diari

DECRET 83/2005, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana. [2005/X4499]

(DOGV núm. 4995 de 28.04.2005) Ref. Base de dades 2207/2005

DECRET 83/2005, de 22 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana. [2005/X4499]
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, respectant la legislació mercantil (article 31.21), així com en matèria d'institucions de crèdit cooperatiu, d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat (article 34.1.6). Així mateix, correspon a la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desplegament legislatiu i l'execució de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances (article 32.4).
Fent ús d'estes competències, i complint al mandat establit en l'article 92.5 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (en endavant, la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana), s'ha elaborat el present decret per mitjà del qual el Consell de la Generalitat desplega el règim legal de les cooperatives de crèdit.
Des de l'entrada en vigor del Decret 2/1997, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat, relatiu a les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana, s'han promulgat diverses disposicions legislatives que han incidit sensiblement en el marc regulador d'estes entitats. Entre elles, cal destacar la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, així com una nova llei de cooperatives d'àmbit estatal (Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives), a més de la Llei 44/2002, de 22 de desembre, de mesures de reforma del sistema financer, i la Llei 26/2003, de 17 de juliol, comunament coneguda com Llei de Transparència. Per tot això, resulta necessari actualitzar el contingut de l'esmentat Decret 2/1997, tenint en compte les indicades novetats legislatives, considerant les especificitats d'esta classe de cooperatives, que al seu torn són entitats de crèdit, i aprofitant l'experiència acumulada en l'exercici de les competències administratives en matèria de cooperatives de crèdit al llarg dels últims anys.
En este context, el present decret integra les normes específiques de desplegament en l'àmbit de les competències de la Generalitat sobre cooperatives de crèdit, i conté les disposicions que afecten singularment estes entitats de crèdit. S'estructura en sis capítols amb vint-i-quatre articles, a més de tres disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i dos finals.
En el capítol I «Disposicions generals», es pretén determinar, de conformitat amb la normativa bàsica de l'Estat, l'abast de les competències de la Generalitat en matèria de cooperatives de crèdit, precisant aquelles sobre les quals s'exercix la tutela administrativa; es definix la naturalesa de les cooperatives de crèdit; es determina el seu règim jurídic, indicant, de forma clara, la prelació de les normes que s'apliquen a estes entitats; i, finalment, s'al·ludix a les denominacions que es poden emprar.
El capítol II «Òrgans socials i de direcció» regula qüestions relatives a l'Assemblea General, el Consell Rector i el director general, prenent com a referència el que establix la legislació valenciana sobre cooperatives, però introduint-hi les necessàries adaptacions que l'especificitat d'esta classe de cooperatives exigixen, per ser al mateix temps entitats de crèdit, i fixa unes normes de funcionament que permeten una major operativitat i eficàcia en la seua actuació. També s'establixen pautes de comportament en els supòsits de conflicte d'interessos o en els assumptes que afecten, directament o indirectament, els consellers i el director general, amb l'objecte d'aconseguir una major transparència en estes situacions i estendre l'abast del deure de lleialtat a les persones físiques o jurídiques vinculades a aquells.
En el capítol III es precisen els criteris que cal tindre en compte en la determinació i aplicació de resultats, que lògicament estan fonamentats en la normativa bàsica de l'Estat sobre esta matèria, establida per a les entitats de crèdit.
El capítol IV «Competències i control administratiu» atribuïx a l'Institut Valencià de Finances el control de les actuacions de les cooperatives de crèdit a través del règim de les autoritzacions administratives i de les obligacions d'informació, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat. Cal recordar, a estos efectes, que l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb el que disposa la seua norma de creació, és l'organisme que té atribuït el control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat.
D'altra banda, el referit règim d'autoritzacions administratives té la seua base legal en la normativa bàsica de l'Estat, integrada fonamentalment per la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, i pel Reglament de Cooperatives de Crèdit, aprovat pel Reial Decret 84/1993, de 22 de gener.
El capítol V «Inspecció i facultat sancionadora» es dedica al sistema d'inspecció i intervenció administrativa, així com a la potestat sancionadora, sobre la base del que establix la normativa estatal respecte d'això.
