diari

DECRET 43/2003, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia. [2003/5563]

(DOGV núm. 4500 de 15.05.2003) Ref. Base de dades 2280/2003

DECRET 43/2003, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia. [2003/5563]
La Llei 11/2002, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, crea l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, al servici de la política científica i tecnològica de la Generalitat. El nou ens, promogut des de la perspectiva de la nova gestió pública i dotat d'autonomia suficient per exercir les funcions que té assignades amb eficàcia i eficiència en un marc global de flexibilització de la gestió i acostament als usuaris, es configura com un instrument fonamental per aconseguir una millor vertebració de l'actual sistema de foment i coordinació de la Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+I) i avançar en el desenvolupament d'un projecte integrador per a la promoció d'estratègies de transferència de tecnologia i impuls d'una dinàmica de creixement innovador a partir del desenvolupament tecnològic.
A més de les lleis i les disposicions que configuren el règim jurídic de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, la seua llei de creació preveu l'aprovació d'un reglament, com a norma administrativa bàsica de desplegament quant al funcionament d'esta entitat de dret públic, per a la qual cosa la llei va habilitar el Consell de la Generalitat. A estos efectes, és necessari avançar en un disseny funcional i organitzatiu que potencie les capacitats estratègiques i instrumentals del nou ens per a l'exercici de les seues competències en un marc flexible i àgil, orientat als ciutadans i usuaris, que en permeta un desenvolupament eficaç i dinàmic, en un escenari de convergència amb el projecte d'espai europeu d'investigació i innovació.
En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició final segona de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a proposta del vicepresident del Govern Valencià, en el exercici de la facultat delegada a l'article 1 del Decret 9/2002, de 5 de setembre, del president de la Generalitat (DOGV núm. 4.333, d'11 de setembre), i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de maig de 2003,
DECRETE
CAPÍTOL I
Naturalesa, règim jurídic i funcions
Article 1. Naturalesa
1. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia es configura com a entitat de dret públic, sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat.
2. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrita al departament que tinga les competències en matèria de política científica i tecnològica i I+D+I.
3. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia tindrà implantació en tota la Comunitat Valenciana.
Article 2. Règim jurídic
1. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia es regirà pel que preceptua la seua llei de creació, el present reglament, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, l'Agència subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i disposicions de desenvolupament, així com les altres normes aplicables al compliment de les seues funcions.
Article 3. Fins i funcions
1. L'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia té com a finalitat la promoció i el desenvolupament d'actuacions en matèria de política científica i tecnològica en el marc de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, així com l'impuls i la coordinació de la gestió del Pla Valencià d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (PVIDI) orientant-lo al compliment dels seus resultats i objectius.
2. Són funcions pròpies de l'Agència les següents:
a) La planificació i la programació de la política en I+D+I del Consell de la Generalitat.
b) La coordinació i el seguiment de les activitats en I+D+I dels distints departaments del Consell de la Generalitat i entitats públiques de la Generalitat.
c) L'exercici de les funcions reservades a la Secretaria del Pla Valencià d'Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (PVIDI) en el marc de la Llei 7/1997, de 9 de desembre.
d) El foment de la investigació científica orientant-la a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la Comunitat Valenciana.
e) La dinamització de l'activitat dels intermediaris tecnològics i la potenciació d'una cooperació més efectiva entre investigadors i empreses.
f) La creació d'un entorn favorable a la innovació que fomente la competitivitat i la internacionalització empresarial.
g) L'impuls de la cooperació entre els distints organismes d'I+D+I de la Comunitat Valenciana i de les seues unitats de transferència de resultats, així com d'estos amb les empreses, especialment per a l'establiment d'intercanvis sobre informació, disponibilitat de recursos, organització i experiències pràctiques.
h) L'impuls de la participació dels agents del Sistema Valencià de Ciència-Tecnologia-Empresa (SVCTE) en programes nacionals i internacionals i la promoció de la incorporació de la Comunitat Valenciana a l'espai europeu d'investigació i innovació.
i) La realització de propostes per al desenvolupament d'unitats i mecanismes de captació de recursos externs destinats al finançament de les activitats d'I+D+I que es desenvolupen amb la presència d'administracions, organismes i empreses ubicats a la Comunitat Valenciana i el foment de la presència del sector financer en el Sistema Valencià d'I+D+I.
j) La creació d'un clima favorable per a la plena incorporació de la societat valenciana a la cultura de la ciència, la tecnologia i la innovació.
k) Qualsevol altra funció que li atribuïsquen per les disposicions vigents.
