diari

LLEI 12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i de modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià

(DOGV núm. 2418 de 31.12.1994) Ref. Base de dades 2880/1994

LLEI 12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i de modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
EXPOSICIó DE MOTIUS
Els objectius de la política pressupostària i econòmica concretats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1995, requereixen, per a la millor execució, l'adopció d'un conjunt de mesures, de distinta naturalesa i abast, el denominador comú de les quals es troba en el fet de ser instruments eficaços al servei de l'acció política i administrativa del Govern valencià, en els distints àmbits sectorials en què aquestes es desenrotllen.
En consonància amb aquest propòsit, la llei atén necessitats concretes en l'àmbit de la gestió administrativa i en el de l'organització, estableix determinades modificacions en el règim del personal docent no universitari i actualitza el règim de determinades taxes, tant pel que fa al fet imposable com als elements de quantificació d'aquestes.
1
En matèria de gestió administrativa, s'autoritza la contractació plurianual del servei de transport escolar, es declara d'urgent ocupació determinats béns i drets, s'habilita determinades empreses de la Generalitat com beneficiàries d'expropiacions i s'hi inclou una modificació concreta del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública en matèria de transferències de crèdit.
2
En matèria d'organització, s'hi recull una norma d'assignació compartida de les competències que en matèria de promoció pública d'habitatges té la Generalitat Valenciana, la qual cosa permetrà una execució d'aquesta més àgil i eficaç.
3
En matèria de personal, les normes estan dirigides a racionalitzar la dotació de mitjans humans assignats a la prestació directa del servei públic d'educació, en el marc del Programa d'aplicació de la LOGSE en la Comunitat Valenciana.
4
En matèria de taxes, la llei inclou un extens article que actualitza el règim de part de les vigents amb la finalitat de facilitar la publicació, al llarg de l'exercici de 1995, del text refós a què es refereix la disposició final primera de la llei.
5
El capítol V, que recull la regulació bàsica de les infraccions i el procediment de sanció en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària, tracta de solucionar els problemes que el buit legal en la matèria provocava en el moment de fer efectiu el compliment de les normes en la matèria.
6
Finalment, s'hi inclouen tota una sèrie de disposicions addicionals de diferent abast i contingut, així tenim normes relatives a sancions urbanístiques i en matèria de caça, i altres destinades a complementar, de manera concreta, la regulació sobre taxes i preus públics.
CAPíTOL I
De la gestió
Article primer. De la prestació del servei de transport escolar
S'autoritza la Conselleria d'Educació i Ciència perquè, durant 1995, subscriga contractes de duració plurianual amb clàusules de revisió de preus, si pertoca, per a la prestació del servei de transport escolar, d'acord amb l'article 29 del vigent Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Articles egon. Expropiacions derivades del Pla de carreteres de la Comunitat Valenciana, del Pla d'habitatge 1992-1995, del Pla de Ports de la Generalitat Valenciana, del Pla director de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i de les obres incloses en els projectes denominats "Ciutat de les Ciències" i "Torre de Comunicacions"
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres compreses en el Pla de carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995, en el Pla d'habitatge 1992-1995, en el Pla de ports de la Generalitat Valenciana, en el Pla director de sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, que han de realitzar la Generalitat Valenciana, les entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions o les entitats locals, i en els projectes denominats "Ciutat de les Ciències" i "Torre de Comunicacions".
Article tercer. Habilitació de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, Institut Valencià d'Habitatge, SA, Gestió del Sòl d'Alacant, SA, València Ciència i Comunicacions, SA, i Nova Gestió Urbana, SA, com a beneficiàries d'expropiacions
Per al compliment de les seues finalitats, Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, Gestió del Sòl d'Alacant, SA i València Ciència i Comunicacions, SA, i Nova Gestió Urbana, SA, podran dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinguen, fins i tot mitjançant expropiació, a aquest efecte podran assumir la condició de beneficiàries prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en aquells casos en què corresponga la facultat d'expropiació a l'administració de la Generalitat Valenciana, com en aquells altres en què aquesta facultat corresponga a una altra administració.
Article quart . De la gestió de les beques de formació del personal al servei de l'administració educativa
Les ajudes i les beques que ha de percebre el professorat en actiu, dels centres docents públics no universitaris, per a la seua formació, s'articularan per mitjà de les línies de subvenció que a aquest efecte s'inclouen en els corresponents annexos de transferències corrents de la llei de pressupostos anual.
