diari

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1987, de 23 de setembre, que modifica l'article 50 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

(DOGV núm. 667 de 23.09.1987) Ref. Base de dades 2164/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1987, de 23 de setembre, que modifica l'article 50 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
L'article 50 de la Llei de Govern Valencià estableix l'obligació que el Consell efectue davant les Corts Valencianes, a través del President, una declaració de política general, que serà seguida de debat, en el primer Ple del primer període ordinari de sessions anual, el qual període, d'acord amb l'article 54.2 del Reglament de les Corts, comprendrà els quatre mesos que van de setembre a desembre, per la qual cosa aquesta obligació fa referència al primer Ple del mes de setembre.
Ara bé, és possible que com a conseqüència de l'elecció d'un nou President de la Generalitat Valenciana, ja siga per renovació de les Corts Valencianes o per haver-se'n produït el cessament per un altre motiu, haja tingut lloc en una data pròxima anterior al mes de setembre un debat d'investidura, que per la seua naturalesa és un debat de política general; i igualment és possible que s'haja dut a terme un debat de les mateixes característiques, com a resultat d'alguna incidència parlamentària, en una data immediatament anterior a la indicada en l'esmentat precepte de Llei de Govern.
No hi ha cap dubte sobre la importància política i parlamentària d'aquests debats, però també és cert que la seua proliferació, i, sobretot, la repetició en escassos períodes de temps, suposaria, en tot cas, la pèrdua dels efectes que s'hi persegueix d'assolir; és per això que resta justificada la modificació que es produeix amb aquesta Llei, per tal d'evitar que s'efectuen diversos debats de política general en el transcurs d'un mateix any.
Article únic
L'article 50 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, queda redactat d'aquesta manera:
«El Consell, a través del President, efectuarà davant les Corts, en el primer Ple del primer període ordinari de sessions anual, una declaració de política general, que serà seguida de debat i que podrà concloure en l'aprovació de resolucions.
»Donat el cas que s'hagués celebrat un debat d'investidura o qualsevol altre de política general en el període inmediatament anterior a l'esmentat en el paràgraf primer d'aquest article, aquella declaració i debat tindran lloc en començar el segon període ordinari de sessions.
»Igualment, el Ple pot celebrar debats generals sobre l'acció política i de govern a iniciativa del President de la Generalitat o per acord de les Corts. Aquests debats podran també concloure en l'aprovació de resolucions.»
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Llei vigirà el mateix dia que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 14 de setembre de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA 1 BLASCO

linea