diari

DECRET 90/2005, de 6 de maig, del Consell de la Generalitat, que modifica el Decret 101/2000, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, que regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2005/X5056]

(DOGV núm. 5002 de 10.05.2005) Ref. Base de dades 2374/2005

DECRET 90/2005, de 6 de maig, del Consell de la Generalitat, que modifica el Decret 101/2000, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, que regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2005/X5056]
El Decret 101/2000, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, regula l'elaboració, aprovació i seguiment del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, i també crea i regula la Comissió de Seguretat Alimentària.
El Pla de Seguretat Alimentària és definit com l'instrument en què es concreta el conjunt d'accions, de caràcter interdepartamental, que porten a garantir la salut i seguretat dels consumidors en matèria alimentària, per mitjà del manteniment d'un nivell de protecció de la salut elevat. La Comissió de Seguretat Alimentària és l'òrgan d'aprovació i execució del pla.
La Comissió de Seguretat Alimentària té una composició tripartida, administració – empresaris – consumidors, en atenció al deure dels poders públics de garantir la salut pública i a la responsabilitat del sector agroalimentari en la producció d'aliments segurs i salubres, i també al dret dels consumidors i usuaris a la informació i a ser consultats en els assumptes que els afecten.
Per part de l'administració integren la comissió esmentada representants de les conselleries amb competències en les matèries d'agricultura, pesca, alimentació, indústria, comerç, medi ambient i sanitat, a fi de garantir l'actuació pública en tota la cadena de producció alimentària (producció primària, elaboració, transport, manipulació, distribució i exposició en el punt de venda final), atenent les competències de totes quatre en la matèria.
L'experiència obtinguda des de l'entrada en vigor del decret ha posat de manifest la necessitat incorporar, a l'òrgan col·legiat encarregat de l'aprovació i el seguiment de l'execució del Pla de Seguretat Alimentària, un representant de les entitats locals, com a part important per a donar satisfacció a l'objectiu perseguit de garantir la salut i la seguretat dels consumidors en matèria alimentària. Esta finalitat només és possible, i per a això servix el pla, si es concreten i coordinen les actuacions, no només dels diferents departaments que tenen assignades competències amb incidència en la matèria, sinó també de les distintes administracions públiques competents. No cal oblidar que, tant la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, atribuïxen als ajuntaments el control sanitari de la distribució i el subministrament d'aliments, begudes i la resta de productes directament o indirectament relacionats amb l'ús o consum humà, i també els mitjans usats per a transportar-ne. Per tant, en la sessió de la Comissió de Seguretat Alimentària de 26 d'abril de 2004, es va acordar proposar la modificació del Decret 101/2000, per tal de donar-hi entrada a un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Així mateix, s'ha de considerar la desaparició de la Conselleria de Medi Ambient, les competències de la qual les assignà el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, a la Conselleria de Territori i Habitatge, i la desaparició de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, les funcions de la qual en matèria d'indústria i comerç són assumides per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
De l'altra banda, la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Govern Valencià, segons la redacció donada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat, assigna als sotssecretaris les competències que corresponien als secretaris generals.
Amb la doble finalitat d'incorporar les entitats locals en la comissió i d'adaptar-la a la nova estructura orgànica i funcional de l'administració de la Generalitat, fent ús del que disposen els articles 34 i 38 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 6 de maig de 2005,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 10 del Decret 101/2000, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, quedant redactat en els termes següents:
“Article 10
La Comissió de Seguretat Alimentària la integren els membres següents:
a) President i vicepresident: rotació anual entre el conseller de Sanitat i el conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Secretari: el director general de la Salut Pública.
c) Vocals:
1. El sotssecretari de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, o la persona que hi delegue.
2. El sotssecretari de la Conselleria de Territori i Habitatge, o la persona que hi delegue.
3. Un representant dels empresaris del sector agroalimentari, designat pel president de la Comissió.
4. Un representant dels consumidors, designat per les associacions de consumidors i usuaris amb major implantació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. Un representant dels productors agrícoles o ramaders, designat pel president de la comissió entre les organitzacions de productors de major implantació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
6. Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designat per esta federació”.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta disposició entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 de maig de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea