diari

Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2173 de 28.12.1993) Ref. Base de dades 3027/1993

Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest à tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
L'Estatut d'Autonomia estableix en l'article 31.28 que l'esport i l'oci són competència exclusiva de la Generalitat Valenciana.
Es voluntat del Govern valencià que el compliment de les disposicions estatutàries relatives a l'esport tinga el rang normatiu màxim, forma de llei, que vaja mes enllà d'aquells aspectes dels quals s'ocupa tradicionalment una llei per endinsar-se en les peculiaritats que doten la Comunitat Valenciana d'una identitat pròpia en matèria esportiva.
Ordenar, promoure i coordinar l'activitat físico-esportiva de tots els valencians, des de la consideració de l'esport com un dret ciutadà pel compliment del qual els poders públics han de vetllar, articular i protegir, és la finalitat última d'aquesta llei.
L'esport com a bé cultural no és sols un element de millora de la salut pública, de benestar social, ni tan sols exclusivament de qualitat de vida. L'esport és també, en els albors del pròxim segle, un element essencial de convivència. Facilita la comunicació i l'associacionisme al voltant de metes i ideals nobles. Per això la Llei de l'esport no pretén ser un instrument compulsiu de determinades conductes sinó un mer instrument de foment i incentivació, que amb flexibilitat extraordinària reconega, empare i protegisca les diferents realitats que es produeixen en l'associacionisme esportiu.
L'esport per a tots, com a expressió de la no discriminació per raons d'edat, sexe o condició, necessita per a vertebrar-se, la implantació racional de l'educació física en el sistema educatiu, així com una planificació a tota la Comunitat Valenciana d'instal·lacions esportives que s'adapten a les necessitats reals dels diferents. col·lectius socials i no al revés. Tot això no seria possible sense la col·laboració interinstitucional que la llei intenta definir, amb una necessària coordinació amb les entitats locals i el protagonisme ineludible d'aquestes com a ens propers als anhels i desitjos dels ciutadans.
La investigació científica i la col·laboració amb les universitats s'expressen en la llei com a elements de progrés. La tecnificació i el rigor científic són elements de recerca de la perfecció que requereixen recursos i impuls per a l'aplicació en l'àmbit esportiu.
La consecució de gestes esportives ompli d'orgull els pobles. L Comunitat Valenciana compta amb grans esportistes que mereixen suport i protecció i disposa els elements materials perquè progressen. Es essencial protegir l'esportista, detectar el possible esportista d'elit i facilitar-li la carrera i la inserció en el món laboral.
Una llei que pretén posar èmfasi els aspectes de convivència i de sociabilitat de l'esport ha de preveure mesures preventives i correctores de la menyspreable violència en l'esport. Aquest és un repte que assumeix la llei, alhora que marca les bases per ordenar les qüestions relatives a la disciplina esportiva i la recerca permanent del joc net i es configura amb rang legal el Comitè Valencià de Disciplina Esportiva.
El procés de constitució de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana s'inicia amb del Decret de 5 de desembre de 1983, del Consell de la Generalitat, que regulava la constitució de les federacions valencianes d'esports autòctons.
La Federació de Pilota Valenciana va ser la primera - a constituir-se. Els nostres esports autòctons formen part de la nostra idiosincràsia com a poble, contribueixen a vertebrar la nostra Comunitat amb un encadenament amb la història i les nostres més sentides tradicions, però alhora, amb un present i un futur que hem de garantir com a llegat a les generacions futures.
TITOL I Disposicions generals de la llei
Article primer. Objecte
L'objecte d'aquesta llei és la regulació, ordenació, promoció i coordinació de l'activitat físico-esportiva a la Comunitat Valenciana.
Article segon. Principis rectors
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran l'accés a l'activitat físico-esportiva d'acord amb els principis rectors següents: -
a) El dret de tots els ciutadans a conèixer i practicar lliurement i voluntàriament l'esport, en igualtat de condicions i sense cap discriminació.
b) L'esport com a manifestació cultural i activitat d'interès general que acompleix una funció social.
F) La pràctica esportiva com a factor que millora la salut, augmenta la qualitat de vida, i el benestar social, i contribueix a la formació i al desenvolupament integral de la persona.
d) La consideració de l'esport com element d'integració social i d'ocupació del temps lliure.
e) La integració de l'educació física en el sistema educatiu com a matèria obligatòria en els nivells d'ensenyament que establisca la legislació educativa.
f) La col·laboració entre el sector públic i el privat per garantir l'oferta esportiva més àmplia, tot tenint en compte els criteris establerts en aquesta llei.
Article tercer Línies generals d'actuació
La Generalitat Valenciana desplegarà la seua política esportiva d'acord amb les línies generals d'actuació següents:
a) La promoció de l'esport per a tots, com a manera de crear hàbits socials entre la població, amb prioritat d'atenció sobre les zones i els col·lectius menys afavorits.
b) L'impuls i la tutela a clubs i federacions, com a estructures associatives bàsiques, les quals promouen la integració social dels seus membres, gaudint les federacions dels beneficis inherents a la condició d'entitats d'utilitat pública, en els termes establerts en la legislació esportiva estatal.
c) El suport als esportistes d'elit durant la seua carrera esportiva, per mitjà d'ajudes materials i tècniques, i en acabar-la, a través de fórmules que faciliten la seua integració laboral, en consideració dels mèrits obtinguts, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.
d) El foment dels esports autòctons, com a manera de promoure i mantenir les tradicions esportives valencianes.
e) La planificació d'instal·lacions i equipaments esportius i la creació d'una xarxa bàsica d'acord amb el Pla Director d'Instal·lacions Esportives, per tal d'aconseguir un equilibri comarcal en infraestructures esportives i que contemple instal·lacions d'esports minoritaris en zones d'especial arrelament.
f) L'existència d'instal·lacions esportives adequades als centres escolars on prevaldrà la utilització esportiva polivalent, les quals podran sotmetre's a un règim d'usos compatibles amb la població.
g) L'establiment de mesures que faciliten d'utilització per les persones amb minusvàlues de les instal·lacions i equipaments esportius ordinaris de la Comunitat Valenciana, així com, de manera complementària, que permeten la realització d'activitats físiques o esportives específiques i la prestació de serveis especials a aquells minusvàlids als quals per les seues condicions els resulte impossible la integració.
h) La consideració del medi natural com a espai esportiu, fent-lo compatible amb la protecció del medi ambient.
i) La coordinació d'actuacions administratives en matèria d'esport, turisme i oci, amb. vista a un major desplegament d'aquells a la Comunitat Valenciana, amb especial atenció als esports relacionats amb la mar.
j) L'exigència de garanties mèdico-sanitàries en la pràctica de l'activitat esportiva i de condicions d'higiene i seguretat a les instal·lacions, com a forma de prevenció de riscos.
k) La previsió de la cobertura de riscos en l'activitat esportiva respecte a responsabilitats en les quals incòrreguen els esportistes, organitzadors o titulars de la instal·lació.
l) El suport a la investigació esportiva i al desplegament de les ciéncies aplicades a l'esport, i també la formació i actualització del personal tècnic i la regulació de les titulacions esportives.
ll) La difusió del joc net i la no utilització de substàncies pernicioses en la pràctica esportiva.
m) L'establiment de mesures correctores i de sanció per' actes violents i antiesportius.
n) La promoció de programes de tecnificació esportiva que faciliten als joves la formació esportiva a tots els nivells.
o) L'establiment de mesures de col·laboració i coordinació amb la universitat per al desplegament de l'esport universitari.
p) El reconeixement i premi a les persones i entitats que s'hagen distingit en la pràctica, gestió i promoció de l'esport, a través de la Medalla i Placa de la Generalitat Valenciana al Mèrit Esportiu i aquelles altres distincions que s'establisquen reglamentàriament.
q) El foment i la protecció de l'ús de la denominació i símbols oficials de la Comunitat Valenciana en tots els àmbits esportius.
r) El foment, desenvolupament i prioritat de l'esport en els centres docents.
TITOL II L'activitat esportiva
CAPITOL I Tipologia de l'activitat
Article quart. Activitat esportiva federada i de recreació
L'activitat esportiva en l'àmbit privat podrà ser federada i de recreació esportiva.
Es considerarà federada la practicada per persones físiques individualment o integrades en entitats degudament legalitzades, adscrites a la federació respectiva, sota la seua direcció i supervisió i en el mate de les competicions oficials.
Es considerarà de recreació esportiva la practicada al marge de l'organització federativa, sempre que l'activitat es qualifique com a tal per l'administració esportiva i no destorbe el normal desenvolupament de les activitats federades.
Article cinquè. Competicions esportives
1. Als efectes d'aquesta llei, les competicions esportives es classifiquen en:
a) Atenent a la naturalesa: oficials i no oficials; professionals i no professionals.
b) Atenent a l'àmbit territorial.
2. Els criteris per a la qualificació dels diferents tipus de competicions seran establerts reglamentàriament.
Article sisè. Qualificació de competicions oficials
La qualificació de les competicions oficials de les diferents modalitats esportives correspon a la federació respectiva.
Article setè. Integració en les federacions autonòmiques
La integració de les persones físiques i de les entitats esportives en les federacions de la Comunitat Valenciana s'acreditarà a través de la corresponent llicència federativa.
Article vuitè. Llicències esportives
En el document de la llicència hauran de consignar-se clarament diferenciats els drets federatius i l'assegurança d'assistència sanitària quan es tracte de persones físiques, i qualsevol altra cobertura de riscos que pogueren determinar-se.
Article novè. Import de les quotes
L'assemblea general de cada federació aprovarà l'import de les quotes d'afiliació, que haurà de ser igual per a cada modalitat esportiva, estament i categoria.
Article deu. Expedició de llicències
La federació, després de verificar el compliment dels requisits corresponents, estarà obligada a - expedir la llicència sol·licitada dins el termini d'un mes i durant aquest termini quedaria inscrita provisionalment, transcorregut el qual s'entendrà atorgada per silenci, sense perjudici de la responsabilitat disciplinària en que puga incórrer en el supòsit de retard injustificat.
En els casos que reglamentàriament es determine, la federació haurà d'exigir el reconeixement mèdic previ de l'esportista per a l'expedició de la llicència corresponent.
CAPITOL II Protecció a l'esportista
Secció primera Disposicions generals
Article onze. Mesures de protecció
La Generalitat Valenciana vetllarà per l'assistència i protecció dels esportistes, a tal efecte s'estableixen, al marge d'aquelles mesures previstes en altres apartats d'aquesta llei, les següents:
a) Es facilitarà una formació esportiva des de la infantesa, sobre la base de l'obligatorietat de l'educació física en els nivells educatius que establisca la legislació aplicable en la matèria.
b) No podran exigir-se drets de retenció, formació o qualsevol altre tipus de compensació econòmica pels esportistes menors de 16 anys, entre entitats radicades a la Comunitat Valenciana.
c) S'exigirà al personal tècnico-esportiu i al personal responsable d'instal·lacions esportives que estiguen en possessió de les titulacions requerides reglamentàriament.
d) La federació que corresponga exigirà a les entitats esportives garanties preventives mèdico-sanitàries respecte a la no existència d'impediment per a la pràctica de la respectiva modalitat esportista per part de l'esportista, d'acord amb la legislació vigent en matèria sanitària.
e) Es garantirà als esportistes federats l'assistència i el control mèdico-sanitària a través de l'assegurança mèdica que ofereix el sector públic o si no n'hi ha, qualsevol assegurança privada que cobrisca la prestació d'aquests serveis. En qualsevol d'aquests dos casos tindrà caràcter obligatori.
f) Amb la primera llicència esportiva s'expedirà una cartilla individual amb informació mèdico-sanitària i esportiva. El seu contingut s'establirà reglamentàriament.
Article dotze. Centre d'Ajut a l'Esportista
Per a la formació i millora físico-tècnica dels esportistes, es crea en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el Centre de Suport a l'Esportista, el qual elaborarà, en col·laboració amb les federacions esportives, programes de tecnificació, programes d'entrenament i plans especials de preparació, basats en l'estudi i desplegament de les ciències aplicades a l'esport.
Article tretze. Investigació científica i desplegament tecnològic de l'esport
La Generalitat Valenciana fomentarà la col·laboració amb l'administració de l'estat i amb les universitats de la Comunitat Valenciana pel que fa a promoure, impulsar i coordinar la investigació científica i el desplegament tecnològic en l'esport.
Article catorze. Utilització de substàncies o mètodes prohibits
La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport i del Centre d'Ajut a l'Esportista, i en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports i les federacions esportives, promourà i impulsarà la investigació i l'establiment de mesures de prevenció, control i repressió per la utilització de substàncies o mètodes prohibits d'acord amb la normativa del Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Olímpic Internacional que alteren indegudament la capacitat física o els resultats esportius.
Secció segona
Esport d'elit
Article quinze. Protecció de l'esport d'elit
La Generalitat Valenciana promourà, donarà suport i tutelarà l'esport d'elit, especialment el no professional.
Article setze. Llista d'Esportistes d'Elit
Per a l'accés als beneficis que establisca la Generalitat Valenciana, els esportistes d'elit hauran de figurar en la relació que elaborarà la Direcció General de l'Esport, en col·laboració amb les federacions esportives, d'acord amb els criteris objectius que es determinaran reglamentàriament.
Article desset. Beneficis
La qualificació com a esportista d'elit comportarà la possibilitat d'accedir als beneficis següents:
a) La concessió de beques o ajudes monetàries o en espècie mentre es troben en actiu.
b) La reserva d'una quota addicional de places per a l'accés als estudis universitaris d'educació física i si s'escau, a altres centres universitaris, sempre que reunisquen els requisits acadèmics necessaris.
c) Els derivats de la subscripció de convenis que puga establir la Generalitat Valenciana amb entitats públiques o privades per procurar la seua integració laboral.
d) La compatibilització d'estudis i activitat esportiva mitjançant l'ingrés en centres docents especials.
e) La inclusió en programes de tecnificació esportiva i plans de preparació, en coordinació amb les federacions esportives.
f) L'exempció dels requisits que reglamentàriament es determinen per a l'ingrés i convalidació de cursos per a l'obtenció de titulacions esportives no universitàries.
g) La consideració com a mèrit avaluable per a l'accés a llocs de treball de l'administració pública de la Generalitat Valenciana relacionats amb, l'esport.
h) Aquells altres beneficis que establisca l'administració de l'estat i els siguen aplicables.
CAPITOL III
Titulacions esportives
Article divuit. Exigència de titulació
Per a la realització d'activitats d'ensenyament, direcció, gestió, entrenament i qualssevol altres que s'establisquen relacionades amb l'esport, dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'exigirà estar en possessió de la titulació esportiva corresponent.
Article dinou. Graus
Les titulacions esportives comprendran diversos graus, d'acord amb els diferents nivells de formació i del nombre d'hores d'ensenyament requerits per a cadascun d'aquells per, les disposicions legals i reglamentàries corresponents.
Article vint. Expedició de titulacions
La Generalitat Valenciana expedirà les titulacions. corresponents segons els diversos plans d'estudis aprovats pel departament competent.
Les federacions esportives col·laboraran i programaran amb la Generalitat Valenciana en la formació de tècnics esportius.
TITOL III
Organització de l'esport a la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
Organització esportiva de l'esport
Secció primera La Generalitat Valenciana
Article vint-i-u. Competències de la Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana disposa de totes les competències que, en matèria d'esports, té reconegudes la comunitat autònoma en virtut de l'Estatut d'Autonomia, i bàsicament les següents:
a) La promoció d'activitats esportives dirigides a tots els sectors de la societat.
b) El suport i tutela a l'associacionisme esportiu, com a nucli bàsic de l'esport valencià.
c) La creació d'una infraestructura esportiva adequada a través de la construcció d'una xarxa bàsica d'instal·lacions i equipaments, que facilite i incremente la pràctica de l'esport.
d) La màxima representació oficial de l'esport de la Comunitat Valenciana.
e) Amb caràcter general, la Generalitat Valenciana exercirà les funcions de coordinació de les administracions locals en matèria esportiva.
Secció segona Les entitats locals
Article vint-i-dos. Competències municipals
Són competències municipals en matèria esportiva:
a) El foment de l'activitat físico-esportiva, a través de l'elaboració i execució de plans de promoció de l'esport per a tots, dirigits als diferents sectors de la població.
b) L'organització de l'estructura local administrativa en matèria esportiva.
c) El desplegament de les competències esportives a través de l'aprovació d'ordenances municipals.
d) La promoció de l'associacionisme esportiu local.
e) La construcció, millora i equipament d'instal·lacions esportives locals i mancomunades.
f) La gestió de les instal·lacions esportives pròpies.
g) L'organització de campionats d'àmbit local i d'esdeveniments esportius de caràcter extraordinari.
h) L'organització d'esdeveniments esportius de caràcter extraordinari. Es podrà sol·licitar la col·laboració de les federacions esportives corresponents.
i) L'organització de conferències, seminaris o similars entre la població amb finalitat divulgativa.
j) Les altres competències atribuïdes per aquesta llei, per les normes de desplegament o per les altres disposicions legals vigents.
Article vint-i-tres. Instal·lacions municipals
La Generalitat Valenciana adoptarà les mesures d'ajut necessàries perquè els municipis de la Comunitat Valenciana puguen comptar amb instal·lacions esportives d'ús públic, sense perjudici de l'exercici de les competències que els corresponguen, segons estableix la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article vint-i-quatre. Transferència d'instal·lacions
Les instal·lacions esportives d'interès municipal propietat de la Generalitat Valenciana podran ser transferides als ens locals on radiquen aquestes instal·lacions, en les condicions que es determinaran.
Article vint-i-cinc. Compliment de la legislació urbanística
Correspon als ajuntaments assegurar el compliment de la legislació urbanística en matèria de reserva d'espais i zones esportives, segons les necessitats dels habitants i les Possibilitats del medi natural com a infraestructura esportiva.
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports establirà les modificacions pertinents en el planejament urbanístic quan aquest no complira amb els principis i les normes d'interès comunitari exposats en aquesta llei.
Article vint-i-sis. Utilització i conservació de les instal·lacions
Els ajuntaments i, si escau, les diputacions vetllaran per l'assistència tècnica qualificada i també per la plena utilització i conservació de les seues instal·lacions en les activitats que programen.
Les instal·lacions dels centres escolars que depenen dels ajuntaments se cediran, en horari no feiner, per a la realització d'activitats esportives. Es vetllarà per la conservació i manteniment d'aquestes instal·lacions.
Article vint-i-set. Cens municipal d'instal·lacions esportives
Els ajuntaments hauran de dur un cens municipal d'instal·lacions esportives el qual actualitzaran i comunicaran a la Direcció General de l'Esport.
Article vint-i-vuit. Competències de les diputacions provincials
Les diputacions provincials exerciran les competències que, en matèria d'esports, els són pròpies segons la legislació vigent, subordinades a les directrius de coordinació que establisca la Generalitat Valenciana en virtut de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials.
CAPÍTOL II Entitats esportives
Secció primera Disposicions generals
Article vint-i-nou. Classificació
Són entitats esportives, als efectes d'aquesta llei, les federacions esportives, els clubs esportius, les societats anònimes esportives, els grups d'esplai esportiu, l'Agrupació d'Activitats de Recreació Esportiva i les seccions esportives d'altres entitats.
Article trenta. Inscripció en el Registre
Les federacions, els clubs i l'Agrupació d'Activitats de Recreació Esportiva s'hauran d'inscriure en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana. També s'hi inscriuran els grups d'esplai esportiu quan acomplisquen les condicions de l'article 35 d'aquesta llei.
Les seccions esportives d'altres entitats, els grups de esplai esportiu ' i les societats anònimes esportives seran objecte d'anotació en el Cens del Registre d'Entitats Esportives.
Article trenta-u. Observança de l'ordenament jurídic
Les entitats esportives regulades en els articles anteriors s'ajustaran al que disposa aquesta llei i les seues disposicions reglamentàries, en tot allò referent a la seua constitució, organització, funcionament, modificació, extinció, registre i qualssevol altres qüestions. També es regiran pels propis estatuts i reglaments.
Article trenta-dos. Denominació
Les entitats esportives no podran incloure en la denominació cap terme relatiu a un altre tipus d'entitat diferent que puga induir a errada o confusió, ni utilitzar una denominació igual o similar a la d'altra entitat ja inscrita o anotada.
Per a la utilització en la denominació, emblema o activitats, de símbols o termes oficials de la Comunitat Valenciana, caldrà l'autorització prèvia.
Article trenta-tres. Dissolució
En cas de dissolució de federacions esportives, clubs esportius, grups d'esplai esportiu i de l'Agrupació d'Activitats de Recreació Esportiva, el seu patrimoni net, si n'hi haguera, es destinarà a finalitats de caràcter esportiu, d'acord amb els sens propis estatuts i la legislació vigent.
Secció segona Federacions esportives de la Comunitat Valenciana
Article trenta-quatre. Concepte
Són federacions esportives de la Comunitat Valenciana, als efectes d'aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, constituïdes per esportistes, tècnics-entrenadors, jutges-àrbitres i altres estaments establerts estatutàriament, i també per clubs, societats anònimes esportives i seccions esportives d'altres entitats, la finalitat prioritària de les quals és la promoció, tutela, organització i control en la pràctica de les respectives especialitats esportives dins l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Les federacions esportives exerciran per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, actuant, en aquest cas, com agents de l'administració autonòmica.
Article trenta-cinc. Exclusivitat
Sols pot haver-hi una federació per cada modalitat esportiva i el seu àmbit de competències s'estendrà a tota la Comunitat Valenciana.
S'exceptua del que disposa el paràgraf anterior la Federació d'Esports Adaptats i la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, les quals tindran caràcter poliesportiu.
Article trenta-sis. Regulació
1. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana es regeixen pel que disposa aquesta llei i les seues normes de desplegament, pels propis estatuts i reglaments degudament aprovats i per les altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.
2. Les federacions esportives regularan la seua estructura interna i funcionament en els estatuts, d'acord amb principis democràtics i representatius. El contingut mínim dels estatuts es fixarà reglamentàriament.
Els estatuts hauran de regular, com a mínim, les qüestions següents:
a) Denominació, que s'ajustarà al que disposa aquesta llei.
b) Especialitats esportives que li competen.
c) Domicili, que haurà de ser necessàriament a la Comunitat Valenciana, i també llista d'altres locals o instal·lacions que tinga.
d) Estructura territorial, que pot ser mitjançant delegacions territorials d'àmbit provincial o qualsevol altre.
e) Organs de Govern i representació.
f) Procediment electoral dels òrgans de govern i representació.
g) Moció de censura al president.
h) Regim d'adopció d'acords.
i) Requisits i procediment per a l'adquisició i pèrdua de la condició de federat.
j) Drets i deures dels afiliats.
k) Règim econòmico-financer i patrimonial.
l) Règim documental
ll) Règim disciplinar.
m) Modificació d'estatuts.
n) Procediment de dissolució de la federació.
3. Cada federació esportiva podrà organitzar-se territorialment d'acord amb les necessitats pròpies de cada esport i s'acomodaran en tot cas a la divisió territorial establerta per la Generalitat Valenciana.
Article trenta-set. òrgans de Govern i representació
1. Són òrgans de Govern i representació de les federacions esportives, a més dels que podran preveure's en els seus estatuts:
a) L'Assemblea General. Es el màxim òrgan de representació i govern. En ella estaran representats els diferents estaments esportius, l'elecció dels quals s'efectuarà a través de sufragi lliure, igual, directe i secret, per i entre els components federats de tots els estaments de la modalitat esportiva, d'acord amb els percentatges que reglamentàriament s'establiran.
b) El president. Es l'òrgan executiu, de la federació, té la representació legal i presideix els òrgans de representació i govern per executar els acords d'aquests.
Serà elegit a través de sufragi lliure, igual i secret, per i entre els membres de l'Assemblea General.
En cap cas hom podrà ser simultàniament president d'una federació i d'un club.
c) La Junta Directiva. Es l'òrgan col·legiat de gestió de la federació; estarà integrada pel nombre de membres que reglamentàriament s'establirà.
2. Per a l'elecció dels seus òrgans, les federacions esportives realitzaran els processos electorals d'acord amb el reglament electoral, dins els terminis i d'acord amb la normativa que a tal efecte disposarà l'administració esportiva autonòmica.
En tot cas, aquella normativa haurà de preveure l'existència, en cada federació, d'una Junta Electoral Federativa elegida per sorteig en l'Assemblea General.
Article trenta-vuit. Funcions
1. Corresponen, amb caràcter exclusiu, a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana les funcions següents:
a) Qualificar i organitzar les competicions oficials d'àmbit autonòmic de la seua modalitat esportiva.
L'organització de qualsevol altre tipus de competicions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que implique la participació de dues o més entitats esportives, requerirà l'autorització prèvia de la federació; llevat d'aquelles que realitzen els ens públics que en tinguen competències, sempre que no siguen oficials.
b) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic i estatal.
c) Elaborar i executar, en coordinació amb les federacions espanyoles, els plans de preparació d'esportistes d'alt nivell de la seua modalitat esportiva.
d) Col·laborar amb l'administració autonòmica en l'elaboració de la llista d'esportistes d'elit. -
e) Col·laborar i programar amb l'administració autonòmica la formació de tècnics esportius.
f) Col·laborar amb l'administració autonòmica i, s'escau, amb la federació espanyola en la prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l'esport.
g) Actuar en col·laboració amb l'administració autonòmica per a la promoció de la modalitat esportiva en tota la Comunitat Valenciana.
h) Les federacions esportives organitzaran concentracions i cursos de perfeccionament per als seus tècnics i esportistes per a major nivell o projecció esportiva.
i) Exercir la potestat disciplinària esportiva d'acord amb aquesta llei i les seues normes de desplegament.
j) Col·laborar amb el Comitè Valencià de Disciplina Esportiva i exercitar les resolucions d'aquest.
k) Designar els esportistes de la seua modalitat que hagen d'integrar les seleccions autonòmiques, per a la qual cosa els clubs hauran de posar a disposició de la federació els esportistes elegits.
1) Aquelles altres funcions que s'establisquen en les disposicions de desplegament d'aquesta llei.
2. Les federacions de la Comunitat Valenciana no podran -sol·licitar, comprometre o organitzar activitats o competicions oficials de caràcter nacional o internacional sense la consulta prèvia a la Direcció General de l'Esport.
3. En els casos d'inactivitat manifesta o deixament de funcions per part d'una federació o dels seus òrgans, que comporten un greu incompliment dels seus deures legals o estatutaris, la Direcció General de l'Esport se subrogarà en l'exercici mentre siga necessari perquè es restaure el funcionament legal i regular.
Article trenta-nou. Constitució de noves federacions
1. La constitució d'una nova federació esportista autonòmica es produirà:
a) Per creació, ex novo.
h) Per segregació d'una altra.
i) Per fusió de dues o més preexistents.
2. Per a la constitució d'una nova federació esportiva autonòmica es requerirà l'autorització de la Direcció General de l'Esport, que la concedirà o denegarà sobre la base dels criteris següents:
a) Interès general de l'activitat.
b) Implantació suficient a la Comunitat Valenciana.
c) Existència de la modalitat esportiva reconeguda oficialment.
d) Viabilitat econòmica de la nova federació.
e) Informe, si s'escau, de la federació de la qual se segregarà.
Autoritzada la constitució, els interessats hauran d'atorgar davant notari l'acta de constitució i els estatuts de la nova entitat i procedir a la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives, que tindrà caràcter provisional durant el termini que es determinarà i complir qualssevol altres formalitats que s'establisquen reglamentàriament.
3. L'expedient d'autorització per a la constitució d'una nova federació esportiva autonòmica s'iniciarà sempre a instància de la part interessada.
4. Autoritzada la constitució, els interessats hauran d'atorgar davant notari la corresponent acta de constitució en la qual figuren els estatuts de la nova entitat i també, si s'escau els acordi federatius de segregació o fusió.
L'acta notarial de constitució serà títol per a la inscripció de la nova federació en el registre d'entitats esportives.
5. Correspon al Govern valencià establir els requisits necessaris per a la constitució de la Federació d'Esports Adaptats, per a persones amb minusvàlues físiques, sensorials o fisiològiques, i la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, que integrarà aquelles activitats físiques practicades tradicionalment a la Comunitat Valenciana i que actualment no es troben enquadrades en cap federació autonòmica.
6. També és competència del Govern valencià determinar l'estructura associativa on podran integrar-se les persones amb minusvàlues psíquiques.
7. La Direcció General de l'Esport podrà revocar el reconeixement i inscripció de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, quan no es complisquen els requisits que motivaren els actes administratius o s'incomplisquen els objectius per als quals es crearen.
Article quaranta. Règim econòmic
1. El Govern valencià facilitarà a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana els recursos econòmics per al compliment de les seues funcions, dins els límits establerts en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana, i establirà els mecanismes de control en els comptes a través de la pràctica d'auditories o altres mesures que s'hi determinaran.
2. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana estan sotmeses al règim de pressupost i patrimoni propi.
3. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana no podran aprovar pressuposts deficitaris, llevat que la Direcció General de l'Esport ho autoritze excepcionalment.
Secció tercera
Clubs esportius
Article quaranta-u. Concepte
Són clubs esportius, als efectes d'aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar pròpia, integrades per persones físiques, que tinguen com a finalitat exclusiva el foment, la pràctica o la participació en una o més modalitats esportives en l'àmbit federat.
Article quaranta-dos. Constitució
1. La constitució d'un club es realitzarà a través d'una acta fundacional, la qual haurà de ser atorgada davant notari, com a mínim, per cine persones amb capacitat d'obrar.
2. També els socis hauran de subscriure i aprovar el corresponent projecte d'estatuts, el contingut mínim del qual serà fixat reglamentàriament.
Els estatuts dels clubs hauran de regular com a mínim les qüestions següents:
a) Denominació del club en els termes previstos en l'article 32 d'aquesta llei.
b) Modalitat o modalitats esportives que constitueixen el seu objecte social i federació o federacions a les quals s'adscriu, especificant quina constitueix la seua modalitat principal .
c) Domicili del club, que haurà d'establir-se dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i també relació d'altres locals i instal·lacions que tinga.
d) Estructura orgànica que concretarà els òrgans de Govern i representació.
e) Procediment d'elecció dels òrgans de Govern i representació mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret .
f) Procediment de cessament dels òrgans de govern i representació, incloent-hi la regulació de la moció de censura.
g) Règim d'adopció d'acords dels òrgans de Govern i representació.
h) Requisits i procediment per a l'adquisició i pèrdua de la condició de soci.
i) Drets i deures dels socis.
j) Règim econòmico-financer i patrimonial, que expressarà el caràcter, procedència, administració i destinació dels recursos.
k) Règim documental.
l) Règim disciplinar.
ll) Modificaria d'estatuts.
m) Procediment de dissolució del club.
3. Els clubs així constituïts hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i adjuntar a la sol·licitud els documents que reglamentàriament s'establiran.
Article quaranta-tres. Regulació
Els clubs es regiran per aquesta llei, per les disposicions reglamentàries que la desenvolupen, pels estatuts i reglaments propis, els quals acataran i reconeixeran els estatuts i reglaments de les federacions de la Comunitat Valenciana de la modalitat esportiva principal o, si hi manca, pels de la federació estatal.
Secció quarta Grups de recreació esportiva
Article quaranta-quatre. Concepte
Són grups d'esplai esportiu, als efectes d'aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre integrades per persones físiques i jurídiques, les quals tinguen com a finalitat exclusiva la promoció o pràctica de l'activitat física de caràcter esportiu entre els associats, al marge de l'àmbit federat.
Article quaranta-cinc. Constitució
1. Per constituir un grup d'esplai esportiu els socis fundadors hauran de subscriure una acta fundacional en constarà la voluntat d'aquelles de constituir-lo, el nom del grup, el domicili als efectes de notificacions i la finalitat que s'hi pretén i podent subscriure i aprovar també el projecte d'estatuts.
En tot cas, s'haurà de sol·licitar l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives.
2. La constitució d'un grup d'esplai esportiu donarà dret a obtenir un certificat d'identitat esportiva en les condicions i per a les finalitats que reglamentàriament s'establiran. -
3. Els grups d'esplai esportiu podran adquirir personalitat jurídica pròpia sempre que complisquen els requisits formals que, per a la constitució dels clubs, preveu l'article 35 d'aquesta llei.
Article quaranta-sis. Agrupació d'Activitats de Recreació Esportiva
Els grups d'esplai esportiu, la finalitat del quals siga la promoció o pràctica d'activitats esportives no incloses en les especialitats esportives d'una federació autonòmica, podran integrar-se en l'Agrupació d'Activitats de Recreació Esportiva en les condicions que reglamentàriament s'establiran.
Secció cinquena Societats anònimes esportives
Article quaranta-set. Regulació
1. Els clubs, o els seus equips professionals, amb domicili a la Comunitat Valenciana que participen en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit estatal, adoptaran la forma de societat anònima esportiva i inclouran en la denominació social l'abreviatura «S.A.E.».
2. Les societats anònimes esportives es regiran per la legislació estatal específica en la matèria.
Secció sisena, Seccions esportives d'altres entitats
Article quaranta-vuit. Constitució i anotació
1. Les entitats privades amb seu a la Comunitat Valenciana, que tinguen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar i la finalitat o objecte social de les quals no siga l'exclusivament esportiu, podran crear en el seu àmbit, sempre que la legislació a la qual s'acullen no impedisca, seccions de caràcter esportiu, les quals podran integrar-se en la federació esportiva corresponent.
2. Les seccions esportives seran objecte d'anotació en el Cens del Registre d'Entitats Esportives, a tal efecte hauran de presentar la documentació que reglamentàriament s'establirà i que, en tot cas, haurà d'incloure un pressupost diferenciat i el compromís que, cas d'existir beneficis, aquests hauran de repercutir en l'activitat esportiva.
Secció setena Registre d'entitats esportives
Article quaranta-nou. Creació
1. Es crea el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, que tindrà per objecte la inscripció o l'anotació de les entitats esportives regulades en aquesta llei.
2. L'adscripció, organització, funcions i règim d'accés es regularan reglamentàriament.
Article cinquanta. Acreditació del compliment de requisits
Les entitats o seccions inscrites o censades en el Registre d'Entitats Esportives hauran d'acreditar, per conservar el caràcter d'entitats registrades i reconegudes a efectes esportius, el compliment dels requisits inherents a la tipologia, en la manera i terminis que s'establiran.
CAPITOL III Del Consell Valencià de l'esport
Article cinquanta-u. Funcions i composició
1. Per a aconseguir la participació ciutadana en la configuració i el desplegament de la política esportiva es crea el Consell Valencià de l'Esport.
2. Les funcions del Consell Valencià de l'Esport seran informatives, assessores i consultives.
3. El Consell Valencià de l'Esport estarà compost pels membres següents:
a) El conseller de Cultura que exercirà les funcions de president.
b) El director general de l'Esport que exercirà les funcions de vice president.
c) Un representant de cadascuna de les conselleries següents: Cultura; Educació i Ciència; Economia i Hisenda; Sanitat i Consum, i Administració Pública.
d) Un representant de l'IVAJ.
c) Un representant de la Direcció General de l'Esport, que exercirà com a secretari.
f) Set representants de municipis valencians, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
g) Un representat de l'Institut Valencià d'Educació Física.
h) Un representant de cadascuna de les universitats valencianes.
i) El president del Consell Escolar Valencià.
j) Deu representants de les federacions esportives valencianes.
k) Un representat de l'Institut Valencià de la Dona.
l) Un representant del Centre de Suport a l'Esportista.
4. L'organització, la 'manera d'elecció dels membres, les funcions i el règim intern del Consell Valencià de l'Esport, es determinaran reglamentàriament sense perjudici de les funcions establertes en aquesta llei.
5. La Direcció General de l'Esport podrà ampliar, mitjançant decret del Consell, el nombre de membres del Consell Valencià de l'Esport, amb la finalitat de recollir la més àmplia representació possible de la realitat esportiva de la Comunitat Valenciana.
CAPITOL IV Educació i Esport
Article cinquanta-dos. Administració esportiva i educativa
1. Correspondrà a l'administració esportiva i educativa de la Generalitat vetllar perquè l'ensenyament físic i esportiu en els centres escolars es convertisca en una vertadera formació física i esportiva encaminada a l'educació integral de la persona. Així mateix, li correspondrà vetllar perquè es complisquen tots els requisits exigits pel que fa a les instal·lacions esportives el control mèdic i sanitari i altres serveis o necessitats que considere convenients.
2. Les activitats esportives d'àmbit escolar gaudiran del suport de l'administració esportiva de la Generalitat per al compliment dels seus objectius.
Article cinquanta-tres. Universitat i activitat físico-esportiva
1. Correspondrà a cada universitat l'organització i el foment de l'activitat física i esportiva de la comunitat respectiva.
2. Els clubs que es formen entre els universitaris que practiquen l'esport hauran d'inscriure's en els Registres, d'Entitats Esportives de la Generalitat.
3. Els clubs universitaris que vulguen formar part en competicions oficials d'àmbit federatiu hauran d'afiliar-se a la federació valenciana corresponent a la modalitat esportiva que siga del seu interès.
Article cinquanta-quatre. Institut Valencià d'Educació Física
L'Institut Valencià d'Educació Física serà el centre d'ensenyament superior per a la formació especialitzada i perfeccionament de diplomats i llicenciats en educació física i esport, i també per a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis, sense perjudici del que disposa la legislació universitària estatal.
TITOL IV Instal·lacions esportives
CAPITOL I Planificació d'Infraestructures
Article cinquanta-cinc. Pla Director d'Instal·lacions Esportives
La planificació i programació de les instal·lacions i equipaments esportius a la Comunitat Valenciana es desplegaran d'acord amb el Pla Director d'Instal·lacions Esportives, el qual ha de ser elaborat prèvia consulta amb el Consell Valencià de l'Esport. .
Les administracions locals de la Comunitat Valenciana vetllaran pel compliment d'aquell, disposant les previsions urbanístiques necessàries en els respectius instruments d'ordenació.
Article cinquanta-sis. Objecte del Pla Director
El Pla Director d'Instal·lacions Esportives tindrà per objecte delimitar la infraestructura esportiva bàsica finançada amb fons públics a realitzar durant la vigència del Pla en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establint la ubicació geogràfica i les característiques tècniques, segons mòduls de població, nombre d'usuaris, situació, clima, instal·lacions existents i aquells altres paràmetres que s'hi considere necessari-
També, determinarà el programa de finançament, establirà les inversions que aportaran els diferents ens públics implicats, d'acord amb les etapes preestablertes per a l'execució.
Article cinquanta-set. Aprovació del Pla Director
El Govern valencià, després de la consulta amb els ajuntaments, aprovarà per decret el Pla Director d'Instal·lacions Esportives i les seues modificacions.
L'aprovació del Pla Director implicarà la declaració d'utilitat pública o d'interès social de les obres i instal·lacions, i la necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis corresponents, a les finalitats de l'expropiació o la imposició de servituds.
Article cinquanta-vuit. Declaració d'interès social
Les instal·lacions esportives no incloses en el pla director que disposen almenys de amb 20.000 metres quadrats de superfície, i resolguen satisfactòriament els seus serveis i infraestructures, podran ser declarades, previ informe de la Direcció General de l'Esport, amb audiència de la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'interès social, als efectes del que disposa la legislació vigent.
Aquestes instal·lacions, si no són promogudes per l'administració pública, hauran de motivar l'interès social a través de la proposta d'un pla de compatibilització d'usos públics i privats.
Article cinquanta-nou. Cens d'Instal·lacions Esportives
La Generalitat Valenciana elaborarà i mantindrà actualitzat el Cens d'Instal·lacions Esportives d'ús públic existents a la Comunitat Valenciana.
A tal efecte, els ajuntaments, els altres ens públics i les entitats privades hauran de facilitar a l'administració esportiva autonòmica totes les dades necessàries per a l'elaboració i actualització del cens.
Article seixanta. Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives
El Govern valencià aprovarà la Nominativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives en matèria de Construcció, ús i manteniment d'instal·lacions i equipaments esportius, la qual regularà:
a) Tipologia de les instal·lacions.
b) Criteris constructius: característiques tècniques, condicions i dimensions mínimes de les instal·lacions.
c) Condicions d'higiene i sanitat.
d) Requisits d'ubicació.
e) Criteris de seguretat i prevenció d'accions violentes.
f) Criteris que faciliten l'accés i utilització a les persones amb minusvàlues.
g) Criteris de rendibilitat en l'explotació.
h) Qualsevol altres qüestions que es considere necessàries.
Article seixanta-u. Compliment de la Normativa Bàsica
Els promotors d'instal·lacions esportives públiques o privades hauran d'acomplir la normativa prevista en l'article anterior en la construcció de les instal·lacions i equipaments destinats a ús públic.
Els ajuntaments vetllaran pel compliment de l'esmentada normativa en totes les instal·lacions esportives d'ús públic que radiquen en el terme municipal.
El compliment serà verificat en l'acte de concessió de la llicència d'obres o d'activitat, les quals no podran ser atorgades si infringiren el que disposa la Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives.
CAPITOL II Règim de subvencions
Article seixanta-dos.- Beneficiaris
La Generalitat Valenciana establirà les vies d'ajut i subvenció per a la construcció, millora i equipament d'instal·lacions esportives, a les quals podran accedir els ens públics de la Comunitat Valenciana.
Excepcionalment, també hi podran accedir els clubs i federacions esportives sempre que en garantisquen l'ús públic, en les condicions que es determinarà reglamentàriament.
Article seixanta-tres. Requisits
La concessió d'ajudes i subvencions de fons públics per a instal·lacions i equipaments esportives exigirà el compliment dels requisits següents:
a) Que l'obra estiga inclosa en les previsions del Pla Director d'Instal·lacions Esportives.
b) Que s'ajuste a la Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives.
c) Que l'entitat subvencionada garantisca que la instal·lació es mantindrà oberta al públic.
d) Que l'entitat subvencionada garantisca els costos de gestió, tant de personal com de manteniment, de la instal·lació.
e) Que es complisquen les condicions exigides per la convocatòria respectiva.
f) Que es cedisca l'ús de la instal·lació a la Generalitat Valenciana per a la celebració d'esdeveniments esportius organitzats o promoguts per aquesta, en les condicions que s'establiran reglamentàriament.
CAPITOL III Protecció a l'usuari
Article seixanta-quatre. Informació a les instal·lacions d'ús públic
Totes les instal·lacions esportives d'ús públic, de qualsevol titularitat, hauran de disposar, en lloc preferent, visible i llegible al públic, de la informació següent:
a) Titularitat de la instal·lació i de l'explotació.
b) Llicència municipal.
c) Característiques tècniques de la instal·lació i de l'equipament.
d) Aforament màxim permès.
e) Activitats físico-esportives oferides.
f) Nom i titulació de les persones que hi presten serveis.
g) Quotes i tarifes.
h) Normes d'ús i funcionament.
i) Cobertura de riscos.
j) Qualsevol- altres circumstàncies que reglamentàriament s'establiran.
Article seixanta-cinc. Informes de construcció i obertura
La construcció o, si escau, l'obertura d'instal·lacions o establiments privats de caràcter esportiu requeriran per a la utilització pública, a més de les autoritzacions establertes en les disposicions legals vigents, d'un informe previ favorable de l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana en matèria esportiva, en els casos i termes que reglamentàriament s'establirà.
TITOL V
Jurisdicció esportiva
CAPITOL I
Disciplina esportiva
Secció primera
Disposicions generals
Article seisanta-sis. Ambit d'aplicació
La disciplina esportiva s'estén a les infraccions de les regles de joc o competició i a les de la conducta esportiva tipificades en aquesta llei, en les disposicions reglamentàries o en els estatuts, o reglaments de les federacions i altres entitats esportives, aprovats com cal.
Article seixanta-sis. Concepte
Són infraccions a les regles de joc o de competició les accions o omissions que impedisquen, vulneren o pertorben durant el curs d'aquell o d'aquesta el desplegament normal.
Són infraccions a la conducta esportiva les altres accions o omissions que, sense estar incloses en el que disposa l'apartat anterior, perjudiquen el desplegament normal de les relacions i activitats esportives.
Tant les infraccions a les regles de joc o de competició com les de la conducta esportiva hauran d'estar tipificades en aquesta llei i en les seues normes de desplegament o en les disposicions reglamentàries de les entitats corresponents.
Article seisanta-vuit. Potestat disciplinària
1. La potestat disciplinada, als efectes d'aquesta llei, és la facultat atribuïda als legítims titulars d'aquella per investigar i, si s'escau, sancionar les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva segons les competències respectives.
2. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desplegament dels partits, proves o competicions, amb subjecció a les regles establertes en les disposicions de cada modalitat esportiva.
b) Als clubs sobre els socis o associats, esportistes, tècnics, entrenadors, directius o administradors.
c) A les federacions esportives autonòmiques sobre totes les persones que formen part de l'estructura orgànica, els clubs esportius i els esportistes, tècnics-entrenadors, jutges-àrbitres i, en general, totes aquelles persones i entitats que, estant federades, despleguen l'activitat esportiva corresponent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Al Comitè Valencià de Disciplina Esportiva sobre les mateixes persones i entitats que les federacions esportives autonòmiques, sobre aquestes i sobre els directius.
3. El règim de sancions esportiu s'entén sense perjudici, si s'escau, de la responsabilitat civil o penal, que es regirà per les normes corresponents.
Secció segona Infraccions i sancions
Article seixanta-nou. Classes d'infraccions
1. Les infraccions a les regles de joc o de la competició, o a les de la conducta esportiva, poden ser: molt greus, greus i lleus.
2. Als clubs que participen en competicions d'àmbit estatal els seran d'aplicació les infraccions tipificades per a aquests en la legislació de l'estat.
Article setanta. Infraccions molt greus
1. Es consideren, en tot cas, infraccions molt greus:
a) L'abús d'autoritat i la usurpació d'atribucions.
b) El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu.
c) L'acte dirigit a predeterminar, a través de preu, intimidació o qualsevol altra circumstància, el resultat d'un partit, prova o competició.
d) La promoció, la incitació la utilització o el consum de substàncies o mètodes prohibits per les disposicions legals o reglamentàries en la pràctica esportiva, o qualsevol acció o omissió que impedisca o pertorbe la utilització correcta dels controls exigits per persones o entitats competents.
e) L'agressió, intimidació o coacció a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, entrenadors, delegats, directius i altres persones que pertanyen a qualsevol estament de la federació i al públic en general, motivat per la celebració d'un esdeveniment esportiu.
f) La protesta o actuació col·lectiva o tumultuària que impedisca la celebració d'una trobada, prova o competició o que obligue a la suspensió temporal o definitiva.
g) La protesta o actuació individual irada i ofensiva o l'incompliment manifest de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i altres autoritats esportives, amb menyspreu de la seua autoritat.
h) La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del càrrec.
i) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives autonòmiques.
j) Les declaracions públiques d'esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres, directius o socis que inciten els equips o els espectadors a la violència.
2. També es consideraran infraccions molt greus dels presidents í directius de les federacions autonòmiques:
a) L'incompliment dels acords de l'assemblea general i altres òrgans federatius.
b) La no execució de les resolucions o altres ordres del Comitè Valencià de Disciplina Esportiva.
c) La no convocatòria en els terminis i condicions legals, de manera sistemàtica i reiterada dels òrgans col·legiats federatius.
d) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i altres ajudes concedides per ens públics.
e) El compromís de despeses de caràcter plurianual del pressupost, sense l'autorització reglamentària.
f) La no expedició, sense causa justificada, de les llicències federatives sempre que hi haguera mediat mala fe.
g) L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter nacional o internacional, sense l'autorització de la Direcció General de l'Esport
h) L'incompliment dels deures o compromisos adquirits formalment amb la Generalitat Valenciana.
3. Les infraccions a les regles de joc o de competició, o de la conducta esportiva que, amb caràcter de molt greus, establisquen les diferents entitats esportives en els estatuts i reglaments respectius, segons l'especificat de la modalitat esportiva.,
Article setanta-u. Infraccions greus
Es consideraran, en tot cas, infraccions greus:
a) El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.
b) Els insults i les ofenses a jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i altres autoritats esportives o jugadores i contra el públic assistent.
c) La protesta, intimidació o coacció col·lectiva o tumultuària que altere el normal desplegament del joc, prova o competició.
d) La protesta o l'incompliment d'ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i altres autoritats esportives que les hagueren adoptades en l'exercici dels càrrecs, quan no tinguen el caràcter de falta molt greu.
e) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o el decor esportiu.
f) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funció esportiva exercida.
g) Les que amb aquest caràcter establisquen les diferents entitats esportives en els respectius estatuts o reglaments com a infraccions a les regles del joc o competició o de la conducta esportiva, en funció de l'especificat de la modalitat esportiva.
Article setanta-dos. Infraccions lleus
Es consideraran, en tot cas, infraccions lleus:
a) Formular observacions a jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors i altres autoritats esportives, jugadors o contra el públic assistent, de manera que comporten una incorrecció lleu.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes pels jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors i altres autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.
c) La negligència en la conservació i cura dels locals socials, instal·lacions esportives i altres mitjans materials, sense perjudici de la responsabilitat civil o penal que hi poguera correspondre.
d) Les que amb aquest caràcter establisquen les diferents entitats esportives en els estatuts o reglaments com a infraccions a les regles de joc o competició o a la conducta esportiva.
Article setanta-tres. Sancions comuns
1. Per la comissió d'infraccions de caràcter esportiu, les normes disciplinàries podran preveure les sancions següents:
a) Advertiment.
b) Amonestació privada.
c) Amonestació pública.
d) Suspensió temporal.,
e) Privació temporal o definitiva dels drets de l'associat.
f) Privació temporal o definitiva de la llicència federativa.
g) Inhabilitació esportiva temporal o definitiva.
h) Destitució del càrrec.
i) Multa, havent d'estar quantificada en la norma de sanció corresponent.
2. Sols podrà imposar-se la sanció de multa a esportistes, tècnics, entrenadors, jutges o àrbitres quan perceben remuneració, preu o retribució per l'activitat esportiva.
La multa podrà tenir caràcter accessori de qualsevol altra sanció.
Les normes disciplinàries hauran de preveure la sanció substituiria per al supòsit del no pagament de la multa.
Article setanta-quatre. Sancions específiques de les competicions
1. Són sancions específiques de les competicions esportives, a mes de les previstes en l'article anterior:
a) Tancament del terreny de joc o del recinte esportiu.
b) Pèrdua del partit o desqualificació en la prova.
c) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
d) Pèrdua o descens de categoria o de divisió.
e) Celebració de la competició esportiva a porta tancada.
f) Prohibició de l'accés a l'estadi o recinte esportiu.
g) Expulsió temporal o definitiva de la competició.
2. En el cas de l'apartat b) del paràgraf anterior, l'òrgan competent per imposar la sanció podrà alterar el resultat del partit, prova o competició on s'haja produït la infracció, si es poguera determinar que, si no s'haguera produït aquella el resultat hauria estat diferent. En cas contrari podrà anul·lar el partit, prova o competició on s'haja produït la infracció i, si s'escau, podrà ordenar-se la seua repetició.
Article setanta-cinc. Execució de les sancions
Les sancions imposades a través de l'expedient disciplinari corresponent seran immediatament executives, sense que les reclamacions o recursos interposats contra aquestes paralitzen o suspenguen la seua execució.
S'exceptua del que disposa el paràgraf anterior la sanció de tancament del recinte esportiu en què, a petició de part, es podrà preveure la suspensió provisional de l'execució de la sanció fins que es produesca la resolució definitiva de l'expedient disciplinari i les sancions que s'adopten d'acord amb el procediment extraordinari.
Article setanta-sis. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
1. Les circumstàncies que modifiquen la responsabilitat esportiva de caràcter disciplinari poden ser atenuants i agreujants.
Són circumstàncies atenuants, en tot cas:
a) Haver precedit, immediatament a la comissió de la infracció, una provocació suficient.
b) La del penediment espontani.
Són circumstàncies agreujants, en tot cas:
a) La reincidència.
b) El preu.
2. En l'exercici de la potestat disciplinària esportiva, els òrgans disciplinaris podran imposar la sanció en el grau que consideren oportú, atenent a la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable, conseqüències de la infracció i concurrència de circumstàncies agreujants o atenuants.
Article setanta-set. Causes d'extinció
La responsabilitat disciplinària esportiva s'extingeix, en tot cas:
a) Per compliment de la sanció.
b) Per prescripció de la infracció.
c) Per prescripció de la sanció.
d) Per defunció de l'infractor.
e) Per dissolució de l'entitat esportiva sancionada.
f) Per aixecament de la sanció.
Article setanta-vuit. Prescripció de les infraccions
Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracte de molt greus, greus o lleus, respectivament. Es començarà a comptar el termini de prescripció el mateix dia en què la infracció s'haja comès.
El termini de prescripció s'interromprà el dia de la iniciació del procediment de sancions, però si aquest es paralitza durant el termini de sis mesos per causa no imputable a l'inculpat, tomarà a comptar el termini corresponent.
Article setanta-nou. Prescripció de les sancions
Les sancions imposades pels òrgans disciplinaris competents prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons hagueren estat imposades per la comissió d'infraccions molt greus, greus o lleus.
El termini de prescripció començarà a comptar des de l'endemà del dia en què adquirisca fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des que es va infringir el seu compliment si aquesta haguera començat a complir-se.
Secció tercera
Procediments
Article vuitanta. Condicions mínimes
1. Per a la imposició de sancions per la comissió de qualsevol tipus d'infraccions serà preceptiva la instrucció prèvia d'un expedient d'acord amb el procediment reglamentari establert.
2. En qualsevol cas, són condicions mínimes dels procediments disciplinaris les següents:
a) Els jutges i els àrbitres exerceixen la potestat disciplinària esportiva durant el desplegament dels partits, proves o competicions de manera immediata, d'acord amb els reglaments de cada modalitat esportiva, i han de preveure en cada cas el sistema posterior de reclamacions. En tot cas, les actes subscrites pels jutges i àrbitres del partit, prova o competició constituiran un mitjà documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions disciplinàries esportives.
En aquells esports específics que ho requerisquen podrà preveure's que, en l'apreciació de les infraccions referents a la disciplina esportiva, les declaracions de l'àrbitre o jutge es presumeixen certes, salvada errada material manifesta.
b) En les proves o competicions esportives que per la seua naturalesa requerisquen l'acord immediat dels òrgans disciplinaris esportius, podran preveure's procediments d'urgència per permetre compatibilitzar la ràpida intervenció d'aquells amb el dret a reclamació i el tràmit d'audiència dels interessats.
c) El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infraccions de les regles de joc i de la competició haurà de compatibilitzar el desplegament normal de la competició amb el tràmit d'audiència als interessats i el dret a recurs.
Les mateixes garanties hauran de preveure's en el procediment extraordinari que es tramitarà per a les sancions corresponents a la resta de les infraccions disciplinàries esportives.
d) En els procediments disciplinaris esportius es consideraran interessades totes aquelles persones a favor o en perjudici de les quals es deriven drets i interessos legítims, en relació amb els efectes de les resolucions adoptades.
Article vuitanta-u. Concurrència de responsabilitat penal i disciplinària
Cas que els fets o conductes constituents de la infracció pogueren revestir caràcter de delicte o falta penal, l'òrgan disciplinari competent haurà, d'ofici o a instància de l'instructor de l'expedient, comunicar-ho al Ministeri Fiscal.
En aquest cas, l'òrgan disciplinari esportiu podrà acordar la suspensió del procediment, segons les circumstàncies concurrents, fins que es produesca la resolució judicial corresponent i podrà adoptar les mesures de cautela oportunes les quals seran notificades a tots els interessats.
Article vuitanta-dos. Contingut mínim de les disposicions disciplinàries de les entitats esportives
Les federacions i altres entitats esportives hauran de preveure en els estatuts o reglaments, en relació amb la disciplina esportiva, les qüestions següents:
a) Un sistema tipificat d'infraccions, de conformitat amb les regles i especialitats de cada modalitat esportiva graduant-les en funció de la gravetat.
b) La tipificació de les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions, així com les causes o circumstàncies que atenuen o agreugen la responsabilitat de l'infractor i els requisits d'extinció d'aquesta última.
c) La prohibició de doble sanció pels mateixos fets.
d) L'aplicació de les normes amb efectes retroactius quan aquestes resulten favorables a l'inculpat.
e) La prohibició de sanció per la comissió d'infraccions tipificades amb posterioritat al moment de la comissió.
f) Els diferents procediments disciplinaris per a la imposició de sancions.
g) El sistema de recursos contra les sancions imposades.
Secció quarta Comitè Valencià de Disciplina Esportiva
Article vuitanta-tres. Naturalesa
1. El Comitè Valencià de Disciplina Esportiva és l'òrgan suprem en matèria de disciplina esportiva i en matèria electoral federativa, dins l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el qual decideix en última instància en via administrativa les qüestions de la seua competència.
2. Està adscrit orgànicament a la Conselleria de Cultura i actua amb independència d'aquesta, i de les federacions i altres entitats esportives.
3. Les resolucions del Comitè Valencià de Disciplina Esportiva esgoten la via administrativa i s'executaran, si s'escau, a través de la federació corresponent, la qual serà responsable de l'estricte i efectiu compliment.
Article vuitanta-quatre. Composició
1. El Comitè Valencià de Disciplina Esportiva estarà integrat per cinc membres, i un secretari amb veu però sense vot, tots aquests llicenciats en dret i amb experiència en matèria esportiva.
2. Els membres del Comitè seran nomenats pel conseller, de Cultura de la manera següent:
-Tres a proposta de les federacions esportives autonòmiques.
- Dos per lliure designació del conseller de Cultura.
El secretari serà nomenat a proposta de la Direcció General de l'Esport, d'entre el personal d'aquesta.
3. Reglamentàriament es determinaran les normes sobre procediment per a la designació dels membres, funcionament intern, procediment d'actuació i altres disposicions exigides per la constitució i actuació del Comitè.
CAPITOL II Qüestions litigioses
Article vuitanta-cinc. Conciliació extrajudicial
Les qüestions litigioses de naturalesa jurídico-esportiva que puguen sorgir entre esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres, directius, clubs, federacions i altres persones o entitats interessades podran ser re-soltes a través de la institució de l'arbitratge, sent d'aplicació la normativa legal vigent en la matèria..
Article vuitanta-sis. Impugnació en via judicial
Les entitats esportives hauran d'actuar en tot moment d'acord amb el que disposa aquesta llei i les altres disposicions aplicables.
Les infraccions de les entitats esportives podran ser impugnades directament, d'acord amb la normativa vigent, pels interessats i per la Generalitat Valenciana davant la jurisdicció competent, salvat els casos en què, d'acord amb aquesta llei, les seues disposicions de desplegament i altra normativa aplicable, es requerisca la impugnació prèvia davant algun òrgan de l'administració pública.
CAPITOL III
Prevenció de la violència en els espectacles esportius
Article vuitanta-set. Infraccions. Concepte i classificació
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria d'espectacles i activitats esportives les accions o omissions legals o reglamentaries tipificades en aquesta llei, sent responsables d'aquelles les persones físiques o jurídiques que les cometen i els organitzadors dels espectacles esportius on es produesquen si hagueren incomplert les normes de prevenció i control.
2. Als efectes del que disposa aquest capítol, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
3. Es considera reiteració la comissió de la mateixa infracció més de dues vegades en el transcurs d'un any.
Article vuitanta-vuit. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La dedicació d'instal·lacions esportives a la celebració d'esdeveniments esportius no tenint la llicència municipal o l'autorització administrativa que aquesta siga exigible.
b) El mal estat dels locals o les deficiències en les instal·lacions o serveis que disminuïsquen el grau de seguretat exigible, que signifique un risc per a les persones.
c) Negar l'accés al local o recinte, durant la celebració de l'acte esportiu, als agents de l'autoritat que es troben en l'exercici de les seues funcions.
d) La desatenció de malalts o ferits en la infermeria.
e) L'admissió d'espectadors, concurrents o usuaris en nombre superior al determinat com a aforament de les instal·lacions en les llicències o autoritzacions corresponents.
f) La celebració d'actes esportius prohibits o suspesos per l'autoritat competent. -
g) L'incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius quan no permeta el normal desplegament i produïsca importants perjudicis per als participants o per al públic assistent.
h) La desobediència reiterada de les ordres o disposicions de les autoritats governatives sobre qüestions que afecten al normal i adequat desplegament.
i) La introducció i exhibició en espectacles esportius de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquen una incitació a la violència.
j) La introducció i venda de tota mena de begudes alcohòliques en les instal·lacions o recintes on se celebren espectacles esportius.
k) La introducció o utilització en les instal·lacions on se celebren espectacles esportius de tota mena d'armes i instruments llancívols utilitzables com a armes.
l) La introducció o utilització en les instal·lacions on se celebren espectacles esportius de bengales o focs d'artifici.
ll) La participació violenta en altercats, baralles o desordres públics en els recintes esportius o les rodalies, que ocasionen danys o graus riscos a les persones o en els béns.
m) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.
Article vuitanta-nou. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Les conductes descrites en els apartats b), c), g) i ll) de l'article anterior quan no concórreguen les circumstàncies de perjudici, risc o perill en el grau previst en aquells.
b) La dedicació de locals, recintes o instal·lacions a la celebració d'espectacles esportius diferents als que estan autoritzats.
c) Negar-se a participar els esportistes o clubs sense causa legal o major.
d) Faltar al respecte al públic o provocar intencionadament en aquest reaccions susceptibles d'alterar l'ordre.
e) Les alteracions de l'ordre en les instal·lacions o recintes esportius produïdes per esportistes, espectadors o usuaris.
f) Impedir i obstaculitzar de qualsevol manera les funcions de vigilància o inspecció als agents de l'autoritat.
g) L'incompliment per part dels organitzadors en els recintes esportius de les normes de control sobre l'accés, permanència i desallotjament, venda de begudes i introducció i retirada d'objectes prohibits.
h) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus.
i) La introducció i venda en els recintes esportius de begudes els envasos de les quals no complisquen les condicions de rigidesa i capacitat determinades reglamentàriament.
j) La desobediència reiterada de les ordres o disposicions de les autoritats Governatives sobre les condicions de la celebració dels espectacles sobre qüestions que afecten al normal i adequat desplegament.
Article noranta. Infraccions lleus
Son infraccions, lleus:
a) La instal·lació dins els recintes esportius de qualsevol mena de parades de venda i d'altres activitats sense obtenir prèviament la llicència o autorització si són necessàries.
b) La falta de respecte dels espectadors, assistents o usuaris als esportistes i altres actuants i a la resta del públic, quan no produïsquen una alteració de l'ordre públic.
c) El mal estat dels locals, instal·lacions o serveis que produïsca manifesta incomoditat.
d) L'accés als camps o llocs d'ús dels esportistes durant l'espectacle esportiu, llevat que estiga previst expressament o ho exigisca la naturalesa de l'activitat.
e) Qualsevol altra infracció a la normativa vigent en aquesta matèria que no tinga la consideració de falta greu o molt greu.
Article noranta-u. Sancions
1. Les infraccions en aquesta matèria es sancionaran de la manera següent:
- Les faltes lleus amb multes de 10.000 fins a 100.000 pessetes.
Les faltes greus amb multes d'100.001 fins a 1.000.000 de pessetes i/o suspensió d'autoritzacions per un termini no superior a sis mesos.
- Les faltes molt greus amb multa d'1.000.001 fins a 100.000.000 de pessetes i/o revocació definitiva d'autoritzacions i/o tancament de locals.
A més de les sancions abans esmentades, podrà acordar-se la inhabilitació per organitzar espectacles esportius fins un màxim de dos anys.
2. Amb caràcter de cautela, la comissió d'infraccions molt greus podrà implicar, independentment de la sanció pecuniària que hi corresponga, la suspensió o prohibició d'espectacles o activitats esportives mentre que no es reparen les deficiències que n'hagueren originat la imposició.
3. Atenent a les circumstàncies que concorreguen en els fets, i molt especialment la gravetat o repercussió social, podran també imposar-se les sancions següents:
a) En el supòsits dels apartats i), k), l) i ll) de l'article 84, l'expulsió o prohibició d'accés al recinte esportiu amb cautela o, si s'escau, la prohibició d'accés a qualsevol recinte esportiu per un període entre tres mesos i cinc anys.
b) En els supòsits dels apartats a) i g) de l'article 85, l'expulsió o prohibició d'accés al recinte esportiu amb cautela o, si s'escau, la prohibició d'accés a qualsevol recinte esportiu per un període no superior a tres mesos, excepte en el cas dels venedors als quals fa referència l'article 85.i) en el qual podrà arribar fins als cinc anys.
Article noranta-dos. Prescripció de les infraccions
Les infraccions regulades en aquest capítol prescriuran en els terminis següents:
- Les lleus als 6 mesos.
- Les greus a l'any.
- Les molt greus als 2 anys.
Article noranta-tres. òrgans competents
1. La competència per a la imposició de les sancions previstes en aquesta llei i en els reglaments que es dictaran per desplegar-la correspon a l'òrgan de la Generalitat Valenciana que tinga la competència en matèria de policia d'espectacles.
La competència per a la imposició de sancions per infraccions de caràcter molt greu la quantia de les quals siga superior a 10.000.000 de pessetes correspon al Govern valencià.
2. Contra les resolucions dels expedients de sancions es podran interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que siguen procedents.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Per permetre a les persones amb minusvàlues l'accés i utilització de les instal·lacions esportives, i fins que el Govern valencià aprove la normativa en aquesta matèria, serà d'aplicació el Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Govern valencià.
Segona
Les federacions que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, estigueren constituïdes i inscrites amb caràcter definitiu en el Registre de Clubs, Federacions i altres Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana tindran la consideració atribuïda per l'article 37 d'aquesta llei, i hauran d'adaptar, si s'escau, els estatuts i reglaments a aquesta norma legal i a les disposicions que la desplegaran.
Tercera
Les agrupacions esportives inscrites en el Registre de Clubs, Federacions i altres Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, disposaran d'un termini de sis mesos per a optar per la consideració de club esportiu o de grup d'esplai esportiu i efectuar, si s'escau, les adaptacions pertinents. En cas de silenci, transcorregut el termini, la Direcció General de l'Esport les reclassificarà d'ofici d'acord amb les seues característiques.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza al Govern valencià per actualitzar la quantia econòmica de les sancions establertes en el títol V, capítol III, d'aquesta llei.
Segona
S'autoritza al Govern valencià perquè dicte les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i execució del que disposa aquesta llei.
Tercera
Les referències contingudes en aquesta llei a la Direcció General de l'Esport, Conselleria de Cultura, s'entendran realitzades a l'òrgan que, si s'escau, poguera assumir les competències que aquesta té.
Quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
El President de la Generalitat Valenciana, JOAN LERMA I BLASCO

linea