Article cinqué. De les transferències de crèdit
Es modifica l'article 33 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
"1. Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions següents:
a) No podran fer-se a càrrec dels crèdits per a despeses de personal, llevat que es justifique que la quantitat la transferència de la qual es proposa no està afecta a cap obligació de pagament, ni va a estar-ho durant el que reste d'exercici, i se subjectaran en tot cas al règim retributiu que es fixe en la llei anual de pressupostos.
b) No afectaran el total de les consignacions sobre les quals s'ha formalitzat una reserva o retenció de crèdit.
c) No afectaran els crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives, llevat que, per qualsevol causa, n'haja decaigut el dret a la percepció.
d) No podran fer-se a càrrec d'operacions de capital amb la finalitat d'augmentar operacions corrents llevat dels casos següents:
per a dotar el funcionament de noves inversions.
per a afrontar els crèdits de reconeixement preceptiu que figuren expressament en la llei anual de pressupostos.
per a augmentar els crèdits per a transferències corrents a càrrec dels de transferències de capital.
les que es deriven de la distribució dels fons consignats en el programa Despeses diverses".
CAPíTOL II
De l'organització
Article sisé De la promoció pública d'habitatges
1. La promoció pública d'habitatges de protecció oficial de la Generalitat Valenciana serà l'efectuada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, bé directament o mitjançant conveni a l'efecte, i també l'efectuada per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, a càrrec dels seus propis pressupostos.
2. A l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, com a entitat encarregada de la gestió de la promoció pública d'habitatges de la Generalitat Valenciana, se li confereixen les facultats que es concedeixen en els articles 141 i següents del Decret 2144/1968, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació de la Llei sobre Habitatges de Protecció Oficial, als promotors per a promoure el desnonament dels adjudicataris no ocupants de tots els immobles integrants del patrimoni de promoció pública de la Generalitat Valenciana, per les causes i d'acord amb els procediments previstos en la legislació comuna i en l'especial d'habitatges de protecció oficial; i exercirà aquelles facultats que es confereixen en els procediments indicats a l'ens públic titular, si bé la resolució de desnonament administratiu serà en tot cas dictada pel director general d'Arquitectura i Habitatge, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
CAPíTOL III
Del personal al servei de la Generalitat Valenciana
Article seté. El professorat dels centres docents públics no universitaris
Per tal d'organitzar un millor funcionament dels centres docents públics no universitaris, la Conselleria d'Educació i Ciència podrà efectuar el nomenament de professors interins amb horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general. En aquest cas, les retribucions corresponents, tant bàsiques com complementàries, es fixaran de forma proporcional a la jornada realitzada en les condicions que, igualment, determine la Conselleria d'Educació i Ciència, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
L'articulació del règim jurídic del nomenament de professors interins a temps parcial serà determinada per la Conselleria d'Educació i Ciència, per mitjà de l'ordre corresponent, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Administració Pública.
Article vuité. Professorat previst en la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu
El professorat pertanyent al cos d'educació secundària i al cos de professors tècnics de formació professional, inclòs en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Ciència, que no dispose d'horari complet en el seu centre per a impartir les àrees, matèries o mòduls de la seua especialitat i no vulga completar-lo en un altre centre de la seua localitat, experimentarà una reducció de les seues retribucions bàsiques i complementàries proporcional al de la jornada lectiva docent no realitzada.
Article nové. Complements de destinació corresponents als cossos docents en els nivells educatius anteriors a la universitat
En els nivells educatius anteriors a la universitat, el nivell de complement de destinació corresponent als cossos docents inclosos en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Ciència, serà el que a continuació s'indica, independentment del lloc de treball concret que s'exercesca en el centre docent.
Catedràtics de música i arts escèniques 26
Professors d'nsenyament secundari,
d'escoles oficials de d'idiomes i d'arts plàstiques
i disseny, amb condició de catedràtic 26
Professors d'ensenyament secundari,
d'escoles oficials de d'idiomes i d'arts plàstiques
i disseny 24
Professors de música i arts escèniques 24
Professors tècnics de formació professional
i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 24
Mestres 21
Els funcionaris que pertanyen a cossos i escales declarades a extingir a què fa referència el punt 7 de la disposició addicional desena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, conservaran el nivell de complement de destinació que tenien abans assignat.
Article deu. De la classificació del personal eventual
La classificació dels llocs de naturalesa eventual, prevists en l'article 6 del Decret legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de la funció pública valenciana, contindrà exclusivament el número de lloc, la seua denominació i la conselleria a la qual pertany.