3. Per al compliment dels seus fins l'Agència podrà:
a) Concedir subvencions corrents i de capital, en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.
b) Constituir o participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals estiga relacionat amb els fins de l'Agència, siguen estes públiques o privades.
c) Participar en operacions de capital risc i en la creació de societats d'esta naturalesa, per mitjà de la subscripció d'accions o participacions representatives del capital social.
d) Promoure l'establiment de canals de finançament amb l'Institut Valencià de Finances així com amb altres institucions públiques o privades, podent a l'efecte formalitzar els convenis o acords de cooperació oportuns i, en general, realitzar qualsevol altra classe d'activitat econòmica o financera sense més limitació que el que disposen el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les lleis de pressuposts i la resta de disposicions que en esta matèria siguen d'aplicació.
CAPÍTOL II
Estructura i funcionament
Article 4. Òrgans
Els òrgans rectors de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia són el president, el Comité de Direcció i el director.
Article 5. El president
1. El president de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, que ho serà al seu torn del Comité de Direcció, serà, amb caràcter nat, el president de la Generalitat.
2. Corresponen al president les atribucions següents:
a) Exercir la superior representació de l'Agència en totes les seues relacions amb entitats públiques i privades i la seua alta direcció i el seu govern.
b) Convocar, ordenar les convocatòries, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció, dirimint, si és procedent, els empats amb vot de qualitat, i en general, en relació a l'òrgan esmentat, l'exercici d'aquelles funcions genèriques atribuïdes als presidents dels òrgans col·legiats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
c) Emetre les resolucions d'execució dels programes de l'Agència.
d) Qualsevol altres que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes, excepte les reservades a altres òrgans.
e) En general i de forma àmplia, totes aquelles que procuren el millor desenvolupament dels fins de l'Agència.
3. El president podrà delegar, amb caràcter indefinit o temporal, determinades funcions en el vicepresident del Comité de Direcció o en el director.
Article 6. El Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i control de l'Agència.
2. Al Comité de Direcció li correspon exercir, sense altres limitacions que les establides en la legislació vigent i sense perjuí de les atribucions del seu president, totes aquelles facultats i poders, en general, que calguen per al compliment dels seus fins i, en particular, les següents:
a) Definir les directrius generals i línies d'actuació de l'Agència.
b) Aprovar, a proposta del director de l'Agència, el pla anual d'activitats de l'entitat.
c) Aprovar i elevar al departament d'adscripció l'avantprojecte de pressuposts de l'Agència.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.
e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució de tot el personal de l'entitat dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
f) L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal al servici de l'Agència.
g) Formular la proposta de Reglament de l'Agència al titular del departament d'adscripció de l'Agència.
h) Proposar, si és procedent, la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils i la creació de societats mercantils en què siga soci l'Agència, així com la creació i la participació en fundacions, associacions i altres persones jurídiques.
i) Totes aquelles que li siguen atribuïdes reglamentàriament per al compliment dels fins i els programes de l'Agència.
3. El Comité de Direcció podrà delegar, amb caràcter indefinit o temporal, determinades funcions en el president, el vicepresident i el director. L'acord de delegació precisarà l'abast, límits i duració de les facultats delegades. Així mateix podrà conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.
Article 7. Composició del Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció estarà constituït per:
a) El president, que serà el president de la Generalitat.
b) El vicepresident, que serà, amb caràcter nat, el titular de la vicepresidència de la Comissió Gestora Interdepartamental.
c) Vocals:
– El subsecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia.
– El director general de Telecomunicacions i Modernització.
– El secretari general de la Presidència de la Generalitat.
– El director de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).
– El subsecretari de Política Pressupostària i Tresor.
– Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb rang de director general o equivalent, designat pel seu titular.
