diari

DECRET 130/2000, de 5 de setembre, del Govern valencià pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament i Organització de l'Institut Valencià de la Música. [2000/M7397]

(DOGV núm. 3836 de 14.09.2000) Ref. Base de dades 3001/2000

DECRET 130/2000, de 5 de setembre, del Govern valencià pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament i Organització de l'Institut Valencià de la Música. [2000/M7397]
La Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la Generalitat, establix el marc general d'actuació per al foment, potenciació, coordinació, difusió i promoció de la música a la Comunitat Valenciana.
Com a instrument fonamental per a la gestió i consecució dels fins que preveu la llei mencionada, es crea, segons establix l'article 2, l'Institut Valencià de la Música, que té entre els seus objectius la planificació, execució i coordinació de la política cultural de la Generalitat Valenciana en el camp de la música i en l'àmbit de les seues competències.
A més de les lleis i disposicions que configuren el règim jurídic de l'Institut Valencià de la Música, la llei de creació preveu l'aprovació d'un reglament com a norma administrativa bàsica de desplegament pel que fa al funcionament d'esta entitat de dret públic, per a la qual cosa la llei va habilitar el Govern valencià. El reglament podrà ser complementat per altres disposicions reguladores dels aspectes organitzatius de les unitats de caràcter artístic professional adscrites a l'Institut, d'acord amb el que preveuen els articles 49 i següents de la llei. Tot això és una conseqüència de l'autonomia per al compliment dels seus fins que reconeix l'article tercer de la norma per la qual es creà l'Institut.
Precisament esta autonomia de gestió, econòmica i administrativa per tant, és un dels principis bàsics que informen este reglament, i resulta compatible amb la direcció estratègica i la coordinació d'actuacions atribuïdes als òrgans rectors de la política cultural de la Generalitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura i Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i després de la deliberació prèvia del Govern valencià en la sessió celebrada el dia 5 de setembre de 2000,
DECRETE
Article únic. Aprovació
S'aprova el Reglament de Funcionament I Organització de l'Institut Valencià de la Música, el text del qual figura com a annex d'este decret.
Disposició addicional primera
Modificació del Reglament Orgànic i Funcional
de la Conselleria de Cultura i Educació
El Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Educació, aprovat pel Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, es considerarà modificat pel que fa a les funcions que en matèria de música té atribuïdes la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, que són assumides per l'Institut Valencià de la Música des de la seua posada en funcionament.
Disposició addicional segona
Atribució de funcions a l'Institut Valencià de la Música
1. De conformitat amb el que establix l'article 5.2 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, són atribuïdes a l'Institut Valencià de la Música totes les funcions relatives al reciclatge i al perfeccionament musical.
2. De les funcions atribuïdes a l'Institut Valencià de la Música en la present disposició s'exclouen el reciclatge i la formació permanent del professorat de conservatoris i centres autoritzats derivats de l'exercici de les tasques docents, però no de la seua condició de músics.
3. Per a l'exercici d'estes funcions i competències, l'Institut Valencià de la Música disposarà dels recursos que es determinen en els pressupostos anuals de l'ens, transferits per la Generalitat Valenciana, amb el personal i els béns propis o adscrits i, si n'hi ha, amb els ingressos produïts per este concepte.
Disposició final única
Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de setembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS
ANNEX
Reglament de Funcionament de l'Institut Valencià
de la Música
Capítol I. Disposicions generals sobre el règim jurídic i el funcionament
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
Article 2. Finalitat i funcions
Article 3. Adscripció de l'Institut Valencià de la Música
Article 4. Activitats comercials
Capítol II. Organització
Article 5. Òrgans rectors
Article 6. La presidència
Article 7. El Consell Rector
Article 8. Funcions del Consell Rector
Article 9. Règim de funcionament del Consell Rector
Article 10. La vicepresidència
Article 11. La secretaria del Consell Rector
Article 12. La direcció-gerència
Article 13. Delegació d'atribucions a la direcció-gerència
Article 14. L'administrador o administradora
Capítol III. Unitats artístiques adscrites a l'Institut Valencià de la Música
Article 15. Disposicions generals
Capítol IV. Règim econòmic, patrimonial i de personal
Article 16. Règim econòmic
Article 17. Règim de les subvencions
Article 18. Patrimoni
Article 19. Personal
Disposició addicional única. Adscripció de personal funcionari
Disposició transitòria primera. Aplicació pressupostària
Disposició transitòria segona. Col·laboració en l'assessorament jurídic de l'ens
Disposició transitòria tercera. Posada en funcionament de les unitats artístiques
CAPÍTOL I
Disposicions generals sobre el règim jurídic
i el funcionament
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. De conformitat amb el que establix l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Govern valencià, l'Institut Valencià de la Música és una entitat de dret públic, subjecta a la Generalitat Valenciana, les activitats de la qual es regixen per l'ordenament jurídic privat.
2. L'Institut Valencià de la Música té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i administrativa, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. Es regirà pel que disposen la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana; el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Govern valencià; l'ordenament jurídic privat i totes altres normes d'aplicació. I si no n'hi ha, serà d'aplicació la regulació que la Llei 6/1997, del 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'administració General de l'Estat establix per a les entitats públiques empresarials.
Article 2. Finalitat i funcions
1. L'Institut Valencià de la Música té com a finalitat desplegar, promoure, planificar i executar la política cultural de la Generalitat Valenciana en el camp de la música, així com contribuir a la millora de la formació tècnica i musical dels qui habitualment es dediquen a la música.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià de la Música per al compliment dels seus fins les següents:
a) Crear i desplegar la infraestructura necessària perquè, a través d'ajudes, subvencions, patrocinis o producció pròpia, es duguen a terme activitats de tipus musical, connexes i complementàries.
b) Impulsar l'intercanvi de la producció i difusió musical dins i fora de la Comunitat Valenciana, a través de produccions directes o indirectes, tant editorials com discogràfiques.
c) Constituir un fons de documentació musical, conservar i difondre el patrimoni musical valencià i col·laborar amb la Biblioteca Valenciana per a la recopilació de publicacions musicals, partitures i gravacions d'interés artístic evident.
d) Impulsar i promoure la música contemporània i en especial la producció de compositors valencians.
e) Realitzar i fomentar la investigació musicològica i etnomusicològica, en especial la música popular i les danses autòctones, i, si és procedent, crear i gestionar centres destinats a estos fins.
f) Proposar a les administracions públiques i entitats privades l'adopció de programes musicals i impulsar les mesures de coordinació necessàries per al seu desplegament i execució amb altres organismes, institucions i corporacions públiques.
g) Fomentar, en col·laboració amb els departaments pertinents de l'administració, la construcció, reforma i modernització dels edificis destinats a activitats i ensenyaments musicals no reglats, així com establir les condicions i mitjans que faciliten l'adquisició d'instruments musicals per part d'associacions sense finalitat lucrativa.
h) Promoure i protegir l'associacionisme musical i cooperar amb les associacions a través de l'elaboració i divulgació d'estudis i anàlisis i la realització de programes i propostes de solució de la problemàtica de la música i de les seues associacions, i crear i mantindre actualitzat un registre d'associacions musicals.
i) Realitzar l'inventari i la catalogació del patrimoni musical valencià i mantindre'ls actualitzats.
j) Contribuir a la millora de la formació tècnica i musical dels qui es dediquen de manera professional, o almenys habitualment, a les activitats musicals.
k) Firmar convenis i concerts econòmics amb institucions públiques i privades, tant a nivell nacional com internacional, a fi de beneficiar sobretot els músics valencians, per a dur a terme les tasques que són competència seua.
l) Administrar els recursos que li siguen assignats per al compliment dels seus fins.
m) Gestionar les unitats artístiques de caràcter musical que se li encomanen.
n) Actuar com a òrgan consultiu de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 36 de la Llei 2/1998 Valenciana de la Música.
o) Qualsevol altra iniciativa o acció tendents a la consecució dels seus fins.
3. També poden correspondre a l'Institut Valencià de la Música les funcions que li siguen atribuïdes d'acord amb la Llei Valenciana de la Música o amb altres disposicions d'aplicació en cada cas.
Article 3. Adscripció de l'Institut Valencià de la Música
1. L'Institut Valencià de la Música estarà adscrit a la Conselleria de Cultura i Educació a través de la direcció general a la qual el reglament orgànic i funcional li atribuïsca la competència.
2. Com a conseqüència d'esta adscripció, la direcció general competent tindrà atribuïda la direcció estratègica i l'avaluació dels resultats de la seua activitat, així com la coordinació de les actuacions desplegades per l'Institut amb els plans d'actuació de la Conselleria de Cultura i Educació en matèria de música i, si és procedent, amb altres institucions i entitats titulars d'instal·lacions culturals.
Article 4. Activitats comercials
1. Les activitats comercials pròpies que, en compliment dels seus fins, realitze l'Institut Valencià de la Música es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat.
2. La participació en consorcis i societats mercantils haurà de ser autoritzada pel Consell.
CAPÍTOL II
Organització
Article 5. Òrgans rectors
Els òrgans rectors de l'Institut Valencià de la Música són la presidència, el Consell Rector i la direcció-gerència.
Article 6. La presidència
1. La presidència de l'Institut Valencià de la Música, que serà també del Consell Rector, l'exercirà el conseller o consellera de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
2. La presidència de l'Institut Valencià de la Música tindrà les següents atribucions:
a) Exercir la representació de l'institut.
b) Convocar les reunions del Consell Rector, assenyalant-ne el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia. També convocarà la reunió del Consell Rector quan així ho sol·liciten la meitat més un dels seus components, i en este cas l'ordre del dia serà el que hauran aprovat els sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i 15 dies abans, excepte en casos d'urgència.
c) Presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector.
d) Proposar el nomenament i la destitució de qui ocupe la direcció-gerència de l'Institut i la secretaria del Consell Rector.
e) Qualsevol altra que no estiga atribuida a un altre òrgan.
3. També correspon al president o presidenta de l'Institut convocar i resoldre la concessió d'ajudes i subvencions i aprovar les bases corresponents.
4. A proposta del director o directora gerent, la presidència podrà aprovar modificacions del pressupost de l'ens públic, sempre que esta competència no estiga atribuïda a altres òrgans de la Generalitat Valenciana, i haurà de donar-ne compte al Consell Rector.
Article 7. El Consell Rector
1. Al Consell Rector corresponen, amb caràcter general, les facultats de direcció, control i supervisió de l'institut.
2. El Consell Rector estarà format per la presidència de l'institut, la vicepresidència, els vocals i el secretari o secretària.
3. Seran vocals nats:
– El director o la directora general competent en matèria de centres docents
– El director o la directora general competent en matèria de promoció cultural
– El secretari o la secretària general de la Conselleria de Cultura i Educació
– El director o la directora gerent de l'Institut Valencià de la Música
4. Seran vocals designats:
– Un o una representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, designats pel seu titular.
– Un o una representant designats pel Consell Valencià de Cultura.
– Huit membres designats entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la música i la cultura. D'ells, dos seran proposats per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i tres per altres institucions, entitats o associacions musicals i culturals de la Comunitat Valenciana, sense que això supose que les representen.
– Tres representants designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
El conseller o la consellera de Cultura i Educació nomenarà els vocals per un període de quatre anys, i podrà destituir-los lliurement. En el cas de produir-se vacants, es cobriran seguint els mateixos mecanismes establits per a la designació.
Article 8. Funcions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector:
a) Complir i vetlar pel compliment dels fins essencials de l'institut.
b) Aprovar el pla anual d'activitats.
c) Aprovar la memòria anual d'actuació i gestió de l'institut.
d) Aprovar els avantprojectes de pressupostos, així com, si és procedent, el balanç i els comptes dels exercicis econòmics.
e) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal de l'institut, d'acord amb les previsions legals i pressupostàries.
f) Aprovar les convocatòries de les proves d'admissió per a la selecció del personal al servei de l'institut.
g) Formular la proposta de reglaments de l'Institut al conseller o la consellera de Cultura i Educació perquè l'aprove el Govern valencià.
Article 9. Règim de funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector es reunirà en ple i en comissió permanent.
2. El ple del Consell Rector estarà constituït pel seu president o presidenta, pel vicepresident o vicepresidenta, pels vocals nats i designats i pel secretari o secretària.
3. El Consell Rector podrà reunir-se en comissió permanent per a aquelles qüestions que el ple del Consell li encomane. La composició de la comissió permanent serà acordada pel Consell Rector en ple.
4. A les sessions del Consell podrà assistir personal de l'institut quan siga requerit, amb veu i sense vot.
5. El ple del Consell Rector es reunirà, després de la convocatòria del seu president o presidenta, com a mínim dos vegades a l'any. La primera es convocarà durant el primer trimestre natural per a analitzar i, si cal, aprovar la memòria i els comptes anuals de l'exercici anterior. La segona per a deliberar i, si cal, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació de l'exercici següent.
El ple podrà celebrar sessions extraordinàries sempre que ho acorde la presidència o a petició de la meitat més un dels components del Consell.
6. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell Rector i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
7. Per a la vàlida constitució del Consell Rector a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, es requerirà la presència de, com a mínim, la meitat dels membres, entre el quals s'haurà de trobar necessàriament el president o la presidenta i el secretari o la secretària, o, si s'escau, els qui els substituïsquen.
8. En les convocatòries del Consell Rector s'indicarà que si no s'aconseguix el quòrum exigit es podrà iniciar la sessió del Consell Rector en segona convocatòria trenta minuts després de l'hora assenyalada per a la primera, amb els membres assistents, sempre que entre ells es troben almenys el president o la presidenta i el secretari o la secretària del Consell, o els qui els substituïsquen, i tres vocals.
9. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents i dirimirà els empats el vot de qui presidisca la sessió.
10. Els acords que s'adopten constaran en l'acta corresponent, que podrà ser aprovada pel Consell Rector en la sessió a què es referix o en la següent, i que serà firmada pel secretari o secretària amb el vistiplau de la presidència. De la mateixa manera s'expediran els certificats dels acords del Consell Rector.
11. La comissió permanent funcionarà segons les normes establides pel ple sobre el règim de sessions i d'adopció d'acords.
12. L'Institut Valencià de la Música indemnitzarà els membres del Consell Rector per l'assistència a les sessions d'acord amb el que establisca la Generalitat Valenciana, o, altrament, de conformitat amb la regulació que puga aprovar el mateix Consell Rector.
13. Per al que no preveu este article caldrà ajustar-se al que disposa la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 10. La vicepresidència
1. El vicepresident o vicepresidenta de l'Institut Valencià de la Música ho serà també del Consell Rector, i seran nomenats i destituïts pel conseller o consellera de Cultura i Educació entre els membres del Consell.
2. El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president o presidenta de l'Institut Valencià de la Música en els casos de vacant, absència, malaltia o abstenció legal, i exercirà, a més, les funcions que amb caràcter temporal o permanent li delegue la presidència de l'ens.
Article 11. La secretaria del Consell Rector
1. El secretari o la secretària del Consell Rector seran designats entre els vocals i destituïts per este òrgan col·legiat a proposta de la presidència.
2. En el cas de vacant, absència, malaltia o abstenció legal, substituirà temporalment el secretari o la secretària el vocal que determine la presidència.
3. Correspon al secretari o secretària del Consell Rector alçar acta de les sessions, autoritzar amb la seua firma, juntament amb la de la presidència, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i expedir certificats dels acords o aspectes continguts en les actes.
4. També corresponen a la secretaria del Consell Rector les altres funcions previstes en la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en el present reglament.
Article 12. El director o directora gerent
1. El director o directora gerent de l'Institut Valencià de la Música seran nomenats i destituïts pel Consell Rector a proposta de la presidència.
2. El director o directora gerent de l'Institut Valencià de la Música tindrà les atribucions següents:
a) Dirigir l'Institut i el seu personal.
b) Executar els acords del Consell Rector i exercir les funcions que el Consell li delegue o encomane.
c) Subscriure contractes, acords i convenis en nom de l'institut, i en general totes les facultats en matèria de contractació administrativa i dret privat.
d) Preparar el pla anual d'activitats, la memòria anual i l'avantprojecte de pressupost.
e) Elaborar la proposta de plantilla de personal de l'institut.
f) Encarregar-se de la gestió econòmica i financera i del control tècnic i administratiu dels serveis.
g) Encarregar-se de l'autorització i disposició de les despeses, i de la liquidació i ordenació dels pagaments.
h) Les que expressament li encomane o delegue la Presidència de l'institut.
3. El director o la directora gerent, com a òrgan rector de l'Institut Valencià de la Música, estarà sotmés al règim jurídic propi dels alts càrrecs de la Generalitat Valenciana.
Article 13. Delegació d'atribucions en el director o la directora gerent
1. El Consell Rector de l'institut podrà delegar de forma temporal o permanent en la direcció-gerència les atribucions que considere oportunes.
L'acord de delegació necessitarà l'abast, els límits i la duració de les facultats delegades.
2. La direcció-gerència donarà compte al Consell Rector, en cada sessió que celebre, dels actes i documents aprovats o subscrits des de la sessió anterior com a conseqüència de la delegació de facultats que es puga realitzar.
3. La presidència de l'institut podrà igualment delegar en la direcció-gerència, amb l'abast i la duració que considere necessaris, les facultats previstes en l'article 6, número 3, d'este reglament.
4. Les resolucions i els acords que s'adopten per delegació es consideraran realitzats per l'òrgan delegant i se subjectaran al que preveu la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 14. L'administrador o administradora
L'administrador o administradora, supervisat pel director o directora gerent, té al seu càrrec la direcció immediata dels Serveis Generals.
CAPÍTOL III
Unitats artístiques adscrites a l'Institut Valencià
de la Música
Article 15. Disposicions generals
1. Estaran adscrites a l'Institut Valencià de la Música les unitats artístiques següents:
a) De caràcter professional:
– L'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana
– El Cor de la Generalitat Valenciana
– La Banda de Música de la Generalitat Valenciana
b) De caràcter formatiu i no professional:
– La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana
– La Banda Jove de la Generalitat Valenciana
2. També es consideren unitats adscrites a l'Institut Valencià de la Música les que l'Institut puga crear per acord del Consell Rector.
3. En totes les unitats artístiques adscrites, l'Institut Valencià de la Música, com a titular seu, és responsable de la seua direcció i gestió, i les seues activitats s'orientaran a complir els objectius previstos en la Llei 2/1998, de la Generalitat Valenciana, i els plans d'actuació que aprove el mateix ens. L'Institut Valencià de la Música destinarà a este fi els mitjans i recursos necessaris.
4. La composició i el funcionament de les unitats artístiques previstes en este article es regularan reglamentàriament segons el que disposen els articles 49 a 53 de la Llei Valenciana de la Música.
5. Les plantilles de les unitats artístiques professionals seran aprovades pel Consell Rector d'acord amb els seus reglaments respectius. A més, en casos concrets es podrà contractar el personal de reforç necessari.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic, patrimonial i de personal
Article 16. Règim econòmic
Per a complir els seus fins i exercir les seues funcions pròpies, l'Institut Valencià de la Música disposarà dels recursos següents:
a) Els crèdits que anualment es consignen a favor seu en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els béns mobles i immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li adscriga la Generalitat Valenciana i aquells que formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni i dels béns que tinga adscrits o l'explotació dels quals tinga atribuïda.
d) Les subvencions i aportacions voluntàries o les donacions que concedisquen a favor seu entitats, institucions i particulars.
e) Els ingressos que obtinga per les seues activitats de gestió i explotació.
f) Qualsevol altre recurs econòmic, ordinari o extraordinari, que li puga ser atribuït.
Article 17. Règim de les subvencions
La concessió de subvencions, tant corrents com de capital, a càrrec dels pressupostos de l'Institut Valencià de la Música es regirà per les normes que siguen d'aplicació als ens de dret públic regulats en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Govern valencià.
Article 18. Patrimoni
El patrimoni de l'Institut Valencià de la Música tindrà la consideració de domini públic de la Generalitat, com a patrimoni afecte a un servei públic, i estarà exempt dels tributs o gravàmens que esta consideració comporta. El patrimoni quedarà subjecte a les normes que regisquen el patrimoni de la Generalitat i, supletòriament, a la regulació prevista en el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'administració General de l'Estat.
Article 19. Personal
1. Sense perjuí de les particularitats previstes en este article, el personal al servei de l'Institut Valencià de la Música se seleccionarà i es regirà pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, així com per les normes que el despleguen i totes altres disposicions d'aplicació general.
2. Amb caràcter general, les relacions de treball del personal de l'Institut es regiran pel que disposa la legislació laboral. No obstant això, de conformitat amb el que preveu l'article 16.2 de la Llei 2/1998, Valenciana de la Música, l'òrgan competent en matèria de funció pública podrà adscriure personal funcionari a l'Institut Valencià de la Música. Este personal continuarà subjecte a la relació jurídica com a personal funcionari de la Generalitat Valenciana en situació de servei actiu. Esta adscripció es farà respectant les condicions establides per al personal fins a eixe moment.
3. La contractació de personal fix es realitzarà a través de proves d'admissió establides i convocades per l'Institut Valencià de la Música, amb l'acord previ del Consell Rector, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
4. En els casos de baixes prolongades, siga per malaltia, excedència o altres situacions similars, es podrà contractar temporalment per un període no superior a sis mesos el personal necessari per al normal funcionament de l'Institut Valencià de la Música. En estos casos no serà necessari l'acord previ del Consell Rector.
5. El règim retributiu del personal serà, amb caràcter general, l'establit per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, amb les excepcions imposades per les necessitats del servei i per les característiques especials de determinats llocs de treball.
Disposició addicional única.
Adscripció de personal funcionari
1. La integració del personal funcionari que resulte adscrit a l'Institut Valencià de la Música segons el que establix l'article 19 d'este reglament, es realitzarà a través de la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball i dels seus ocupants, que passaran a dependre de l'institut, però mantenint la seua relació jurídica com a personal funcionari al servei de l'administració del Govern valencià.
2. Estos llocs de treball formaran part de la plantilla o relació de llocs de treball de l'Institut, sense perjuí que se'n puguen modificar la denominació i les funcions, respectant en tot cas tots els drets adquirits pels ocupants.
3. Els llocs de naturalesa funcionarial l'adscripció orgànica dels quals es modifica i el seu personal ocupant adscrit a l'Institut són els que, adscrits en el seu moment a la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, figuren en l'annex únic del present reglament.
4. Es procurarà, en la mesura de les possibilitats i de les necessitats organitzatives, que al personal funcionari adscrit a l'Institut Valencià de la Música li siguen assignades funcions similars a les que exercia anteriorment.
5. En el cas de supressió de l'Institut Valencià de la Música, es produirà una nova adscripció orgànica dels llocs de treball i dels seus ocupants tenint en compte les funcions que exercien.
Disposició transitòria primera.
Aplicació pressupostària
La retribució del personal adscrit a l'Institut Valencià de la Música es realitzarà, durant el present exercici, a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris del programa de la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic.
Disposició transitòria segona.
Col·laboració en l'assessorament jurídic de l'ens
Durant els dos primers anys de funcionament de l'Institut Valencià de la Música, el director o directora gerent podrà sol·licitar la col·laboració de la Conselleria de Cultura i Educació en l'assessorament jurídic de l'ens.
Disposició transitòria tercera.
Posada en funcionament de les unitats artístiques
La posada en funcionament de les unitats artístiques creades per la Llei 2/98 es realitzarà d'acord amb el pla d'actuació de l'Institut Valencià de la Música i les disponibilitats pressupostàries.
ANNEX

linea