.3 Actuacions
3.3.1 Mobilització i resposta durant les preemergències 3.3.2 Mobilització i resposta dels grups d'acció
3.3.3 Mobilització de recursos extraordinaris
3.3.4 Criteris a adoptar en el cas d'evacuacions
3.4. Final de les preemergències i emergències
Annex I. Pla de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals
Annex II. Guia de resposta
Annex III. Esquemes d'actuació
Annex IV. Normes per a la intervenció de recursos de les altres administracions
Annex IV.I Normes per a la intervenció dels mitjans aeris de l'ICONA en l'extinció d'incendis forestals
Annex IV.II Normes i procediments per a la cooperació de les Forces Armades
Annex IV.III Normes i procediments de mobilització de mitjans pertanyents a altres administracions a través del pla estatal
Annex V. Butlletins de comunicats d'evolució i final d'episodi
Annex VI. Protocols d'actuació dels SPEIS municipals de València i Castelló
Annex VII: Mesures d'autoprotecció
1. Fases
1.1 Preemergència. Nivells
El Centre Territorial de València de l'Institut Nacional de Metereologia emet informació per a cada dia, amb una antelació de 48 hores, tot indicant un índex de perill (índex d'ignició i de propagació), per zones, i determina tres nivells de gravetat (1, 2 i 3): alerta, alarma i alarma extrema.
Aquests tres nivells de gravetat es corresponen amb els tres nivells de preemergència, a partir dels quals es realitzen una sèrie d'actuacions preventives i es mobilitzen diferents nivells de recursos, definits en el Pla de Vigilància Preventiva (annex I) (Se n'adjunta full model).
Els nivells de preemergència són els següents:
- Nivell 1: situació de preemergència de les zones amb un índex de perill de prealerta.
- Nivell 2: situació de preemergència de les zones amb un índex de perill d'alerta.
- Nivell 3: situació de preemergència de les zones amb un índex de perill d'alerta màxima.
1.2 Emergència. Nivells
La classificació de les emergències o incendis forestals en aquest Protocol serà funció de les condicions topogràfiques de la zona on es desenvolupe l'incendi o els incendis simultanis, l'extensió i les característiques de les masses forestals amenaçades, les condicions del medi físic i infraestructures (tallafocs, xarxa viària, reserves i punts d'aigua, etc.), les condicions metereològiques (vent, temperatura i humitat relativa) i els possibles perills per a les persones no relacionades amb els treballs d'extinció i per a les instal·lacions, edificacions i infraestructures, també es realitzarà una avaluació dels mitjans humans i materials necessaris i, si de cas, la protecció de persones i béns, en relació amb els efectius disponibles.
Arran d'aquesta valoració, s'haurà de realitzar una previsió de la gravetat que la situació comporta, d'acord amb l'escala següent:
- Nivell 0: referit als incendis que puguen ser controlats amb els mitjans previstos i que, fins i tot en l'evolució més desfavorable, no suposen un perill per a les persones no relacionades amb els treballs d'extinció, ni per als béns que no siguen de naturalesa forestal.
- Nivell 1: referit als incendis que poden ser controlats amb els mitjans d'extinció previstos en aquest Protocol i per la possible evolució es preveu la necessitat de posar en pràctica les mesures per a la protecció de les persones i dels béns que puguen ser amenaçats pel foc.
- Nivell 2: referit als incendis l'extinció dels quals requeresca que, a sol·licitud del director del Protocol, siguen incorporats mitjans estatals no assignats en aquest Protocol, o puguen comportar situacions d'emergència que deriven cap a l'interès nacional.
- Nivell 3: referit a aquells incendis en què es considera que està en joc l'interès nacional i així siguen declarats pel ministre de l'Interior.