– Un representant de la Conselleria de Sanitat, amb rang de director general o equivalent, designat pel seu titular.
d) El secretari, amb veu i sense vot, serà nomenat pel Comité de Direcció, a proposta del seu president, entre el personal de major rang de nivell administratiu de l'Agència.
2. A les sessions del Comité de Direcció podrà assistir un altre personal de l'Agència o experts que es consideren convenients per al seu assessorament en matèries específiques, amb veu però sense vot.
Article 8. Règim de funcionament del Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció es reunirà, a convocatòria prèvia del president, totes les vegades siga necessari que per al bon funcionament de l'Agència i, ordinàriament, almenys una vegada al semestre.
2. El Comité de Direcció podrà, així mateix, convocar-lo el president, amb la sol·licitud prèvia motivada i per escrit de la majoria absoluta dels seus membres.
3. La convocatòria del Comité de Direcció la cursarà el secretari amb, almenys, quaranta-huit hores d'antelació, excepte en cas de convocatòria urgent, i fixarà l'orde del dia dels assumptes a tractar.
4. Per a la vàlida constitució del Comité, als efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà, en primera convocatòria, la presència del president i el secretari o, si és procedent, dels qui els substituïsquen, i la de la meitat, almenys, de la resta dels seus membres, presents o degudament representats, i en segona convocatòria, trenta minuts després, d'un mínim de quatre membres, entre els quals necessàriament hauran de trobar-se el president i el secretari, o els qui els substituïsquen. No obstant això, el Comité de Direcció quedarà vàlidament constituït, encara quan no s'hagueren complit els requisits de la convocatòria, quan es troben presents la totalitat dels seus membres i així ho acorden per unanimitat.
5. Els acords seran adoptats per majoria de vots dels assistents.
6. Dels acords que adopte el Comité de Direcció s'alçarà l'acta corresponent, que serà firmada pel secretari amb el vistiplau del president, i s'aprovarà en la mateixa o posterior sessió.
7. En el que no preveu el present article vigirà el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per als òrgans col·legiats.
Article 9. El director
1. El director de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia serà, amb caràcter nat, el subsecretari de l'Oficina de Ciència i Tecnologia.
2. Són atribucions del director les següents:
a) Assumir la representació ordinària, l'administració i la gestió de l'Agència.
b) Dirigir el funcionament general de l'Agència i del personal de la mateixa, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus servicis i dependències.
c) Executar els acords del Comité de Direcció.
d) Elaborar el pla anual d'activitats, l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.
e) Subscriure contractes, acords i convenis en nom de l'Agència i, en general, totes les facultats en matèria de contractació administrativa i de dret privat.
f) Elaborar la proposta de plantilla de personal de l'Agència d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.
g) Autorització i disposició de gastos i liquidació i ordenació de pagaments.
h) Exercir la representació de l'Agència en accions i recursos.
i) Dictar les resolucions i actes jurídics que li competen en l'exercici del seu càrrec, així com, en general, en el d'aquelles altres funcions que li siguen delegades.
j) Gestió del patrimoni propi de l'Agència.
k) Les que expressament li siguen atribuïdes reglamentàriament o delegades pels òrgans de govern de l'Agència.
3. En cas de vacant, absència, dimissió o malaltia del director, el president de l'Agència nomenarà una persona que el substituïsca en el càrrec.
4. El director podrà delegar, amb caràcter indefinit o temporal, determinades funcions en el personal de l'Agència.
CAPÍTOL III
Organització administrativa
Article 10. Organització administrativa
Depenen directament del director de l'Agència les unitats administratives següents:
– Àrea de Gestió i Sistemes d'Informació.
– Àrea d'Investigació Científica, Innovació i Tecnologia.
– Àrea d'Organització, Planificació i Seguiment.
Article 11. Àrea de Gestió i Sistemes d'Informació
1. Correspon a l'Àrea de Gestió i Sistemes d'Informació la direcció i coordinació de la gestió de tots els servicis generals de l'Agència.
2. L'Àrea de Gestió i Sistemes d'Informació s'estructura en els servicis següents:
– Servici de Gestió Econòmica.
– Servici de Gestió Administrativa.
– Servici de Sistemes d'Informació.
