diari

Decret 166/1989, de 13 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 1/1989, de 2 de març, sobre règim d'inspecció i prodeciment en matèria de disciplina turística.

(DOGV núm. 1186 de 20.11.1989) Ref. Base de dades 2773/1989

Decret 166/1989, de 13 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 1/1989, de 2 de març, sobre règim d'inspecció i prodeciment en matèria de disciplina turística.
L’article 31.12. de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de turisme.
En l’exercici de la dita competència, les Corts Valencianes aprovaren la Llei 1/1989, de 2 de març, que constitueix la via unificadora de les disposicions de Dret administratiu turístic vigents en aqueix moment a la Comunitat Valenciana, en recollir en un sol text la temàtica relativa a la inspecció, les infraccions, les sancions i el procediment sancionador en la matèria.
Per la seua especial naturalesa, tant les conductes infractores com les sancions aplicables han estat objecte d'un detallat tractament a la Llei 1/1989, de 2 de març. Això no obstant, el text legal es limitava a assenyalar les línies generals del procediment sancionador i de la inspecció turística, a fi que fossen oportunament desplegats mitjançant el Reglament corresponent.
Tal és la finalitat del present Decret, que en el seu articulat ve a precisar tant l’objecte i àmbit d'aplicació com l'actuació de la inspecció turística i el procediment a seguir per l'Administració Turística en la tramitació dels expedients sancionadors. En allò que respecta a l’objecte i àmbit d'aplicació, es precisa el contingut de l'article 1 de la Llei 1/1989, i s'efectua una enumeració exhaustiva, encara que no tancada de les activitats turístiques a les quals és de aplicació el que disposa l'articulat. El Capítol II ve a regular el «modus operandi» de la inspecció turística; el Capítol III determina, d'acord amb el que disposa la Llei 1/1989, les sancions i els òrgans competents per a imposar-les; i, finalment, el Capítol IV, de conformitat amb l'article 20 de l’esmentada Llei 1/1989, recull el que estableix el Títol VI, Capítol II de la vigent Llei de Procediment Administratiu, i queda plenament garantida la salvaguarda dels drets dels ciutadans en tot moment en el tràmit procedimental.
Pel que hem exposat, a proposta de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 1989,
DECRETE:
CAPITOL I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
1. El present Reglament té per objecte el desplegament dels preceptes continguts a la Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de disciplina turística.
2. Serà d'aplicació a les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses o establiments turístics o que realitzen activitats turístiques a la Comunitat Valenciana i com a tals estiguen determinades reglamentàriament.
Article 2
1. S'entén per establiments turístics:
a) Els establiments hotelers en els seus diversos grups, modalitats i especialitats.
b) Els apartaments, bungalows, vil·les, xalets, habitatges turístics vacacionals o establiments similars explotats agrupadament en blocs o conjunts o separadament, i destinats a proporcionar, mitjançant un preu, residència a les persones en èpoques, zones i/o situacions turístiques.
c) Els immobles explotats en règim de multipropietat, amb finalitats turístiques.
d) Els campaments de turisme.
e) Les ciutats de vacacions.
f) Els masos.
g) Els restaurants.
h) Les cafeteries.
i) Els bars o similars.
j) Les agències de viatges.
k) Qualssevol altres que presten serveis directament relacionats amb el turisme i com a tals es determinen o contemplen en reglaments emanats de l'Administració Turística.
2. Són activitats turístiques totes aquelles que, de manera directa o indirecta, tinguen relació o influència destacable sobre el turisme, sempre que impliquen la prestació de serveis als turistes, estiguen reglamentàriament determinades i, en especial, les professions turístiques.
CAPITOL II
De la Inspecció Turística
Article 3
1. La comprovació del compliment de la normativa, en matèria turística es realitzarà per la Direcció General de Turisme a través de la Inspecció de Turisme.
2. A fi de dur a terme la inspecció de les empreses, establiments i activitats turístiques, la Direcció General de Turisme podrà comptar amb la col·laboració de personal qualificat de la Generalitat Valenciana, i també d'altres Administracions Públiques.
Article 4
1. En l’exercici de les seues funcions, els inspectors tindran caràcter d'agents de l'autoritat i gaudiran com a tals de la protecció i facultats. que a aquests dispense la normativa vigent.
2. Els inspectors de turisme estaran provistos de documentació que acredite la seua condició, que hauran d'exhibir amb caràcter previ a l’exercici de les seues funcions, encara que no els fóra exigit per aquell a qui es vaja a practicar l'actuació inspectora.
Article 5
L’actuació de la Inspecció Turística s'iniciarà d'ofici o a instància de persona interessada, de conformitat amb la Llei de Procediment Administratiu.