2. Estructura organitzativa
La resposta en l'assoliment de l'objectiu que es pretén amb aquest protocol, considerada l'estructura màxima prevista, es fonamenta en la constitució d'un centre de coordinació operativa integrada (CECOPI), d'acord amb l'esquema següent:
CUADRO pág. 8
(*) Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
2.1 Els centres de coordinació d'emergències (CCE)
Són centres provincials de comandament de les emergències provocades pels incendis forestals, que hauran d'assegurar la coordinació dels recursos necessaris davant d'aquestes emergències.
Els CCE provincials estan ubicats en els actuals centres de coordinació de la Generalitat Valenciana, a Nules (Castelló), l'Eliana (València) i Alacant.
El CCE de l'Eliana (València) tindrà a més a més el caràcter de CCE autonòmic, i s'encarregarà de la mobilització de recursos d'altres províncies a la província afectada.
En cadascun d'aquests hi ha assignat permanentment un coordinador provincial de mitjans del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
2.2 Centre de coordinació operativa integrada (CECOPI)
El CECOPI, com a òrgan superior de gestió de les emergències, es constituirà quan el nivell de l'emergència ho justifique, segons allò especificat en aquest Protocol i estarà compost pel comitè de direcció, el comitè assessor i un gabinet d'informació.
En funció de la província afectada per l'emergència, el CECOPI s'ubicarà en el corresponent centre de coordinació d'emergències de la Generalitat Valenciana. Aquests centres disposen dels mitjans humans i tècnics que permeten realitzar les funcions de direcció i coordinació de recursos, a més d'assegurar les comunicacions amb els mitjans externs que pogueren estar implicats en l'emergència.
En previsió que algun problema tècnic inhabilite un dels centres esmentats, el centre de coordinació alternatiu es constituirà en el CECOP del Govern Civil de la província corresponent.
2.3 Qualificació dels nivells de preemergència i emergència. direcció i coordinació
2.3.1 Preemergències.
El Centre Territorial de València (CTV) de l'Institut Nacional de Metereologia remet diàriament al CEE de l'Eliana el butlletí de predicció on es defineixen els nivells de preemergència per a cadascuna de les set zones en què s'ha dividit el territori en funció de les condicions de risc (fora de l'època de major risc, els esmentats nivells s'estableixen globalment per a cadascuna de les tres províncies). El CCE de l'Eliana tramet l'esmentat butlletí als CCE de Nules i Alacant.
El coordinador provincial de mitjans de cada CCE mobilitzarà o alertarà els mitjans previstos en el Pla de Vigilància Preventiva (annex I) i d'acord amb l'esquema d'actuació de preemergències (annex III).
No obstant l'esmentat anteriorment, el director del Protocol, per circumstàncies especials, podrà declarar un nivell de preemergència superior al tramès pel CTV.
2.3.2 Emergències.
- De nivell 0 i 1
La qualificació inicial de la gravetat potencial dels incendis forestals de nivell 0 i 1 correspon al comandament del servei d'emergències que dirigeix l'incendi (director tècnic del post de comandament avançat (PCA)).
En emergències de nivell 0 i 1, la direcció i coordinació de l'incendi correspondrà a l'esmentat comandament, llevat que el director del Protocol, per si mateix o a proposta de l'esmentat comandament, decidesca assumir la direcció de l'emergència, quan les circumstàncies de l'incendi, per la seua superfície, durada, gestió de mitjans, etc., així ho requerisquen.
- De nivell 2 i 3
El director del Protocol, per si mateix o a proposta del director tècnic del PCA, qualificarà els incendis forestals amb una gravetat potencial de nivell 2.
El director del Protocol, en emergències de nivell 2, decidirà sobre la conveniència o no de constituir el CECOPI.
2.3.3 Direcció del Protocol.
El director d'aquest Protocol serà el conseller d'Administració Pública.
Per delegació tindrà el comandament el director general d'Interior i del Servei d'Emergències, En el cas d'absència, serà substituït pel cap dels serveis territorials de la Conselleria d'Administració Pública a Castelló i Alacant o pel cap d'àrea o caps de servei del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
La direcció del Protocol s'efectuarà en coordinació amb l'administració de l'estat i l'administració local.
En cas de constitució del CECOPI, la direcció i coordinació del Protocol serà exercida dins d'un comitè de direcció format per un representant del Ministeri de Justícia i Interior, el representant de la Conselleria d'Administració Pública i un representant de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Aquests dos últims seran el director general d'Interior i del Servei d'Emergències i el director general de Recursos Forestals. El representant del Ministeri de Justícia i Interior serà el delegat del Govern/governador civil, en funció de la província afectada.
El director general de Recursos Forestals podrà ser substituït pel director territorial corresponent.
La declaració d'interès nacional l'efectuarà el Ministeri de Justícia i Interior, per iniciativa pròpia o a petició de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, o del delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.
En aquest supòsit, l'emergència serà declarada de nivell 3 i serà el delegat del Govern/governador civil qui dirigirà el Protocol en coordinació amb els òrgans de la comunitat autònoma i amb les autoritats locals.
Les funcions bàsiques del director del Protocol/comitè de direcció seran :
- Convocar els components del comitè assessor que considere.
- Decidir en cada moment, i amb el consell del comitè assessor, les actuacions més convenients per afrontar l'emergència i l'aplicació de les mesures de protecció a la població, als béns i al personal actuant.
- Determinar i coordinar la informació a la població durant l'emergència, a través dels mitjans propis del Protocol i dels de comunicació social. S'inclou ací tant la informació destinada a adoptar mesures de protecció, com la informació general sobre l'esdeveniment.
- Declarar el final de l'emergència.
- Assegurar el manteniment de l'operativitat del Protocol.
- Informar de l'emergència ocorreguda a la Direcció General de Protecció Civil (segons els butlletins inclosos en l'annex V).
2.3.4 Direcció d'emergències interprovincials.
Tal com s'ha indicat en els apartats anteriors, les emergències són coordinades des de la província on s'origina l'incendi. No obstant això, en el cas que aquest, en la seua evolució, afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana, el director del protocol decidirà, sota el criteri del comandament únic, des de quin CCE provincial es coordinaran els mitjans, i també definirà el comandament del Servei d'Emergències que dirigirà el sinistre (director tècnic del PCA).
2.4 Comitè assessor
Per a assistir al comitè de direcció en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, quan es constituesca el CE-COPI, es convocarà un comitè assessor, el qual serà ubicat al CCE corresponent i estarà compost per:
- Cap del grup d'intervenció: el cap de la divisió territorial del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana de la província afectada.
- Cap del grup de seguretat: el comandament de la comandància de la Guàrdia Civil a la província afectada.
- Cap del grup logístic i de suport: el responsable de la diputació de la província afectada que tinga la direcció del pla sectorial de proveïment.
El cap d'aquest grup podrà requerir i mobilitzar recursos de transport, allotjament i assistència social, sanitaris, etc., d'acord amb allò establert en el Pla territorial de la Comunitat, i estarà assessorat, si cal in situ, pel coordinador del pla sectorial corresponent.
- El cap del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient o per delegació del director territorial de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la província afectada.
- El cap de la unitat de Protecció Civil del govern civil de la província afectada.
- El cap provincial de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
- Tècnics de les distintes administracions o altres persones que el comitè de direcció crega oportú.
Els caps dels grups asseguraran la coordinació dels seus serveis, en el lloc de l'emergència, amb altres recursos i serveis el concurs dels quals fora necessari.
2.5 Gabinet d'informació
En cas de constituir-se el CECOPI, s'incorporarà al CCE provincial un gabinet d'informació dependent del comitè de direcció. A través d'aquest gabinet s'haurà de canalitzar tota la informació als mitjans de comunicació social mentre dure l'emergència.
Les seues missions bàsiques seran:
- Difondre les ordres, consignes i recomanacions a la població dictades pel comitè de direcció, a través dels mitjans de comunicació social previstos en aquest Protocol.
- Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència, d'acord amb el comitè de direcció del Protocol, i facilitar-la als mitjans de comunicació social.
- Informar sobre l'emergència totes aquelles persones o organismes que ho sol·liciten.
- Obtenir, centralitzar i proporcionar tota la informació relativa als possibles afectats, i facilitar els contactes familiars i la localització de persones.
En incendis forestals que requeresquen la constitució del CECOPI, el gabinet d'informació estarà integrat pel personal dels gabinets de premsa del govern civil de la província afectada i de la Conselleria d'Administració Pública de la Generalitat Valenciana, al front del qual estarà el cap del gabinet de premsa de l'administració que tinga la direcció del Protocol. En la resta de casos, estarà constituït pel personal del gabinet de premsa de la Conselleria d'Administració Pública.
Per tal d'aconseguir una unitat d'informació, serà considerada com a informació oficial, fidedigna i contrastada, la facilitada directament pel gabinet d'informació, l'únic òrgan autoritzat per a emetre-la.
2.6 Post de comandament avançat (PCA)
En aquells incendis que, per la seua gravetat o durada, requerisquen de la participació de recursos de diferents administracions, es constituirà un post de comandament avançat (LCA) pròxim al lloc de l'incendi, des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions dels grups d'acció.
En primera instància, l'incendi serà dirigit pel primer comandament del Servei d'Emergències que hi accedisca, el qual constituirà i dirigirà el post de comandament avançat (PCA), com a director tècnic, i assumirà igualment el comandament del grup d'intervenció. Aquest comandament serà rellevat pels superiors en funció de la gravetat de l'incendi. En el cas que aquesta gravetat ho aconselle, el director tècnic del PCA podrà delegar les funcions del comandament del grup d'intervenció entre els caps presents, o sol·licitar la presència d'un altre al coordinador provincial de mitjans.
La ubicació del PCA estarà perfectament definida mentre dure l'emergència i comunicarà al CCE provincial qualsevol canvi d'ubicació. El director tècnic del PCA haurà d'assegurar la comunicació permanent entre aquest post i el CCE provincial.
El director tècnic del PCA constituirà, quan ho estime necessari, un centre de recepció de mitjans (CRM), la ubicació del qual podrà coincidir amb la del PCA si aquest té un accés fàcil i si es considera que és un lloc idoni per a la posterior distribució dels mitjans. La constitució del CRM serà comunicada pel director tècnic del PCA immediatament al CCE provincial.
El PCA estarà compost:
- Pel director tècnic del PCA.
- Pels comandaments dels grups d'acció presents sobre el terreny.
- Pels alcaldes dels municipis afectats, o els seus representants.
- Pel comandament de les unitats de bombers intervinents no integrats en el Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
- Si escau, pels comandaments de les unitats intervinents dels recursos no assignats al Protocol.
Els representants dels municipis, en el cas que s'haja constituït el CECOPAL, garantiran l'enllaç entre aquest i el PCA.
Les funcions bàsiques del director tècnic són:
- Dirigir les actuacions contra l'incendi.
- Situar i constituir el PCA.
- Determinar la zona d'intervenció.
- Recaptar informació sobre l'emergència i la seua evolució, estimar la gravetat potencial de l'incendi o proposar aquesta al director del Protocol d'acord amb el que disposa el punt 1.2.
- Sol·licitar al CCE/CECOPI els mitjans que considere necessaris per a la protecció de les persones, el medi ambient i els béns.
- Canalitzar les ordres del CCE/CECOPI als comandaments dels grups d'acció.
- Dependent de la gravetat i evolució de l'emergència, preveure els punts de trobada per a evacuacions, i també els centres de recepció de mitjans i recursos (CRM), o els d'evacuació de ferits i víctimes, i es designarà, si escau, els responsables d'aquests, d'acord amb allò establert en aquest Protocol.
