diari

LLEI 5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià. [2002/6950]

(DOGV núm. 4279 de 26.06.2002) Ref. Base de dades 2789/2002

LLEI 5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià. [2002/6950]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
El sistema universitari valencià ha experimentat en els últims anys un procés de vertebració que ha sigut paral·lel a l'increment de l'oferta d'ensenyances i de centres universitaris i a l'augment de la qualitat docent i investigadora.
Intensificar la vertebració i aconseguir noves metes de qualitat constituïxen objectius bàsics de la política universitària de la Generalitat perquè el servici públic de l'ensenyança superior rendisca els millors fruits a la societat valenciana com a destinatària última del servici esmentat.
L'ampliació de les competències de les comunitats autònomes i de les universitats introduïda per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, fa aconsellable una redefinició dels òrgans de coordinació interuniversitària existents a la Comunitat Valenciana, per a aconseguir una major operativitat en el seu funcionament i una major representativitat de la comunitat universitària i de la societat.
En exercici de la competència plena de la Generalitat en la regulació i administració de l'ensenyança, reconeguda per l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia, la present llei instituïx el Consell Valencià d'Universitats com a òrgan consultiu de l'administració i de coordinació del sistema universitari valencià, capaç d'assegurar un contacte àgil i permanent entre els poders públics i les universitats, d'una banda, i entre les mateixes universitats, d'una altra, que propicie la coordinació d'esforços i la cooperació entre estes, dins el màxim respecte a l'autonomia de cada una reconeguda per l'article 27.10 de la Constitució, i a les seues peculiaritats pròpies.
El Consell Valencià d'Universitats integra i harmonitza en un únic òrgan de coordinació els distints vessants, acadèmics i socials, del sistema universitari valencià i s'obri a la participació de representants dels agents socials i econòmics i dels estudiants de les universitats valencianes.
A fi de facilitar una major agilitat en el seu funcionament, la present llei configura, al si del Consell, dos comissions permanents, la Comissió Acadèmica i la Comissió de Coordinació, amb les funcions que el ple del Consell Valencià d'Universitats o el seu reglament els atribuïsca.
La present llei instituïx també la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el sistema universitari valencià, com a òrgan autonòmic d'avaluació externa que assumix les funcions establides a l'efecte per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Amb la creació de l'òrgan esmentat es facilita a les universitats valencianes l'instrument necessari per al compliment dels requisits legals en matèria de contractació de professorat establits per la Llei Orgànica d'Universitats, però s'aprofundix també en la cultura de l'avaluació com el mitjà més adequat per a la millora de la qualitat en totes les àrees de l'activitat universitària.
La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat es configura no sols com un instrument útil per a impulsar i desenrotllar polítiques de qualitat per part de les mateixes universitats valencianes, sinó també per a obtindre i canalitzar un flux constant d'informació a la societat, com a destinatària dels servicis universitaris, en un marc de transparència que estimule la millora del rendiment d'estos servicis. Al mateix temps, l'òrgan d'acreditació i avaluació esmentat ha de servir als poders públics per a la correcta definició de polítiques universitàries de qualitat, molt especialment quant al finançament del sistema universitari valencià.
La vinculació entre el Consell Valencià d'Universitats i la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat proporciona els elements de coordinació necessaris perquè les universitats valencianes desenrotllen programes i aconseguisquen objectius de qualitat comuns, quedant garantida, en tot cas, la independència del citat òrgan per al desenrotllament de les seues funcions.
La present llei institucionalitza, en definitiva, els mecanismes de coordinació, acreditació i avaluació del sistema universitari valencià a la recerca de la major eficàcia i eficiència del servici públic de l'ensenyança superior i amb l'aspiració que els recursos que la societat valenciana hi destina servisquen per a aconseguir les més altes metes de qualitat i d'excel·lència.
CAPÍTOL I
El Consell Valencià d'Universitats
Article 1. Definició.
Es crea el Consell Valencià d'Universitats com a òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat, a través de la conselleria competent, en matèria d'universitats i com a instrument de coordinació del sistema universitari valencià.
Article 2. Estructura.
1. El Consell Valencià d'Universitats s'estructura en els següents òrgans:
a) Unipersonals: la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria.
b) Col·legiats: el Ple, la Comissió Acadèmica i la Comissió de Coordinació.
2. El Consell Valencià d'Universitats podrà constituir comissions de caràcter no permanent, amb l'objectiu d'informar i assessorar pel que fa a aspectes concrets d'interés general per al sistema universitari valencià, i en les quals podran participar persones o entitats representatives dels interessos socials, professionals, acadèmics o econòmics, que puguen contribuir al millor compliment de les funcions que se li encomanen.
3. Correspon al ple constituir les comissions a què es referix l'apartat anterior i determinar-ne la composició i les funcions.
Article 3. Funcionament.
1. El Consell Valencià d'Universitats es regix, quant al seu funcionament i en tot el que no estiga específicament regulat en la present llei, per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats o en el Reglament de Funcionament que a l'efecte s'aprove.
2. Són funcions del Consell Valencià d'Universitats:
a) Elaborar la proposta de Reglament de Funcionament del Consell Valencià d'Universitats per a la seua aprovació pel Govern Valencià.
b) Conéixer les propostes de creació d'universitats i de creació, ampliació i transformació de centres i ensenyaments universitaris.
c) Conèixer les directrius bàsiques que han de seguir la Generalitat i les universitats en l'ordenació de beques, crèdits i ajudes als estudiants, i en la regulació de les taxes acadèmiques, i, si escau, elaborar-hi propostes.
d) Informar sobre les normes reguladores de l'ingrés i permanència dels alumnes o de les alumnes en les universitats de la Comunitat Valenciana.
e) Conèixer la programació general universitària de la Comunitat Valenciana i els criteris per a establir el finançament del sistema universitari valencià i, si escau, elaborar propostes sobre aqueixos criteris.
f) Proposar els criteris comuns per a establir els procediments per a l'admissió d'estudiants que sol·liciten ingressar en centres de les universitats públiques valencianes.
g) Conéixer la programació de l'oferta d'ensenyances públiques i de centres universitaris prèviament al seu acord entre les universitats públiques i la Generalitat.
h) Conéixer les propostes de normativa universitària que ha d'aprovar la Generalitat.
i) Assessorar l'administració educativa valenciana en totes les qüestions que els siguen consultades respecte del funcionament del sistema universitari valencià.
j) Conéixer i realitzar propostes sobre els criteris generals d'actuació de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, i informar la proposta de nomenament dels seus membres.
Article 4. La Presidència.
1. La Presidència del Consell Valencià d'Universitats recau en el conseller o la consellera competent en matèria d'universitats. Té la presidència del ple i de les comissions.
2. El president o la presidenta exercix les funcions pròpies de la Presidència atribuïdes per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats i pot delegar-les en el vicepresident o la vicepresidenta.
Article 5. La Vicepresidència.
La Vicepresidència del Consell Valencià d'Universitats recau en el titular del centre directiu de la conselleria competent que tinga atribuïdes les funcions en matèria d'universitats. El vicepresident o la vicepresidenta substituïx el president o la presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.
Article 6. La Secretaria.
1. El secretari o la secretària del Consell Valencià d'Universitats, que ho és també del ple i de les comissions, és nomenat pel president o la presidenta a proposta del vicepresident o la vicepresidenta entre alts càrrecs o funcionaris de la conselleria competent en matèria d'universitats.
2. El secretari o la secretària s'ocupa de la documentació i de l'arxiu del Consell i exercix les funcions pròpies de la Secretaria d'un òrgan col·legiat. El secretari o la secretària assistix a les reunions del ple o de les comissions, amb veu però sense vot.
Article 7. El Ple
1. Integren el ple del Consell Valencià d'Universitats, a més del president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta i el secretari o la secretària, els vocals següents:
a) Els Rectors o les Rectores de les universitats públiques dependents de la Generalitat.
b) Els Rectors o les Rectores de les universitats privades reconegudes per llei de les Corts Valencianes.
c) Els presidents o les presidentes dels Consells Socials de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
d) Quatre persones designades pel Comité Econòmic i Social, de les quals dos han de correspondre a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
e) Un representant dels estudiants de cadascuna de les universitats públiques valencianes.
f) Dos representants de cada Consell de Govern de les universitats públiques, un designat entre i pels membres del Consell de Govern que hagen estat elegits pel claustre, i un altre designat entre i pels membres del Consell de Govern que hagen estat designats o elegits pels degans, directors d'escola i de departament.
g) Dos representants de cada Consell social de les universitats públiques designats pels vocals socials d'estos consells entre ells mateixos.
h) El coordinador o la coordinadora de la Prova d'Accés a la Universitat.
i) El coordinador tècnic o la coordinadora tècnica de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.
j) Cinc persones designades per les Corts Valencianes, per majoria de dos terços dels membres de dret de la Cambra, entre persones de competència reconeguda en l'àmbit professional, cultural, social, empresarial, territorial o de la investigació.
2. Són funcions del ple elaborar la proposta de reglament de funcionament de Consell Valencià d'Universitats per sotmetre'l a l'aprovació per part del govern valencià. Igualment, són funcions del ple aquelles altres que el reglament esmentat hi assigne, de les enumerades en l'article 3.2 d'aquesta llei.
3. En els afers que afecten en exclusiva el Sistema universitari públic valencià, no tindran dret a vot els Rectors o les Rectores de les universitats privades, quan assistesquen al ple o a les comissions.
Article 8. Nomenament i cessament dels membres del Ple
1. Els membres del ple del Consell Valencià d'Universitats que no ho siguen per raó del seu càrrec, seran nomenats pel conseller o la consellera competent en matèria d'universitats, amb la designació prèvia per l'òrgan corresponent segons el que disposa lanterior, per un període de quatre anys i podran ser renovats pel mateix període. En cas de produir-se una vacant per renúncia o revocació de la designació, el nou membre serà nomenat pel període restant de mandat del membre que ha cessat.
2. Els membres que ho siguen per raó del càrrec que ocupen hauran de cessar en la representació si cessen en el càrrec.
Article 9. Sessions del Ple
1. El ple del Consell Valencià d'Universitats es reunirà, almenys una vegada a l'any, amb la convocatòria prèvia del seu president o la seua presidenta. Així mateix podrà reunir-se en sessió extraordinària totes les vegades que siga convocat pel seu president o presidenta.
2. Per a la constitució vàlida del ple del Consell Valencià d'Universitats es requerix l'assistència del president o la presidenta i el secretari o la secretària, o dels qui legalment els substituïsquen, i de la meitat dels vocals.
Article 10. Les comissions permanents
1. La Comissió Acadèmica, la integraran els Rectors o les Rectores de les universitats i tres membres més del Consell Valencià d'Universitats, designats per la Presidència entre els vocals d'aquest.
2. La Comissió de Coordinació, la integraran els presidents o les presidentes dels consells socials i tres membres més del Consell Valencià d'Universitats, designats per la Presidència entre els altres vocals d'aquest.
3. Corresponen a la Comissió Acadèmica i a la Comissió de Coordinació aquelles funcions que el Reglament del Consell els atribuïsca de les establides en l'article 3.2.
CAPÍTOL II
La Comissió Valenciana d'Acreditació i
Avaluació de la Qualitat
Article 11. Definició
1. Es crea la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat com a òrgan d'acreditació i avaluació externa de les activitats docents i investigadores, programes, servicis, ensenyances, centres i institucions i professorat del sistema universitari valencià, en els termes que s'establixen en la present llei.
2. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat actua segons els principis d'independència, objectivitat i publicitat, i estarà adscrita orgànicament a la conselleria competent en matèria d'universitats.
Article 12. Funcions
1. Correspon a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat l'exercici de les funcions següents:
a) Proposar els objectius de qualitat per al sistema universitari valencià i la delimitació d'indicadors que permeten quantificar el grau de compliment d'estos com a instruments rellevants per a l'administració educativa a l'efecte de determinar el finançament de les universitats públiques.
b) La valoració de la qualitat del servici públic realitzat per les universitats públiques valencianes, a l'efecte de facilitar-ne la informació a la societat, a les administracions públiques i a les mateixes universitats.
c) L'acreditació i avaluació de les activitats docents, investigadores i de gestió del professorat universitari, de les ensenyances oficials i els seus plans d'estudis, de les ensenyances conduents a l'obtenció de títols propis, de les activitats docents, investigadores i de gestió dels departaments universitaris i àrees de coneixement, de les activitats, programes, servicis i gestió dels centres universitaris propis o adscrits i dels centres que impartisquen ensenyances d'acord amb sistemes educatius estrangers, i dels programes, activitats i servicis del sistema universitari valencià.
d) La proposta de mesures de millora de la qualitat dels servicis que presten les universitats públiques valencianes, especialment el de la docència i la investigació.
e) La prèvia avaluació de l'activitat o l'emissió de l'informe previ, exigits en el títol IX, capítol I de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.
f) La valoració prèvia dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat lligats a l'assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s'establesquen, d'acord amb el que hi ha regulat en els articles 55.2 i 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
g) L'avaluació, en els termes de l'article 72 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctor o doctora.
h) Facilitar la informació relativa al seu àmbit d'actuació que a este efecte li requerisquen els consells socials, les universitats i les administracions públiques i en especial la relativa per a la creació o supressió d'ensenyances i centres que hagen de ser autoritzats pel Govern Valencià.