Article 6
1. Quan els inspectors aprecien algún fet que puga constituir infracció, alçaran la corresponent Acta, que es formalitzarà en el mateix acte de la inspecció, en presència del titular de l’empresa, establiment o activitat o, si hi manca, de qui es trobés al front d'aquests o davant de qualsevol empleat.
2. Així, la Inspecció Turística emetrà els informes que els siguen sol·licitats pels òrgans superiors o qualssevol altres que en resulten pertinents.
Article 7
1. A l'Acta es consignaran les dades d'identificació de l’empresa, establiment o activitat, i les circumstàncies personals del compareixent.
2. Només es recolliran a l'Acta fets o circumstàncies constatats en la visita d'inspecció, i tots aquells aspectes que poguessen ser rellevants per una millor determinació d'aquests o la qualificació de les possibles infraccions.
3. L’Acta serà signada per l’inspector actuant i per la persona davant qui es formalitze, a la qual se li lliurarà còpia d'aquesta.
4. La signatura de l'Acta no implicarà necessàriament l'acceptació del seu contingut pel compareixent, qui podrà fer constar en ella totes aquelles manifestacions referents a aquest, que estime procedents.
5. Si les persones ressenyades a l'article 6.1 es negaren a firmar l'Acta, ho farà constar així l’inspector, amb expressió dels motius de la negativa. Igualment es farà constar, si fa el cas, la negativa a rebre la còpia de l'Acta.
CAPITOL III
Infraccions i sancions
Article 8
1. Les infraccions en matèria de turisme seran objecte de les sancions administratives corresponents prèvia la instrucció de l'oportú expedient.
2. En qualsevol moment del procediment en què l'Instructor aprecie que la presumpta infracció puga ser constitutiva de delicte o falta penal, ho posarà en coneixement de l'autoritat que hagués ordenat la incoació del expedient, per a la seua oportuna comunicació al Ministeri Fiscal.
3. En el supòsit que se seguesca un procés penal sobre els mateixos fets, se suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu fins que es resolga aquell.
Article 9
1. Són òrgans competents per a la imposició de les sancions establertes a l'article 15, de la Llei 1/1989, de 2 de març:
a) El Director General de Turisme per a les sancions d'apercebiment i multa de fins 1.000.000 de pessetes.
b) El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a les sancions de multa des de 1.000.001 fins a 5.000.000 de pessetes, suspensió o clausura per un període de fins sis mesos, i suspensió o clausura per un període superior, en el supòsit d'infraccions greus, durant el temps necessari per a la subsanació dels defectes constitutius de la infracció.
c) El Consell de la Generalitat per a la sanció de multa des de 5.000.001 fins 10.000.000 de pessetes, revocació del títol o autorització, suspensió o clausura per un període de fins tres anys, i suspensió o clausura per un període superior, en el supòsit d'infraccions molt greus, durant el temps necessari per a la subsanació dels defectes constitutius de la infracció.
2. Les facultats sancionadores podran delegar-se en la forma prevista a l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 10
1. Els òrgans a què es refereix l'article anterior i dins de la competència que aquest els atribueix, podran imposar multes coercitives en els termes de l'article 107 de la Llei de Procediment Administratiu, d'un deu per cent més sobre la quantia de la sanció imposada, per cada dia, o lapse de temps fixat, que passe sense atendre la comunicació de cessar en l'activitat infractora.
2. La multa coercitiva serà independent de les que puguen imposar-se en concepte de sanció i compatible amb aquestes, podent fer-se efectiva pel procediment d'apremi.
3. Per a procedir a la seua imposició, serà necessari el previ apercebiment a l'administrat, en els termes de l'article 102 de la Llei de Procediment Administratiu.
Article 11
El Director General de Turisme, per raons greus de seguretat, podrà acordar amb caràcter cautelar la clausura immediata de l’establiment o el precintat de les instal·lacions, durant el temps necessari per a la subsanació dels defectes existents.
Per a l'adopció d'aquesta mesura, el Director General podrà sol·licitar els informes tècnics que si fa el cas considere necessaris.
En el supòsit que la clausura haja estat acordada a instància d'altre organisme, se li donarà trasllat immediat de l'acord d'adopció de la dita mesura.
Article 12
En els supòsits de percepció de preus superiors als declarats a l’Administracià, els interessos a què fa referència l'article 16 de la Llei 1/1989, de 2 de març, es calcularan segons el tipus bàsic del Banc de Espanya vigent el dia de la data de la Resolució que impose la sanció, i correspondran al període que abaste entre el dia de la comissió de la falta i el dia del seu abonament.
Article 13
1. No tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament d'establiments que es troben oberts al públic sense haver obtingut la preceptiva autorització o títol turístics fins l’obtenció d'aquests. La clausura o tancament serà acordat pel Director General de Turisme prèvia audiència de l’interessat.
