diari

DECRET 63/2003, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, de modificació parcial del Decret 81/1990, de 28 de maig, sobre òrgans de govern de caixes d'estalvis. [2003/M5311]

(DOGV núm. 4514 de 04.06.2003) Ref. Base de dades 2713/2003

DECRET 63/2003, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, de modificació parcial del Decret 81/1990, de 28 de maig, sobre òrgans de govern de caixes d'estalvis. [2003/M5311]
La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer (Llei Financera), ha establit diverses i significatives modificacions en la regulació jurídica (estructura, organització interna i funcionament) dels mercats i institucions que conformen el sistema financer espanyol. En el que es referix específicament a les caixes d'estalvis, destaquen les modificacions introduïdes en la Llei 31/1985, de 2 d'agost, de Regulació de les Normes Bàsiques sobre Òrgans Rectors de les Caixes d'Estalvis (LORCA), que afecten aspectes substancials com ara, entre altres, la duració del termini de mandat i del període màxim d'exercici del càrrec, la irrevocabilitat dels nomenaments, els requisits per a ser membre d'un òrgan de govern i l'establiment de limitacions a la representació assignada als diferents grups que componen els òrgans de govern de les caixes d'estalvis, en especial als d'origen o naturalesa pública.
En compliment del mandat contingut en la Llei Financera mencionada, les Corts Valencianes han aprovat recentment la Llei 10/2003, de 3 d'abril, de la Generalitat, de Modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, amb la finalitat d'adaptar la legislació autonòmica sobre la matèria al nou marc regulador de caràcter bàsic. En la disposició final primera, la llei autoritza el Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a la seua aplicació i desplegament.
Així doncs, el present decret aborda determinats desplegaments reglamentaris previstos expressament en la Llei 10/2003, de 3 d'abril, com els relatius al concepte d'honorabilitat comercial i professional i a la cessió de representants a corporacions locals per les entitats fundadores; ajusta i adapta el Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, als canvis operats legalment com a conseqüència de les modificacions introduïdes en la LORCA per la Llei Financera; actualitza les xifres i els imports continguts en el Decret 81/1990 mencionat, que no havien sigut revisats fins ara; i, a més, incorpora determinades millores de caràcter tècnic derivades de l'experiència acumulada en l'aplicació de la normativa als processos electorals i al funcionament dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis. Així mateix, establix un nou procediment d'assignació territorial de representants a les circumscripcions electorals de dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana, a través de la ponderació del nombre d'oficines i d'impositors existents en cada circumscripció.
Per tot això, en l'exercici de les atribucions conferides en els articles 38 i 40 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de juny de 2003,
DECRETE
Article únic. Reforma de la regulació d'òrgans de govern
Es modifica el Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, en matèria d'òrgans de govern de caixes d'estalvis, de la manera següent:
Primer. L'article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Honorabilitat comercial i professional
Als efectes del que preveu el paràgraf a) de l'article 18 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, s'entendrà que concorre honorabilitat comercial i professional en els qui hagen observat una trajectòria personal de respecte a les lleis mercantils o altres que regulen l'activitat econòmica i la vida dels negocis, així com les bones pràctiques comercials i financeres.
En tot cas, s'entendrà que manquen de tal honorabilitat els qui tinguen antecedents penals o es troben processats o s'haja dictat interlocutòria d'obertura de judici oral per delictes de falsedat, contra la hisenda pública, d'infidelitat en la custòdia de documents, blanqueig de capitals, de violació de secrets, de malversació de cabals públics, de descobriment i revelació de secrets o contra la propietat; els inhabilitats per a exercir càrrecs públics o d'administració o direcció en entitats financeres; i els fallits i concursats no rehabilitats».
Segon. L'article 7 queda redactat de la manera següent:
«Article 7. Incompatibilitats
1. Als efectes del que establix el paràgraf e) de l'article 19 i l'article 22 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, s'entendrà que una caixa d'estalvis participa en una societat quan esta estiga integrada en el seu grup econòmic. Per a la determinació de les entitats pertanyents al mateix grup es tindrà en compte el que disposa l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
La incompatibilitat prevista en estes disposicions afectarà tant si la relació contractual la manté l'interessat com el seu cònjuge, ascendents o descendents, o bé és formalitzada per societat en la qual les dites persones, de forma aïllada o conjunta, ostenten la majoria del seu capital o dels drets de vot.
