diari

Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2161 de 10.12.1993) Ref. Base de dades 2905/1993

Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
El caràcter social de les caixes d'estalvis continua sent, avui en dia, el tret característic més rellevant de l'actuació d'aquestes entitats, encara que, certament, el component financer de l'activitat com a entitat de crèdit ha anat guanyant preponderància amb el pas del temps, en la mesura que la consolidació d'aquestes entitats depén dels excedents econòmics que obtinguen en la gestió financera. Aquest caràcter social que impregna l'actuació de les caixes d'estalvis s'estableix fonamentalment per mitjà de la realització de l'obra benéfico-social i justifica la intervenció de l'administració des del vessant normatiu i supervisor, atés l'interés públic que revesteixen totes aquestes actuacions.
En aquesta línia, la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, preveu, en l'article 51.2, que les matèries relatives a l'obra benéfico-social seran regulades reglamentàriament. Aquest decret, al mateix temps que compleix aquest mandat legal, pretén recollir tots els preceptes dispersos que tenen incidència en aquesta matèria, que amb diferent rang normatiu estaven actualment en vigor, si bé amb les necessàries adaptacions a les peculiaritats específiques de les entitats a les quals va dirigida aquesta norma.
Quant al contingut, cal destacar, al marçe de les normes que permeten actuar amb major flexibilitat en la gestió del pressupost, la regulació de les fundacions constituïdes per a gestionar i administrar l'obra benéfico-social de les Caixes d'Estalvis, previsió aquesta ja inclosa en l'ordenament jurídic però que necessitava d'una major concreció. Es parteix de la concepció que aquestes fundacions estan plenament integrades en l'obra benefico-social de les caixes i per això han de ser objecte de supervisió amb el mateix abast que les caixes d'estalvis, per a poder exercir el control sobre les activitats d'aquestes fundacions i garantir així el compliment de l'obligació de destinar els seus fons als fins específics de l'obra benéfico-social.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de novembre 1993,
DECRETE
Article primer Distribució d'excedents
1. La política de distribució d'excedents de les caixes d'estalvis amb domicili social en la Comunitat Valenciana haurà d'estar presidida per la defensa i salvaguarda dels fons rebuts del públic i orientada envers el reforçament dels seus recursos propis, (article 50.1 de la Llei 1/1990, de 22 de. febrer, sobre caixes d'estalvis; d'ara endavant, la Llei).
2. Les caixes d'estalvis destinaran a la dotació d'un fons per a l'obra benéfico-social (d'ara endavant, Fons OBS) la totalitat dels excedents líquids anuals que no s'apliquen a reserves o a fons de provisió no imputables a trets específics.
Article segon. Finalitat
El Fons OBS tindrà per finalitat el finançament d'obres, pròpies o en col·laboració, en els camps de la sanitat, la investigació, l'ensenyament, la cultura, els serveis d'assistència social, o altres que tinguen caràcter social, (article 50.2 de la Llei).
Article tercer. Àmbit d'actuació
Els beneficis directes derivats de la realització d'obres
socials per les caixes d'estalvis s'hauran d'estendre al seu àmbit d'actuació, procurant assolir una relació de proporcionalitat amb la distribució geogràfica dels excedents obtinguts en l'activitat financera, sense perjudici de l'atenció de necessitats socials que l'Assemblea General, si escau, pogués considerar prioritàries per a la correcció de desequilibris territorials existents dins d'aquell àmbit.
Article quart. Autorització administrativa
1. Correspon a l'Institut Valencià de Finances l'autorització
dels acords adoptats per l'Assemblea General relatius a la distribució de l'excedent obtingut i el pressupost anual per a l'obra benèfico-social.
2. La sol·licitud d'autorització haurà de ser resolta en el termini d'un mes des de la recepció en l'Institut, o des del moment en què es complete la documentació exigida. En tot cas, aquesta sol·licitud serà resolta dins dels tres mesos següents a la recepció. Quan en el procediment no haja recaigut resolució en termini, s'entendrà atorgada l'autorització.
Article cinquè. Competències de l'Assemblea General.
1,. Competeix de forma especial a l'Assemblea General, entre altres funcions:
a) L'aprovació de l'aplicació dels excedents als fins propis de la caixa, (article 28.é) de la Llei).
, b) La creació i dissolució d'obres benéfico-socials, i també l'aprovació dels pressupostos anuals i de la seua gestió i liquidació, (article 28.f) de la Llei).
2. La proposta d'aplicació d'excedents, el pressupost de l'obra benéfico-social i la liquidació del corresponent a l'exercici anterior hauran de ser aprovats en la primera assemblea general ordinària anual que es realitze.
Article sisè. Competències del Consell d'Administració
1. El Consell d'Administració és l'òrgan que té encomanada l'administració i gestió de l'obra benèfico-social, sense perjudici de les funcions expressament reservades legalment o estatutàriament, als restants òrgans de Govern, (article 36.1 de la Llei).
2. Els estatuts socials de les caixes podran preveure la creació d'una Comissió d'Obres Socials, que actuarà per delegació del Consell d'Administració.
Article seté. Competències de la Comissió de Control
1. La Comissió de Control vetlarà per la correcta execució del pressupost de l'obra benefico-social, vigilant que la gestió es realitze amb la màxima eficàcia i precisió, dins les línies generals d'actuació -assenyalades,- si escau, per l'Assemblea General.
2. Així mateix, haurà d'informar l'Assemblea General i l'Institut Valencià de Finances sobre la gestió del pressupost corrent de l'obra benéfico-social, sobre el projecte de pressupost aprovat pel Consell d'Administració i sobre l'actuació, si escau, de la Comissió Delegada d'Obres Socials, (article 42. 1.c) de la Llei).
Article vuitè. Federació de caixes
La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis té com a finalitat, entre altres, la d'impulsar la possible creació i sosteniment d'obres benèfico-socials conjuntes.
Article nove. Obres pròpies
Es consideraran obres pròpies aquelles actuacions en què la inversió i també la gestió i l'administració siguen, exclusiva, ment, a càrrec de la caixa d'estalvis, i el sosteniment de les quals siga suportat principalment per aquesta.
Article deu. Obres en col·laboració
1. Es consideraran obres en col·laboració les actuacions realitzades conjuntament amb altres institucions o persones físiques o jurídiques, mitjançant l'aportació de béns o drets, la prestació de serveis o mitjançant la realització per la caixa d'inversions i cessions d'immobilitzat. No tindran la consideració d'obres en col·laboració aquelles que es limiten a la mera aportació econòmica a obres alienes.
2. En tota obra en col·laboració haurà d'existir un conveni entre les parts.
Article onze. Pressupost anual
Les caixes d'estalvis formularan un pressupost anual de les obres benefico-socials. que es pretenguen escometre en l'exercici. Aquest pressupost haurà de contenir, almenys, informació individualitzada de totes les obres pròpies i en col·laboració, tant noves com ja establertes, amb específicació de la seua finalitat i de les corresponents dotacions per al seu sosteniment i immobilitzat, si escau. Així mateix, expressarà per cada obra establerta les xifres pressupostades i executades corresponents a l'exercici anterior.
Article dotze. Modificacions pressupostàries
1. L'Assemblea General que aprove el pressupost anual per a l'obra benéfico-social podrà autoritzar al Consell d'Administració perquè, en l'execució d'aquest pressupost, puga redistribuir partides amb motiu de canvis en les previsions de valoració de les inversions o de les despeses de manteniment de les obres. En aquest cas, aquestes modificacions no podran excedir del 10 per cent del pressuposi total.
2. La realització de qualsevol obra nova que no estiga inclosa en el pressupost anual requerirà l'aprovació prèvia de l'Assemblea General, i també l'autorització de l'Institut Valencià de Finances. No obstant això, excepcionalment i per causes justificades, el Consell d'Administració podrà acordar sol·licitar l'autorització de l'Institut Valencià de Finances per a la realització d'obres noves o la reconversió de les existents per altres que no figuren en el pressupost, si bé aquesta autorització tindrà caràcter provisional i condicionada a l'aprovació posterior de la primera Assemblea General de l'entitat que es realitze. L'import total d'aquestes obres no podrà superar, en cap cas, el 10 per cent del pressupost anual.
Article tretze. Execució provisional del pressupost
Durant el període que transcorrega entre l'inici de cada exercici econòmic i l'autorització administrativa del pressupost anual per a l'obra benèfico-social, a concedir per l'Institut Valencià de Finances, les caixes d'estalvis podran dur a terme les despeses de manteniment en obres ja establertes sempre que no superen l'import dels realitzats en l'exercici anterior per a cadascuna d'elles. Quant a les inversions, sols podran executar-se en aquest període aquelles de caràcter plurianual que hagen estat autoritzades en exercicis anteriors o les de caràcter extraordinari que resulten inajornables.
Article catorze. Romanent
1. El Fons OBS es destinarà al finançament del pressupost anual de l'OBS. No obstant això, part d'aquest fons podrà quedar com a romanent en previsió que els excedents obtingut en exercicis futurs no permeten atendre la completa realització de noves obres d'elevat import, o fins i tot el manteniment de les ja existents.
2. L'import de les dotacions anuals al romanent no podrà excedir del 50 per cent del pressupost de cada exercici. Així mateix, l'import total del romanent no podrà superar l'import del pressupost anual.
Article quinze. Fundacions OBS
1. La gestió i l'administració de l'obra benéfico-social podrà ser realitzada tant per les mateixes caixes d'estalvis com per mitjà de Fundacions OBS
2. Són Fundacions OBS aquelles entitats que complesquen algun dels requisits següents:
a) Haver estat creades exclusivament per caixes d'estalvis per a la gestió i l'administració de la totalitat o part de l'obra benéfico-social d'aquestes.
b) La dotació fundacional o el finançament anual habitual del seu pressupost siguen aportats principalment a càrrec del fons per a l'obra benéfico-social de les caixes d'estalvis.
3. Les fundacions OBS es regiran per la normativa específica reguladora de l'obra benéfico-social de les caixes d'estalvis, sense perjudici del compliment de la legislació general en matèria de fundacions. La seua actuació se subjectarà als mateixos requisits, condicions i formalitats que, per a la gestió i administració de l'obra benéfico- social, s'exigeix a les caixes d'estalvis.
4. Les fundacions OBS i les persones que hi realitzen funcions de direcció o administració estaran sotmeses al règim de sancions aplicable a les caixes d'estalvis. Així mateix, aquestes persones tindran les mateixes incompatibilitats i limitacions operatives o contractuals, tant respecte a la mateixa fundació com a la caixa d'estalvis en l'obra benéfico-social de la qual s'integre, establertes en les normes d'ordenació i disciplina per als vocals del Consell d'Administració de les caixes d'estalvis.
5. El càrrec de membre de qualsevol òrgan de Govern d'una fundació OBS tindrà caràcter honorífic i gratuït. Per tant, no es podran originar percepcions econòmiques distintes de les dietes per assistència a reunions i desplaçament, les quals no podran excedir de les que l'Assemblea General de la caixa d'estalvis, en l'obra benéfico-social de la qual s'integre aquella fundació, tinga establertes per als membres dels seus òrgans de govern.
6. Competeix a l'Assemblea General de les caixes d'estalvis l'aprovació de la creació i dissolució de les fundacions OBS i també dels seus estatuts i modificacions posteriors, els quals se sotmetran a la preceptiva autorització administrativa de l'Institut Valencià de Finances.
7. Els pressupostos anuals, i també la seua liquidació, de les fundacions OBS es trametran a les caixes d'estalvis, en l'obra benéfico-social de la qual s'integren, perquè en prenguen coneixement les assemblees generals, les quals decidiran sobre la dotació que pertoque per al sosteniment de les fundacions. Aquests pressupostos s'integraran, formant una unitat, amb els elaborats per les mateixes caixes en relació amb l'activitat de l'obra benéfico-social realitzada directament per aquestes.
Article setze. Registre de Fundacions OBS
1. Es crea el Registre de Fundacions OBS de les caixes d'estalvis amb Domicili social a la Comunitat Valenciana.
2. La inscripció de les fundacions OBS en aquest registre és un requisit constitutiu de la seua personalitat jurídica.
3. S'hi hauran d'inscriure tots els actes i documents per als quals siga preceptiva la constància registral. En particular, s'hi inscriuran:
a) La carta fundacional.
b) Els estatuts de la fundació.
c) La designació, amb l'acceptació, i també els cessaments i les suspensions dels titulars dels òrgans de Govern i direcció.
d) Les sancions administratives que recaiguen sobre la fundació o sobre els qui hi exercesquen càrrecs de govern o administració.
e) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres dels òrgans de Govern i direcció i la sentència ferma que recaiga com a conseqüència d'aquesta.
f) L'atorgament, la substitució, la modificació i la revocació de delegacions de facultats i apoderaments.
g) El nomenament i el cessament d'auditors i liquidadors, si escau.
h) En general, els actes o els contractes que modifiquen el contingut dels assentaments practicats.
4. A efectes que queden dipositats en el registre, s'hi hauran de presentar els documents següents:
a) Certificat de l'acord pel qual s'aproven els comptes anuals
b) Els comptes anuals aprovats.
c) L'informe de gestió.
d) L'informe dels auditors de comptes, si escau.
5. El registre haurà d'instal·lar-se en suport informàtic, i es garantirà en tot cas el contingut i la publicitat.
6. El contingut del registre es presumeix exacte i vàlid. Els assentaments registrals produïen efectes mentre no s'hi inscriga la declaració judicial de la seua inexactitud o nul·litat. La inscripció no valida els actes i contractes que siguen nuls d'acord amb les Lleis.
7. Les dades del registre seran públiques. Qualsevol persona interessada podrà sol·licitar certificació de les dades que hi consten indicant sempre l'objecte de la petició.
Article disset. Procediment registral
1. Al Registre de Fundacions OBS tenen accés els documents que reunesquen les formalitats legals exigides per a la seua validesa i recullen suficientment els fets o els actes que han de ser objecte d'inscripció.
2. Els documents inscriptibles es presentaran per duplicat amb la finalitat que un dels exemplars quede arxivat en el registre, i el segon siga tomat a la persona interessada amb les mencions registrals que pertoquen.
3. Tots els documents que hagen de ser inscrits o dipositats hauran de ser presentats a aquest efecte dins dels trenta dies següents a l'atorgament, expedició o aprovació.
4. Una vegada presentats els documents inscriptibles en el registre es comprovarà si reuneixen els requisits i les dades exigides per les lleigs i altres disposicions, segons la naturalesa del fet o acte que s'hi ha d'inscriure. Posteriorment, es procedirà, si s'escau, a la inscripció.
5. La denegació de la inscripció serà sempre motivada i podrà impugnar-se en els termes previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.
Article divuit. Supervisió
L'Institut Valencià de Finances, en l'exercici de les seues funcions de control, inspecció i disciplina, vetlarà pel correcte compliment de la normativa en matèria d'obra benèfico-social. Amb aquesta finalitat, podrà demanar les dades o els documents que necessite, i també realitzar les inspeccions pertinents, de les caixes d'estalvis o, si s'escau, de les fundacions OBS
Article dinou. Directrius
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda establirà periòdicament directrius en matèria d'obra social, indicant les mancances i les prioritats bàsiques, d'entre les quals les caixes tindran Llibertat d'elecció. Aquestes directrius es fixaran d'acord amb les línies d'actuació previstes en la programació econòmica i social del Govern Valencià.
2. En qualsevol cas, l'assumpció de compromisos econòmics futurs per la creació de noves obres haurà de fer-se mitjançant criteris de prudència, en previsió de dificultats futures en la generació de recursos en l'activitat financera de la caixa que impedesquen atendre-les adequadament.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Les caixes d'estalvis que operen en la Comunitat Valenciana i estiguen domiciliades fora del seu àmbit territorial hauran d'informar anualment a l'Institut Valencià de Finances, en el termini d'un mes des de l'aprovació de l'Assemblea General del pressupost de l'obra benèfico-social, de totes aquelles activitats que, en matèria d'obra social, realitzen o es proposen realitzar en aquest territori.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el cas que hi haja partides que, sense tractar-se d'obres pròpies o en col·laboració, es destinen a atendre ajudes a obres benèfiques alienes, l'import d'aquestes no podrà ser superior al pressupostat en l'exercici anterior, ni podrà excedir globalment, a partir de l'exercici de 1995 inclusivament, de l'1 per 100 del pressupost per a obra benéfico-social.
Segona
1. Les fundacions que, a l'entrada en vigor d'aquest decret,
complesquen algun dels requisits esmentats en l'article 15.2, hauran d'adaptar els sens estatuts al que preveu aquest decret i sol·licitar la preceptiva autorització de l'Institut Valencià de Finances abans de l'1 de juliol de 1994. Sense perjudici d'això, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, queden modificades o derogades les disposicions estatuaries que s'oposen als preceptes imperatius contingudes en aquest.
2. El que disposa l'article 16.2 d'aquest decret no s'aplicarà a aquelles fundacions que, complint algun dels requisits previstos en l'article 15.2, estiguen en funcionament a l'entrada en vigor d'aquest decret. Això no obstant, aquestes fundacions hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre de Fundacions OBS en el mateix termini determinat en l'apartat anterior.
Tercera
El registre a què fa referència l'article 16 d'aquest decret és adscrit a l'Institut Valencià de Finances, sempre que la normativa autonòmica que regule amb caràcter general el dret de fundacions no s'hi opose.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogades totes les disposicions d'igual i inferior rang que s'oposen al que disposa aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes complementàries que siguen necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de novembre de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTINEZ ESTEVEZ

linea