diari

DECRET 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2000/Q6214]

(DOGV núm. 3803 de 28.07.2000) Ref. Base de dades 2499/2000

DECRET 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2000/Q6214]
La implantació progressiva de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i la normativa complementària que la desplega, així com la publicació del Mapa Escolar, fan necessari accelerar les noves construccions, adequacions i equipament dels centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i de Règim Especial de tota la Comunitat Valenciana.
A fi d'accelerar les infraestructures educatives necessàries, el Govern Valencià, de conformitat amb l'article 21.g de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, l'article 59 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i l'article 5 de la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de Mesures de Gestió i Organització, ha considerat convenient la constitució d'una societat mercantil, de les establides en l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura i Educació, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 de juliol de 2000,
DECRETE
Article 1
S'acorda la constitució d'una societat amb forma d'anònima, amb la denominació Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, dependent de la Conselleria de Cultura i Educació.
Article 2
La societat que es constituïx tindrà la consideració d'empresa de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 3
La societat tindrà com a objecte:
L'organització, contractació i gestió de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció d'obres, instal·lacions, execució i posada en funcionament de les infraestructures educatives necessàries per a l'adequada implantació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i normativa que la desplega dins del territori de la Comunitat Valenciana.
La societat atendrà igualment qualsevol obra d'adequació dels centres que es construïsquen, així com dels construïts l'adequació dels quals siga competència de la Generalitat Valenciana.
La societat durà a terme este objecte social sota la dependència de la Conselleria de Cultura i Educació, amb subjecció als termes i condicions que es determinen en el conveni a subscriure establit en l'article 5.2 de la Llei 3/1996, i adequarà les seues activitats a les línies d'actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la conselleria.
Article 4
El capital social fundacional serà de cinc-cents milions (500.000.000) de pessetes, equivalents a 3.005.060,52 euros, dividit en 1.000 accions nominatives de 500.000 pessetes, equivalents a 3.005,06 euros, de valor nominal cadascuna, íntegrament subscrites i desemborsades en un 50%. La resta es desemborsarà en un màxim de dos anys des de la constitució efectiva, a raó d'un 25% per any.
Les accions es troben numerades correlativament de la u a la mil, les dues inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.
Article 5
La societat Construccions i Infraestuctures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, es regirà pels seus propis estatuts, d'acord amb les normes de dret privat, sense perjudici del que preveuen el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de Mesures de Gestió i Organització.
Article 6
Per al desenrotllament de les seues funcions, la societat disposarà dels següents recursos:
– Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
– Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats o institucions, tant públiques com privades.
– Les rendes i productes derivats dels béns i valors que integren el seu patrimoni.
– Els ingressos procedents dels serveis realitzats i gestionats per ella.
– Les operacions de crèdit que es concerten.
– Qualsevol altres recursos que se li puguen atribuir.
Article 7
S'aproven els estatuts per què s'haurà de regir la societat i que s'incorporen com a annex al present decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Govern Valencià procurarà garantir l'estabilitat en l'ocupació i el reingrés als llocs d'origen al personal al servei de la Conselleria de Cultura i Educació que exerciten l'opció de passar a ocupar llocs de treball en la nova societat amb anàloga funció que estigueren exercint en la dita conselleria.
Esta garantia es mantindrà fins a la dissolució de la societat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Una vegada inscrita en el Registre Mercantil, la societat quedarà subrogada en els drets i obligacions respecte als contractes relacionats amb l'objecte social que determine la conselleria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria de Cultura i Educació i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació perquè, en l'àmbit de les seues respectives competències, dicten les disposicions necessàries per al compliment del present decret, i especialment es faculta el conseller de Cultura i Educació per a l'atorgament de la corresponent escriptura pública fundacional i de tots els documents necessaris per a la constitució formal de la societat, els seus estatuts socials, composició i càrrecs del Consell d'Administració, així com per a fer la inscripció en els registres públics corresponents.
Segona
La subscripció de les accions s'efectuarà a càrrec dels projectes financers que s'habiliten a l'efecte en el capítol VIII, «Actius financers», dels programes 422.20, Ensenyament Primari, i 422.30, Ensenyament Secundari i de Règim Especial, per un import de cent vint-i-cinc milions (125.000.000) de pessetes, a finançar amb un increment en el capítol IX, «Passius financers», del pressupost d'ingressos, concepte pressupostari 901.00, «Obligacions i bons a mitjà i llarg termini».
La resta de crèdit necessari per al desemborsament total s'inclourà en la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any corresponent.