El capítol VI, finalment, regula dos registres especials: un, el de cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana i, un altre, el dels seus alts càrrecs; estos registres seran objecte d'un posterior desplegament reglamentari. Així mateix, s'establixen determinats requisits per a la creació de les cooperatives de crèdit, tant per a les de primer com de segon grau; es fixen determinades condicions per a l'adopció d'acords d'emissió d'obligacions subordinades; es preveu la intervenció del Consell Rector en les transmissions d'aportacions «inter vivos»; i es concreta la destinació del fons de formació i promoció cooperativa en els casos de fusió, cessió global o escissió; també s'ocupa de les unions i federació de les cooperatives de crèdit, establint l'aplicabilitat del present decret, en allò que siga procedent, sense perjudici del que regula específicament la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, en l'exercici de les atribucions conferides en els articles 38 i 40 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 22 d'abril de 2005,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
El present decret s'aplicarà a les cooperatives de crèdit que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana, excepte aquelles l'àmbit d'actuació de les quals, delimitat en els estatuts socials, siga supraautonòmic o estatal, i sempre que realitzen activitat, siga o no cooperativitzada, de manera efectiva i real, fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Naturalesa
Les cooperatives de crèdit són aquelles cooperatives l'objecte social de les quals consistix en l'atenció preferent a les necessitats financeres dels seus socis, per mitjà de la realització de qualsevol classe d'operacions actives, passives i de servicis permeses a les entitats de crèdit. Així mateix, podran realitzar estes operacions amb tercers no socis, si bé les operacions actives estaran subjectes a les limitacions que establisca la legislació bàsica de l'Estat.
Article 3. Règim jurídic
La prelació de normes aplicables a les cooperatives de crèdit és la següent:
1) Normes bàsiques de l'Estat que afecten específicament les cooperatives de crèdit o les entitats de crèdit en general.
2) Normes específiques relatives a les cooperatives de crèdit, contingudes en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en el present decret o en les altres normes de desplegament que aprove la Generalitat en l'àmbit de les seues competències sobre cooperatives de crèdit.
3) La regulació de caràcter general continguda en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en les seues normes de desplegament.
4) Normes estatals, de caràcter no bàsic, sobre cooperatives de crèdit o entitats de crèdit en general.
5) Com a dret supletori, la legislació estatal sobre cooperatives i el dret mercantil.
Article 4. Denominació
1. La denominació que adopten inclourà necessàriament els termes “Cooperativa de Crèdit Valenciana” o, en forma abreviada, “Coop. de Crèdit V.”.
2. Les cooperatives de crèdit l'objecte principal de les quals consistisca en la prestació de servicis financers en el medi rural podran utilitzar, conjuntament o per separat dels termes indicats en l'apartat anterior, l'expressió “Caixa Rural”.
Capítol II
Òrgans socials i de direcció
Article 5. Assemblea General. Convocatòria i constitució
1. L'Assemblea General podrà ser convocada pel Consell Rector, a iniciativa pròpia o a petició, almenys, d'un 10 per cent dels socis o 50 socis, amb l'ordre del dia proposat per ells.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la convocatòria d'Assemblees Generals ordinàries o extraordinàries es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 60 dies a la data de realització.
3. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea General es requerirà, en primera convocatòria, l'assistència de més de la meitat dels socis, presents o representats, mentre que, en segona convocatòria, haurà d'assistir-hi un nombre de socis no inferior al 10 per cent del cens societari o 100 socis, presents o representats. Els estatuts socials podran reforçar el quòrum d'assistència, que no podrà superar en segona convocatòria el 20 per cent dels socis, presents o representats. En tot cas, per a l'adopció d'acords sobre les matèries assenyalades en els paràgrafs b), c), d), e) i f) de l'apartat 3 de l'article següent d'este decret, es requerirà un quòrum d'assistència mínima del 10 per cent dels socis de la cooperativa.
Article 6. Assemblea General. Adopció d'acords
1. En l'Assemblea General cada soci tindrà un vot, llevat que en els estatuts socials es preveja el vot plural. En este cas, el vot es podrà ponderar d'acord amb el volum d'activitat cooperativitzada, les aportacions a capital social o el nombre de socis de les cooperatives associades. Els límits i les regles per a assignar el vot plural seran recollits en els dits estatuts, segons assenyala la normativa estatal sobre cooperatives de crèdit.
2. Els acords de l'Assemblea General quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels vots presents i representats, llevat que este decret o els estatuts socials establisquen majories reforçades, que no podran sobrepassar els dos terços dels vots presents i representats. S'exceptua d'esta regla general l'elecció de membres del Consell Rector, en la qual resultarà elegit el candidat que obtinga majoria relativa o el nombre més gran de vots.
3. Requeriran el vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats els acords relatius a les matèries següents:
a) La modificació d'estatuts socials; l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector; i la revocació dels membres del Consell Rector, quan no conste en l'ordre del dia de la convocatòria, sempre que concórrega un quòrum de presència de socis que representen el 20 per cent dels vots.
b) Els acords que comporten la imposició de noves aportacions obligatòries o de noves obligacions per als socis no previstes en els estatuts socials.
c) La modificació de la classe de cooperativa o del seu objecte social i la pròrroga de la societat.
d) L'agreujament del règim de responsabilitat dels socis.
e) La dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió global d'actius i passius.
f) Les decisions sobre modificacions patrimonials, financeres, organitzatives o funcionals de la Cooperativa de Crèdit que, segons els estatuts socials, tinguen caràcter essencial.
Article 7. Assemblea General. Dret de representació
1. Cada soci pot fer-se representar, per a una assemblea concreta, per mitjà de poder escrit revocable, en el qual es podran indicar les instruccions de vot sobre cada assumpte de l'ordre del dia.
2. La representació podrà conferir-se a un altre soci, al cònjuge, ascendent, descendent, germà o persona que convisca amb el soci, així com a l'apoderat general.
3. Cada soci assistent pot exercir la representació de fins a dos socis absents, amb la limitació que els vots per delegació rebuts, sumats als que li corresponguen, no superen els límits de vot assenyalats en la legislació bàsica de l'Estat.
4. Els estatuts socials preveuran el procediment per a atorgar la delegació de vot, i establiran les cauteles necessàries a fi de verificar la idoneïtat i autenticitat de la representació.
Article 8. Consell Rector
1. Els estatuts socials fixaran el nombre de components del Consell Rector, que no serà inferior a 5, així com el de possibles suplents.
2. Els membres del Consell Rector i, si és el cas, els suplents seran elegits per l'Assemblea General per mandats de quatre anys. La renovació del Consell Rector serà escomesa a parts iguals cada dos anys.
3. El Consell Rector serà l'òrgan competent per a decidir, per majoria absoluta dels seus membres, sobre el nomenament i la revocació, si és el cas, dels càrrecs existents al seu si. La distribució de càrrecs podrà realitzar-se en qualsevol moment i podrà afectar tots o part dels càrrecs i consellers.
4. El Consell Rector es reunirà totes les vegades que siga necessari per a la bona marxa de l'entitat i, com a mínim, una vegada al mes. La dita reunió haurà de ser convocada pel president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol conseller. Si la sol·licitud no és atesa en el termini de deu dies, podran fer la convocatòria els consellers que representen, com a mínim, un terç dels membres del Consell.
5. El Consell Rector s'entén constituït amb la presència de més de la meitat dels seus components. L'adopció d'acords requerirà el vot favorable de més de la meitat dels consellers assistents, excepte per a la designació i destitució del director general i, si és el cas, de la Comissió Executiva o conseller delegat, per a la qual es requerirà la majoria absoluta dels seus membres. En el supòsit de conflicte d'interessos a què fa referència l'apartat 4 de l'article següent, es requerirà el vot favorable de les dos terceres parts del total de consellers.
Els estatuts socials podran reforçar el quòrum d'assistència i la majoria exigida per a l'adopció dels acords, sempre que no exigisquen més dels dos terços dels components i dels assistents, respectivament.
Article 9. Conflicte d'interessos
1. Els membres del Consell Rector han d'exercir les seues funcions amb la diligència que correspon a un representant lleial i a un ordenat gestor.
2. Els membres del Consell Rector i el director general hauran de comunicar al Consell qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que puguen tindre amb l'interés de la Cooperativa de Crèdit.
3. En cas de conflicte d'interessos, el conseller afectat s'haurà d'abstindre d'intervindre en les deliberacions i votacions sobre els assumptes en què tinga un interés personal.
4. Els acords del Consell Rector sobre operacions o servicis cooperativitzats en favor dels seus membres, del director general, o de persones físiques o jurídiques vinculades a ells, s'adoptaran necessàriament per mitjà de votació secreta, amb la inclusió prèvia de l'assumpte en l'ordre del dia amb la deguda claredat. Quan el nombre de consellers afectats pel conflicte d'interessos siga igual o superior a un terç dels membres del Consell Rector, les dites operacions o servicis cooperativitzats seran aprovats per l'Assemblea General.