3. Correspon al Servici de Gestió Econòmica l'exercici de les funcions següents:
a) Programació econòmica, elaboració i gestió del pressupost i seguiment i control de la seua execució.
b) Realització de la comptabilitat de l'Agència i rendició dels comptes anuals.
c) Realització dels cobraments i pagaments, la gestió de tresoreria i la resta de funcions financeres derivades de l'execució del pressupost de l'Agència.
d) Elaboració i disseny de la informació economicopressupostària de l'Agència i establiment de criteris de racionalitat en la gestió pressupostària.
4. Correspon al Servici de Gestió Administrativa l'exercici de les següents funcions:
a) Gestió dels servicis generals i de règim interior, incloent els servicis de registre i arxiu, seguretat, vigilància i manteniment d'instal·lacions.
b) Gestió patrimonial dels béns mobles i immobles i manteniment de l'inventari de l'entitat.
c) Adquisició de béns i servicis, negociació d'acords marc, homologació de proveïdors i productes en un marc general de coordinació i aplicació de criteris d'economia i control de gastos corrents.
d) Execució de la política de recursos humans de l'Agència en el marc normatiu i organitzatiu establit pels òrgans competents.
e) Tramitació d'acords i convenis i, en general, qualsevol altra funció en matèria de recursos humans, gestió de recursos generals i de règim interior no atribuïdes expressament a altres unitats de l'Agència.
5. Correspon al Servici de Sistemes d'Informació l'exercici de les següents funcions:
a) Elaboració i aplicació del pla de sistemes d'informació i comunicacions de l'Agència en el marc d'una estratègia global d'implantació de la teleadministració.
b) Gestió de la infraestructura tècnica i de comunicacions.
c) Assessorament i assistència tècnica als usuaris de l'Agència en el disseny i desenvolupament d'aplicacions i en la utilització dels recursos informàtics assignats.
d) Realització de programes de formació en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.
Article 12. Àrea d'Investigació Científica, Innovació i Tecnologia
1. Correspon a l'Àrea d'Investigació Científica, Innovació i Tecnologia l'organització, tramitació i coordinació de la gestió administrativa dels plans, programes, projectes i altres actuacions de foment en matèria d'I+D+I promoguts per l'Agència.
2. L'Àrea d'Investigació Científica, Innovació i Tecnologia s'estructura en els servicis següents:
– Servici de Promoció dels Recursos Humans d'Investigació.
– Servici de Projectes i Infraestructures Científiques.
– Servici de Promoció de la Innovació.
3. Correspon al Servici de Promoció dels Recursos Humans d'Investigació l'exercici de les funcions següents:
a) Foment de la I+D en totes les àrees del coneixement, així com la seua difusió.
b) Coordinació i gestió de programes d'ajudes, elaboració d'informes i propostes d'ordenació i reglamentació en l'àmbit de la seua competència.
c) Promoció i execució de plans d'actuació per a la formació i perfeccionament del personal investigador.
d) Desenvolupament d'actuacions orientades a fomentar la qualificació i la incorporació d'investigadors i tecnòlegs al SVCTE.
4. Correspon al Servici de Projectes i Infraestructures Científiques l'exercici de les funcions següents:
a) Foment de la I+D en totes les àrees del coneixement, així com la seua difusió.
b) Coordinació i gestió de programes d'ajudes, elaboració d'informes i propostes d'ordenació i reglamentació en l'àmbit de la seua competència.
c) Potenciació dels grups d'I+D de la Comunitat Valenciana i impuls de la seua consolidació, projecció i competitivitat.
d) Establiment de línies de suport a la dotació d'infraestructures científiques de suport a la investigació i al seu ús integrat en instal·lacions capaces d'oferir amplis servicis d'I+D+I.
e) Suport al desenvolupament de projectes d'I+D, accions mobilitzadores que orienten la investigació fonamental a les necessitats i demandes del teixit productiu.
f) Promoció dels instruments d'intercanvi de coneixement i d'accions de foment del diàleg ciència-societat.