2. A tal efecte, i amb caràcter previ, el Director General de Turisme apercebrà de clausura o tancament els titulars de tals establiments, concedint un termini de deu dies perquè realitzen les al·legacions que consideren escaients.
3. Dita mesura podrà adoptar-se sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador i deixarà de tindre eficàcia quan es resolga aquest.
CAPITOL IV
Del procediment
Article 14
El procediment per a la sanció d'infraccions a la normativa turística s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits.
Article 15
1. La tramitació del procediment sancionador correspondrà als Serveis Territorials de Turisme i la facultat d'incoar l’expedient al Cap del Servei Territorial corresponent.
2. La tramitació, comunicacions i notificacions de dit procediment s'ajustaran al que disposa el Títol IV, Capítol II, Seccions primera i segona, de la Llei de Procediment Administratiu.
3. Cas de constatar-se uns fets que pugueren ser constitutius d'infraccions molt greus, haurà de posar-se en coneixement de la Direcció General de Turisme la incoació de l'expedient en el termini de 48 hores des que s'haja dictat la providència d’incoació.
Article 16
A la mateixa providència en què s'acorda la incoació de l’expedient, es nomenarà Instructor i Secretari, la qual cosa es notificarà a la persona subjecta a expedient.
En qualsevol moment, posterior a la incoació de l’expedient, l’Instructor podrà ordenar l'acumulació de l’expedient a un altre que se seguesca contra el mateix establiment o empresa.
Article 17
1. L’Instructor ordenarà que la pràctica de totes aquelles proves i actuacions conduesquen l’aclariment dels fets i a determinar les responsabilitats susceptibles de sanció.
2. A la vista de les actuacions practicades es formularà un plec de càrrecs, en què s'exposarà els fets imputats, amb indicació dels preceptes legals que es consideren infringits.
3. El plec de càrrecs es notificarà als interessats, concedint-los un termini de vuit dies hàbils perquè puguen contestar-lo.
4. L’Instructor podrà acordar, d'ofici o a instància de part, l’obertura d'un període de prova per un termini no superior a trenta dies.
5. L’Instructor apreciarà la prova practicada a l’expedient sancionador, valorant en el seu conjunt el resultat d'aquesta, ordenarà la pràctica que en resulte pertinent i rebutjarà la irrellevant, per al millor aclariment dels fets. La qualificació de la prova com a irrellevant haurà de ser motivada i es notificarà a l’interessat.
Article 18
1. Contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, l’Instructor formularà proposta de resolució, que es notificarà als interessats, perquè en el termini de vuit dies hàbils puguen al·legar tot allò que consideren convenient per a la seua defensa.
2. La proposta de resolució, amb tot allò actuat es remetrà a l’òrgan que ordenà la iniciació de l’expedient, perquè resolga o l’eleve a l’òrgan competent per a la seua resolució.
3. L’òrgan competent per a imposar la sanció podrà tornar l’expedient a l’Instructor per a la pràctica de les diligències que considere imprescindibles per a la resolució. En tal cas, abans de remetre de nou l’expedient a l’òrgan competent per a imposar la sanció, es donarà vista d'allò actuat a l’interessat, a fi que en el termini de deu dies hàbils al·legue tot allò que considere convenient.
Article 19
Les sancions imposades seran objecte d'immediata execució de conformitat amb el que estableix la Llei de Procediment Administratiu, normativa de recaptació i resta de disposicions aplicables.
Article 20
Les resolucions que es dicten pels òrgans a què fa referència el present Decret seran susceptibles de recurs, de conformitat amb el règim establert a la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Sense perjudici de les disposicions dictades dins de la seua competència per departaments i organismes de l'Administració Central de l’Estat, com de la subjecció a la legislació vigent en matèria civil, mercantil, fiscal i qualssevol altres que siguen d'aplicació, queden sotmeses a les disposicions turístiques i es regularan com explotacions hoteleres o extrahoteleres els immobles subjectes a qualsevol tipus de modalitat de time- sharing, de multipropietat compartida, llogada o de club social i els titulars de propietats allojatives individuals, els titulars arrendataris i els membres del club, quan els dediquen a explotació ocupacional per temps determinat i/o compartit, i són, així mateix, d'aplicació, les normes contingudes a les reglamentacions particulars en vigor o que es dicten en el futur.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats el Decret del Consell de 2 de març de 1981, l’Ordre de 16 de juny de 1981, i totes aquelles disposicions, d'inferior o igual rang que s'oposen al que s'estableix al present Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per dictar las disposicions que calguen per al compliment i desplegament del present Decret.
Segona
El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de novembre de 1989.
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea