diari

Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994.

(DOGV núm. 2176 de 31.12.1993) Ref. Base de dades 3059/1993

LLEI 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994. [93/0048]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREàMBUL
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994 prioritzen els recursos destinats a polítiques generadores de creixement econòmic i benestar social. Entre els trets característics del conjunt de polítiques de despesa per a 1944 poden seleccionar-se com objectius prioritaris:
El suport a les activitats productives com a principals generadores d'ocupació, fonamentalment de petites i mitjanes empreses en les àrees d'indústria i d'agricultura, fomentant les inversions en investigació i desenvolupament i la promoció de la nostra producció en l'exterior.
El desenvolupament d'iniciatives i programes de formació professional que milloren la qualificació dels treballadors, incrementen la productivitat de les nostres empreses, i es traduïsquen en una major i més estable generació d'ocupació.
La protecció i millora del medi ambient comprén el millor aprofitament dels recursos hídrics i el tractament d'aigües residuals, la iniciació d'una àmplia xarxa d'instal.lacions per a tractament i reciclatge de residus sòlids junt amb la meta de frenar el procés d'erosió i desertificació del medi físic mitjançant una acció de regeneració i protecció dels nostres boscos.
L'ampliació dels programes d'habitatge i el manteniment del nivell d'inversió en infrastructures bàsiques i de transports, en la mesura que es consideren elements essencials de benestar social per a augmentar la competitivitat i el desenvolupament productiu de la nostra economia.
La cobertura de la demanda i la millora de la qualitat dels serveis sanitaris, educatius i de protecció social, que atenga les noves necessitats socials i consolide una societat solidària.
Per a dotar aquests objectius prioritaris de majors recursos que en exercicis precedents, en un exercici on les previsions de recaptació tributària presenten una disminució sobre anys anteriors, i aconseguir el manteniment dels nivells de prestació de serveis públics de caràcter social i el volum d'inversió pública, és necessària la confluència de diferents factors, que poden resumir-se en l'esforç dut a terme per a la major racionalització i redistribució de mitjans personals i materials destinats a la prestació de serveis públics competència de la Generalitat, i en l'adopció de mesures selectives de contenció de la despesa. El resultat recollit en els pressupostos per a 1994 mostra un augment significatiu de l'estalvi intern, derivat del control de l'evolució de les despeses corrents de l'exercici, fet que, junt amb la política restrictiva d'endeutament desplegada per la Generalitat, incideix positivament en la reducció del dèficit públic.
Quant al contingut concret del text cal destacar els punts següents per la seua importància o novetat:
Un any més s'opta, en el marc de la legislació bàsica de l'estat, per contenir el creixement de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana, limitació que afecta tant al personal funcionari com laboral, i la justificació de la qual es trobaria en la importància que tenen les retribucions com a element configurador de la despesa pública.
En matèria de taxes i altres ingressos destaca la conversió en preus públics de les contraprestacions per la prestació del servei públic de l'educació superior, fins ara qualificades com a taxes, la qual cosa suposa adequar-ne el règim jurídic a la seua naturalesa, a més de situar-nos en la línia marcada fa diversos exercicis per altres administracions amb competències en la matèria.
Pel que fa al control intern, el text presenta com a novetat bàsica l'autorització al Consell perquè, en determinades despeses i àrees d'activitat, regule un sistema específic de control on càpiga tant la funció interventora com el control financer. Autorització que permetrà aproximar, al mateix temps que adequar, els sistemes de control intern a la complexitat de la gestió administrativa.
En l'apartat de modificacions pressupostàries destaca l'impuls que s'ha donat a les competències dels consellers, tot això per tal de potenciar la desconcentració administrativa.
Per acabar destacarem una doble mesura que s'inclou dins d'un capítol creat a l'efecte, la supressió de les entitats autònomes de caràcter administratiu, i la simultània integració en l'estructura administrativa, i l'autorització al Consell perquè transforme o suprimisca entitats autònomes i empreses públiques. A aquesta mesura, en el marc de les competències que en matèria de política econòmica té atribuïdes la Generalitat, podem atribuir-li tres objectius bàsics:
- Obtenir una millor utilització dels recursos humans i materials existents, que redunde en una millora de la prestació dels serveis als ciutadans.
- Reduir els costos unitaris de prestació dels serveis públics, de forma que en permeta un increment sense major cost, o una reducció de despeses sense minva dels serveis prestats al públic.
- Clarifica i racionalitza les estructures de prestació de l'administració davant els usuaris de serveis públics.
CAPíTOL I
Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article primer. Dels crèdits inicials i el seu finançament.
1. Per aquesta llei s'aproven els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, integrats per:
a) El pressupost del sector administració general de la Generalitat Valenciana, en l'estat de despeses del qual es consignen crèdits per un import de 852.735.179 milers de pessetes.
b) El pressupost de les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana, en les dotacions de despeses de les quals es consignen crèdits per import de 3.168.995 milers de pessetes, a aquest efecte s'adjunta relació d'aquestes i imports en l'annex I d'aquesta llei.
c) El pressupost de les societats mercantils i entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana per un import de 78.610.561 milers de pessetes, a aquest efecte s'adjunta relació d'aquestes i imports en l'annex II d'aquesta llei.
2. Com a conseqüència d'això en el pressupost consolidat de la Generalitat Valenciana s'han consignat crèdits per import de 894.671.993 milers de pessetes.
Article segon. Dels beneficis fiscals.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals és cedit per l'estat a la Generalitat Valenciana s'estimen en 7.360 milions de pessetes, d'acord amb el detall següent:
Impost sobre el patrimoni: 2.400 milions
Impost sobre successions: 620 milions
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:4.270 milions
Taxes de la Generalitat Valenciana: 70 milions
Article tercer. Del finançament i distribució dels crèdits aprovats en l'article 1 d'aquesta llei
1. Els crèdits aprovats en l'article 1 d'aquesta llei, que ascendeixen a 852.735.179 milers de pessetes, es finançaran:
a) amb els drets econòmics a liquidar durant l'exercici que es detallen en l'estat d'ingressos corresponents i que s'estimen en 806.170.559 milers de pessetes, i
b) amb l'endeutament brut resultant de les operacions que es regulen en l'article 13 d'aquesta llei.
2. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat Valenciana, la distribució de crèdits per funcions s'estableix de la manera següent en milers de pessetes:
01. DEUTE PUBLIC 28.967.000
11. ALTA DIRECCIó DE LA
COMUNITAT AUTòNOMA 4.300.350
12. ADMINISTRACIó GENERAL 3.674.249
22. SEGURETAT I PROTECCIó CIVIL 5.207.729
31. SEGURETAT I PROTECCIó SOCIAL 34.117.194
32. PROMOCIó SOCIAL 14.852.284
41. SANITAT 309.486.086
42. EDUCACIó 219.237.169
43. HABITATGE I URBANISME 19.776.610
44. BENESTAR COMUNITARI 18.096.674
45. CULTURA 12.181.667
46. ALTRES SERVEIS COMUNITARIS
I SOCIALS 13.234.085
51. INFRASTRUCTURES BàSIQUES
I TRANSPORTS 51.524.624
53. INFRASTRUCTURES AGRàRIES 9.920.287
54. INVESTIGACIó CIENTíFICA,
TèCNICA I APLICADA 3.722.355
55. INFORMACIó BàSICA I ESTADíSTICA 372.572
61. REGULACIó ECONòMICA 4.886.333
62. COMERÇ 3.449.097
71. AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 9.292.325
72. INDUSTRIA 14.546.866
75. TURISME 4.412.771
91. TRANSFERENCIES ADMINISTRACIONS
PUBLIQUES TERRITORIALS 67.476.852
Total 852.735.179
CAPíTOL II
De les despeses de personal
Article quart. De les retribucions del personal en actiu al servei del sector públic de la Generalitat Valenciana.
1. A l'efecte del que disposa aquest article es considerarà sector públic de la Generalitat Valenciana:
- L'administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
- Les empreses de la Generalitat Valenciana a què es refereix l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
- Les institucions a què es refereix l'article 9.2 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, sense perjudici del que estableix l'article 14.1 de la llei esmentada.
2. Sense perjudici de les competències de la Generalitat en la matèria, amb efecte d'1 de gener de 1994, les retribucions íntegres assignades als llocs de treball que ocupa el personal al servei del sector públic de la Generalitat Valenciana s'incrementaran en les quanties establertes en la legislació general aplicable a totes les administracions públiques, respecte a les percebudes en 1993, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
3. El que disposa l'apartat anterior ha d'entendre's sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter singular i excepcional resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació en el nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats en aquest.
Article cinqué. Retribucions dels alts càrrecs del Consell.
1. Amb efecte d'1 de gener de 1994:
a) Les retribucions dels alts càrrecs del Consell, president de la Generalitat, exclosos els de categoria de secretari general i director general, es fixen per a 1994 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:
President de la Generalitat 9.946.896
Conseller 8.473.452
Sots-secretari 8.000.844
b) El règim retributiu dels secretaris generals, directors generals i assimilats serà l'establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat Valenciana del grup A en el text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 20 de març de 1991; a aquest efecte es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats:
Complement de destinació 1.467.672
Complement específic 2.245.461
c) Els complements específics dels secretaris generals i els directors generals i assimilats seran fixats pel Consell en la corresponent relació de llocs d'alts càrrecs amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat dels alts càrrecs de la Generalitat.
2. Segons que estableix l'article 38 del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per Decret legislatiu, de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials per ser membres del Govern Valencià, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
3. Els alts càrrecs del Consell que cessen en l'exercici de les seues funcions tindran dret a una indemnització de tres mensualitats.
El dret a aquestes percepcions, que se satisfarà mensualment, cessarà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector públic o privat.
Article sisé. Retribucions per a 1994 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
Les retribucions que percebran en l'any 1994 els funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que s'indiquen en aquest article.
1. Les retribucions bàsiques i el complement de destinació corresponent a cada nivell retributiu dels funcionaris de la Generalitat Valenciana es meritaran en les quanties establertes en la legislació aplicable a totes les administracions públiques. A aquest efecte, a més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i triennis cadascuna d'elles.
Tot això sense perjudici, si s'escau, de l'adequació de les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari per assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
2. El complement de productivitat s'aplicarà, si s'escau, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta conjunta de les conselleries d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i per aplicar-lo es farà en tot cas el que preveu l'article 52.2.b) del Decret legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la funció pública.
A aquest efecte s'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dotar, si s'escau, els crèdits globals destinats a atendre el complement esmentat, una vegada que hagen estat fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
3. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell. Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i només podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la quantia, ni periòdiques en la meritació.
La concessió serà objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representants sindicals.
4. Els complements personals de garantia i els transitoris que puguen derivar-se de la classificació definitiva dels llocs de treball establerta en les relacions de llocs, o a causa de qualsevol modificació del complement específic, només podran ser compensats o absorbits per canvi de grup, nivell, lloc de treball o per qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o grup de pertinença.
Els complements personals de garantia i els transitoris que no es deriven de l'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a 1985, seran absorbits per qualsevol millora retributiva que es produïsca en l'any 1994, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.
Als efectes anteriors no es consideraran els triennis, el complement de productivitat, ni les gratificacions per serveis extraordinaris, ni les indemnitzacions per raó del servei.
5. Els complements personals de garantia i els transitoris queden exclosos de l'increment que puga derivar-se del que preveu l'article 4 d'aquesta llei.
Article seté. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes en l'article 6.1 d'aquesta llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, del reial decret-llei esmentat, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representats sindicals.
2. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establerts pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum, d'acord amb el que disposa l'article segon i la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 3/1987, d'11 de setembre.
3. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal d'acord amb el que preveu la disposició transitòria primera del Reial decret llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article 6 d'aquesta llei.
Article vuité. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d'1 de gener de 1994 la massa salarial del personal laboral a què es refereix l'apartat segon d'aquest article no podrà experimentar un creixement global superior al que es fixa en l'article 4 d'aquesta llei, sense perjudici del que pogués derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
El que preveu el paràgraf anterior representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà per mitjà de la negociació col.lectiva.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornades, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, computant-se per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'aquests conceptes. A càrrec de la massa salarial així obtinguda per a 1994, s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l'any expressat.
2. Durant l'any 1994, serà necessari l'informe favorable de les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servei de:
- L'administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
- Les societats mercantils i els ens públics de la Generalitat Valenciana a què es refereix l'article 5.2 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
3. Amb caràcter previ a l'inici de les negociacions de convenis i acords col.lectius que es realitzen en l'any 1994, s'haurà de sol.licitar a la Conselleria d'Economia i Hisenda la corresponent autorització de massa salarial, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència d'aquests pactes, aportant a l'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 1993.
Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col.lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part mitjançant contracte individual, hauran de comunicar-se a la Conselleria d'Economia i Hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 1993.
4. Amb la finalitat d'emetre l'informe assenyalat en l'apartat 2 d'aquest article, les conselleries, les empreses i les entitats trametran a les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública el projecte corresponent, amb caràcter previ a l'acord o firma en el cas de convenis col.lectius o contractes individuals, adjuntant-hi la valoració de tots els aspectes econòmics.
5. L'informe esmentat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, a comptar des de la data de recepció del projecte i la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 1994 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement.
6. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió de l'informe preceptiu o havent informe desfavorable, i també els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1994, si no es compleixen els requisits establerts en aquest article.
Article nové. De l'oferta d'ocupació pública.
1. Durant l'any 1994 se suspén en l'àmbit de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes la vigència de l'article 20.4 del text refós de la Llei de funció pública valenciana, relatiu a la necessitat que l'oferta d'ocupació pública continga la totalitat de les places dotades pressupostàriament i que es troben vacants.
No obstant això, el Consell de la Generalitat podrà autoritzar, excepcionalment, a proposta de la Conselleria d'Administració Pública, i amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la convocatòria d'aquelles places dotades pressupostàriament que siguen estrictament necessàries per al funcionament dels serveis públics i que es troben ocupades de forma interina o temporal. A aquest efecte tindran prioritat els serveis prestats en l'àmbit sanitari, docent i transport ferroviari, en aquest últim cas instrument per mitjà de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. En les convocatòries per a l'ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen disminuïts.
Article deu. Normes especials.
1. Les indemnitzacions per raó del servei no experimentaran cap increment respecte a les quanties vigents en 1993.
2. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions íntegres en la proporció corresponent.
3. Les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual es liquidaran per dies, llevat els triennis que es faran efectius d'acord amb la situació i els drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen i en el supòsit de cessament en el servei actiu per motius de defunció o jubilació, en què es faran efectives les mensualitats completes, excepte per aquells funcionaris el règim de previsió social dels quals siga el Règim General de la Seguretat Social.
4. Les pagues extraordinàries seran dues a l'any per import, cadascuna d'elles, d'una mensualitat del sou i triennis, i es meritaran el dia u dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquestes dates, llevat en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats siga inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la quantia experimentarà la reducció proporcional corresponent.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l'última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats.
A l'efecte previst en el punt anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
5. Amb independència del que preveu l'article 51 del text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, la diferència, en còmput mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel funcionari, donarà lloc, llevat justificació, a la corresponent deducció proporcional d'havers. Sobre les deduccions que hi pogués haver s'informarà els representants sindicals periòdicament
Per al càlcul del valor hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que perceba el funcionari dividida per trenta i, a la vegada, aquest resultat pel nombre d'hores que el funcionari tinga obligació de complir, de mitjana, cada dia.
Article onze. Prohibició de percepció d'ingressos atípics
Els empleats públics compresos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, amb l'excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, les comissions o els altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article dotze. Relacions de llocs de treball
1. La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treballs es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.
2. Correspon a la Conselleria d'Administració Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de llocs recollits en les relacions de llocs de treball, produïdes en les relacions inicials aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
Les competències atribuïdes en aquest apartat a la Conselleria d'Administració Pública, hauran d'entendre's assignades a la Conselleria de Sanitat i Consum o d'Educació i Ciència, quan la seua execució afecte el personal sanitari o docent, respectivament. Per a aquests supòsits, igualment, serà requisit inexcusable l'informe previ de caràcter favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a qualsevol alteració de les plantilles vigents, i l'incompliment d'això determinarà la nul.litat de les actuacions i, si s'escau, l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Els titulars de llocs de treball que es suprimisquen en les relacions de llocs, i també els funcionaris que ocupant llocs de lliure designació siguen cessats, continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a ocupar altres llocs de treball, les retribucions bàsiques que els corresponguen pel seu grup i les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que ocupaven.
Aquesta situació no podrà prolongar-se més de tres mesos i les retribucions complementàries meritades tindran el caràcter d'"a compte" sense que pertoque cap reintegrament en el cas que les quantitats percebudes a compte siguen superiors a les corresponents al nou lloc.
A aquest efecte la Direcció General de la Funció Pública haurà d'assignar-los, dins del termini esmentat de tres mesos, l'ocupació provisional d'un lloc corresponent al seu grup de titulació, tot això sense perjudici de l'obligació dels afectats d'acudir a tots els concursos, del seu sector i grup de titulació, que es convoquen.
4. La provisió de llocs de treball que ha d'ocupar el personal funcionari, i també la formalització de nous contractes de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període igual o superior a un any, requeriran que els llocs esmentats figuren detallats en les relacions respectives. Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació del personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a sis mesos, sense que, en cap cas, siga possible prorrogar-la.
CAPíTOL III
De les operacions financeres i de les normes tributàries
Article tretze. Del Deute Públic.
1. S'autoritza el Consell perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, acorde l'emissió de Deute Públic de la Generalitat Valenciana o concerte operacions per termini superior a un any fins a un import global de 37.306.559 milers de pessetes d'endeutament net, deduïda la variació neta d'actius financers, destinats a finançar despeses d'inversió, en els termes previstos en l'article 56 de l'Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana i 14 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes.
2. El límit assenyalat en l'apartat anterior podrà ampliar-se en els termes següents:
a) per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de pressupostos per a l'exercici 1993 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat Valenciana.
b) per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'estat, previstos en l'epígraf I de l'Acord sobre el sistema de finançament autonòmic en el període 1992-1996, de 20 de gener de 1992.
3. El Consell determinarà la quantia definitiva del volum d'endeutament, dins del límit establert en els apartats anteriors, tenint en compte l'evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i l'execució del pressupost de despeses.
4. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article catorze. De les operacions de Tresoreria.
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article quinze. Avals de la Generalitat.
1. La Generalitat podrà prestar avals durant l'exercici de 1994, per a les operacions de crèdit interior o exterior, que concerten les entitats o empreses o que s'indiquen a continuació:
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: 6.800 milions de pessetes.
- Institut Valencià d'Habitatge, SA: 8.000 milions de pessetes.
- Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals: 6.390 milions de pessetes.
- Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA: 1.000 milions de pessetes.
2. Amb independència del que preveu l'apartat anterior, la Generalitat Valenciana, en els termes previstos en els articles 84 i següents del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, podrà concedir avals per a les operacions de crèdit concertades per entitats o empreses fins a un límit de 8.000 milions de pessetes.
3. A l'efecte del que preveuen els apartats anteriors, l'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent per a la tramitació i concessió d'avals sol.licitats per entitats o empreses privades i el Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, per autoritzar els avals sol.licitats per entitats i empreses públiques.
4. En els avals que preste la Generalitat Valenciana en favor de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals, com a conseqüència d'operacions de finançament de les activitats derivades del Pla d'Ampliació del Metro, i de les operacions de finançament de les actuacions derivades del Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, respectivament, el Consell podrà renunciar al benefici d'excussió a què es refereix l'article 84.4 del text refós de la Llei d'hisenda pública valenciana.
Article setze. Taxes i altres ingressos de dret públic.
1. S'eleven per a 1994 els tipus de quantia fixa de les taxes i altres ingressos de dret públic de la Hisenda de la Generalitat Valenciana fins a la quantitat que resulte de l'aplicació del coeficient 1,03 a la quantia exigible en 1993.
Es consideren com tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valore en unitats monetàries.
El que disposen els paràgrafs anteriors no s'aplicarà als preus públics durant 1994, que es determinaran d'acord amb la seua normativa.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l'exercici de 1994, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
3. Les quantitats procedents dels reintegraments per subvencions, a què es refereix l'article 47.9 del vigent text refós de la Llei d'hisenda pública valenciana, tindran la consideració d'ingressos de dret públic.
Article desset. De la modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984
1. Es modifica el text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, i modificat per les lleis de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, 4/1990, de 31 de maig, 7/1991, de 28 de desembre i 7/1992, de 28 de desembre, deixant sense contingut els articles següents:
a) L'apartat b) del número 1, i el número 3 de la versió en castellà, i els paràgrafs tercer, assenyalat amb la lletra b), i últim de la versió en valencià, de l'article 75.
b) L'epígraf 2.1.2 del grup 2n., i els grups 3r. i 5é. de l'article 76.
c) El capítol VI del títol IV.
d) El capítol II del títol VII.
e) Els epígrafs 1.1 a l'1.6, ambdós inclusivament, i 1.8 a l'1.8.5, igualment ambdós inclusivament, de l'article 144.
f) L'apartat 2 de l'article 138.