El nombre de llocs d'aquesta naturalesa i les retribucions per a cadascun d'aquests es determinaran dins dels crèdits establerts amb aquesta finalitat en la Llei de pressupostos corresponent.
Article onze. Del complement especial dels llocs classificats per a dos grups de titulació
En els llocs de treball classificats indistintament per a dos grups de titulació, el complement específic aplicable serà el corresponent al grup de titulació superior.
Per a aquells casos en què es perceba un complement específic superior en quantia a l'especificat en el paràgraf anterior, en virtut del que disposa el Decret 245/1991, de 23 de desembre, del Govern valencià, els serà reconegut, amb efecte d'1 de gener de 1995 i mentre desenvolupen el lloc de treball, un complement personal de garantia per la diferència entre tots dos complements específics.
Aquest complement personal de garantia solament podrà ser absorbit, total o parcialment, per canvi de lloc de treball o com a conseqüència de qualsevol increment en els imports dels complements de destinació i/o específic, exclosos els derivats de l'increment generalitzat de les retribucions per a cada exercici econòmic.
Tot això anterior s'aplicarà sense perjudici de la modificació del sistema retributiu que es derive del programa de racionalització i ordenació de retribucions complementàries que s'han de desenvolupar en l'exercici 1995, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, i al qual es destinaran els recursos pressupostaris pertinents.
CAPíTOL IV
Taxes
Article dotze. De la modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià
Es modifica el Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià, i modificat per les lleis de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre; 4/1990, de 31 de maig; 7/1991, de 28 de desembre; 7/1992, de 28 de desembre, i 6/1993, de 31 de desembre, en els termes següents:
1. Es modifica l'article 27.1.1 que quedarà redactat de la manera següent:
"Inscripció d'associacions, federacions d'associacions, col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals".
2. Es modifica l'article 27.2.1.1 que quedarà redactat de la manera següent:
"Autoritzacions d'espectacles taurins que s'han de realitzar en places de bous permanents i aquelles provisionals per a més d'una temporada, escoles taurines i corrals".
3. Es deixa sense contingut l'epígraf 2.1.2 de l'article 27.
4. Es modifica la denominació del capítol II del títol II, que quedarà redactada de la manera següent:
"Capítol II. Taxa pels serveis prestats per la Conselleria d'Administració Pública".
5. Es modifica l'article 29, que quedarà redactat de la manera següent:
"Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Administració Pública dels serveis següents:
a) Proves d'habilitació.
b) Serveis administratius".
6. Es modifica l'article 31.3, que quedarà redactat de la manera següent:
"Serveis administratius prestats per la Conselleria d'Administració Pública"
7. Es deixa sense contingut el capítol I del títol IV.
8. Es modifica el capítol II del títol IV, que quedarà redactat de la manera següent:
"Article setanta-tres. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei educatiu del Curs d'Orientació Universitària (COU) per centres dependents de la Conselleria d'Educació i Ciència.
Article setanta-quatre. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis corresponents.
Article setanta-cinc. Exempcions i bonificacions
1. Gaudiran d'exempció total de pagament dels drets de matrícula els alumnes membres de famílies nombroses de honor i de 2ª categoria.
2. Gaudiran de bonificació del 50 per cent del pagament dels drets esmentats, els alumnes membres de famílies nombroses de 1ª categoria.
3. Gaudiran d'exempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes que tinguen la condició de becaris del MEC per al mateix nivell educatiu.
Article setanta-sis. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa per drets de matrícula de COU es determinarà segons el que disposa el quadre següent:
1. Curs complet 4.545 PTA
2. Assignatures soltes 761 PTA
Article setanta-set. Meritació i pagament
La taxa meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, serà exigible el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud".
9. Es modifica el capítol III del títol IV, que quedarà redactat de la manera següent:
"Capítol III. Taxa per la prestació de serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica.
Article setanta-vuit. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la compulsa de documents que hagen de constar en expedients acadèmics, validació d'estudis, emissió de certificacions acadèmiques i expedició de targetes d'identitat d'alumnes.
Article setanta-nou. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament de la taxa els qui sol·liciten els serveis anteriorment expressats.
Article vuitanta. Tipus de gravamen
Els tipus d'exacció seran els següents:
1. Per compulsa de documents, siga
quin siga el nombre de pàgines 168 PTA
2. Per drets de formació d'expedients
de validació d'estudis realitzats
en l'estranger 2.730 PTA
3. Per expedició i impressió de títols,
certificacions i diplomes acadèmics competència
de la Conselleria d'Educació i Ciència 1.668 PTA
4. Per expedició del llibre d'escolaritat 421 PTA
5. Per expedició de certificacions
acadèmiques, incloses les relatives al llibre
d'escolaritat que sol·liciten els centres 254 PTA
6. Per expedició de targetes
d'identitat d'alumnes 121 PTA
Article vuitanta-un. Meritació
La taxa se meritarà una vegada prestat el servei, si bé serà exigible el pagament en el moment que es formule la sol·licitud".
10. Es deixa sense contingut el capítol IV del títol IV.
11. Es modifica el capítol VII del títol IV, que quedarà redactat de la manera següent:
"Capítol VII. Taxes per inscripció en proves selectives, proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i per expedició de certificacions de full de serveis.
Article cent. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal docent que efectue la Conselleria d'Educació i Ciència, la inscripció en les proves per a cadascun dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents i les certificacions de fulls de serveis del personal docent no universitari.
Article cent un. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa els qui sol·liciten els serveis corresponents.
Article cent dos. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa se meritarà segons el que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Drets d'examen:
1.1 Proves selectives per a l'accés a cossos docents
1.1.1 Grup A 3.157 PTA
1.1.2 Grup B 2.103 PTA
1.2 Per prova, per a cadascun
dels nivells de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià 1.280 PTA
2. Drets de formació d'expedients
per a les proves selectives d'accés
a cossos docents 428 PTA
3. Certificacions de fulls de serveis
del personal docent no universitari 254 PTA
Article cent tres. Meritació
La taxa se meritarà quan es presten els serveis corresponents. No obstant això, serà exigible en el moment de sol·licitar la inscripció o expedició".
12. Es modifiquen els grups I, IV i V de l'article 106, de la manera següent:
Es deixa sense contingut l'apartat 2 del grup I.
El paràgraf següent de la introducció del grup IV, quedarà redactat així:
"Les tarifes no inclouen l'import dels ingressos dels certificats corresponents ni el preu dels marxamos".
La redacció dels epígrafs que s'indiquen del grup IV serà la següent:
"42.4 Fàbrica d'embotits i altres productes carnis.
42.6 Assecador de pernils i espatlles curades.
42.9 Carnisseria-xarcuteria.
45.2 Centre d'embalatge d'ous.
57.1 Pescateries i carnisseries".
S'afegeix un nou epígraf en el grup V, la redacció del qual serà la següent:
"64. En indústries i establiments alimentaris, per comprovació de les seues instal·lacions i emissió dels informes previs requerits per a l'autorització sanitària de funcionament 7.208 PTA"
13. Es modifica l'article 121, que quedarà redactat de la manera següent:
"Article cent vint-i-un. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, a instància de la persona interessada o d'ofici, dels treballs i serveis realitzats en expedients relatius a:
1. Inscripció d'indústries en el registre (RIA).
1.1 Instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària.
1.2 Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social.
2. Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent.
3. Tramitació d'expedients d'auxilis econòmics, incloent-hi les inspeccions a les indústries i pagaments d'ajudes.
4. Expedició de certificats sobre engegada, Document Qualificació Especial i altres".
14. Es modifica l'article 123, que quedarà redactat de la manera següent:
"Article cent vint-i-tres. Bases i tipus
A efectes del càlcul de les taxes dels expedients, es classifiquen en els estrats següents segons el volum de la inversió (en milions de pessetes)
Estrat Inversió (milions de pessetes)
A De 0 fins a 20
B Més de 20 fins a 100
C Més de 100 fins a 500
D Més de 500
La taxa s'exigirà conforme al quadre de tarifes següent:
1. Inscripció d'indústries en el Registre (RIA)
1.1 Instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària
Estrat Taxa (pessetes)
A 10.000
B 20.000
C 30.000
D 40.000
1.2 Canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la denominació social
Tots els estrats 5.000 PTA
2. Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent
Estrat Taxa (pessetes)
A 10.000
B 20.000
C 30.000
D 40.000
3. Tramitació d'expedients d'auxilis econòmics, incloent-hi inspeccions a les indústries i pagaments d'ajudes.
3.1 Acollits a una sola línia d'auxilis
Estrat Taxa (pessetes)
A 20.000 + 2.000xI
B 35.000 + 1.250xI
C 100.000 + 600xI
D 300.000 + 200xI
I = Inversió (en milions de pessetes)
3.2 Increment per cada línia addicional d'auxilis
Tots els estrats 20.000 PTA
4. Expedició de certificats sobre posada en marxa, Document Qualificació Especial i altres.
Tots els altres 5.000 PTA"
15. Es modifica l'article 130, afegint-hi el paràgraf següent:
"7. Inscripció i autorització del passaport fitosanitari a vivers"
16. Es modifica l'article 132, afegint-hi els paràgrafs següents:
"4.6 Regularització de plantacions de vinyes.