5. Correspon al Servici de Promoció de la Innovació l'exercici de les següents funcions:
a) Promoció de la innovació, foment de la transferència de tecnologia i l'explotació dels resultats de la investigació.
b) Coordinació i gestió de programes d'ajudes, elaboració d'informes i propostes d'ordenació i reglamentació en l'àmbit de la seua competència.
c) Potenciació de les estructures d'articulació del SVCTE.
d) Promoció i ordenació de les infraestructures d'innovació i impuls de noves fórmules de foment de les relacions ciència-indústria.
e) Foment de la cultura tecnològica, les estratègies de gestió innovadora i les capacitats tecnològiques en les empreses.
f) Impuls i desenvolupament de programes tecnològics estratègics.
Article 13. Àrea d'Organització, Planificació i Seguiment
1. Correspon a l'Àrea d'Organització, Planificació i Seguiment l'exercici de les funcions de suport tecnicoadministratiu als òrgans col·legiats de gestió del PVIDI i, en general, la planificació, programació, seguiment i avaluació dels programes de foment i coordinació i restants suports en matèria d'I+D+I promoguts per l'Agència.
2. L'Àrea d'Organització, Planificació i Seguiment s'estructura en els següents servicis:
– Secretaria Tècnica del PVIDI.
– Servici de Planificació i Seguiment.
– Servici d'Organització i Coordinació Institucional.
3. Correspon a la Secretaria Tècnica del PVIDI el desenvolupament de les següents funcions:
a) Coordinació tècnica i instrumental del PVIDI i elaboració dels programes de treball de desenvolupament d'este.
b) Informe previ i preceptiu de les propostes de convocatòries públiques de subvencions, projectes de convenis i acords, així com dels restants suports en matèria d'I+D+I gestionats pels distints departaments del Consell de la Generalitat i ens públics i organismes adscrits.
c) Elaboració de la memòria anual d'avaluació i seguiment del PVIDI.
d) Programació, coordinació i realització d'estudis, informes i estadístiques en matèria d'I+D+I.
4. Correspon al Servici de Planificació i Seguiment l'exercici de les següents funcions:
a) Disseny d'instruments i procediments, així com el desenvolupament de funcions de caràcter tècnic i instrumental relatives a la planificació, l'impuls, la coordinació, el seguiment i l'avaluació dels programes de foment i coordinació d'I+D+I gestionats per l'Agència en el marc del PVIDI.
b) Estudi i proposta de les línies estratègiques generals en què ha de fonamentar-se la política de l'Agència, l'estudi de les línies d'actuació de desenvolupament d'estes polítiques i l'avaluació dels seus resultats amb vista al compliment dels fins generals de l'Agència.
c) Impuls i coordinació dels plans especials d'actuació amb projecció sobre diverses àrees funcionals de l'Agència.
d) Elaboració del pla d'actuació i la memòria anual d'activitats de l'Agència.
e) Realització d'estudis i informes de caràcter tècnic, administratiu i normatiu relatius a la política d'I+D+I desenvolupada per l'Agència.
5. Correspon al Servici d'Organització i Coordinació Institucional l'exercici de les següents funcions:
a) Coordinació dels projectes d'organització dels servicis de l'Agència i la realització dels estudis conduents a la permanent adaptació d'aquella als objectius i necessitats de l'organització.
b) Formulació de propostes de reorganització o d'adscripció de mitjans necessàries per a la racionalització i simplificació dels procediments.
c) Impuls al desenvolupament d'un entorn institucional que afavorisca i estimule la participació activa i coordinada de tots els agents del SVCTE.
d) Foment de la cooperació institucional, amb especial atenció a l'impuls de programes i accions mobilitzadores que estimulen la presència dels agents del SVCTE en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica i del projecte d'espai europeu d'investigació i innovació.
e) Coneixement, actualització i seguiment de la representació de l'Agència en òrgans, comissions, comités i, en general, en organismes o institucions públiques, nacionals o estran-geres, organismes internacionals i entitats associatives, socials, econòmiques o professionals, en tant no estiga encomanada expressament a altres unitats de l'Agència.
f) Promoció de convenis, acords i altres instruments de cooperació en el seu àmbit de competències.
g) Realització de qualssevol altres funcions en el marc de la cooperació institucional en matèria d'I+D+I no atribuïdes expressament a altres unitats de l'Agència.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic, patrimonial i de personal
Article 14. Règim econòmic
Els recursos de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia seran els següents:
a) Les consignacions establides en els pressuposts de la Generalitat.
b) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
d) Els altres ingressos de dret públic o privat que estiga autoritzada a percebre o que li puguen correspondre conforme a la normativa vigent.
e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
Article 15. Patrimoni
1. El patrimoni de l'Agència estarà integrat pels béns i drets que li cedisca o adscriga la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol.
2. Els béns que l'Agència tinga a títol d'adscripció conservaran la qualificació jurídica originària de béns de la Generalitat, havent d'utilitzar-los exclusivament per al compliment dels seus fins.
3. L'Agència tindrà autonomia per a la gestió del seu patrimoni, en els termes previstos en la Llei de Patrimoni de la Generalitat.
Article 16. Personal
1. El personal propi de l'Agència es regirà per les normes de dret laboral i, si és procedent, de dret civil que li siguen d'aplicació, amb l'excepció del personal funcionari de les administracions públiques, que es regirà per la legislació de la funció pública que li resulte d'aplicació, tenint a tots els efectes la consideració de personal al servici de l'administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública.
2. La contractació de personal fix es realitzarà per mitjà de proves d'admissió establides i convocades per l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, previ acord del Comité de Direcció, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
3. En els casos de baixes prolongades, siga per malaltia, excedència o altres situacions semblants, es podrà contractar temporalment el personal necessari per al funcionament normal de l'Agència per un període no superior a sis mesos. En estos casos no serà necessari l'acord previ del Comité de Direcció.
4. El règim retributiu del personal serà el que, amb caràcter general, està establit per al personal al servici de la Generalitat, amb les excepcions imposades per necessitats del servici i per característiques especials de determinats llocs de treball.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. La integració de personal en l'Agència, prevista en la disposició addicional tercera de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, es realitzarà per mitjà de modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball afectats corresponents i dels seus ocupants, que passaran a dependre de l'Agència. Els llocs de treball esmentats formaran part de la relació de llocs de treball de l'Agència, sense perjuí que es puga modificar la seua denominació i funcions.
2. La vinculació que poguera tindre amb la funció pública de la Generalitat el personal a què es referix el paràgraf anterior no es vorà alterada per la seua incorporació a l'Agència, mantenint-se dit personal en la mateixa situació administrativa en la que es trobava en el moment de l'adscripció.
3. El mateix règim s'aplicarà al personal de la Generalitat que obtinga destinació en l'Agència a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció pública.
4. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial l'adscripció dels quals es modifica i el personal ocupant dels mateixos que s'adscriuen a l'Agència són els que, adscrits en el seu moment a l'Organisme Públic Valencià d'Investigació i a la Subsecretaria de l'Oficina de Ciència i Tecnologia, es relacionen en l'annex del present reglament.
5. En cas de supressió de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, els llocs de treball i els seus ocupants als quals es referixen els apartats 1 i 3 d'esta disposició seran objecte d'una nova adscripció orgànica (per al seu reintegrament a l'administració de la Generalitat) estenent en compte les funcions que venien exercint.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que establix el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Subrogació
Des de l'entrada en vigor del present reglament, l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que l'Organisme Públic Valencià d'Investigació tinguera reconeguts per a l'exercici de les seues funcions, així com la titularitat del seu patrimoni mobiliari. Així mateix, l'Agència se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que la Generalitat tinguera reconeguts per a l'exercici de les funcions que passen a ser exercides per l'Agència.
Segona. Desenvolupament
Es faculta el president de la Generalitat per a dictar les disposicions que requerisca l'execució i desenvolupament del que conté este decret.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de maig de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El vicepresident del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
ANNEX
NÚM.
LLOC DENOMINACIÓ
9145 AUXILIAR DE GESTIÓ
9414 ADMINISTRATIU/VA
11733 CAP NEGOCIAT ANÀLISI I GESTIÓ PROGRAMES INVESTIGACIÓ
11749 CAP NEGOCIAT AJUDES I BEQUES
13930 TÈCNIC/A D'AVALUACIÓ CIENTÍFICA
13954 CAP SERVICI PROMOCIÓ DE RECURSOS HUMANS D'INVESTIGACIÓ
19452 CAP NEGOCIAT GESTIÓ ECONÒMICA
19454 CAP NEGOCIAT COORDINACIÓ DEL PLA
19455 CAP NEGOCIAT ASSUMPTES GENERALS
19457 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ DE PROGRAMES
19458 CAP SECCIÓ PROGRAMES I COORDINACIÓ DEL PLA
19459 CAP SECCIÓ GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
19460 ADMINISTRATIU/VA
19461 AUXILIAR DE GESTIÓ
19466 SUBALTERN/A
19526 TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
19549 AUXILIAR DE GESTIÓ
19550 AUXILIAR DE GESTIÓ
19713 INVESTIGADOR/A
19714 INVESTIGADOR/A
19715 INVESTIGADOR/A
19716 INVESTIGADOR/A
19717 INVESTIGADOR/A
20679 CAP NEGOCIAT CAIXA FIXA
20680 CAP NEGOCIAT GESTIÓ DE PERSONAL
20681 SUBALTERN/A SUPERVISOR/A
20682 CAP SERVICI GESTIÓ INVESTIGACIÓ
20689 CAP NEGOCIAT PROGRAMES INVESTIGACIÓ
20690 CAP NEGOCIAT GESTIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA
20890 INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
22293 CAP SECRETARIA SUBSECRETARI
22548 CAP DE L'ÀREA TÈCNICA DE LA SECRETARIA DEL PVIDI
22734 TÈCNIC/A DE GESTIÓ D'INVESTIGACIÓ
22865 CAP SECCIÓ CONTRACTACIÓ
22866 CAP SECCIÓ PROJECTES INVESTIGACIÓ
22867 CAP SECCIÓ INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES
22868 CAP SECCIÓ PROGRAMES TECNOLÒGICS APLICATS
22869 CAP SECCIÓ INCENTIUS I+D+I
22870 CAP SECCIÓ COORDINACIÓ TÈCNICA DEL PVIDI
22871 CAP SECCIÓ PROMOCIÓ PROGRAMES SECTORIALS I+D+I
22872 CAP SECCIÓ AVALUACIÓ DEL PVIDI
22873 CAP NEGOCIAT CONTRACTACIÓ
22874 CAP NEGOCIAT AVALUACIÓ DE PROGRAMES
22875 CAP NEGOCIAT DIRECTORIS I+D+I
22876 CAP NEGOCIAT DE PROGRAMES SECTORIALS D'I+D+I
22877 CAP NEGOCIAT PROGRAMES GENERALS I+D+I
22878 CAP NEGOCIAT COORDINACIÓ DEL PVIDI
22879 CAP NEGOCIAT PROGRAMES TECNOLÒGICS
22880 CAP NEGOCIAT D'INCENTIUS I+D+I
22881 CAP NEGOCIAT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
22882 CAP NEGOCIAT MOBILITAT PERSONAL INVESTIGADOR
22883 CAP NEGOCIAT BEQUES INVESTIGACIÓ
22884 CAP NEGOCIAT CAIXA FIXA
22885 CAP D'UNITAT AVALUACIÓ PVIDI
22886 ASSESSOR/A TÈCNICA COOPERACIÓ INSTIT.
22887 AUXILIAR DE GESTIÓ
22888 AUXILIAR DE GESTIÓ
22889 SUBALTERN/A
22891 CAP ÀREA D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
22945 TÈCNIC/A PROMOCIÓ TECNOLÒGICA
22946 TÈCNIC/A ASSESSOR/A ORDENACIÓ I PROMOCIÓ I+D+I
22947 ANALISTA SISTEMES LÒGICS
22948 OPERADOR/A DE SISTEMES INFORMÀTICS
22949 AUXILIAR DE GESTIÓ
22950 CAP D'UNITAT INFRAESTRUCTURES EDIFICIS
22990 TÈCNIC/A DE SISTEMES LÒGICS
23098 CAP SECRETÀRIA DIRECTOR GENERAL
23175 CAP SERVICI DE PROJECTES I INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES
23176 CAP SERVICI DE PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ
23177 CAP SERVICI DE PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ
23178 CAP SERVICI D'ESTUDIS I AVALUACIÓ DEL PVIDI

linea