2. Es modifica el text articular de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, i modificat per les lleis de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre; 4/1990, de 31 de maig; 7/1991, de 28 de desembre, i 7/1992, de 28 de desembre, en el seu article 138, apartat 7, amb el text següent per al primer paràgraf:
"Comprovació sanitària del ramat subjecte a trasllat i l'expedició de Guia d'origen i sanitat o certificats sanitari i de transport internacional que justifica la salubritat d'aquest, la seua aptitud per al transport i la zona s'origen."
3. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les contraprestacions pels serveis i les activitats anteriors, a què es refereixen les lletres b), c), d) i e) del número anterior, que tenen la naturalesa de preus públics, es regularan pel que disposa el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 73/1991, de 13 de maig, i normativa que el desplega.
Article divuit. De la modificació de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de patrimoni de la Generalitat Valenciana
Es modifiquen les disposicions addicionals 1ª, 2ª i 3ª de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, amb el contingut següent:
1. No obstant el que disposen els articles seté, vint-i-nou a trenta-dos i trenta-vuit a quaranta d'aquesta llei, correspondrà a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports les facultats d'adquisició, administració, conservació i alienació dels bésn i drets que integren el patrimoni de promoció pública de l'habitatge, propietat de la Generalitat Valencians, la gestió i administració de la qual té atribuïda l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, en virtut de la disposició addicional cinquena de la Llei de la Generalitat 1/1988 i de l'article primer del Decret 118/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
2. Correspondrà igualment a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports la representació extrajudicial, per a la formalització dels actes i contractes i l'atorgament d'escriptures d'alienació a què es refereix la disposició addicional anterior.
3. Les facultats d'alienació tindran els mateixos límits quantitatius assenyalats a la Conselleria d'Economia i Hisenda en l'article 32 d'aquesta llei.
Article dinou. Del cànon de sanejament.
1. Les tarifes del cànon de sanejament aplicables per a l'exercici de 1994 seran les següents:
a) Usos domèstics:
- Municipis de menys de 500 habitants.
Quota de servei: 0
Quota de consum: 0
- Municipis d'entre 500 i 3.000 habitants.
Quota de servei: 1.320 pessetes, per any.
Quota de consum: 12,6 pessetes, per metre cúbic.
- Municipis d'entre 3.001 i 10.000 habitants.
Quota de servei: 1.752 pessetes, per any.
Quota de consum: 15,8 pessetes, per metre cúbic.
- Municipis d'entre 10.001 i 100.000 habitants.
Quota de servei: 2.184 pessetes, per any.
Quota de consum: 19 pessetes, per metre cúbic.
- Municipis de més de 100.000 habitants.
Quota de servei: 2.472 pessetes, per any.
Quota de consum: 23 pessetes, per metre cúbic.
b) Usos industrials (no domèstics) consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any.
En els usos industrials (no domèstics) amb consum d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any, la tarifa del cànon serà l'establerta per a usos domèstics en el municipi on se situe l'empresa, local o establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any.
Quota de consum: 29,4 pessetes, per metre cúbic.
Quota de servei, d'acord amb l'escala següent:
- Comptadors amb calibre de fins 13 mm: 6.300 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 15 mm: 9.444 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 20 mm: 15.744 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 25 mm: 22.044 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 30 mm: 31.500 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 40 mm: 63.000 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 50 mm: 94.500 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 65 mm:126.000 PTA
- Comptadors amb calibre de fins 80 mm:157.500 PTA
- Comptadors amb calibre major de 80 mm: 220.500 PTA
2. A l'efecte del que estableix l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, la quota de consum i la quota de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració a la càrrega contaminant dels abocaments, la capacitat de depuració de les instal.lacions pròpies de les indústries i la incorporació ostensible de l'aigua als productes fabricats.
Llevat casos excepcionals, en què en virtut d'expedient aprovat a l'efecte pel Consell, s'establisca un coeficient reductor que puga arribar a ser 0, aquests coeficients correctors de la quota no podran ser inferiors al 0,1 ni superiors al 4, llevat en el cas d'abocaments a col.lectors públics, en què el coeficient corrector mínim serà del 0,35.
A aquest efecte, s'autoritza el Consell per a aprovar les fórmules i els procediments de determinació dels factors que condicionen la quantificació d'aquests coeficients correctors.
3. En aplicació del que disposa l'article 18.1.a) de la Llei 2/1992, de la Generalitat Valenciana, s'afecta a l'ens públic de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana el producte de la recaptació del cànon de sanejament creat en l'article 20 de la llei esmentada.
4. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua, el període de consum de les qual es trobe situat entre dates de diferents anys, s'aplicarà a les quotes de consum del cànon de sanejament d'aquests anys en funció de la part de consum total que siga proporcional al període de temps corresponent a cada any.
CAPíTOL IV
De la gestió dels crèdits
Article vint. Crèdits en funció d'objectius i programes
1. Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, sector general, de les seues entitats autònomes i empreses finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions i l'execució de pagaments a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
2. A aquest efecte la gestió i l'execució del pressupost de despeses de la Generalitat Valenciana haurà de subjectar-se als principis següents:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució, mitjançant la corresponent modificació, amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article vint-i-u. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats, per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
d) Per a les despeses d'inversions reals i operacions financeres: consignació per capítol i programa pressupostari.
e) Per a les despeses financeres; consignació per article i programa pressupostari.
3. Les determinacions dels crèdits a què es refereix el punt anterior ho seran sense perjudici de les correspondències financeres que, si s'escau, es puguen establir.
Article vint-i-dos. Gestió integrada i la seua comptabilització
La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Subconcepte econòmic per a les despeses de personal i de funcionament.
b) Subconcepte econòmic i sublínia de subvenció, per a les transferències corrents i transferències de capital.
c) Subconcepte econòmic i subprojecte, per a les inversions reals i operacions financeres.
Article vint-i-tres. La gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
- Els fons que amb aquesta finalitat se'ls lliure mitjançant ordre de pagament en ferm, a càrrec del pressupost anual i a proposta de la Conselleria d'Educació i Ciència.
- Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
- Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament, que tinguen l'origen en els ingressos esmentats en l'apartat anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) En aquest sentit, les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en la vigent classificació econòmica de la Generalitat Valenciana dins del capítol segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 75.000 pessetes el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim d'1.250.000 pessetes i des d'un mínim de 500.000 pessetes.
2. Es prorroga, pel que fa als Centres de Professors, durant 1994 i en les mateixes condicions, l'autorització continguda en l'article 22.2 de la Llei 7/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1993.
Article vint-i-quatre. Mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l'article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 1994, és el fixat en l'annex III d'aquesta llei.
Es faculta la Conselleria d'Educació i Ciència per a fixar les relacions professor/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte del concert, calculades basant-se en jornades de professor amb vint-i-cinc hores de classe setmanals. La Conselleria d'Educació i Ciència no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduesca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l'annex III d'aquesta llei.
Les retribucions del personal docent tindran efectivitat segons les dates indicades en l'annex III d'aquesta llei, sense perjudici de la data en què es firme el respectiu conveni de l'ensenyament privat i l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol.licitud expressa prèvia de les organitzacions patronals i consulta amb les sindicals, fins al moment en què es firme el conveni corresponent. El component del mòdul destinat a altres despeses tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 1994.
Les quanties assenyalades per a salaris del personal docent, incloses les càrregues socials, seran pagades directament per l'administració, sense perjudici de la relació laboral entre el professorat i el titular del centre respectiu. La quantia corresponent a altres despeses es pagarà als centres concertats i aquests hauran de justificar-ne l'aplicació en acabar cada curs escolar. La distribució dels imports que integren les despeses variables s'efectuarà d'acord amb el que s'establisca en les disposicions reguladores del règim de concerts.
Es faculta la Conselleria d'Educació i Ciència per a, una vegada escoltades les organitzacions més representatives d'entitats titulars de centres concertats i les organitzacions sindicals més representatives, diversificar el component per a "altres despeses" en un màxim de tres grups, amb un sostre de variabilitat del 10 per 100, en més o en menys, sobre el grup mitjà, de manera que, sense ultrapassar el límit del crèdit disponible, permeta diferenciar la cobertura financera dels centres en funció de la grandària, la dotació d'instal.lacions, serveis i la resta d'elements objectius que es consideren.
Així mateix, i amb caràcter provisional, s'estableix en l'annex III d'aquesta llei, el mòdul econòmic per al sosteniment de les unitats corresponents al primer cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori que es puguen concertar per al curs 1994/95, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
En aquest sentit, els centres concertats que voluntàriament desitgen implantar en el curs 94/95 de forma anticipada i amb caràcter experimental el primer cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori, hauran d'estar autoritzats definitivament per a impartir aquests ensenyaments d'acord amb el que disposa el Reial decret 332/92, de 3 d'abril, i complir les condicions i els criteris de prioritat que, a l'efecte, determine la Conselleria d'Educació i Ciència.
2. Les quantitats que han de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'estableixen a continuació:
Formació Professional de Segon Grau i Centres Homologats de Batxillerat Unificat Polivalent (procedents de les antigues seccions filials de Batxillerat):
- 2.000 pessetes alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener al 31 de desembre de 1994.
3. El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament als alumnes d'aquestes quantitats, ho serà en concepte de finançament complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total per unitat concertada no supere en cap cas els mòduls econòmics fixats en aquesta Llei de Pressupostos per als respectius nivells d'ensenyament. En tot cas, el finançament públic garantirà, com a mínim, el pagament de salaris, antiguitat i càrregues socials del personal docent.
Article vint-i-cinc. De la Intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris
1. La direcció dels centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per mediació de la Intervenció Delegada de la Conselleria d'Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Fins que no es pose en funcionament el sistema de control a què es refereix l'article 34.4 d'aquesta llei, els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-sis. Règim pressupostari de les universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de reforma universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s'autoritzen els costos del personal funcionari docent i contractat docent i del personal funcionari no docent de les universitats pels imports detallats en l'annex IV d'aquesta llei.
