diari

CORRECCIO d'errades del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda de la Generalitat (DOGV núm. 1588, de 17 de juliol de 1991).

(DOGV núm. 1639 de 10.10.1991) Ref. Base de dades 2809/1991

CORRECCIO d'errades del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda de la Generalitat (DOGV núm. 1588, de 17 de juliol de 1991).
Observades errades en el text del decret legislatiu esmentat, se’n fa la rectificació adient:
En la pàgina 7115, s'ha omès la publicació de l'apartat 5 de l'article 29, el text del qual és el següent:
«5. En tot cas, les despeses a què es refereix aquest article hauran de ser objecte d'adequada i independent comptabilització.»
En la pàgina 7118, article 45, paràgraf primer del text castellà:
On diu: «... en què podran concedir-se lliurement»; ha de dir: «... en què podran concedir-se directament»
València, 18 de setembre de 1991. - El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.

linea