i) Informar les propostes de l'administració educativa de creació o reconeixement d'universitats i de creació, modificació o supressió de centres i ensenyances.
j) Resoldre els recursos administratius que resulten procedents d'acord amb la legislació general interposats contra els actes dictats en l'exercici de les seues competències.
k) L'establiment de convenis amb altres organismes d'acreditació i avaluació, nacionals o estrangers, per a l'homologació recíproca de les avaluacions prèvies per a la contractació del personal docent i investigador.
l) L'elaboració del reglament de funcionament perquè siga aprovat pel Govern Valencià.
m) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb el seu àmbit d'actuació.
2. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat establirà el procediment per a l'acreditació de les activitats del professorat assenyalades en els apartats e), f) i g) del número anterior. El procediment esmentat, en el cas de l'avaluació docent del professorat de les universitats públiques, preveurà la participació de les universitats en la fixació de criteris uniformes per a la citada avaluació.
Article 13. Composició i presidència
1. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, la presidirà el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Valencià d'Universitats i la integraran, a més, el coordinador tècnic o la coordinadora tècnica i 16 vocals nomenats pel conseller o la consellera competent en matèria d'universitats, amb l'informe previ preceptiu del Consell Valencià d'Universitats, entre professorat funcionari amb el grau de doctor o doctora de les universitats valencianes, qualsevulla que en siga la situació administrativa, i hauran de posseir, almenys, quatre avaluacions favorables de l'activitat docent i el reconeixement de tres períodes d'activitat investigadora, d'acord amb les previsions del Reial decret 1.086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari, o norma que el substituesca. En tot cas, almenys tres quartes parts dels vocals de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat hauran d'estar vinculats a les universitats públiques valencianes.
2. El conseller o la consellera competent en matèria d'universitats, en la seua condició de president o presidenta del Consell Valencià d'Universitats, podrà assistir a qualsevol sessió de la Comissió, i en este cas en tindrà la presidència honorífica.
Article 14. La vicepresidència
1. Entre els vocals de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, i a proposta d'esta, el president o la presidenta designarà un vicepresident o una vicepresidenta.
2. El vicepresident o la vicepresidenta actuarà per delegació del president o la presidenta o el substituirà en cas de mort, vacant, absència, renúncia o cessament, i exercirà aquelles altres funcions que se li atribuïsquen reglamentàriament.
Article 15. La coordinació tècnic
1. El conseller o la consellera competent en matèria d'universitats, a proposta del president o la presidenta de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, nomenarà entre professors o professores dels cossos docents universitaris amb grau de doctor o doctora un coordinador tècnic o una coordinadora tècnica que, depenent de la Comissió, coordinarà les actuacions dels comités d'avaluació que es constituïsquen, conforme al que en la present llei es disposa, i exercirà aquelles altres funcions que se li atribuïsquen reglamentàriament o que li conferisca la mateixa Comissió.
2. El coordinador tècnic o la coordinadora tècnica assistix a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, i s'ocupa de la documentació i l'arxiu de la Comissió, exercint les funcions pròpies de la Secretaria d'un òrgan col·legiat.
3. El coordinador tècnic o la coordinadora tècnica tindrà dret a una reducció de les seues obligacions docents en la universitat on preste servicis i el seu nomenament implicarà l'aplicació del règim de contractació per a col·laboracions docents establit en l'article 200 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
4. El coordinador tècnic o la coordinadora tècnica cessarà quan així ho acorde el conseller o la consellera competent en matèria d'universitats, a proposta del president o la presidenta de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació.
Article 16. Mandat
1. Els vocals de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat no podran ser cessats i exerciran el seu mandat per un període de sis anys, renovant-se la Comissió a parts iguals cada tres. Cap membre de la Comissió no podrà ser nomenat per a un altre període immediat llevat que haguera ocupat el càrrec per un termini no superior a tres anys.
2. Els vocals de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat finalitzaran el seu mandat per mort, malaltia greu que els impossibilite el compliment de les seues funcions, pèrdua o suspensió de la seua condició de funcionaris o funcionàries, renúncia o expiració del període de mandat. En estos supòsits els substituts o les substitutes seran nomenats de la mateixa manera i pel mateix període de temps que el que establix l'apartat anterior.
Article 17. Els comités d'avaluació
1. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat demanarà, per a l'acompliment de les seues funcions, l'assessorament de la comunitat científica, articulant-lo a través de comités d'avaluació per camps científics.