2. Les universitats podran ampliar els crèdits del capítol I "Despeses de personal", assenyalats en l'apartat anterior per autorització expressa, mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les conselleries d'Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. A l'efecte de l'article 55.3 de la Llei de reforma universitària, i d'acord amb l'article 33 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, i l'Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les universitats.
4. D'acord amb els articles 54.3 de la Llei de reforma universitària s'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana per a regular i fixar els imports corresponents als preus públics per la prestació del servei d'ensenyament en les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana per al curs 1994/95, dins dels límits que establisca el Consell d'universitats.
Article vint-i-set. Ampliació de dotacions de personal.
Durant l'exercici de 1994 no es tramitaran expedients d'ampliació de dotacions de personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l'increment de la despesa pública que se'n derive no queda compensat mitjançant la reducció de les mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdits consolidables per a exercicis futurs com a conseqüència de transferència d'unitats o serveis a la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposa el text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-vuit. Contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 1994, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en la redacció feta per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i respecte al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració pública. En els contractes es farà constar, quan pertoque, l'obra o servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, i també la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes temporals laborals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables de complir les obligacions formals esmentades i d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En aquest sentit, les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà ultrapassar l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complesquen els requisits que per aquests es preveuen en l'article 29 del text refós esmentat en l'apartat anterior.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, emés amb caràcter previ a la formalització, del servei jurídic de la conselleria o organisme que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en aquest article seran objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la contractació de personal temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a aquesta finalitat.
Article vint-i-nou. Contractació per a la realització d'assistències i treballs específics.
1. A càrrec dels crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se contractes per a la realització d'assistències i treballs específics i concrets no habituals, amb la prèvia justificació de la ineludible necessitat per mancar de suficient personal. Aquests contractes es sotmetran a la legislació de contractes de l'estat, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
2. En aquells casos en què l'import d'aquests contractes siga inferior a un milió de pessetes, sempre que el termini d'execució no passe d'un any, podran adjudicar-se directament, a aquest efecte els únics documents exigibles seran memòria acreditativa de la ineludible necessitat, factura reglamentària conformada i certificació acreditativa de realització conforme del treball o servei expedida per l'òrgan de contractació.
Article trenta. De la contractació
Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l'import total dels quals no excedisca d'un milió de pessetes (1.000.000 PTA); la seua adquisició serà exclosa de fiscalització prèvia.
Article trenta-u. Transferències corrents i de capital.
1. Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les corporacions locals, excloses aquelles que es deriven de programes d'actuació d'àmbit estatal, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, es satisfaran en els termes següents:
a) Les transferències de capital s'efectuaran contra certificació de l'obra expedida per tècnic competent, tot això sense perjudici que en l'acte jurídic del qual es derive la transferència puga incloure's la possibilitat d'avançar fins a un 15% de l'import total anual de la transferència, una vegada concedida.
En aquest últim supòsit, l'import avançat s'haurà de descomptar, proporcionalment i en la forma que reglamentàriament es determine, dels successius lliuraments contra certificació.
b) Per a les transferències corrents s'aplicarà el règim següent:
- fins a un 40% de l'import es podrà lliurar immediatament una vegada concedida,
- fins a un 20% es pagarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, i
- la resta serà pagada per la Generalitat Valenciana quan la corporació local justifique que ha complert allò convingut.
c) La concreció dels percentatges a què es refereixen els apartats anteriors correspondrà a l'òrgan competent per a la concessió.
d) La modificació a l'alça, dels percentatges esmentats en el paràgraf anterior, haurà de ser autoritzada en cada cas per acord motivat del Consell.
2. La resta de transferències corrents i de capital que es concedisquen a càrrec del pressupost de la Generalitat Valenciana haurà de respectar, en la regulació del seu règim de lliurament, el que preveu aquest article.
3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, no serà necessària l'autorització a què es refereix el punt 1.d) i se'n donarà compte en tot cas al Consell, en els casos següents:
- ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, destinades a pal.liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars.
- subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Treball i Afers Socials en l'àmbit dels Serveis Socials especialitzats, a l'empara de la Llei 5/1989, de 6 de juliol, serveis socials de la Comunitat Valenciana, podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament en 12 mensualitats anticipades de la quantia total de la subvenció.
La justificació de la suma lliurada s'efectuarà a trimestre vençut, a aquest efecte s'haurà d'aportar la documentació acreditativa de l'efectiva i correcta aplicació de les quantitats pagades a l'actuació objecte de la subvenció.
Article trenta-dos. De la reprogramació plurianual en les despeses de capital
1. Quan per causes justificades es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que la seua execució demana, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els romanents de crèdit ho permeten. Els reajustaments seran acordats pel Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix l'apartat 4, paràgraf 2n. de l'article 29 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. En qualsevol cas, i als efectes del que preveu l'article 47 de la Llei de Contractes de l'estat, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració de crèdit ampliable d'aquestes.
2. Durant el termini d'execució del Pla d'Ampliació del Metro tots els contractes que se'n deriven podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, i l'ajornament no supere en dos anys el termini real d'execució de l'obra o projecte que es tracte.
Igualment, i amb l'acceptació prèvia del contractista, es podran modificar els contractes en vigor, en els termes i amb els requisits expressats en el paràgraf anterior.
Els ajornaments a què es refereixen els paràgrafs anteriors reportaran, en tot cas, els interessos corresponents.
Article trenta-tres. Accelerament dels tràmits previs de les obres inferiors a cinc milions de pessetes
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als cinc milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir el projecte a l'únic efecte de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment l'import de les quals siga inferior a 1.000.000 de pessetes seran el pressupost de l'obra subscrit per professional competent, la factura conformada i la certificació reglamentària, aquests casos seran exclosos de fiscalització prèvia.
3. Excepcionalment, per als supòsits d'obres de conservació o manteniment conseqüència de l'execució del Pla de Carreteres de la Generalitat Valenciana, el límit a què es refereix l'apartat anterior serà de 5.000.000 de pessetes.
Article trenta-quatre. De la funció interventora
1. L'exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostreig als actes, documents i expedients objecte de control.
2. El control econòmic a efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
El control financer tindrà com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmico-financer i si la seua execució s'ha realitzat d'acord amb les normes que li siguen aplicables.
3. Sense perjudici del que disposa l'apartat següent, la fiscalització dels actes, documents i expedients de l'administració de la Generalitat Valenciana, relatius al capítol I Despeses de personal, es realitzarà posteriorment, en substitució de la fiscalització prèvia, per a comprovar-ne el funcionament en l'aspecte econòmico-financer i si l'execució s'ha realitzat d'acord amb les normes que siguen aplicables en cada cas, les discrepàncies que en sorgisquen es sotmetran a les prescripcions de l'article 60 del text refós de la Llei d'hisenda pública valenciana. Aquest control serà exercit exclusivament per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i amb periodicitat inferior a l'any natural.
4. Amb la finalitat de millorar l'eficiència de l'execució pressupostària, s'autoritza el Govern Valencià perquè durant l'exercici 1994, i en el marc de les normes recollides en els articles 55 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, regule un sistema específic de control intern, on càpiga tant la funció interventora com el control financer, per a aquelles despeses i àrees d'activitat que consideren prioritàries.
L'entrada en vigor del sistema esmentat es produirà, inicialment i de forma gradual, en els hospitals i els altres centres sanitaris adscrits a la Conselleria de Sanitat i Consum i en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Ciència.
5. A efectes del que disposen els articles 91 i següents del text refós de la Llei d'hisenda pública valenciana, els interventors delegats, per mitjà de la Intervenció General, seran obligats a comunicar totes aquelles infraccions del que disposa l'article 28.2 i 3 del text refós esmentat a les autoritats competents per a la incoació d'expedients administratius de responsabilitat comptable.
La comunicació a què es refereix el paràgraf anterior haurà de dur-se a terme en el termini màxim de 15 dies des que conega els actes, contractes o documents que puguen originar la presumpta infracció.
CAPíTOL V
De les modificacions del pressupost
Article trenta-cinc. Principis generals.
1. Els límits establerts en l'article 32 i següents del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran al pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1994, amb les especificacions que resulten en els articles d'aquest capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els serveis i els crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i accions dels programes aprovats en els pressupostos.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció i la variació dels seus imports previstos i de les dades descriptives.
Article trenta-sis. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon al Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció i la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, i també la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
Article trenta-set. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s'escau, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul.lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Comunitat Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l'exercici, tant si corresponen al pressupost de la Generalitat com al de les seues entitats autònomes.
A aquest efecte s'incorporaran els romanents de crèdits per operacions corresponents a actuacions finançades o cofinançades per la Comunitat Europea i els corresponents a incentius regionals.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, i també aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana i la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació de serveis administratius.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul.lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l'article 45, punt c) del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons consignats en el programa Despeses diverses.
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, i amb la prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses detallats en l'annex V d'aquesta llei.
Article trenta-vuit. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries.
1. Correspon als titulars de les conselleries respectives autoritzar, previ informe favorable de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual són titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajustaments en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
- que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric,
- que els ajustaments es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari,
- que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o beneficiaris, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat,
- que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció,
- que no altere els imports corresponents a fons finalistes i els propis associats, i
- que no supose desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents adquirits com cal.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà el Conseller d'Economia i Hisenda.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, es trametran a la Conselleria d'Economia i Hisenda a efectes del que disposa l'article 39 d'aquesta llei.
Article trenta-nou. Execució de les modificacions pressupostàries
L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quaranta. Repercussions pressupostàries de les normes
Tot avantprojecte de llei, projecte de disposició administrativa i projecte de conveni, l'aplicació del qual puga comportar un increment de despesa en l'exercici de 1994, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure, a més d'una memòria econòmica on es manifesten les repercussions pressupostàries que es deriven de l'execució, un informe de la Conselleria d'Economia i Hisenda, preceptiu i vinculant, respecte a l'existència de crèdit adequat en el pressupost en vigor per afrontar l'increment esmentat.