Tercera
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de juliol de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS
ANNEX
Estatuts de la societat pública Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA
TÍTOL I
Nom, objecte, domicili, duració i començament
Article 1. Denominació
La societat pública que es constituïx s'anomena Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, i es configura com a empresa de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 2. Regulació
La societat, sense perjudici de la seua dependència de la Conselleria de Cultura i Educació, tindrà personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al desenrotllament de les seues finalitats, patrimoni propi i administració autònoma, i es regirà pel que establixen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, l'article 5 de la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de Mesures de Gestió i Organització, el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1989 i els presents estatuts, en relació amb el decret pel qual es va constituir, de data 25 de juliol de 2000, del Govern Valencià.
Article 3. Forma
La societat actuarà en règim d'empresa mercantil amb subjecció al dret privat i als bons usos comercials, fins i tot en les adquisicions, disposicions patrimonials i contractació, sense més excepcions que les que resulten de les disposicions que se citen en l'article anterior.
Article 4. Objecte
1. La societat tindrà com a objecte:
L'organització, contractació i gestió de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció d'obres, instal·lacions, execució i posada en funcionament de les infraestructures educatives necessàries per a l'adequada implantació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i de la normativa que la desplega dins del territori de la Comunitat Valenciana.
La societat atendrà igualment qualsevol obra d'adequació dels centres que es construïsquen, així com dels construïts l'adequació dels quals siga competència de la Generalitat Valenciana.
2. La societat durà a terme este objecte social sota la dependència de la Conselleria de Cultura i Educació, amb subjecció als termes i condicions que es determinen en el conveni a subscriure establit en l'article 5.2 de la Llei 3/1996 i adequarà les seues activitats a les línies d'actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la conselleria.
Article 5. Domicili social
El domicili social es fixa a València, avinguda de Campanar, 32. El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal.
Article 6. Duració i començament d'operacions
La societat es constituïx per un temps indefinit i començarà les seues operacions socials el dia de la inscripció en el Registre Mercantil.
TÍTOL II
Article 7. Capital social i accionariat
El capital social fundacional serà de cinc-cents milions (500.000.000) de pessetes, equivalents a 3.005.060,52 euros, dividit en 1.000 accions nominatives de 500.000 pessetes, equivalents a 3.005,06 euros, de valor nominal cadascuna, íntegrament subscrites i desemborsades en un 50%. La resta es desemborsarà en un màxim de dos anys des de la constitució efectiva, a raó d'un 25% per any.
Les accions es troben numerades correlativament de la u a la mil, ambdues inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.
La part del capital no desemborsat serà satisfeta en metàl·lic i en el termini màxim de dos anys.
TÍTOL III
Òrgans de la societat
Article 8
Els òrgans de govern de la societat seran:
1. La Junta General d'Accionistes.
2. El Consell d'Administració.
Secció 1
La Junta General
Article 9
La Junta General d'Accionistes, legalment convocada i vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà de la societat i els seus acords, vàlidament adoptats, seran obligatoris per a tots els accionistes, fins i tot per als dissidents i per als qui no hagen participat en la reunió, sens perjudici dels drets d'impugnació i d'altra índole reconeguts per la legislació.
Quant als terminis i formes per a convocar i constituir la Junta General, caldrà ajustar-se al Text Refós de la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1989.
Secció 2
El Consell d'Administració
Article 10. Estructura
1. La representació i administració de la societat estarà encomanada al Consell d'Administració, òrgan que estarà integrat per un nombre de membres no inferior a tres i no superior a 12, nomenats per la Junta General d'Accionistes. La Junta General d'Accionistes nomenarà alhora, entre els membres que integren el Consell d'Administració, el president d'este.
2. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un vicepresident que substituirà el president en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, i que exercirà també les funcions que li delegue el president. En defecte de vicepresident actuarà com a tal el conseller de més edat.
3. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un secretari. En cas d'absència o malaltia, el secretari serà substituït pel conseller de menys edat.
4. El càrrec de conseller tindrà una durada de cinc anys. Passat este termini, els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual duració màxima.
Article 11. Funcionament
1. El Consell d'Administració es reunirà, almenys, una vegada cada tres mesos, i totes les vegades que siga convocat pel president o per qui el substituïsca. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.
2. Les sessions del Consell se faran ordinàriament al domicili social, però també es podran fer en qualsevol altre lloc que determine el president, que s'assenyalarà en la convocatòria del Consell. Tota convocatòria s'acompanyarà de l'ordre del dia dels assumptes que hagen de ser tractats.
3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, presents o representats, la meitat més un dels components. La representació es justificarà, sense perjudici d'altres formes admeses en dret, per carta o autorització personal dirigida al president del Consell o a qui exercisca les seues funcions i s'haurà de conferir, necessàriament, a favor d'altres consellers. Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers que concórreguen a la sessió, i en cas d'empat decidirà el vot del president del Consell.
4. El gerent de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració amb veu, però sense dret a vot.
5. Les convocatòries del Consell, excepte en cas d'urgència apreciada pel president, hauran de cursar-se almenys amb 48 hores d'antelació i fixar l'ordre dels assumptes a tractar.
6. De les discussions i acords del Consell s'estendrà acta, que podrà aprovar-se en la mateixa sessió a què es referix o en la següent dins del termini de 10 dies, pel president o, si és el cas, per qui el substituïsca i dos consellers, que representaran la majoria i la minoria si no hi haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a l'efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president.
Article 12. Facultats
La representació de la societat en juí o fora d'ell correspon al Consell d'Administració en tots els assumptes pertanyents al gir o tràfic de l'empresa. El Consell d'Administració gaudirà de les més àmplies facultats per a governar, dirigir i administrar la societat, sense més excepcions que les assenyalades per la llei i per estos estatuts. A títol merament enunciatiu i en cap cas limitador, tindrà les següents facultats:
a) Administrar els negocis socials, decidir sobre la contractació de personal de l'empresa (tècnic, administratiu i subaltern), fixar el contingut íntegre de la relació laboral, concertar serveis i subministraments; contractar i pagar assegurances de tota classe i percebre indemnitzacions i premis; pagar contribucions, impostos, taxes i arbitris i fer-hi reclamacions; percebre les rendes i les quantitats que es deguen a la societat per tot concepte; exigir, rendir, liquidar, aprovar o cobrar els saldos resultants, derivats de relacions patrimonials en què aparega interessada la companyia, assistir a tota classe de juntes de cotitulars o consorcis, especialment les derivades de suspensions de pagaments o fallides i intervindre en el conveni amb plenes facultats de decisió; gestionar en tota classe d'oficines públiques i privades de l'estat, província, municipi i comunitats autònomes i instar i seguir els expedients que siguen necessaris per tots els seus tràmits aportant les proves necessàries i acceptar les resolucions que hi recaiguen o recórrer, si ho creu oportú, fins a obtindre la resolució definitiva. En general, realitzar tots els negocis compresos en el més ampli concepte d'administració.
b) Obrir, continuar i tancar o cancel·lar, en tota classe de bancs i institucions financeres, comptes d'efectiu o crèdit i disposar lliurement del metàl·lic d'estos; constituir i retirar depòsits en metàl·lic o valors, lliurar, acceptar, endossar, avalar, negociar, descomptar, renovar, indicar, intervindre, pagar i protestar lletres de canvi i pagarés, xecs i talons; realitzar transferències i, en general, tota classe d'operacions bancàries. Prendre diners en préstec de l'Institut Nacional de l'Habitatge, caixes d'estalvis i qualsevol altre banc o entitat de crèdit, convenint el principal del préstec, interessos, quotes bancàries, amortitzacions, termini de devolució i restants condicions del contracte i acceptar les clàusules que li imposen les entitats prestatàries; donar les garanties que estime oportunes o que li exigisquen, fins i tot hipotecàries, i fixar i distribuir la responsabilitat sobre cadascun dels béns gravats; assenyalar domicilis per a notificacions i pagaments; sotmetre's als tribunals i jutjats que convinga, amb renúncia expressa a furs; pactar tota classe de procediments d'execució i, en general, pactar lliurement tots els elements essencials, naturals i accidentals tant del negoci principal del préstec com dels accessoris o de garantia.
c) Comprar, vendre, permutar i hipotecar béns mobles i immobles, fixar preus que podrà pagar o percebre al comptat o a termes i constituir, en cas d'ajornament de preus, activament o passivament, les garanties que estime oportunes, fins i tot condicions resolutòries o hipoteques que, si és procedent, podrà cancel·lar; estipular diferències a favor o en contra en casos de permuta i en negocis d'hipoteca amb totes les facultats ressenyades en la lletra b. I en general realitzar tota classe de negocis de disposició i alienació amb lliure facultat de fixar els elements naturals, especials i accidentals dels convenis respectius.
d) Comparéixer davant qualssevol jutjats i tribunals, ordinaris i extraordinaris, serveis de mediació, arbitratge i conciliació en tota classe de procediments voluntaris i contenciosos en totes les instàncies, incidents i recursos, fins i tot de cassació, transigir i desistir. Realitzar actes de conciliació amb avinença o sense i convenis davant els jutjats socials i servei de mediació, arbitratge i conciliació. Demanar l'execució del que s'haja convingut o sentenciat. Donar poders per a plets amb les facultats generals o les especials que requerisca el cas i especialment per a recursos de cassació, a favor de lletrats, procuradors dels tribunals o graduats socials que elegisca i revocar-los.
e) Manifestar obres noves, acabades o en construcció i declaracions de ruïna i demolició; constituir immobles en règim de propietat horitzontal, descriure les noves finques i determinar les quotes de participació en el valor de l'immoble i elements comuns; normalitzar com estime oportú tot l'estatut juridicoeconòmic d'esta propietat especial.
f) Realitzar tota classe de modificacions en entitats hipotecàries, agrupar, agregar, segregar, dividir materialment, rectificar extensions i límits. Constituir activament o passivament tota classe de servituds i fixar lliurement el contingut, abast, formes i efectes de les constituïdes.
g) Atorgar a favor de les persones que estime convenients poders generals o especials amb les facultats legalment delegables que estime procedents, fins i tot les de subapoderar i revocar-los quan convinga.
h) Subscriure els documents públics i privats necessaris per a l'exercici de les seues facultats, fins i tot addicionals, complementaris, aclaridors, rectificadors o ratificadors dels ja atorgats.
i) Acordar les operacions de crèdit, constitució o concessió d'avals i altres operacions financeres.
j) Dictar les normes financeres del Consell en allò que no preveuen els estatuts.
k) Formular els comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, així com l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat i, si és procedent, els comptes i l'informe de gestió consolidats, abans de la verificació, per elevar-los a sotmetiment i aprovació de la Junta General, així com el depòsit posterior en el Registre Mercantil.
l) Nomenar i separar el personal directiu.
m) Establir la plantilla del personal
Article 13
El Consell d'Administració, per a una millor realització de les seues funcions, podrà:
a) Constituir una comissió consultiva, sense que necessàriament les persones que la componguen hagen de ser membres del Consell d'Administració de la societat, fixant en el moment de constitució la seua composició, comesa i normes de funcionament. La comissió estarà presidida pel president del Consell d'Administració o la persona en qui delegue.
b) Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions del Consell en el president.
c) Constituir al seu si una comissió executiva amb delegació temporal o permanent de part de les seues facultats, fixant en la constitució la seua comesa i, si és procedent, les normes de funcionament.
d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació personal.
Tota delegació permanent de facultats requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració.
Article 14. Facultats del president
El president del Consell d'Administració ho serà també de la societat, i li correspon:
1. La representació del Consell d'Administració, amb els més amplis poders, i podrà prendre, en circumstàncies especials i sota la seua responsabilitat, les mesures que crega convenients als interessos de la societat, donant-ne compte posteriorment al Consell d'Administració.
2. L'alta inspecció de tots els serveis de la societat i la vigilància del desenvolupament de l'activitat social.
3. Vetlar pel compliment dels estatuts i dels acords presos pel Consell.
4. Dirigir les tasques del Consell d'Administració, ordenar la convocatòria de les seues reunions, fixar l'ordre del dia de les reunions d'aquell, presidir-les, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i alçar les sessions.
5. Decidir en totes aquelles qüestions que no estiguen reservades a la Junta General, al Consell ni al gerent.
6. Proposar a la Junta General d'Accionistes el nomenament i la separació del gerent de la societat, així com la retribució.
7. Proposar al Consell la retribució del personal de la societat.
8. Les facultats que delegue en ell el Consell d'Administració.
9. Les altres facultats atribuïdes a ell pels estatuts.
TÍTOL IV
La gerència
Article 15. Nomenament
El gerent serà designat pel Consell d'Administració i tindrà les facultats que el Consell d'Administració, reservant-se les necessàries per a assegurar el govern de l'entitat, li assigne mitjançant el corresponent apoderament.
TÍTOL V
Dels comptes anuals
Article 16. Exercici social
Els exercicis socials coincidiran amb els anys naturals; per excepció, el primer exercici comença el dia de la inscripció en el Registre Mercantil i conclou el dia 31 de desembre següent.
Article 17
Mentre la societat tinga la condició d'empresa de la Generalitat Valenciana, el seu règim economicofinancer s'ajustarà a la normativa específica vigent i, sempre que no s'oposen a esta, a les prescripcions del Codi de Comerç i del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes i restants disposicions legals que hi siguen d'aplicació.
Article 18. Aprovació
Dins dels tres primers mesos de cada any, el Consell d'Administració, amb els assessoraments tècnics i comptables que necessite, per compte de la societat, formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici anterior hauran de ser aprovats per la Junta General dins del primer semestre de l'any següent.
TÍTOL VI
De la dissolució i liquidació de la societat
Article 19. Dissolució
La societat es dissoldrà per les causes establides en la Llei de Societats Anònimes.
Article 20. Liquidació
Si per qualsevol causa hagueren de ser nomenats liquidadors, assumiran estes funcions, excepte que la Junta General dispose una altra cosa, els components del Consell d'Administració. Si en el moment de la liquidació estos foren parells, cessarà el membre del Consell d'Administració de menys edat.
Article 21. Balanç final

linea