4.6.1 Raïm de vinificació 10.260 PTA/Ha
4.6.2 Raïm de taula 14.650 PTA/Ha
7.1 Inspecció i autorització del passaport fitosanitari a vivers 9.450 PTA"
17. Es modifica la denominació del capítol V del títol VII i el paràgraf primer de l'article 141, que quedaran redactats així:
"Capítol V. Taxes de l'Institut Politècnic Marítimo-Pesquer del Mediterrani".
"Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada per l'Institut Politècnic Marítimo-Pesquer del Mediterrani, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que s'enumeren a continuació".
18. Es modifiquen els epígrafs que s'indiquen de l'article 148, que quedaran redactats així:
"13. Assenyalament i inspecció de tota classe d'aprofitaments i gaudiments forestals, piscícoles i cinegètics.
13.1. Fustes de forests d'utilitat pública.
13.1.1. Assenyalament fins a 100 m3 50 PTA/m3
13.1.2. Assenyalament de més de 100 m3
fins a 200 m3 25 PTA/m3
13.1.3. Assenyalament de més de 200 m3 17 PTA/m3
13.1.4. Per a comptades en blanc, 75% de l'assenyalament corresponent
13.1.5. Per a reconeixement final, 50% de l'assenyalament.
13.2. Fustes de forests privades.
13.2.1. Assenyalament i reconeixement
final de fins a 100 m3 65 PTA/m3
13.2.2. Assenyalament i reconeixement
final de 100 a 200 m3 30 PTA/m3
13.2.3. Assenyalament i reconeixement
final de més de 200 m3 25 PTA/m3
13.3. Inspecció d'espècies de creixement ràpid.
13.3.1. Fins a 100 m3 10 PTA/m3
13.3.2. Excés 100 fins a 200 m3 8 PTA/m3
13.3.3. Excés 200 m3 5 PTA/m3
13.4. Llenyes en forests d'utilitat pública i en les particulars.
13.4.1. Fins a 500 esteris 8PTA/esteri.
13.4.2. Excés 500 Fins a 1000 esteris 5 PTA/esteri.
13.4.3. Excés 1000 Fins a 2000 esteris 4 PTA/esteri.
13.4.4. Excés 2000 esteris 4 PTA/esteri.
13.5. Llenyes d'aprofitament de riberes.
13.5.1. Fins a 1000 garbons 1 PTA/garbó.
13.5.2. Més de 1000 garbons 2 PTA/garbó".
19. S'hi afegeix un nou article 152 bis, el text del qual serà el següent:
"Article cent cinquanta-dos. bis. Exempcions
Seran exempts del pagament de la taxa recollida en l'article 151, apartat 1, els jubilats i els altres perceptors de pensions públiques"
20. Es modifiquen els epígrafs 1 al 6 de l'article 153, que quedaran redactats així:
"1. Llicències de caça autonòmiques.
Tipus A. Llicència per a caça amb armes de foc i assimilades.
1.1. 1 any de validesa 1.234 PTA
1.2. 3 anys de validesa 3.701 PTA
Tipus B. Llicència per a caça sense armes de foc.
1.3. 1 any de validesa 1.234 PTA
1.4. 3 anys de validesa 3.701 PTA
Tipus C. Llicència per a dules de gossos.
1.5. 1 any de validesa 30.852 PTA
1.6. Segell d'homologació llicència tipus A. 1.234 PTA
2. Llicència de pesca continental autonòmica.
Tipus únic. Per a pesca de qualsevol espècie.
2.1. 1 any de validesa 987 PTA
2..2. 3 anys de validesa 2.962 PTA
2.3. Segell d'homologació de llicències 987 PTA
3. Matrícula d'embarcació.
Tipus únic.
3.1. 1 any de validesa 1.110 PTA
3.2. 5 anys de validesa 3.450 PTA
4. Matrícula de vedats de caça i la seua renovació anual.
4.1. Caça major:
Grup I. Un cap per cada 100 Ha. o inferior 9 PTA/Ha.
Grup II. Més d'un i fins a dos caps per
cada 100 Ha 16 PTA/Ha.
Grup III. Més de dos i fins a tres caps per
cada 100 Ha 24 PTA/Ha.
Grup IV. Més de tres caps per cada 100 Ha 38 PTA/Ha.
4.2. Caça menor:
Grup I. 0'3 peces per Ha o inferior 9 PTA/Ha.
Grup II. Més de 0'3 i fins a 0'8 pecesper Ha 14 PTA/Ha.
Grup III. Més de 0'8 i fins a 1'5 peces per Ha 24 PTA/Ha.
Grup IV. Més de 1'5 peces per Ha 38 PTA/Ha.
La tarifa mínima per matrícula dels vedats de caça o la seua renovació anual, siga quina siga l'extensió superficial, no podrà ser inferior a 10.000 pessetes.
5. Permisos de caça en vedats socials i terrenys sotmesos a règim de caça controlada:
Classe 1a 8.000 PTA
Classe 2a 4.000 PTA
Classe 3a 2.500 PTA
Classe 4a 1.000 PTA
Classe 5a 500 PTA
Classe 6a 250 PTA
6. Permisos per a vedats fluvials de pesca esportiva:
Classe 1a 3.280 PTA
Classe 2a 1.315 PTA
Classe 3a 660 PTA
Classe 4a 320 PTA
Classe 5a 165 PTA
Classe 6a 66 PTA"
21. Es modifica el capítol VIII del títol VII, que quedarà redactat així:
"Capítol VIII. Taxa per expedició de les llicències de pesca recreativa, esparver i marisqueig
Article cent cinquanta-sis. Fet imposable
El fet imposable d'aquesta taxa està constituït per la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de llicències de pesca recreativa, esparver i marisqueig, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o els que en el futur assumesquen aquestes competències.
Aquests serveis estan constituït per la tramitació i expedició del document o llicència de pesca recreativa, esparver i marisqueig.
Article cent cinquanta-set. Subjectes passius
Són obligats al pagament d'aquesta taxa els qui sol·liciten la inscripció o obtinguen les llicències i complesquen els requisits previstos per l'ordenament vigent.
Article cent cinquanta-vuit. Quanties
La quantia es fixa en 500 pessetes i tindrà la vigència que determine la legislació vigent.
Article cent cinquanta-nou. Meritació
L'obligació de contribuir naixerà quan haja estat realitzat el fet imposable".
CAPíTOL V
Infraccions i procediment de sanció
en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària
Article tretze. àmbit d'aplicació
L'exercici de la potestat de sanció a que fa referència aquest capítol s'estén al control de la qualitat agroalimentària en la fabricació i emmagatzematge dels productes agroalimentaris, i a l'adequació dels mitjans de producció agraris en la seua fabricació, emmagatzematge i comercialització a les normes que regulen les seues característiques i procediments d'elaboració.
Article catorce. Infraccions lleus
a) La no presentació a la inspecció del certificat acreditatiu de la inscripció de l'empresa, indústria, matèria o producte en el Registre corresponent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació quan legalment o reglamentàriament fos exigible.
b) La tramesa de parts defectuoses d'existència o el moviment de productes o matèries, o la tramesa fora del termini establert, quan reglamentàriament siga preceptiu.
c) La falta de talonaris matrius de factures de venda, llibres de moviments o tots aquells documents que obliguen a portar les disposicions vigents.
d) Les modificacions relatives al canvi de titularitat o arrendament de les indústries agroalimentàries, la paralització de l'activitat d'aquestes i la utilització amb caràcter permanent de maquinària o eines, sense haver-ho comunicat a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la inscripció en el Registre corresponent.
e) El subministrament d'informació inexacta o documentació falsa a les autoritats o funcionaris competents per a l'exercici de les funcions d'informació, inspecció i vigilància administrativa.
f) L'incompliment d'obligacions merament formals que imposen les disposicions generals vigents relatives a l'activitat de les indústries agroalimentàries.
Article quinze. Infraccions greus
a) La tinença en explotacions agràries o en locals d'indústries agroalimentàries de substàncies no autoritzades per la legislació per a la producció, elaboració o preparació dels productes.
b) L'elaboració, la distribució o la venda de productes, matèries o elements de o per al sector agroalimentari sense que el titular de la indústria o activitat tinga la preceptiva autorització quan legalment aquesta siga exigible.
c) La falta d'inscripció d'aquests productes, matèries o elements de la forma que reglamentàriament s'hagués establert.
d) La tinença o la venda de productes a lloure sense estar autoritzats per a això, i no reunir els envasos els requisits exigits per les disposicions legals corresponents.
e) La falta d'etiquetes que siguen preceptives, o la seua retolació indeleble, i no ajustar-se les etiquetes als requisits establerts per a aquests productes.
f) La possessió de maquinària o eines sense la preceptiva inscripció d'aquesta en els registres.
g) La plantació o cultiu no autoritzat d'espècies o varietats de plantes que estiguen subjectes a normatives específiques, o la multiplicació de varietats registrades sense l'autorització de l'obtenidor o del titular dels drets d'explotació.
h) La instal·lació, l'ampliació, la reducció, el perfeccionament o el trasllat d'indústries agroalimentàries infringint les disposicions legals vigents en aquesta matèria.
i) L'exercici d'activitats en les indústries agroalimentàries sense estar inscrites en el registre corresponent o si la inscripció fou cancel·lada.
j) La negativa, l'amenaça, la coacció, la represàlia o qualsevol altra forma de pressió a les autoritats, els seus agents o funcionaris competents en l'exercici de les seues funcions d'informació, inspecció i vigilància administrativa regulades en aquest capítol.
Article setze. Infraccions molt greus
a) La producció, la fabricació i l'elaboració de mitjans de producció agrícoles, de productes agraris i agroalimentaris, mitjançant tractaments o processos que no estiguen autoritzats per la legislació vigent.
b) L'addició o subtracció de substàncies o elements que modifiquen la composició de mitjans de producció agrícola, o de productes agraris i agroalimentaris amb fins fraudulents.
c) Les defraudacions en la naturalesa, composició, qualitat, riquesa, pes, excés d'humitat o qualsevol altra discrepància que hi haja entre les característiques reals de la matèria o elements de què es tracte i les ofertes pel productor, fabricant o venedor, i tot acte de naturalesa similar que supose transgressió o incompliment del que disposa la legislació vigent.
d) Utilitzar en les etiquetes, envasos o propaganda, noms, indicacions de procedència, denominacions d'origen, classe de producte, o indicacions falses que no es corresponen al producte o induesquen a confusió en l'usuari.
e) La falsificació de productes i la comercialització de productes falsificats.
f) La manipulació, el trasllat o la disposició, en qualsevol forma, de mercaderia intervinguda cautelarment.
g) Tota actuació que, amb ànim de lucre, tendesca a eludir l'efectivitat i les mesures de vigilància o intervenció establertes.
Article disset. Graduació de les sancions
La quantia de les sancions es graduarà d'acord amb els criteris següents: el volum de vendes de l'empresa; la quantia del benefici obtingut; l'efecte que la infracció haja produït sobre els preus, sobre l'ús d'aquest producte o sobre el mateix sector productiu, i la reincidència.
Article divuit. Procediment de sanció
1. Els sots-directors dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació seran els òrgans competents per a incoar i designar els funcionaris instructors dels expedients.
2. La tramitació d'aquests s'ajustarà a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i al reglament general per l'exercici de la potestat de sanció de la Generalitat Valenciana o, si no n'hi ha, de l'administració de l'estat.
Article dinou. Sancions
1. Les infraccions administratives regulades en aquest capítol seran reprimides amb les sancions següents:
a) Les infraccions lleus amb advertència o multa de fins a 100.000 pessetes.
b) Les greus, amb multa de 100.001 pessetes a un milió de pessetes.
c) Les molt greus, amb multa de 1.000.001 pessetes a cent milions.
2. L'autoritat a qui corresponga resoldre l'expedient podrà acordar, com a mesura de cautela, la suspensió temporal de l'activitat empresarial radicada en la Comunitat Valenciana objecte de la investigació, i el comís de la mercaderia falsificada, fraudulenta, no identificada o que puga comportar risc per al consumidor; les despeses que aquesta mesura ocasione correran a compte del presumpte infractor.
3. No tindrà caràcter de sanció la retirada de cautela o definitiva dels canals de producció o distribució d'aquells productes que siguen subministrats per establiments que manquen de la preceptiva autorització.
Article vint. òrgans competents
1. Seran competents per a resoldre els expedients de sanció per les infraccions regulades en aquest capítol:
a) Els directors territorials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a conéixer de les infraccions lleus.
b) El director general competent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a les infraccions greus.
c) El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a les molt greus la sanció de les quals no siga superior a 2.500.000 pessetes.
d) El Govern valencià per a la imposició de multes entre 2.500.001 i 100 milions de pessetes.