D'igual manera, tota proposició de llei, i tota esmena als projectes o proposicions de llei que suposen augment en les despeses o disminució dels ingressos previstos en els corresponents estats dels pressupostos de la Generalitat, requerirà la conformitat del Consell per a ser tramitades, excepte en els casos que afecte exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
CAPíTOL VI
De la informació a les Corts
Article quaranta-u. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana i els distints articles d'aquesta llei, el Conseller d'Economia i Hisenda donarà compte documentat a la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents:
a) Dels romanents de crèdit de l'exercici anterior que han estat incorporats a l'estat de despeses del pressupost de 1994, en el termini dels quinze dies posteriors a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
b) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
c) La informació sobre les operacions d'emissió de deute o crèdits aprovats.
d) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel.lació d'avals i, si s'escau, dels riscos efectius que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalador.
e) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit a què es refereix l'apartat 2 de l'article 26 d'aquesta llei.
f) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
g) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les entitats locals.
h) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que calguen per afrontar els interessos de demora en els pagaments de les obligacions de la Generalitat.
i) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que, afectant l'estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
j) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 27 d'aquesta llei.
k) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 29 d'aquesta llei.
l) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els punts c) i d) de l'article 45 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
ll) De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 46 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
2. La informació prevista en els punts j), k), l) i ll) s'efectuarà cada període de sessions davant la comissió corresponent de les Corts Valencianes.
CAPíTOL VII
De l'administració institucional
Article quaranta-dos. Dels pressupostos de les entitats autònomes i entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana
1. Les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg i les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat Valenciana, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària en la presentació dels seus estats inicials i en el reflex de la seua gestió econòmica, sense perjudici de les especialitats del seu desplegament recollides en les respectives lleis de creació.
A aquest efecte, podran integrar-se en el sistema informàtic comptable i pressupostari de la Generalitat Valenciana.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions i adoptarà les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que preveu aquest article.
Article quaranta-tres. De l'Institut Valencià d'Habitatge, SA
1. La promoció pública d'habitatges de protecció oficial de la Generalitat Valenciana serà l'efectuada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, bé directament o mitjançant conveni a l'efecte, i també l'efectuada per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, a càrrec dels seus propis pressupostos.
2. A l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, com a entitat encarregada de la gestió de la promoció pública d'habitatges del Consell de la Generalitat, se li confereixen les facultats que es concedeixen en els articles 141 i següents del Decret 2.144/1968, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació de la Llei sobre habitatges de protecció oficial, als promotors per a promoure el desnonament dels adjudicataris no ocupants de tots els immobles integrants del patrimoni de promoció pública de la Generalitat Valenciana, per les causes i d'acord amb els procediments previstos en la legislació comuna i en especial d'Habitatges de Protecció Oficial; exercint aquelles facultats que es confereixen en els procediments indicats a l'ens públic titular, si bé la resolució de desnonament administratiu serà en tot cas dictada pel Director General d'Arquitectura i Habitatge.
Article quaranta-quatre. De l'Institut Valencià de Finances
1. Es modifica la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991, en el sentit d'incloure-hi un nou apartat, el deu, amb el contingut següent:
"10. Les obligacions patrimonials de l'Institut Valencià de Finances tenen la garantia de la Generalitat Valenciana en els mateixos termes que els de la seua Hisenda".
Article quaranta-cinc. Reordenació d'entitats autònomes i empreses de la Generalitat
1. S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana, durant 1994, perquè mitjançant decret, a proposta de la conselleria o conselleria afectades, i amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, transforme i suprimisca entitats autònomes i empreses de la Generalitat, si els seus fins s'han complert o si, romanent els seus fins, aquests poden ser atribuïdes a òrgans de l'administració Sector General o altra entitat autònoma o empresa de la Generalitat.
2. Quan el Consell faça ús d'aquesta autorització donarà compte a les Corts Valencianes de les mesures preses.
3. Es derogada la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992.
4. Se suprimeix l'ens públic de la Generalitat Valenciana "Institut Valencià de l'Energia", creat per la Llei 4/1990, la personalitat jurídica del qual serà extingida des de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei.
Les funcions, els mitjans personals, materials i recursos de l'ens públic de la Generalitat Valenciana "Institut Valencià de l'Energia" seran assumits, transitòriament, per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per mitjà de la Direcció General d'Indústria.
A efectes del que disposen els paràgrafs anteriors, la subrogació tindrà efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i aquesta afectarà la titularitat de tots els drets i obligacions que corresponguen a l'entitat autònoma suprimida, incloent-se, si s'escau, en aquesta subrogació el dret a recaptar les corresponents taxes i preus públics afectes al finançament de les funcions.
D'acord amb el que disposa l'apartat primer d'aquest article s'autoritza el Govern Valencià perquè mitjançant decret, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta llei, dicte les disposicions necessàries per a la integració definitiva de les funcions, dels mitjans personals, materials i recursos de l'ens públic de la Generalitat Valenciana "Institut Valencià de l'Energia", en l'estructura administrativa o institucional dependent de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Article quaranta-sis. De la supressió de les entitats autònomes de caràcter administratiu
1. Se suprimeixen les següents entitats de caràcter administratiu, la personalitat jurídica de les quals serà extingida des de l'entrada en vigor d'aquesta llei:
- Institut Valencià d'Estadística, creat per la Llei 2/1988, de 17 de maig.
- Gerència de Ports, creada per la Llei 3/1987, de 23 d'abril.
- Institut Valencià de Serveis Socials, creat per la Llei 4/1990, de 31 de maig.
- Institut Valencià de la Dona, creat per la Llei 5/1992, de 30 de juny.
- Institut Valencià d'Administració Pública, creat per la Llei 4/1990, de 31 de maig.
- Servei Valencià de Salut, creat per la Llei 8/1987, de 4 de desembre.
- Consell Superior de Cooperativisme, creat per la Llei 11/1985, de 25 d'octubre.
2. Les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a les entitats autònomes suprimides seran assumides per les conselleries a què estaven adscrites, assumpció que haurà d'atenir-se en tot cas a les regles següents:
- La subrogació tindrà efecte des de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei, i aquesta afectarà la titularitat de tots els drets i obligacions que corresponguen a les entitats autònomes suprimides, incloent-se, si s'escau, en aquesta subrogació el dret a recaptar les corresponents taxes i preus públics afectes al finançament de les funcions. La relació de les taxes i preus públics esmentats s'hauran d'incloure com annex independent en els decrets que regulen els reglaments orgànics a què es refereix aquest article.
- Els canvis en la titularitat dels drets i obligacions a què es refereix el paràgraf anterior, en el supòsit que afecten qualsevol tipus de contracte, inclosos els d'arrendament, no donaran dret en cap cas a l'altra part, per a extingir-los.
- Les funcions i el personal de les entitats esmentades s'adscriuran als serveis pressupostaris creats a l'efecte per aquesta llei, excepte la Gerència de Ports que s'adscriu com a programa pressupostari a la Direcció General d'Obres Públiques.
- En el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta llei, el Govern Valencià haurà d'haver aprovat les corresponents modificacions dels reglaments orgànics de les conselleries afectades, que permeten integrar les funcions esmentades en l'organització de cadascuna de les conselleries. Els reglaments esmentats inclouran, com annex, les modificacions que la integració supose en la plantilla de la conselleria.
3. Els llocs de treball de l'entitat autònoma suprimida continuaran subsistents i conservaran l'actual denominació, estructura i funcions fins que s'aprove el reglament orgànic corresponent.
Els alts càrrecs de les entitats autònomes suprimides continuaran exercint les seues funcions, transitòriament, fins que s'hagen aprovat els reglaments orgànics a què es refereix l'apartat segon d'aquest article.
4. Als funcionaris i l'altre personal afectat per aquesta llei se'ls respectarà la situació administrativa o laboral, en els termes previstos en la legislació vigent. A aquest efecte seguiran percebent la totalitat de les seues retribucions mentre no es dicten els reglaments orgànics esmentats.
5. Els béns integrants del patrimoni de les entitats autònomes suprimides i els de la Generalitat que tingueren adscrits, s'incorporaran al Patrimoni de la Generalitat, sense perjudici de la utilització immediata per les conselleries que assumisquen les funcions de les entitats autònomes suprimides. No obstant això, la Conselleria d'Economia i Hisenda haurà d'afectar formalment a les conselleries interessades, en un termini màxim de 3 mesos, els que resulten necessaris per al desplegament de les seues funcions.
6. Les conselleries que assumisquen les funcions de les entitats autònomes suprimides realitzaran les operacions de liquidació dels pressupostos de les entitats esmentades. Les liquidacions esmentades, que es referiran a data 31 de desembre de 1993, hauran de posar de manifest, com a mínim, la seua situació patrimonial, els drets i les obligacions en el moment de l'extinció.
En qualsevol cas hauran d'ingressar en la Tresoreria de la Generalitat els fons disponibles dels quals siguen titulars.
7. Són derogades totes les normes que s'oposen a aquesta disposició i en particular els capítols I, II, III, VI, VII i VIII, i també l'apartat u de l'article 19, de la Llei 8/87, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.
Article quaranta-set. De la Conselleria de Sanitat i Consum
1. Com a excepció del que disposa l'article 21 d'aquesta llei, els crèdits del capítol I Despeses de personal, del capítol II Despeses de funcionament i les despeses del capítol IV Transferències corrents destinats a ajudes a pròtesis i vehicles d'invàlids, adscrits al servei pressupostari Servei Valencià de Salut, es determinaran de la forma següent:
- Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i el centre de despesa.
- Per a les despeses de funcionament: la consignació del capítol econòmic i el centre de despesa.
- Per a les despeses de transferències corrents esmentades: la consignació per línia de subvenció, el capítol de despesa i el centre de despesa.
La vinculació dels crèdits per mitjà dels centres de despesa a què es refereix el paràgraf anterior, es mantindrà fins que l'administració de la Generalitat Valenciana, pose en funcionament les Arees de Salut.
2. L'eficàcia de les vinculacions a què es refereix l'apartat anterior és suspesa fins la data en què el Consell aprove la distribució, per centres de despesa o, si s'escau, per Arees de Salut, del pressupost per a 1994 de la Conselleria de Sanitat i Consum.
3. El Govern Valencià, mitjançant Decret, durant l'exercici de 1994, constituirà un Organ Central de Subministraments de material i serveis per a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat i Consum. Organ que desenvoluparà les funcions que a continuació es detallen, independentment de les que, si s'escau, pogués atribuir-li el Govern Valencià per mitjà del decret corresponent:
a) Preparar i adjudicar aquells contractes de subministrament que per la similitud de l'objecte o per l'obtenció de millors condicions siga convenient la contractació global per a tot l'àmbit de la Conselleria de Sanitat i Consum.
b) Dictar les instruccions oportunes sobre la normalització de material, estiga centralitzada o no l'adquisició.
c) Dirigir la política d'emmagatzematge de les institucions sanitàries, determinant els criteris òptims de gestió per a cada tipus de productes.
4. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, que manté la composició i les regles de funcionament que es preveuen en l'article catorze de la Llei 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut, tindrà les funcions següents:
a) Fer efectiva la participació i col.laboració ciutadana amb la Conselleria de Sanitat i Consum en l'exercici de les competències que corresponguen a aquesta. En especial, aquesta participació i col.laboració s'efectuarà per a la fixació de les directrius i els criteris generals de la política de salut en la Comunitat Valenciana; per a l'adopció dels criteris per a la distribució dels recursos entre els diferents programes i demarcacions territorials; per a la delimitació de les Arees de Salut; per a l'elaboració del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, i per a la fixació de les tarifes dels serveis no gratuïts.
b) Dictaminar la proposta de l'avantprojecte anual de l'estat de despeses i ingressos.
c) Efectuar el seguiment i control de la gestió del Servei Valencià de Salut.
d) I, en general, assessorar i elevar propostes a la Conselleria de Sanitat i Consum en tots els assumptes en què siga requerit.
Article quaranta-vuit. Del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit
1. S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana perquè mitjançant el corresponent Acord, en el termini d'un mes des que el Consell Rector del Consorci aprove el corresponent projecte de pressupostos, aprove definitivament aquests.
2. Els pressupostos del Consorci per a 1994 no podran ultrapassar cent milions de pessetes, els quals es finançaran a càrrec del crèdit que a aquest efecte recullen els pressupostos de l'ens públic Institut Valencià de Finances, amb el previ ajustament pressupostari corresponent.
3. Els pressupostos aprovats pel Consell hauran de reunir la documentació i els requisits que per aquest tipus d'entitats exigeix el text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
4. En el termini de 15 dies des de l'aprovació pel Consell dels pressupostos esmentats, s'haurà de comunicar a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes.
Article quaranta-nou. De les competències de l'Institut Turístic Valencià
1. Es modifica la disposició addicional setena de la Llei 7/1881, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, incloent-s'hi un nou apartat 10, amb el contingut següent:
a) L'Institut Turístic Valencià (ITVA) en desplegament i execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme podrà exercir, entre altres, les funcions d'ordenació d'empreses i activitats turístiques, d'acord amb el que si s'escau es determine reglamentàriament.
b) En l'exercici de les funcions a què es refereix el punt anterior, l'ITVA subjectarà la seua activitat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i disposicions de desplegament, i a les altres normes que resulten aplicables en l'exercici d'aquestes funcions; la resta de la seua activitat se sotmetrà al que dispose la norma de creació.
c) En el corresponent reglament es determinaran les competències dels distints òrgans en relació amb les funcions que si s'escau li siguen adscrites.
d) El personal funcionari de la Direcció General de Turisme i Serveis Territorials que realitze funcions que passen a ser realitzades pel ITVA, dependrà funcionalment de l'institut i orgànicament de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme i mantindrà la seua natura funcional, sense minva dels seus drets.
e) L'atribució de competències de sancions als distints òrgans en matèria de turisme, serà establerta per disposició reglamentària i s'hi podrà preveure la desconcentració en òrgans jeràrquicament dependents.
f) A l'entrada en vigor de la norma esmentada, seran derogats els punts u i tres de l'article 15 de la Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de disciplina turística.
g) La Conselleria d'Economia i Hisenda autoritzarà els ajustaments pressupostaris necessaris que es deriven d'aquesta reorganització administrativa.
Article cinquanta. De la modificació de l'objecte i la denominació de l'ens de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música
1. L'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, creat mitjançant la Llei 9/1986, de 30 de desembre, passa a denominar-se Teatres de la Generalitat Valenciana, conservant la seua naturalesa d'ens de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica i gaudint d'autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins.
L'ens esmentat conservarà, únicament, de les funcions detallades en l'article 3 de la Llei 9/1986, les relatives a les arts escèniques.
2. Les funcions establertes en l'article 3 de la Llei 9/1986 relatives al camp cinematogràfic i musical s'adscriuen a la Conselleria de Cultura i les Arts Escèniques queden com a competència pròpia de l'ens modificat.
3. La Conselleria de Cultura se subrogarà en les funcions, mitjans personals, materials i recursos de l'ens públic modificat, pel que fa als camps cinematogràfic i musical.
4. Es deroga el títol I, articles 1 a 13, de la Llei 9/1987.
5. Es faculta el Consell perquè a proposta de la Conselleria de Cultura aprove en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta llei:
- El Reglament orgànic i funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, transitòriament es regirà per la normativa que li siga aplicable.
- La corresponent modificació en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura, a l'efecte d'integrar les funcions i els mitjans i personal a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article.
6. El personal de catàleg que presta els seus serveis en l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i que no siga adscrit a l'ens Teatres de la Generalitat Valenciana, s'integrarà en la plantilla de la Conselleria de Cultura, amb reconeixement dels drets que tinguen adquirits, inclosa l'antiguitat.
7. La Conselleria d'Economia i Hisenda autoritzarà els ajustaments pressupostaris necessaris que es deriven d'aquesta reorganització administrativa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell de Cultura i Síndic de Greuges
1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell Valencià de Cultura podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en 1993.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura i Síndic de Greuges, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Expropiacions derivades del Pla de carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995, del Pla d'habitatge 1992-1995, Pla de ports de la Generalitat Valenciana, del Pla director de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i de les obres incloses en els projectes anomenats Ciutat de les Ciències i Torre de Comunicacions.
Es declara la necessitat d'ocupació urgent dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres compreses en els plans de carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995, en el Pla d'habitatge 1992-1995, en el Pla de ports de la Generalitat Valenciana, en el Pla director de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, a realitzar per la Generalitat, per les entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals, en els projectes anomenats Ciutat de les Ciències i Torre de Comunicacions.
Tercera. Habilitació de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana SA, Institut Valencià d'Habitatge SA, Gestió del Sòl d'Alacant SA, València Ciència i Comunicacions SA i Nova Gestió Urbana SA com a beneficiaris d'expropiacions
Per al compliment dels seus fins, Seguretat i Promoció Industrial Valenciana SA, l'Institut Valencià d'Habitatge SA, Gestió del Sòl d'Alacant SA, València Ciència i Comunicacions SA i Nova Gestió Urbana SA, podran dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinguen, fins i tot mitjançant expropiació, a l'efecte del qual podran ostentar la condició de beneficiaris prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en aquells casos en què corresponga la facultat d'expropiació a l'administració autonòmica, com en aquells altres en què aquesta facultat correspon a una altra administració.
Quarta. De les sancions urbanístiques
1. Correspondran a les hisendes municipals els ingressos derivats d'aquelles multes, per infracció urbanística, que imposen els òrgans urbanístics de la Generalitat com a conseqüència de propostes formulades i tramitades pels ajuntaments interessats, que requerisquen l'aprovació de la Generalitat.
2. Correspondran a la hisenda de la Generalitat Valenciana els ingressos generats per la imposició de sancions urbanístiques que aquesta impose en actuacions tramitades d'ofici pels seus òrgans urbanístics.
Cinquena. De les exempcions i bonificacions en els preus públics per prestació del servei públic d'educació superior en les universitats públiques dependents de la Generalitat.
1. S'estableixen les següents exempcions o bonificacions en els preus públics per la prestació del servei públic d'educació superior en les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana:
a) L'aplicació d'una o diverses matrícules d'honor donarà lloc a una bonificació en l'import total de la matrícula de l'alumne equivalent a l'import del mateix nombre d'assignatures del curs en què es matricule. En els cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en la qual s'haja obtingut la matrícula d'honor.
b) Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global del Curs d'Orientació Universitària o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d'exempció total del pagament de preus públics per matrícula.
c) Gaudiran d'exempció total del pagament de preus públics per matrícula els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i 2ª categoria.
d) Gaudiran de bonificació del 50% del pagament de preus públics per matrícula els alumnes membres de famílies nombroses de 1ª categoria.
2. Les exempcions i bonificacions a què es refereix aquesta disposició addicional s'hauran de recollir expressament en la normativa que anualment dicte el Consell per a la fixació de la quantia dels preus públics per la prestació del servei públic d'educació superior en els universitats valencianes.
Sisena. De la liquidació de les cambres agràries locals i assignació dels seus recursos
1. D'acord amb el paràgraf primer de la disposició addicional vuitena de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de desembre, la liquidació de les cambres agràries locals s'ajustarà a les regles següents:
a) Tots els béns i drets de les extingides cambres agràries locals, a excepció dels expressats en l'apartat b), s'atribuiran als ajuntaments corresponents. Es garantirà en tot cas la seua destinació a fins d'interés general agrari de l'àmbit del municipi i es donarà sempre prioritat al seu ús per les organitzacions professionals agràries amb implantació en l'àmbit territorial corresponent.
b) Excepcionalment s'integren en el patrimoni de la Generalitat Valenciana els béns i els drets de les extingides cambres agràries locals que seran utilitzades com a oficines i departaments administratius propis, destinats a serveis d'interés general agrari.
c) Reglamentàriament es determinarà el procediment per a la liquidació econòmica dels béns de les extingides cambres agràries locals, i l'aprovació de la relació dels béns que quedaran integrats en el patrimoni de la Generalitat Valenciana. S'establirà així mateix els béns que s'atribuiran als corresponents ajuntaments que seran els que resulten després de la liquidació econòmica de la cambra agrària. No podrà resultar, en cap cas, amb saldo negatiu per a l'ajuntament, oïdes, si s'escau, les organitzacions professionals agràries més representatives.
A tal fi es constituirà una Comissió de Seguiment amb la participació de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions professionals agràries més representatives del sector.
d) El personal de les cambres agràries extingides, transferit a la Comunitat Valenciana en virtut del Reial decret 1.372/1992, de 13 de novembre, queda integrat en la funció pública de la Generalitat Valenciana i adscrit a les destinacions que figuren en les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Així mateix, el personal propi de les cambres agràries extingides, contractat segons el procediment legalment establert, s'integrarà en la funció pública valenciana, excepte en aquells casos en els quals hi haja respecte a aquests una subrogació en la relació laboral per una entitat local, en virtut de la subscripció de convenis de col.laboració per a la prestació de serveis d'interés general agrari i mentre persistisca la seua vigència.
2. Són derogats els paràgrafs segon, tercer i quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1993, i la normativa dictada en desplegament d'aquesta.