2. Els membres dels comitès d'avaluació, els nomenarà el president o la presidenta de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, a proposta de la comissió, entre els funcionaris doctors o les funcionàries doctores dels cossos docents universitaris, siga quina siga la seua situació administrativa, que no pertanyen a universitats valencianes, i hauran de posseir, almenys, tres avaluacions favorables de la seua activitat docent i el reconeixement de dos períodes d'activitat investigadora, d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari, o norma que el substituesca.
3. Quan el caràcter específic d'una àrea de coneixement determinada o de l'activitat que s'ha d'avaluar ho faça aconsellable, la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat podrà demanar, a més, l'assessorament d'altres especialistes vinculats amb eixa àrea o activitat específica, incloure excepcionalment en els comitès d'avaluació, per causes justificades, professors funcionaris doctors o professores funcionàries doctores de les universitats valencianes, siga quina siga la seua situació administrativa, o sol·licitar l'assessorament dels centres i institucions docents o científiques que la Comissió establesca.
Article 18. Règim de funcionament
1. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat i els comités d'avaluació, quant al seu funcionament i a tot allò que no estiga específicament regulat en la present llei o en el seu desplegament reglamentari, es regiran per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.
2. Els membres de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat i dels comités d'avaluació percebran per l'acompliment de les seues funcions les indemnitzacions que per assistència i desplaçament s'establisquen en el seu reglament de funcionament. Les indemnitzacions esmentades seran finançades per mitjà de les dotacions que amb esta finalitat es consignen en els pressupostos de la Generalitat.
3. D'acord amb el procediment legalment establit, es procedirà a crear en la conselleria competent en matèria d'universitats una unitat administrativa que constituirà l'estructura administrativa de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat i dels comités d'avaluació, i impulsarà els tràmits dels processos d'acreditació i avaluació previstos en la present llei.
Article 19. Memòria d'activitats
Anualment la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat elaborarà una memòria de les seues activitats on podrà formular les recomanacions i propostes que considere convenients sobre la millora de la qualitat en el sistema universitari valencià. El coordinador o la coordinadora de la Comissió donarà compte al Consell Valencià d'Universitats de les conclusions de la memòria esmentada, que així mateix serà remesa a les Corts Valencianes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. Les avaluacions i les acreditacions fetes pels òrgans d'avaluació de les altres comunitats autònomes, en matèria competència de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, tindran efecte a la Comunitat Valenciana amb l'homologació prèvia per part de la comissió valenciana.
2. Malgrat el que hi ha disposat en l'apartat anterior, a proposta de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, la conselleria competent en matèria d'universitats podrà subscriure acords de col·laboració amb els òrgans d'avaluació de les altres comunitats autònomes, a l'efecte de concretar l'eficàcia recíproca de les avaluacions i les acreditacions que es facen en l'àmbit de les respectives competències.
3. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat podrà incloure en els comitès d'avaluació a què es fa referència en l'article 17 avaluadors de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació, dels organismes d'avaluació de les comunitats autònomes o de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
1. El Consell Valencià d'Universitats es constituirà en els sis mesos següents a l'entrada en vigor de la present llei. Les competències atribuïdes per esta llei al Consell Valencià d'Universitats seran exercides per l'actual Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana fins que no es constituïsca aquell.
2. La Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat es constituirà dins dels quinze dies següents a la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels últims nomenaments.
3. Als tres anys de la designació per primera vegada dels membres de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, es procedirà per sorteig a la designació d'un grup de huit membres que haurà de cessar i renovar-se. A partir de llavors, es procedirà al que establix el número 1 de l'article 16.
Segona
La Comissió Organitzadora de la Prova d'Accés a la Universitat i la Comissió de Preinscripció Universitària, creades pel Decret 20/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es creen els òrgans de gestió dels processos d'accés als estudis universitaris, dependran funcionalment del Consell Valencià d'Universitats a partir del moment de la seua constitució.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
1. Queden derogats la Llei 3/1985, de 9 de març, de la Generalitat Valenciana, de coordinació interuniversitària de la Comunitat Valenciana; el Decret 19/2000, de 8 de febrer, del govern valencià, mitjançant el qual es crea el Consell Assessor del Sistema Universitari Valencià, i totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen o contradiguen el que hi ha disposat en aquesta llei.
2. Sense perjudici del que hi ha establert en la disposició transitòria primera, el Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana continuarà en funcions fins a la constitució del Consell Valencià d'Universitats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Govern Valencià a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució del que disposa la present llei.
Segona
La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 19 de juny de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,

linea