diari

DECRET 101/2000, de 27 de juny, del Govern Valencià, que regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2000/M5538]

(DOGV núm. 3784 de 03.07.2000) Ref. Base de dades 2230/2000

DECRET 101/2000, de 27 de juny, del Govern Valencià, que regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2000/M5538]
El dret constitucional a la protecció de la salut es concreta segons els articles 43 i 51 de la Constitució Espanyola en el manament adreçat als poders públics de garantir la salut dels consumidors a través de l'adopció de mesures preventives i procediments fiscals. Aquest manament constitucional l'ha recollit la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, que en l'article 18.10 imposa a les administracions públiques el control sanitari i la prevenció dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris.
La recent crisi en el sector agroalimentari amb incidència directa en la salut pública, els avanços tecnològics en el camp de la biotecnologia agroalimentària, l'aparició en el mercat de nous tipus d'aliments, com ara els aliments transgènics, i la necessitat de seguiment i vigilància de riscos biològics específics transmissibles dels animals a les persones, palesen que l'actuació pública en matèria de seguretat alimentària apareix com una condició imprescindible per donar ple compliment al manament constitucional de protecció de la salut, a través d'un elevat nivell de seguretat i un control públic eficaç, que garantisca la comercialització d'aliments segurs, sans i adequats per al consum.
D'altra banda, la creixent complexitat de la producció i la distribució alimentària fa necessari atendre tota la cadena alimentària garantint la presa de mesures en tots els punt crítics.
Tot això posa de manifest la conveniència d'establir un instrument que concrete les línies d'actuació de l'administració autonòmica i garantisca una eficaç coordinació entre els diferents sectors implicats, tant per part de l'administració com per part de les organitzacions i associacions empresarials agroalimentàries i de consumidors i usuaris.
L'elaboració, per tant, d'un Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana que continga mesures que intenten garantir la salut pública i la creació d'una comissió per a l'aprovació i la vigilància d'aquest pla, contribueixen a reforçar la protecció de la salut pública.
La Comissió de Seguretat Alimentària que crea el present decret tindrà una composició tripartida, administració – empresaris – consumidors, en atenció al deure dels poders públics de garantir la salut pública, a la responsabilitat del sector agroalimentari en la producció d'aliments segurs i saludables i al dret dels consumidors i usuaris a la informació i a ser escoltats en els assumptes que els afecten.
Per part de l'administració autonòmica s'integren en aquesta comissió representants de les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Indústria i Comerç, Medi Ambient i Sanitat, a fi de garantir l'actuació pública en tota la cadena de producció alimentària (producció primària, elaboració, transport, manipulació, distribució i exposició en el punt de venda final) atenent les competències de totes elles en la matèria.
Per tot això, segons que disposen els articles 34 i 38 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Sanitat, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 27 de juny de 2000,
DECRETE
Títol preliminar
Article 1
La finalitat del present decret és regular l'elaboració, l'aprovació i el seguiment del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, així com la creació de la Comissió de Seguretat Alimentària.
Títol I
El Pla de Seguretat Alimentària
Article 2
El Pla de Seguretat Alimentària és l'instrument en què es concreta el conjunt d'accions de caràcter interdepartamental que tendeixen a garantir la salut i la seguretat dels consumidors en matèria alimentària, mitjançant el manteniment d'un elevat nivell de protecció de la salut.
Article 3
El Pla de Seguretat Alimentària haurà d'atendre els següents objectius generals:
1. Garantir la innocuïtat per al consumidor dels aliments i les aigües de consum en relació amb els contaminants biòtics i abiòtics que podrien contenir.
2. Garantir en tots els passos de la cadena alimentària la incorporació dels dispositius de control necessaris de manera habitual, periòdica i programada.
3. Avaluar i gestionar els riscos associats al consum dels aliments, mitjançant la identificació i caracterització dels possibles perills.
4. Elevar el nivell de salut individual i col·lectiva de la població mitjançant la modificació d'actituds i conductes en relació amb les pràctiques de l'alimentació, i de manera especial dels manipuladors d'aliments.
5. Adequar els recursos i efectius d'inspecció i control oficial d'aliments, així com els propis de la investigació analítica dels contaminants biòtics i abiòtics susceptibles d'estar presents en els aliments.
6. Garantir la implantació dels sistemes d'autocontrol en les empreses i indústries agroalimentàries mitjançant sistemes d'anàlisi de perills i punts de control crític, i el control oficial mitjançant auditories.
7. Fomentar l'educació i la informació dels consumidors sobre la naturalesa i el contingut dels productes alimentaris.
8. Impulsar la col·laboració entre les institucions per a l'abordatge de la seguretat alimentària.
Article 4
El pla esmentat haurà de contenir:
a) La definició d'objectius específics que es pretenguen aconseguir.
b) La relació de programes de foment i control de la seguretat dels aliments.
c) El conjunt de mitjans, tant públics com privats, que suporten les actuacions.
d) Els instruments tècnics i indicadors necessaris per a l'avaluació i el seguiment dels resultats.
Article 5
L'elaboració del Pla de Seguretat Alimentària correspondrà a la Conselleria de Sanitat com a responsable de la promoció i protecció de la salut dels ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana.
Article 6
Per a l'elaboració del Pla de Seguretat Alimentària es crearà un comité tècnic dirigit per director general per a la Salut Pública i coordinat pel Servei d'Higiene dels Aliments de la Direcció General per a la Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, amb la participació d'un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El comité podrà sol·licitar la col·laboració tècnica que necessite de les conselleries integrades en la Comissió de Seguretat Alimentària.
Article 7
L'aprovació del Pla de Seguretat Alimentària correspondrà a la Comissió de Seguretat Alimentària.
Article 8
El control del compliment efectiu del Pla de Seguretat Alimentària serà competència de la Comissió de Seguretat Alimentària.
Títol II
La Comissió de Seguretat Alimentària
Article 9
Es crea la Comissió de Seguretat Alimentària com a òrgan d'aprovació i execució del Pla de Seguretat Alimentària.
Article 10
La Comissió de Seguretat Alimentària la integren els membres següents:
a) President i vicepresident: rotació anual entre els consellers de Sanitat i d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Secretari: el director general per a la Salut Pública.
c) Vocals:
1. El secretari general de la Conselleria d'indústria i Comerç o la persona que hi delegue.
2. El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient o la persona que hi delegue.
3. Un representant dels empresaris del sector agroalimentari designat pel president de la comissió.
4. Un representant dels consumidors designat per les associacions de consumidors i usuaris amb més implantació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. Un representant dels productors agrícoles i ramaders, designat pel president de la comissió entre les organitzacions de productors de més implantació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 11. Funcions
Les funcions de la Comissió de Seguretat Alimentària són:
a) L'aprovació del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
b) Vetlar pel compliment del pla i coordinar-ne l'execució.
c) Proposar l'adopció de les mesures reglamentàries que calguen per garantir-ne l'execució.
Article 12
En tot allò que no disposa el present decret, el funcionament de la Comissió de Seguretat Alimentària es regularà segons el que disposa el capítol II, del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Disposicions finals
Primera
Es faculta al conseller de Sanitat per el desenvolupament i l'execució d'aquest decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de juny de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Sanitat,

linea