En un primer moment i fins a la constitució dels grups d'acció, tots els mitjans humans i materials en el terreny estaran sota el comandament directe del director tècnic del PCA.
En el moment en què es constituïsquen els grups d'acció, aquests mitjans passaran a formar part dels seus grups respectius.
2.7 Grups d'acció
Es consideren grups d'acció el conjunt de mitjans humans i materials cridats a intervenir en l'emergència, amb unes actuacions concretes per a cada grup previstes en l'annex II (Guia de resposta).
La direcció sobre el terreny dels grups d'acció recaurà sobre els corresponents comandaments de grup.
La denominació dels grups d'acció és la indicada a continuació:
- Grup d'intervenció.
- Grup de seguretat.
- Grup logístic i de suport.
La intervenció dels anteriors grups d'acció està determinada pel nivell de gravetat de l'incendi forestal o la seua durada.
Es recullen a continuació la composició i les funcions generals a realitzar per cada grup d'acció.
2.7.1 Grup d'intervenció.
Comandament
El primer comandament del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana que arribe al lloc del sinistre es constituirà en el comandament de grup d'intervenció i director tècnic del PCA. El seu relleu per un altre comandament superior implicarà l'assumpció per aquest últim d'aquesta direcció.
Composició
- Unitats d'intervenció del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
- Equips forestals de la Diputació Provincial de València.
- Mitjans de l'ICONA assignats al Protocol.
- Unitats de servei de bombers no integrats en el Servei d'Emergències.
- Grups de primers auxilis municipals i voluntaris.
Funcions
- Rebre en primera instància la notificació de l'emergència per part del CCE provincial.
- Combatre l'incendi, auxiliar les víctimes, si escau, i aplicar les mesures de protecció per a les persones i els béns que puguen estar amenaçats pel foc.
- En la fase inicial, assumir funcions i agrupar components de tots els grups d'acció.
- Realitzar totes aquelles funcions concretes que els estiguen encomanades en l'annex II.
2.7.2 Grup de seguretat.
Comandament
El comandament sobre el terreny de la Guàrdia Civil, en coordinació amb el comandament de la Policia Autonòmica i, si escau, de la Policia Local.
Composició
Personal de les forces de l'ordre: Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i Policia Local.
Funcions
- Establir les previsions necessàries per tal d'atendre totes les necessitats que sorgisquen en relació amb:
* La seguretat ciutadana.
* El control d'accessos a la zona d'intervenció i circulació vial.
* Els avisos a la població.
* La coordinació i l'execució d'una possible evacuació.
- El grup de seguretat serà l'encarregat de centralitzar la informació sobre qualsevol indici sobre l'origen de l'incendi o les seues causes, lesions personals i danys que hi ha en ser responsable de la instrucció de diligències judicials, per la qual cosa qualsevol dels participants de qualsevol grup d'actuació farà arribar a aquest la informació de què dispose sobre els fets exposats.
2.7.3 Grup logístic i de suport.
Aclariment
Una de les funcions d'aquest grup en els incendis forestals és l'avituallament de les unitats intervinents, la qual es realitza d'una forma especial en funció de la duració de l'incendi, per la qual cosa serà tractada posteriorment.
Comandament
El director tècnic del pla sectorial de proveïment de la província afectada, o persona designada per aquest.
Composició
- Personal de la diputació de la província afectada.
- Responsables dels ajuntaments dels municipis afectats, que tinguen assignades les funcions de proveïment en el seu pla territorial municipal o, si hi manca, designats pels alcaldes.
Funcions
- Gestió del Centre de Recepció de Mitjans (CRM) en tot allò relacionat amb:
* La recepció, classificació, despatx i retirada de mitjans.
* Control o visat d'albarans i mitjans que puguen generar una posterior facturació.
* Des del Centre Provisional de Coordinació de Proveïment, s'hauran d'atendre les sol·licituds del CCE/CECOPI en relació amb la gestió i el proveïment de queviures.
- El transport, alberg i assistència als afectats.
Aquestes funcions es coordinaran i recolzaran en els plans sectorials del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.
Avituallament
Durant les primeres 24 hores de duració de l'incendi, l'avituallament és a càrrec de les pròpies unitats sobre el terreny dels grups d'acció, que hauran de preveure el seu autoabastiment. La coordinació d'aquest és competència dels caps de les unitats que hi intervenen.
A partir de les 24 hores de duració, independentment del nivell d'emergència, l'avituallament serà realitzat pel grup logístic i de suport, d'acord amb allò indicat anteriorment, en aquest mateix punt, pel que fa a la seua coordinació i composició.
Si es preveu que un incendi tinga una duració superior a les 24 hores, el coordinador provincial de mitjans informarà el director del Protocol sobre la conveniència de l'activació del Pla Sectorial de Proveïment de la província afectada, el qual decidirà sobre l'activació d'aquest.
Les funcions en relació amb l'avituallament es concreten a:
- Establir les previsions necessàries per tal d'atendre totes les necessitats que sorgisquen en relació amb l'avituallament dels grups d'acció sobre el terreny.
- Dur a terme l'esmentat avituallament fins al CRM i assegurar la distribució de queviures a tot el personal.
2.8 Integració dels plans municipals d'actuació davant el risc d'incendis forestals
2.8.1 El CECOPAL.
És el màxim òrgan de coordinació i gestió dels recursos municipals davant aquest risc.
La seua composició i funcionament s'especificaran en els plans d'actuació de cada municipi. En tot cas, l'alcalde serà el seu director.
A iniciativa de l'alcalde del municipi afectat o a requeriment del comitè de direcció de l'emergència, es constituirà el CECOPAL. En aquest cas, el representant de l'ajuntament en el post de comandament avançat serà l'enllaç entre aquests.
Les principals missions del CECOPAL seran:
- Gestionar i canalitzar els recursos municipals de forma coordinada amb el post de comandament avançat.
- Coordinar el sistema d'avisos a la població i altres mesures de protecció.
2.8.2 Els grups d'acció municipals.
D'acord amb allò indicat anteriorment per als grups d'acció previstos en el Protocol, el personal dels municipis afectats donaran suport a la seua actuació. En concret:
- La Policia Local s'integrarà en el grup de seguretat.
- El personal dels ajuntaments que té assignades les funcions de proveïment, o que haja estat designat pels respectius alcaldes per a aquesta finalitat, s'integrarà en el grup logístic i de suport.
- Els grups de primers auxilis, o el personal voluntari que, d'una forma organitzada, puga actuar en tasques d'extinció, s'integraran en el grup d'intervenció.
2.9 Actuació sanitària en incendis forestals
L'atenció sanitària al personal que intervé o afectat per incendis forestals se sol·licitarà mitjançant els serveis assistencials habituals previstos pel Servei Valencià de Salut. Correspon la sol·licitud d'aquests recursos al director tècnic del PCA, mitjançant del CCE o del CECOPI.
En el cas que es constituïsca el CECOPI, el director del Protocol decidirà si és necessària l'activació del Pla Sectorial Sanitari del Pla Territorial de Comunitat.
2.10 Participació del personal de la Conselleria de Medi Ambient en l'extinció d'incendis forestals
El personal de la Guarderia Forestal, en cas d'incendi s'integrarà en el grup d'intervenció, i dependrà funcionalment del director tècnic del post de comandament avançat, i efectuarà les missions que aquest els assigne per al control del sinistre, tot això sense perjudici de les funcions que tenen assignades com a personal de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
Fins a l'arribada del primer comandament de bombers, el personal de la Guarderia Forestal coordinarà i dirigirà les primeres actuacions contra el sinistre.
En situacions de màxima urgència, els tècnics forestals de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient podran ser requerits per a col·laborar en les tasques d'extinció d'acord amb les ordres del director del Protocol.
En aquesta situació, en cas de produir-se un sinistre, col·laboraran en les tasques d'extinció d'acord amb les ordres del director del Protocol.
Aquesta participació es podrà estendre a altres situacions de risc quan la gravetat dels sinistres ho aconsellen.
3. Operativitat
3.1 Notificació
Rebut l'avís de preemergència, els CCE provincials efectuaran la notificació establerta en els esquemes d'actuació del l'annex III i d'acord amb allò establert en el Pla de Vigilància Preventiva (annex I).
L'avís de l'existència o de l'inici d'un incendi forestal arriba als CCE provincials a través dels mitjans previstos en el Pla de Vigilància Preventiva o a través de particulars (telèfon 085/112). Es notifica seguint els esquemes d'actuació de l'annex III.
3.2 Activació
Es l'acció de determinar i posar en marxa, per la persona competent, les actuacions que corresponguen d'acord amb aquest Protocol.
Es procedirà d'acord amb els esquemes d'actuació de l'annex III.
3.3 Actuacions
3.3.1 Mobilització i resposta durant les preemergències.
Per als diferents nivells de preemergència, els mecanismes de resposta del personal intervinent s'especifiquen en el Pla de Vigilància Preventiva (annex I).
3.3.2 Mobilització i resposta dels grups d'acció.
D'acord amb els diferents nivells de l'emergència i per a arbitrar els mecanismes de resposta necessaris que han de regir les actuacions dels grups d'acció, s'ha elaborat una guia de resposta que s'adjunta com a annex d'aquest Protocol (annex II).
3.3.3 Mobilització de recursos extraordinaris.
Es consideren recursos extraordinaris aquells que no estan adscrits en aquest Protocol. El seu requeriment implica la declaració del nivell 2 d'emergència. A aquests efectes cal tenir en compte:
- L'exèrcit.
- Els mitjans de l'ICONA no adscrits al Protocol.
- Els mitjans d'altres comunitats autònomes.
- Recursos extraordinaris de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.
La seua mobilització i integració en el Protocol s'especifiquen en l'annex II i IV.
Les actuacions i recursos necessaris a mobilitzar complementàriament de cadascun dels plans sectorials podran ser coordinats des del CECOPI pel corresponent responsable del pla sectorial integrat en el comitè assessor.
3.3.4 Criteris a adoptar per al cas d'evacuacions.
En el cas que per l'avanç d'un front es preveja la necessitat d'evacuar certes zones poblades o poblacions senceres, el director tècnic del post de comandament avançat, o si escau des del CCE, notificarà a l'alcalde del municipi afectat aquesta circumstància, el qual, i de mutu acord amb el director del Protocol, ordenarà l'evacuació i serà el comandament del grup de seguretat l'encarregat de coordinar-la i executar-la.
En cas d'amenaça de perill immediat sobre habitatges o nuclis poblats, l'evacuació serà ordenada i realitzada pel comandament del grup de seguretat, després de la consulta prèvia al director tècnic del PMA. En absència de membres del grup de seguretat, aquest director tècnic ordenarà l'evacuació amb els mitjans de què dispose.
Els responsables del Pla Sectorial d'Alberg elaboraran la relació de centres per a cada província previstos per a l'alberg en cas d'evacuacions massives.
3.4 Fi de les preemergències i emergències
Pel seu caràcter, no és necessari la declaració de la fi de les preemergències, i es considerarà anul·lada la situació quan acaba el termini per al qual s'elabora la predicció o cessen les circumstàncies especials per les quals el director del Protocol declara un nivell superior de preemergència.
La declaració de la fi de les emergències correspon a qui l'haja dirigit, o siga, al director tècnic del lloc del comandament avançat o al comitè de direcció.
En tots els casos, la fi d'emergència serà transmesa als responsables dels grups d'acció que hagen estat mobilitzats.

linea