2. D'acord amb el que preveu el paràgraf b) de l'article 34 i l'article 41 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control de les caixes d'estalvis no podran ser administradors de més de quatre societats mercantils o entitats cooperatives, al marge del càrrec exercit en la caixa d'estalvis. A estos efectes, no es computaran els càrrecs exercits en societats en les quals els interessats, els seus cònjuges, ascendents o descendents, junts o separadament, siguen propietaris d'un nombre d'accions o participacions no inferior al quocient de dividir el total d'accions o participacions representatives de la xifra de capital social pel nombre d'administradors de cada societat. En qualsevol cas, el nombre total de càrrecs d'administrador no serà superior a vuit, inclòs el càrrec exercit en la caixa d'estalvis.
3. Als efectes del que disposen els paràgrafs b) i c) de l'article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, tindran la consideració d'intermediaris financers els següents: les entitats de crèdit, les empreses de servicis d'inversió, les institucions d'inversió col·lectiva i les seues societats gestores, les entitats de capital-risc i les seues societats gestores, les entitats gestores de fons de pensions, les entitats asseguradores i les societats de garantia recíproca, així com les societats de titulització i les gestores de fons de titulització».
Tercer. L'article 10 queda redactat de la manera següent:
«Article 10. Període de mandat
1. El període de mandat dels membres dels òrgans de govern és de sis anys, i podran ser reelegits sempre que continuen complint els requisits establits en l'article 18 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat.
2. El període màxim d'exercici del càrrec, de forma continuada o interrompuda, serà de 12 anys, siga quina siga la representació que s'exercisca, sense perjudici que, transcorreguts vuit anys des del cessament en el càrrec, podran ser novament elegits en la mateixa caixa d'estalvis, en les condicions establides legalment. Als efectes del compliment del període màxim mencionat, es computarà el temps efectiu d'exercici del càrrec.
3. La renovació dels membres dels òrgans de govern serà escomesa a parts iguals, cada tres anys, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que conformen els diferents òrgans de govern».
Quart. Els apartats 2 i 3 de l'article 14 queden redactats de la manera següent:
«2. En el territori de la Comunitat Valenciana, les circumscripcions electorals per a l'elecció i designació de representants d'impositors i corporacions coincidiran amb les demarcacions territorials que s'indiquen en l'annex del present decret, estes hauran de ser agrupades amb altres limítrofes quan en el seu àmbit no existisquen els suficients impositors o oficines, respectivament, que permeten aconseguir la dimensió mínima requerida en cada cas. No obstant això, es podrà preveure la determinació de circumscripcions electorals coincidents amb l'àmbit d'actuació territorial predominant de caixes d'estalvis integrades per mitjà de fusió, sempre que les dites circumscripcions no excedisquen de l'àmbit provincial.
Les oficines existents fora del territori de la Comunitat Valenciana s'agruparan en una sola circumscripció. No obstant això, les caixes d'estalvis podran proposar l'existència de més circumscripcions electorals, sempre que l'agrupació d'estes oficines puga justificar-se per raons d'afinitat econòmica, històrica, cultural o d'un altre tipus, que, en tot cas, hauran de ser avaluades per l'Institut Valencià de Finances.
3. Per a la designació dels representants de la Generalitat, s'establiran dues circumscripcions electorals: una, el territori de la Comunitat Valenciana i, una altra, la resta de territoris on les caixes d'estalvis tinguen oficines obertes. No obstant això, les caixes d'estalvis podran proposar a l'Institut Valencià de Finances, per a la seua avaluació, l'existència de més circumscripcions electorals fora del territori de la Comunitat Valenciana, sempre que coincidisquen amb l'àmbit d'actuació territorial predominant de caixes d'estalvis integrades per mitjà de fusió».
Cinqué. L'apartat 5 de l'article 15 queda redactat de la manera següent:
«5. Es consideraran suplents aquelles persones que, en cada candidatura, figuren a continuació dels titulars elegits i en un nombre igual al d'estos. No obstant això, com a opció alternativa, també es podrà assignar a cada membre titular de la candidatura un suplent, que serà el que el substituïsca en cas de vacant».