5. L'estipulació de contractes i l'assumpció d'obligacions per part de la cooperativa de crèdit, no compreses en l'activitat cooperativitzada, fetes a favor de membres del Consell Rector, del director general o de persones físiques o jurídiques vinculades a ells, requerirà l'aprovació prèvia de l'Assemblea General.
6. A efectes del que preveuen els dos apartats anteriors d'este article, es consideraran persones vinculades els parents fins al quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat, així com aquelles entitats en què els mencionats càrrecs o els seus familiars siguen patrons, consellers, administradors, alts directius, assessors o membres de base amb una participació en el capital igual o superior al 5 per cent.
Article 10. Director general
1. Correspon al Consell Rector la designació i destitució, si és el cas, del director general. La seua designació es durà a terme entre persones de reconeguda honorabilitat comercial i professional, amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a exercir les funcions pròpies d'este càrrec. La primera Assemblea General que es realitze després de la dita designació o destitució, si és el cas, haurà de ser informada respecte d'això, i s'haurà d'incloure expressament com un punt de l'ordre del dia de la convocatòria.
2. Sense perjudici de les incompatibilitats previstes en la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, i de conformitat amb la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, l'exercici del càrrec de director general requerix dedicació permanent i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, excepte l'administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la cooperativa de crèdit. En este últim cas, els ingressos que obtinga, diferents de dietes d'assistència a consells d'administració o semblants, hauran de cedir-se a la cooperativa de crèdit pel compte de la qual realitza la dita activitat o representació.
Capítol III
Règim econòmic
Article 11. Determinació de resultats
Les cooperatives de crèdit portaran la comptabilitat d'acord amb la normativa establida per a les entitats de crèdit. En particular, el saldo del compte de resultats es determinarà conforme als criteris i els mètodes aplicables a les entitats de crèdit, integrant els procedents de les operacions amb tercers i les plusvàlues o resultats atípics de qualsevol classe, i sense que puga considerar-se com a costos o despeses d'explotació de la cooperativa de crèdit qualsevol classe de retribució als socis per les seues aportacions al capital social.
Article 12. Aplicació de resultats
1. El saldo creditor del compte de resultats, una vegada compensades, si és el cas, les pèrdues d'exercicis anteriors que no hagen pogut ser cobertes amb recursos propis, i després d'haver deduït els interessos al capital desemborsat, constituirà l'excedent disponible.
2. L'excedent disponible, una vegada complides les obligacions que eventualment es puguen derivar de la cobertura del capital social obligatori o del coeficient de solvència, serà objecte, únicament i exclusivament, de les destinacions i aplicacions previstes en la legislació bàsica de l'Estat que afecten específicament les cooperatives de crèdit o les entitats de crèdit en general; en tot cas, la dotació mínima al fons de formació i promoció cooperativa serà d'un 10 per cent. Els estatuts socials podran fixar uns percentatges de distribució de l'excedent superiors als mínims establits normativament.
Capítol IV
Competències i control administratiu
Article 13. Règim d'autoritzacions
1. En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, l'autorització per als supòsits de fusió, escissió, cessió global d'actius i passius i conversió en una altra classe de cooperativa, correspondrà al conseller competent en matèria d'economia. A estos efectes, no es consideraran fusions o escissions les cessions patrimonials a favor d'una cooperativa de crèdit que no comprenguen les aportacions a capital social, ni els socis de l'entitat cedent adquirisquen esta condició en l'entitat adquirent pel fet de la cessió.
2. L'Institut Valencià de Finances serà competent per a resoldre sobre les autoritzacions administratives següents:
a) Les modificacions d'estatuts socials.
b) La distribució de l'excedent obtingut i l'import màxim del pressupost anual del fons de formació i promoció cooperativa.
c) Els projectes de publicitat, que tinguen continguts economicofinancers.
d) L'excés sobre el límit de les operacions actives amb tercers no socis, en els supòsits excepcionals legalment previstos.
e) La reducció de capital social que, sense afectar el seu nivell mínim obligatori ni els recursos propis mínims, tinga com a objecte condonar desemborsos pendents, constituir o incrementar reserves, o tornar parcialment aportacions sempre que el soci continue superant el mínim exigible, llevat que la reducció no supose modificació estatutària.
f) L'obertura de noves oficines, en els supòsits legalment previstos.
g) Qualsevol altra no recollida en els paràgrafs anteriors i que no estiga atribuïda expressament a altres òrgans.
3. Les sol·licituds d'autorització per als supòsits assenyalats en l'apartat 1 d'este article hauran de ser resoltes i notificades en el termini de sis mesos des de la seua recepció. Quan en el procediment no s'haja notificat la resolució expressa dins del termini màxim indicat, s'entendrà atorgada l'autorització.
Les sol·licituds d'autorització previstes en els paràgrafs a), b), d), e) i f) de l'apartat anterior hauran de ser resoltes i notificades en el termini màxim de tres mesos des de la seua recepció, mentre que este termini serà de 15 dies per a l'autorització prevista en el paràgraf c). Totes elles s'entendran atorgades si no s'ha notificat la resolució en els terminis indicats.
Article 14. Estadística i informació
Sense perjudici de la documentació que han de presentar en la conselleria competent en matèria de cooperatives, en compliment de la regulació de caràcter general en esta matèria que els siga d'aplicació, les cooperatives de crèdit hauran de trametre a l'Institut Valencià de Finances les informacions següents:
a) Els balanços i comptes de pèrdues i guanys reservats, així com els informes d'auditoria de comptes anuals i la resta d'estats, documents i informació de caràcter economicofinancera que trameten al Banc d'Espanya, amb les mateixes formalitats i terminis.
b) Certificació literal de l'acta de les assemblees generals, en el termini de quinze dies a partir de la seua realització.
c) En cas d'haver-ne, el reglament de règim intern de desplegament dels estatuts socials, aprovat per l'Assemblea General, i els reglaments de funcionament del Consell Rector i les seues comissions delegades, així com les seues modificacions.
d) Qualsevol altra que establisca la normativa vigent així com aquelles dades que siguen requerides per a l'exercici de les facultats contingudes en el present decret. Així mateix, l'Institut Valencià de Finances podrà demanar dels auditors la informació addicional que es considere necessària, així com sol·licitar la realització d'auditories externes extraordinàries.
Article 15. Oficines
Les cooperatives de crèdit comunicaran a l'Institut Valencià de Finances les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments de les seues oficines, en el termini de set dies des de la data en què es produïsca.
Capítol V
Inspecció i facultat sancionadora
Article 16. Inspecció
En el marc de la normativa bàsica de l'Estat, l'Institut Valencià de Finances exercirà la funció d'inspecció de les cooperatives de crèdit, sense perjudici de les facultats que corresponguen al Banc d'Espanya, i de les previstes en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per a la conselleria competent en matèria de cooperatives.
Article 17. Mesures cautelars
1. Quan una cooperativa de crèdit estiga davant situacions d'excepcional gravetat que posen en perill la seua estabilitat o funcionament, o en els casos d'incompliment molt greu de les obligacions establides en el present decret o en les normes que el despleguen o complementen, podrà recordar-se d'ofici o a petició de la mateixa entitat, la intervenció d'esta o la substitució provisional dels seus òrgans socials o de direcció fins que siga superada esta situació.
2. La intervenció o substitució prevista en l'apartat anterior serà acordada pel conseller competent en matèria d'economia, amb audiència prèvia de la cooperativa de crèdit afectada. No obstant això, la dita audiència no serà necessària quan haja precedit petició de l'entitat o el retard que, previsiblement, puga originar este tràmit comprometa greument l'efectivitat de la mesura o els interessos econòmics afectats.
Article 18. Facultats sancionadores
1. Les infraccions a les normes d'ordenació i disciplina financeres comeses per les cooperatives de crèdit donaran lloc a la imposició de les sancions corresponents pels òrgans competents de la Generalitat, en els termes previstos en la legislació estatal sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.
2. La imposició de sancions per infraccions molt greus i greus correspondrà, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, al conseller competent en matèria d'economia. A l'Institut Valencià de Finances li correspondrà la imposició de sancions per infraccions lleus.
3. L'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent per a la instrucció dels expedients sancionadors.
Capítol VI
Altres disposicions
Article 19. Registres especials
1. L'Institut Valencià de Finances portarà els registres especials següents:
a) Registre de Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana, en el qual, a més de les dades d'identificació de les cooperatives i les seues modificacions, quedaran inscrits els actes rellevants en l'esdevenir de l'entitat.
b) Registre d'Alts Càrrecs de Cooperatives de Crèdit, en el qual s'hauran d'inscriure les persones elegides membres dels consells rectors o designades directors generals.
2. Estos registres seran objecte de desplegament reglamentari, en el qual s'indicaran els actes inscriptibles i el seu procediment.
Article 20. Creació
1. Per a crear una cooperativa de crèdit de primer grau, el grup promotor estarà format, com a mínim, per cent cinquanta persones físiques, o per cinc persones jurídiques que exercisquen l'activitat pròpia del seu objecte social ininterrompudament des d'almenys dos anys abans de la data de creació. Si es tracta d'una caixa rural, este grup promotor inclourà, com a mínim, cinquanta socis persones físiques titulars d'explotacions agràries o una cooperativa agrària.
2. Per a la creació d'una cooperativa de crèdit de segon grau, serà necessari que, almenys, dos de les cooperatives que integren el grup promotor realitzen normalment la seua activitat específica per un termini mínim de dos anys abans de la data de creació, i que els membres singulars de cada una d'elles compten, com a mínim, amb cent socis.
Article 21. Emissió d'obligacions
Les cooperatives de crèdit podran emetre obligacions, subordinades o no, sempre de caràcter no convertible en participacions socials. L'acord d'emissió de títols que permeten captar recursos amb caràcter de subordinats, siga quina siga la seua instrumentació, podrà ser adoptat pel Consell Rector, sempre que així estiga previst en els estatuts socials.
Article 22. Transmissió d'aportacions
La transmissió d'aportacions “inter vivos” requerirà, llevat de previsió estatutària contrària, la comunicació prèvia al Consell Rector amb la finalitat de comprovar el compliment dels límits i requisits legals i estatutaris aplicables. Els estatuts socials assenyalaran la forma, els terminis i els altres aspectes necessaris per a regular estes cessions.
Article 23. Fusió i escissió
Els projectes de fusió, cessió global d'actius i passius o d'escissió hauran d'incloure la proposta de la destinació del fons de formació i promoció cooperativa. Quan la cooperativa de crèdit que escindisca o cedisca el seu patrimoni quede inactiva i el seu fons de formació i promoció cooperativa no passe a engrossir el fons d'igual finalitat de la cooperativa de crèdit nova o absorbent, es posarà a disposició de la cooperativa o cooperatives, unió, federació o confederació que figure en els estatuts socials. Si no es produïx designació, este import es posarà a disposició del Consell Valencià del Cooperativisme, perquè este el destine als fins de promoció i foment del cooperativisme que determine.
Article 24. Unions i federació
Sense perjudici del que disposa específicament la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per a les unions i federacions, se'ls aplicaran les normes establides en este decret per a les cooperatives de crèdit relatives a òrgans socials, règim d'autoritzacions i tramesa d'informació en allò que pertoque.
DISPOSICIONS ASDICIONALS
Primera. Òrgan competent
Sense perjudici del que disposa l'article 13 d'este decret, l'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma, a què fa referència la legislació estatal en matèria de cooperatives de crèdit, per a exercir les competències administratives sobre estes entitats, llevat que estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans administratius o faça referència al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Segona. Aplicació de les modificacions estatutàries
Una vegada obtinguda l'autorització administrativa de les modificacions estatutàries, incloses les de finalitat adaptadora, la cooperativa podrà aplicar els dits pactes modificats en tot allò que no afecte les seues relacions amb tercers no socis, sempre que haja atorgat l'escriptura pública corresponent.
Tercera. Adaptació de referències a centres directius
Les referències a la Direcció General de Política Financera, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, contingudes en la legislació autonòmica específica en matèria de cooperatives de crèdit, promulgada abans del present decret, s'entendran fetes a l'Institut Valencià de Finances.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Adaptació d'estatuts socials
1. Les cooperatives de crèdit hauran d'adaptar els seus estatuts socials a les disposicions del present decret abans de l'1 d'octubre de 2005.
2. L'Assemblea General podrà habilitar el Consell Rector perquè complete, adeqüe o esmene el text estatutari en la mesura necessària per a complir les indicacions o objeccions de l'Institut Valencià de Finances o dels registres competents.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queda expressament derogat el Decret 2/1997, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat, relatiu a les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana.
2. Queden, així mateix, derogades totes l es normes, d'igual o inferior rang, en allò que contradiguen o s'oposen al que disposa este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització per al desplegament del decret
Es faculta el conseller competent en matèria d'economia per a dictar, en l'exercici de les competències que li són pròpies, les disposicions complementàries que siguen necessàries per a l'aplicació del present decret, i, en particular, se'l faculta per a determinar la documentació necessària, els terminis de resolució i notificació, així com aquelles altres disposicions que es consideren convenients, en relació amb les autoritzacions administratives previstes en els paràgrafs b) i c) de l'article 13 del present decreto.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 d'abril de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea