diari

ACORD de 21 de maig de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/F5319]

(DOGV núm. 4760 de 25.05.2004) Ref. Base de dades 2319/2004

ACORD de 21 de maig de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/F5319]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de maig de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 21 de maig de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en seixanta milions cinc mil set-cents setanta-dos euros (60.005.772 euros), per mitjà de l'emissió de 19.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en cent huitanta-tres milions cent setanta mil sis-cents deu euros (183.170.610 euros), dividit en 60.935 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes.
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords de la present reunió, i atorgar per a això, si és procedent, les corresponents escriptures públiques i instar la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.
Es troben presents tots els socis de la societat ja que, al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.
Després de l'oportuna deliberació i com que no hi ha intervencions de què se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en seixanta milions cinc mil set-cents setanta-dos euros (60.005.772 euros), per mitjà de l'emissió de 19.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
a) El 25% de l'ampliació del capital social, açò és, 15.001.443 euros, corresponents al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, açò és, 751,50 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.
b) La resta, del 75%, es desemborsarà, igualment per parts del 25%, de 15.001.443 euros, corresponent al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions, per 751,50 euros per acció, amb la següent periodització:
– El 25% de l'ampliació abans del dia 30 de juny de 2004.
– El 25% de l'ampliació abans del dia 30 de setembre de 2004.
– I l'últim 25%, abans del dia 30 de novembre de 2004.
Segon
Donar nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, una vegada desemborsat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, pel següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de cent huitanta-tres milions cent setanta mil sis-cents deu euros (183.170.610 euros), dividit en 60.935 accions nominatives de tres mil sis euros de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desemborsades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 60.935, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.»
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públics, si és procedent, els anteriors acords, declarant-los executats i donant nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions que siguen necessàries a tal fi. Es faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi de procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.
Estos acords es transcriuen literalment.
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
València, 21 de maig de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat

linea