2. Si l'òrgan competent per a resoldre no acorda la realització d'actuacions complementàries, la resolució no podrà acceptar fets distints dels determinats en la fase d'instrucció independentment de la valoració jurídica.
Article vint-i-un. Legislació supletòria
Fins que no es desplegue per mitjà de decret aquest capítol, s'aplicarà supletòriament el Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Govern valencià, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència de sanció en defensa dels consumidors.
CAPíTOL VI
De les competències del Consell de Salut
de la Comunitat Valenciana
Article vint-i-dos. De l'ampliació de competències
Per tal de fer més efectiva la col·laboració ciutadana amb la Conselleria de Sanitat i Consum i poder participar més directament en el seguiment i control de la gestió del SVS, s'ampliaran les competències del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana en les següents:
1. Aprovar l'estat d'ingressos i despeses anual del SVS i elevar-lo a la Conselleria de Sanitat i Consum per a la posterior incorporació al seu avantprojecte general.
2. Conéixer el nomenament i cessament dels gerents de les àrees de salut a proposta del Consell de Direcció de l'àrea i oït el Consell de Salut d'aquesta.
3. Conéixer el nomenament i cessament dels directors i la resta del personal directiu dels hospitals i centres d'atenció primària, a proposta del director general del SVS.
4. Crear una comissió tècnica de concerts al si del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, per a l'estudi, el dictamen, la proposta i el seguiment d'aquests.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. De les sancions urbanístiques
1. Correspondran a les hisendes municipals els ingressos derivats d'aquelles multes, per infracció urbanística, que imposen els òrgans urbanístics de la Generalitat Valenciana com a conseqüència de propostes formulades i tramitades pels ajuntaments interessats, que requeresquen l'aprovació de la Generalitat Valenciana.
2. Correspondran a la hisenda de la Generalitat Valenciana els ingressos generats per la imposició de sancions urbanístiques que aquesta impose en actuacions tramitades d'ofici pels seus òrgans urbanístics.
Segona. De l'actualització de determinades taxes
A les taxes les tarifes de les quals són objecte d'actualització en l'article 12 d'aquesta llei no se'ls aplicarà l'increment previst a l'efecte en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 1995, ja que els imports recollits en l'article 12 corresponen a les quantitats que s'han de percebre durant l'exercici esmentat.
Tercera. De les tarifes portuàries
El període voluntari de pagament de les taxes portuàries de la Generalitat Valenciana serà d'un mes a partir de la data de notificació de la liquidació corresponent, transcorregut aquest termini sense haver fet efectives aquestes tarifes, es tindrà per impagada a efectes de suspensió de serveis, retirada o posada en sec d'embarcació, tall del subministrament, o qualsevol altra mesura que es derive de l'aplicació de la normativa d'explotació, sense perjudici de l'inici de la via de constrenyiment en el termini establert en la normativa corresponent.
Quarta. De les infraccions administratives en matèria de caça
Les quanties reflectides en l'article 48.3 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de Caça, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana seran les següents:
Les infraccions administratives seran sancionades: les greus amb multes de 50.001 fins a 500.000 pessetes; les menys greus amb multes de 25.001 fins a 50.000 pessetes, i les lleus amb multes de 5.000 fins a 25.000 pessetes.
Cinquena
Es declaren a extingir les places d'ATS i de metges del Cos de Funcionaris Tècnics al servei de la sanitat local transferits a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera. Transferències de serveis sanitaris
1. Es ampliat el termini previst en la disposició transitòria tercera de la Llei 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut, fins a la data en què, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, concloga el procés de transferència dels serveis i establiments sanitaris pertanyents a les corporacions locals, en els termes previstos en el Decret 109/ 1988, de 18 de juliol, del govern valencià.
2. La transferència econòmico-financera dels serveis sanitaris dels ens locals al Servei Valencià de Salut s'ajustarà en totes les seues parts al que recull la Llei 8/1987.
Segona. De l'exempció continguda en l'article 75.3 del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana
L'exempció continguda en l'article 75.3 del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià, en la redacció que en fa aquesta llei, s'aplicarà amb caràcter retroactiu en l'any 1994.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana
S'autoritza el Govern valencià per a elaborar, en el termini màxim de 6 mesos, un text refós del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, amb la denominació text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, al qual s'incorporaran, amb capacitat per a regularitzar, actualitzar i harmonitzar, les disposicions legals vigents.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen i facen complir aquesta llei
València, 28 de desembre de 1994
El president de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO

linea