Sisé. L'article 18 queda redactat de la manera següent:
«Article 18. Òrgans competents per a resoldre impugnacions
1. Per a la resolució de les possibles impugnacions, relatives als successius actes corresponents als processos electorals, serà competent, en primera instància, la Comissió Electoral i, en segona i definitiva instància, una Comissió Delegada de l'Assemblea General.
Entre processos electorals, la Comissió de Control serà l'òrgan competent per a resoldre, en primera instància, les impugnacions relatives al nomenament i cessament dels membres dels òrgans de govern. La Comissió Delegada de l'Assemblea General serà competent en segona i definitiva instància.
A estos efectes, l'Assemblea General, en la qual s'incorporen els consellers generals elegits en el procés electoral, haurà de designar els membres que integraran la seua Comissió Delegada.
2. En les resolucions que dicte la Comissió Delegada de l'Assemblea General no podran participar els membres d'esta que siguen part recurrent, ni les persones que puguen resultar afectades per la dita resolució.
3. La Comissió Delegada de l'Assemblea General haurà de proposar a l'Institut Valencià de Finances l'anul·lació o suspensió, total o parcial, del procés electoral, si, com a conseqüència d'una impugnació de la qual entenga la Comissió Delegada, observa incompliments de la normativa aplicable o un altre tipus d'irregularitats que afecten greument el desenrotllament del procés electoral».
Seté. L'apartat 1 de l'article 22 queda redactat de la manera següent:
«1. El nombre de membres de l'Assemblea General estarà en funció dels actius totals a 31 de desembre de l'exercici immediatament anterior. A l'efecte, es fixa la següent escala:
Actius totals Nombre de
(milions d'euros) Consellers
Fins a 1.000 50-125
Més de 1.000 120-200».
Vuité. L'article 23 queda redactat de la manera següent:
«Article 23. Aplicació de percentatges
Per a l'obtenció del nombre de membres de cada grup de representació en l'Assemblea General, s'aplicaran els percentatges establits en l'article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, al nombre total dels seus components, prenent com resultat la part sencera i els dos primers decimals. A cada grup de representació se li assignarà, en principi, un nombre de membres igual a la part sencera obtinguda. L'assignació dels llocs restants, si és el cas, s'efectuarà adjudicant un lloc a cada u dels grups de representació, ordenats segons criteri descendent de la part decimal. En cas d'igualtat, els ajusts s'aconseguiran establint el següent orde de prioritat entre els grups representats en l'Assemblea General: impositors, Generalitat, corporacions municipals, personal i entitat fundadora, si és procedent».
Nové. L'article 23 bis queda redactat de la manera següent:
«Article 23 bis. Procediment de designació i termini de comunicació
1. Els consellers generals representants de la Generalitat, així com els seus suplents, seran nomenats per les Corts Valencianes. La designació es realitzarà, atenent criteris de territorialitat, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i les finances, que tinguen la seua residència habitual en les circumscripcions corresponents. No obstant això, per a les caixes d'estalvis que no excedisquen l'àmbit d'actuació de la Comunitat Valenciana, es requerirà que els consellers designats tinguen la residència habitual en la seua zona d'activitat.
2. La distribució dels consellers generals representants de la Generalitat, entre les circumscripcions electorals determinades segons l'apartat 3 de l'article 14 del present decret, es durà a terme en proporció al nombre d'oficines existents en cada circumscripció, ponderat per la corresponent ratio de dipòsits per habitant.
3. La Comissió Electoral sol·licitarà a les Corts Valencianes la comunicació dels nomenaments que corresponguen, indicant el termini establit a l'efecte en el calendari electoral».
Deu. L'article 24 queda redactat de la manera següent:
«1. A més dels requisits establits per a qualsevol membre d'un òrgan de govern, en l'article 18 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, els consellers generals representants d'impositors, així com els compromissaris, hauran de mantindre la condició d'impositors mentre exercisquen el dit càrrec i tindre una antiguitat superior a dos anys en el moment de l'elecció, així com haver tingut, en el semestre natural anterior a la data d'acceptació del càrrec o del sorteig de compromissaris, respectivament, un nombre mínim de 50 anotacions en comptes, o bé haver mantingut en el mateix període un saldo mitjà en comptes no inferior a 500 euros.
2. Els reglaments hauran de recollir els supòsits d'obertura de diversos comptes en una sucursal o en diferents sucursals, a fi que cada impositor participe en els processos electorals per un sol compte».
Onze. Els apartats 1 i 3 de l'article 26 queden redactats de la manera següent:
“1. En cada procés electoral s'elaborarà una relació dels impositors de la caixa d'estalvis que complisquen, almenys, els requisits establits en l'article 18, paràgrafs a) i b), del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, així com els requisits d'antiguitat, nombre d'anotacions o saldo mitjà en compte mencionats en l'apartat 1 de l'article 24 del present decret.
3. La designació de compromissaris s'efectuarà per mitjà de sorteig públic, per circumscripcions electorals i davant de notari. El nombre total de compromissaris serà el resultant de multiplicar per quinze el nombre de consellers generals representants d'impositors a elegir en cada renovació parcial. La distribució dels compromissaris entre les circumscripcions electorals es realitzarà a prorrata, en funció del nombre ponderat d'impositors existents en cada circumscripció respecte de la suma de nombres ponderats d'impositors de la caixa d'estalvis, una vegada deduït d'estes xifres el nombre d'impositors i compromissaris corresponents a les circumscripcions previstes en l'apartat 2 de l'article anterior. Als efectes de la determinació del nombre ponderat d'impositors de cada circumscripció, es multiplicarà la xifra d'impositors per la ratio de dipòsits per habitant que resulte en cada circumscripció, excepte per a totes les circumscripcions existents dins del territori de la Comunitat Valenciana, a les quals se'ls aplicarà la mateixa ratio, que serà la que resulte per a la dita Comunitat. Pel mateix procediment seran designats igual nombre de suplents de compromissaris».
Dotze. El paràgraf 1 de l'apartat 1 de l'article 30 queda redactat de la manera següent:
«1.1. Es dividirà el nombre total de consellers generals representants de corporacions per la suma de nombres ponderats d'oficines, exceptuant del còmput el nombre de consellers i d'oficines corresponents a les circumscripcions previstes en l'apartat 3 de l'article 29 del present decret, així com el nombre de consellers assignats a corporacions locals per les persones o entitats fundadores, segons el que establix l'apartat 4 de l'article 34 del present decret. El dit quocient es multiplicarà pel nombre d'oficines de cada circumscripció electoral, ponderat per la ratio de dipòsits per habitant que resulte en cada circumscripció, excepte per a totes les circumscripcions existents dins del territori de la Comunitat Valenciana, a les quals se'ls aplicarà la mateixa ratio, que serà la que resulte per a la dita Comunitat. Del resultat obtingut es prendrà la part sencera i els dos primers decimals. A la corresponent circumscripció electoral se li adjudicarà, en principi, un nombre de consellers generals igual a la part sencera».
Tretze. L'article 34 queda redactat de la manera següent:
«Article 34. Cessió de representants a corporacions locals
1. Dins dels dos mesos anteriors a l'inici del procés electoral, la Comissió de Control es dirigirà a les persones o entitats fundadores comunicant-los la facultat que els atorga l'apartat 3 de l'article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat.
2. Les persones o entitats fundadores, que es proposen exercir la dita facultat, ho comunicaran a la Comissió de Control en el termini màxim de 15 dies comptat des de la recepció de la comunicació a què es referix l'apartat anterior, i hauran d'expressar les corporacions locals designades, que no podran ser fundadores d'altres caixes d'estalvis en el seu àmbit d'actuació.
3. La designació de les persones que hagen de representar les dites corporacions locals serà acordada per estes segons les seues respectives normes de funcionament intern. Esta designació haurà de ser comunicada a la Comissió Electoral almenys 15 dies abans de la realització de l'Assemblea General en la qual hagen d'incorporar-se, als efectes de resoldre les possibles impugnacions, el dit termini es podrà ampliar en el calendari electoral a què es referix l'article 16 del present decret.
4. En el cas que alguna persona o entitat fundadora de naturalesa privada decidisca exercir la facultat referida en l'apartat 1 del present article, el nombre de consellers que s'assigne a corporacions locals es deduirà del corresponent al grup de representació de corporacions municipals. En este cas, la dita deducció s'assignarà proporcionalment entre els grups de representació d'impositors i empleats, en relació amb els percentatges establits legalment per a cada u d'ells».
Catorze. L'apartat 2 de l'article 40 queda redactat de la manera següent:
«2. Entre l'acord del Consell d'Administració i la realització de l'Assemblea General Extraordinària no podrà transcórrer més d'un mes de termini, excepte en el cas que l'Assemblea siga convocada per pròpia iniciativa del Consell d'Administració, en què el dit termini serà de dos mesos».
Quinze. L'apartat 1 de l'article 42 queda redactat de la manera següent:
«1. El nombre de membres del Consell d'Administració estarà en funció dels actius totals a 31 de desembre de l'exercici immediatament anterior. A l'efecte, es fixa l'escala següent:
Actius totals Nombre de
(milions d'euros) Vocals
Fins a 1.000 10-15
Més de 1.000 13-20».
Setze. L'article 43 queda redactat de la manera següent:
«Article 43. Criteris d'assignació de representants a cada grup
Per a l'assignació de vocals als diferents grups de representació, serà d'aplicació el criteri establit per a l'Assemblea General en l'article 23 del present decret. No obstant això, en aquelles caixes d'estalvis que tinguen reconegudes entitats fundadores de naturalesa pública i privada com a conseqüència d'operacions de fusió, si l'elecció d'un representant d'una entitat fundadora de naturalesa pública origina un excés sobre la limitació establida en l'apartat 2 de l'article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, el grup de corporacions municipals vorà reduïda la seua participació en un representant, el qual s'assignarà al grup d'impositors».
Disset. L'article 51 queda redactat de la manera següent:
«Article 51. Nombre de membres de la Comissió i criteris d'assignació de represen-tants a cada grup
1. El nombre de membres de la Comissió de Control estarà en funció dels actius totals a 31 de desembre de l'exercici immediatament anterior. A l'efecte, es fixa l'escala següent:
Actius totals Nombre de
(milions d'euros) comissionats
Fins a 1.000 4-10
Més de 1.000 8-13
2. En el cas que es produïsca una variació dels actius totals que implique una modificació del nombre de membres de la Comissió de Control, segons l'escala establida en l'apartat anterior, es realitzarà l'ajust corresponent en la renovació parcial que s'efectue després de la mencionada variació.
3. Per a l'assignació de comissionats als diferents grups de representació, serà d'aplicació el criteri establit per a l'Assemblea General en l'article 23 del present decret. No obstant això, en aquelles caixes d'estalvis que tinguen reconegudes entitats fundadores de naturalesa pública i privada com a conseqüència d'operacions de fusió, si l'elecció d'un representant d'una entitat fundadora de naturalesa pública origina un excés sobre la limitació establida en l'apartat 2 de l'article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, el grup de corporacions municipals vorà reduïda la seua participació en un representant, el qual s'assignarà al grup d'impositors».
Divuit. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:
«Les quanties previstes en els articles 22, 24, 42 i 51 del present decret podran ser revisades, per mitjà d'orde, per la conselleria competent en matèria d'economia».
Disposició transitòria
De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria desena de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, i als efectes de la limitació del període màxim d'exercici del càrrec, establida en el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 20 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat, els membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, a la data de l'entrada en vigor de la Llei 44/2002 mencionada, podran romandre en el càrrec durant el present mandat i un més, sempre que siguen elegits per a això per la representació que exercisquen, i encara que hagen complit el període màxim mencionat o el complisquen durant el mandat vigent a 31 de desembre de 2003.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en el que contradiguen o s'oposen al que disposa el present decret. Així mateix, queden derogades les disposicions següents:
1. Decret 3/1984, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre computabilitat de valors de renda fixa en el coeficient de fons públics de les caixes d'estalvis amb seu social a la Comunitat Valenciana.
2. Circular núm. 1/1983, de 6 de desembre, de la Direcció General de Política Financera, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre informació prèvia de les caixes d'estalvi de la Comunitat Valenciana.
3. Circular núm. 1/1984, d'1 de febrer, de la Direcció General de Política Financera, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre expansió de caixes d'estalvis de la Comunitat Valenciana.
4. Circular núm. 3/1984, de 27 de juliol, de la Direcció General de Política Financera, sol·licitant informació complementària respecte al coeficient d'inversió obligatòria de les caixes d'estalvi.
Disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria d'economia per a dictar les normes complementàries que siguen necessàries per a l'aplicació del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de juny de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

linea