Setena. De les modificacions del text refós de la Llei d'hisenda pública Valenciana, aprovat per Decret legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana de 26 de juny de 1991
Els articles 78.1, 79.2, 80, 84.2 i 4 i 85.1 queden redactats de la forma següent:
a) Article setanta-vuit, apartat primer:
"1. La Tresoreria de la Generalitat Valenciana dipositarà els fons públics en intermediaris financers de la manera més convenient per aconseguir l'optimització dels seus rendiments, sense perjudici dels serveis que s'atribuïsquen a l'Institut Valencià de Finances".
b) Article setanta-nou, apartat segon:
"2. Això no obstant, el Conseller d'Economia i Hisenda autoritzarà l'obertura i la utilització de comptes de les entitats autònomes en intermediaris financers, quan ho aconselle la naturalesa de les operacions que desenvolupen".
c) Article vuitanta:
"1. Els ingressos a favor de la tresoreria podran realitzar-se en el Banc d'Espanya, en les caixes de tresoreria i en els intermediaris financers col.laboradors d'aquestes.
2. En les condicions reglamentàriament establertes, els ingressos i els pagaments de la Tresoreria de la Generalitat podran realitzar-se per mitjà d'efectiu, xec, transferència bancària, gir postal o qualsevol altre mitjà de pagament siga o no bancari. Es faculta el conseller d'Economia i Hisenda per a establir que, en la realització de determinats ingressos o pagaments de la Tresoreria de la Generalitat, sols puguen utilitzar-se determinats mitjans de pagament".
d) Article vuitanta-quatre, apartats segon i quart:
"2. Els avals prestats a càrrec de la Tresoreria reportaran al seu favor la comissió que per cada operació determine el Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda. L'Institut Valencià de Finances serà el beneficiari d'aquestes comissions, quan li corresponga la tramitació i el seguiment dels avals".
"4. La Tresoreria de la Generalitat Valenciana respondrà, si així s'establira, de les obligacions d'amortització, pagament d'interessos, i de les derivades de qualsevol instrument financer de cobertura d'ús en els mercats capitals, vinculat a les operacions garantides, solament en el cas que el deutor principal incomplís les obligacions avalades. Podrà renunciar-se al benefici d'excussió establert en l'article 1.830 del Codi Civil en el supòsit que els beneficiaris dels avals foren corporacions locals, entitats autònomes i empreses de la Generalitat, i sempre, en el cas d'aquestes últimes, que es tracte d'operacions de finançament a llarg termini d'actuacions derivades de projectes d'inversió emmarcats en els objectius plurianuals de planejament econòmic del Consell".
e) Article vuitanta-cinc, apartat primer:
"1. La Generalitat Valenciana podrà prestar garanties, tant en forma de primer com de segon aval, a les operacions de crèdit concedides a institucions, entitats públiques i empreses públiques o privades.
L'import total dels avals a prestar en cada exercici es fixarà en la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana. No obstant això, els avals prestats durant un exercici pressupostari que siguen lliurats abans d'acabar aquest per cancel.lació d'una operació de crèdit garantida, no computaran en el càlcul de l'import total a què es refereix el paràgraf anterior, per la qual cosa els imports lliurats podran ser destinats pel Consell, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, a garantir noves operacions dins del mateix exercici pressupostari.
La concessió del primer aval en les operacions de crèdit d'empreses privades requerirà, en tot cas, comunicació prèvia a la Comissió d'Economia i Hisenda de les Corts Valencianes".
Vuitena. Del professorat dels centres docents públics no universitaris
1. Per tal d'organitzar un millor funcionament dels centres docents públics no universitaris, la Conselleria d'Educació i Ciència podrà efectuar el nomenament de professors interins amb horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general. En aquest cas les retribucions corresponents, tant bàsiques com complementàries, es fixaran de forma proporcional a la jornada realitzada en les condicions que, igualment, determine la Conselleria d'Educació i Ciència, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
La instrumentació del nomenament de professors interins a temps parcial serà determinada per la Conselleria d'Educació i Ciència, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Administració Pública.
2. Les ajudes i les beques que ha de percebre el professorat en actiu, dels centres docents públics no universitaris, per a la seua formació, seran articulades per mitjà de les línies de subvenció que a aquest efecte s'inclouen en els corresponents annexos de transferències corrents d'aquesta llei.
Novena
Per tal de complementar la política agrària comuna, en matèria de modernització i reestructuració d'explotacions i adaptar-la a les característiques de l'agricultura valenciana, es faculta al Consell perquè determine reglamentàriament l'explotació agrària preferent com aquella que prioritàriament podrà accedir a les ajudes econòmiques que, amb fons propis, concedisca el Consell.
Aquesta explotació haurà d'assolir la dimensió suficient per tal d'assegurar-ne la viabilitat econòmica i tenir al front d'aquesta un professional de l'agricultura amb formació tècnica adequada. La fórmula jurídica, sota la qual podrà integrar-se en aquestes explotacions preferents la terra d'explotacions preexistents, també es determinarà reglamentàriament.
Desena
Amb l'objectiu de concentrar la producció agroalimentària que es comercialitza, i per tal d'obtenir majors garanties en el control de qualitat de les produccions, es faculta el Consell perquè determine reglamentàriament l'empresa agroalimentària preferent, com aquella empresa comercialitzadora que podrà accedir prioritàriament a les ajudes econòmiques que amb fons propis concedisca el Consell.
Aquesta empresa haurà d'acomplir amb els requisits d'un volum mínim de producte comercialitzat, garantia en el control de qualitat i transparència estadística, a requeriment de l'administració pública.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera. Del càlcul de les dotacions per al capítol I.
A l'efecte del càlcul de les dotacions que per a despeses de personal recull aquesta llei s'ha considerat que les retribucions del personal corresponents a l'exercici de 1994 no experimentaran cap increment respecte a les de 1993. A aquest efecte, i dins de les disponibilitats pressupostàries, s'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana perquè, una vegada siga fixat l'increment a què es refereix l'article 4 d'aquesta llei, adopte les mesures necessàries perquè els òrgans competents adeqüen a aquest les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat Valenciana.
Segona. Retribucions del personal laboral.
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l'article 8 d'aquesta llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 4 d'aquesta llei, sense perjudici d'ulteriors regularitzacions.
Tercera. Transferències de serveis sanitaris.
1. Queda ampliat el termini previst en la disposició transitòria tercera de la Llei 8/1987, del Servei Valencià de Salut, fins la data en què, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 14/1986 general de sanitat, concloga el procés de transferència dels serveis i establiments sanitaris pertanyents a les Corporacions Locals, en els termes previstos en el Decret 109/1988, de 18 de juliol.
2. La transferència econòmica financera dels serveis sanitaris dels ens locals al Servei Valencià de Salut s'ajustarà en totes les seues parts al que recull la Llei 8/1987.
DISPOSICIONS FINALS

Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran com annex al pressupost de la Generalitat per a l'exercici de 1994, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona. Del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana
S'autoritza el Consell per a elaborar, en el termini màxim de 6 mesos, un text refós del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, amb la denominació text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, al qual s'incorporaran, amb capacitat per a regularitzar, actualitzar i harmonitzar, les disposicions legals vigents.
Tercera. Desplegament i execució d'aquesta llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquesta llei.
Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1994.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 31 de desembre de 1993
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
ANNEX I
De les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana
(en milers de pessetes)
- INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT: 2.153.349
- INSTITUT VALENCIA D'INVESTIGACIONS AGRARIES: 1.015.646
TOTAL ENTITATS AUTONOMES: 3.168.995
ANNEX II
De les empreses de la Generalitat Valenciana
(en milers de pessetes)
- RADIO TELEVISIó VALENCIANA 1.354.245
- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA 14.746.647
- INSTITUT VALENCIà D'ARTS
ESCèNIQUES, CINEMATOGRAFIA I MUSICA 999.556
- INSTITUT VALENCIà D'ART MODERN 1.275.491
- INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA
INDúSTRIA VALENCIANA 7.157.066
- INSTITUT VALENCIà DE FINANCES 1.428.449
- INSTITUT TURíSTIC VALENCIà 3.931.651
- SANEJAMENT D'AIGUES RESIDUALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 13.763.285
- TELEVISIó AUTONòMICA
VALENCIANA, SA 10.900.414
- RàDIO AUTONOMIA VALENCIANA, SA 623.564
- INSTITUT VALENCIA D'HABITATGE, SA 9.008.659
- INSTITUT VALENCIà D'INVESTIGACIONS
ECONòMIQUES, SA 118.470
- VALENCIANA D'APROFITAMENTS
ENERGèTICS DE RESIDUS, SA 3.604.045
- VALèNCIA CIèNCIA I COMUNICACIONS, SA 5.010.614
- SEGURETAT I PROMOCIó INDUSTRIAL
VALENCIANA, SA 3.926.157
- PROMOCIó ECONòMICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, SA 736.693
- GESTIó DEL SòL D'ALACANT, SA 25.555
TOTAL EMPRESES 78.610.561
ANNEX III
Mòduls econòmics de distribució de fons públics
per a sosteniment de centres concertats
D'acord amb el que disposa l'article 24 d'aquesta llei, els imports anuals i el desglossament dels mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels distints nivells i modalitats educatives s'estableixen amb efecte d'1 de gener i fins al 31 de desembre de 1994 de la forma següent:
Educació General Bàsica/Primària:
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 3.257.252
Despeses variables: 459.227
Altres despeses (mitjana): 716.283
Import total anual: 4.432.762

Educació Especial. (Nivells obligatoris i gratuïts):
I. Educació Bàsica/Primària:
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 3.257.252
Despeses variables: 459.227
Altres despeses (mitjana) : 764.035
Import total anual: 4.480.514
Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics: 2.452.750
Autistes o problemes greus de personalitat: 1.974.502
Auditius: 2.278.037
Plurideficients: 2.835.785
II. Formació Professional "Aprenentatge de Tasques"
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 6.514.504
Despeses variables: 602.543
Altres despeses (mitjana): 1.088.468
Import total anual: 8.205.515
Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics: 3.906.812
Autistes o problemes greus de personalitat: 3.470.976
Auditius: 3.022.326
Plurideficients: 4.357.540
Formació Professional de Primer Grau:
I. Rames Industrial i Agrària:
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 5.856.652
Despeses variables: 814.794
Altres despeses (mitjana) : 1.020.439
Import total anual: 7.691.885
II. Rama Serveis:
Despeses de personal docent, incloses càrregues socials: 5.856.652
Despeses variables: 814.794
Altres despeses (mitjana) : 892.537
Import total anual: 7.563.983
Formació Professional de Segon Grau:
I. Rames Administratives i Delineació:
Despeses de personal docent, incloses càrregues socials: 5.406.141
Despeses variables: 809.522
Altres despeses (mitjana) : 956.322
Import total anual: 7.171.985
Resta Rames:
Despeses de personal docent, incloses càrregues socials: 5.406.141
Despeses variables: 809.522
Altres despeses (mitjana) : 1.092.750
Import total anual: 7.308.413
Centres de Batxillerat Unificat i Polivalent, Curs d'Orientació Universitària (procedents d'antigues seccions filials):
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 5.080.565
Despeses variables: 1.004.184
Altres despeses (mitjana): 1.027.768
Import total anual: 7.112.517
Educació Secundària Obligatòria
Primer cicle:
Salaris de personal docent, incloses càrregues socials: 3.843.557
Despeses variables: 531.263
Altres despeses (mitjana): 716.283
Import total anual: 5.091.103
ANNEX IV
Subvenció global i cost autoritzat del personal
de les universitats competència de la Generalitat Valenciana
(en milers de pessetes)
1.- SUBVENCIó GLOBAL.
a) TRANSFERèNCIES CORRENTS.
- UNIVERSITAT D'ALACANT: 3.879.225
- UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLó: 1.499.930
- UNIVERSITAT DE VALENCIA: 11.255.270
- UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA: 6.032.950
2.- COST AUTORITZAT DE PERSONAL (exclòs el corresponent a triennis i seguretat social).
a) UNIVERSITAT D'ALACANT.
- Personal funcionari docent i contractat docent : 2.817.469
- Personal funcionari no docent: 479.350
b) UNIVERSITAT POLITèCNICA DE VALèNCIA
- Personal funcionari docent i contractat docent: 3.964.061
- Personal funcionari no docent: 578.021
c) UNIVERSITAT DE VALèNCIA
- Personal funcionari docent i contractat docent : 7.763.219
- Personal funcionari no docent: 1.568.498
d) UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLó
- Personal funcionari docent i contractat docent: 1.059.219
- Personal funcionari no docent: 215.166
ANNEX V
Crèdits de reconeixement preceptiu,
competència del Conseller d'Economia i Hisenda
1. Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, i també les aportacions de la Generalitat Valenciana al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
4. Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, i també les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a disminuïts en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuneixen els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
7. Les ajudes a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial regulades pels reials decrets 1.932/1991 i 726/1992.
8. Les derivades del que preveu l'article 32.1 d'aquesta llei.
9. Els derivats, si s'escau, de la devolució d'ingressos indeguts.
10. Les ajudes d'incentius econòmics, concedides a l'empara del Decret 91/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 22 de novembre de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Esmenes aprovades pel Ple de les Corts Valencianes a les diferents seccions de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994.
Secció 05. Presidència de la Generalitat
Servei 02
Programa 121.10
Nou objectiu bàsic:
"Analitzar les causes que motiven l'absentisme laboral i implantar procediments de control intern d'aquestes situacions que en reduïsquen el percentatge en un 10% durant l'exercici de 1994".
Programa 111.40 Gabinet del president de la Generalitat.
Línies d'actuació.
Cal afegir-ne una nova:
"1.1.8. Promoció del valencià en les actuacions de la presidència de la Generalitat."
Programa 112.10 Direcció i serveis generals
Principals línies d'actuació:
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la presidència."
Programa 462.10 Mitjans de comunicació social i relacions informatives.
Cal afegir una nova línia d'actuació:
"Cal fer efectiva la Resolució 49/III sobre reciprocitat de recepcció de les emissions entre TVV i TV3 en els territoris respectius."
Secció 06. Economia i Hisenda
Programa 611.10 Direcció i coordinació general
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la Conselleria."
Programa 612.10 Planificació i previsió econòmica.
Capítol IV Transferències corrents, creació d'una línia nova: Codi 4.04.
Denominació: Conveni entre la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de l'Alt i Mitjà Vinalopó, la Diputació d'Alacant i la Universitat d'Alacant per a l'elaboració d'un Pla estratègic de desenvolupament de l'eix econòmic del Vinalopó.
Import: 20.000 milers de pessetes.
Beneficiaris previstos: Universitat d'Alacant.
Normativa reguladora: Conveni.
Descripció i finalitat: Anàlisi de les alternatives de futur i les opcions per al desenvolupament i la implantació de les línies estratègiques a seguir per al llançament de l'activitat econòmica de l'eix del Vinalopó.
Tipus: Nominativa.
Fons propis: 20.000 milers de pessetes.
Programa 611.20 Administració, comptabilitat i gestió informàtica. Capítol VI Inversions reals. Codi 60001 Equipaments i material informàtic disminueix en 20 milions de pessetes. En resulta una xifra final de 198.000 milers de pessetes.
Secció 07. Administració Pública
Programa 121.10 Direcció i Serveis Generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la conselleria".
Programa 121.30 Selecció i formació
Principals línies d'actuació
Cal afegir un punt:
"2.1.3 Desenvolupar actuacions que tendisquen a satisfer les necessitats de la comunitat sorda".
Programa 463.10 Afers judicials i drets ciutadans
Capítol IV Transferències corrents
Es crea una línia nova codi 4.01
Denominació: Associacions i participació ciutadana
Import: 16.000 milers de pessetes
Beneficiaris previstos: Federació Associacions de Veïns
Descripció i finalitat: Millorar el funcionament de les associacions ciutadanes
Fons propis: 16.000 milers de pessetes
Tipus: Nominativa
Programa 121.20 Direcció i Serveis Generals, capítol VI Inversions reals. El projecte codi 60002 "Altre material immobilitzat", disminuïx en 6 milions de pessetes, i en resulta una xifra total d'1 milió de pessetes.
Programa 121.50 Organització, capítol VI inversions reals. El subprojecte codi 60002.002 Finestra única, disminuïx en 5 milions de pessetes, i resulta una xifra total de 20 milions de pessetes.
Programa 125.10 Administració local, capítol IV Transferències corrents, codi línia 4.02 Subv. Federació Valenciana de Municipis i Províncies disminuïx en 5 milions de pessetes, i en resulta una xifra total de 116 milions de pessetes.
Programa 125.10 Administració local, capítol IV Transferències corrents, codi 4.01 Finançament mancomunitats, se n'augmenta en 10 milions de pessetes; en resulta una xifra total de 85 milions de pessetes.
Programa 121.50 Organització, capítol VI Inversions reals. El subprojecte codi 60002.002 Finestra única disminueix en 10 milions de pessetes i resulta una xifra total de 10 milions de pessetes.
Programa 125.10 Administració local
Línies d'actuació
Cal afegir-ne una nova:
"2.1.3. Comissió de Coordinació amb l'administració local".
Secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transport
Programa 511.10 Direcció i Serveis Generals.
Principals línies d'actuació.
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la conselleria."
Servei 04 DG de Transports
Programa 513.30 Ordenació i coordinació del transport terrestre
Codi línia 4.04 Línia de transports de viatgers de dèbil trànsit.
Se n'augmenten: 10.000
En queden: 50.000
Servei 04 DG de Transports
Programa 513.30 Ordenació i coordinació del transport terrestre
Codi línia 7.02 Conveni extensió servei telefònic medi rural.
Se'n redueixen: 10.000
En queden: 0
Secció 09. Educació i Ciència
Programa 422.60 Universitats. Capítol IV Transferències corrents
En el codi línia 4.03 Beques alumnes d'ensenyament universitari, cal augmentar el seu import en 100 milions de pessetes. En resulta una xifra final de 200.000 milers de pessetes.
En el codi línia 40.1 Subvenció universitats de la Comunitat Valenciana, cal disminuir l'import en 100 milions de pessetes. En resulta una xifra final de 25.421.917 milers de pessetes.
Programa 422.60 Universitats Capítol VI Inversions reals
Cal incorporar un subprojecte nou codi 60002.002 Construcció centre universitari de Gandia, per un import de 300 milions de pessetes.
Programa 422.60 Universitats Capítol VI Inversions reals Codi 60002.001 Pla Noves Infraestructures Universitàries. Cal disminuir en 300 milions de pessetes. En resulta una xifra final de 5.100.000 milers de pessetes.
Programa 421.30 Ordenació i Innovació Educativa i Formació del Professorat. Capítol IV Transferències corrents
Cal incorporar una línia nova codi 4.09
Denominació línia: Ajudes formació superior funcionaris docents no universitaris
Import: 20.000 milers de pessetes.
Beneficiaris previstos: Personal docent no universitari dels centres que depenen de la Conselleria d'Educació i Ciència
Normativa reguladora: Ordre
Tipus: Genèrica
Descripció i finalitat: Compensació del cost de la matrícula en estudis superiors de 1r. i 2n. cicle a funcionaris docents no universitaris.
Fons propis: 20.000 milers de pessetes
Programa 421.30 Ordenació i innovació educativa i formació del professorat, Capítol IV Transferències corrents.
En el codi línia 4.04 Subvenció a les universitats, cal disminuir l'import en 20 milions de pessetes. En resulta una xifra total de 80.000 milers de pessetes.
En el Programa 422.20. Ensenyament Primari, Capítol IV Transferències corrents.
Codi línia 4.03. Subvencions i convenis. Programes E.P.A.
On diu: Import: 170.880 milers de pessetes,
Ha de dir: Import: 210.880 milers de pessetes.
En el Programa 421.30. Ordenació i innovació educativa i formació professional del professorat, Capítol IV Tranferències corrents.
Codi línia 4.08. Ajudes programes experimentals de garantia social.
On diu: Import: 400.000 milers de pessetes,
Ha de dir: Import: 360.000 milers de pessetes.
Servei 02 D.G. de Centres Docents
Programa 422.30 Ensenyament secundari
Capítol 6
Codi 60005.021
Afegir un nou projecte
Denominació: construcció cente ensenyaments secundaris en Torreblanca, pressupost exercici 1994: 50.0000.0000
L'anterior esmena d'adicció serà compensada per la següent esmena de modificació:
Servei 02 D.G. de Centres docents.
Programa 422.30 Ensenyament secundari.
Capítol VI
Codi 60005.007
Exercici 1994
On diu: 1.066.230,
Ha de dir: 1.016.230.
Alta
Programa 421.30 Ordenació i innovació educativa
Codi línia 4.03 Ajudes al reciclatge del professorat
S'augmenten 10.000.000 pessetes
Baixa
Programa 421.30 Ordenació i innovació educativa
Capítol 2 Despeses de funcionament
Es disminueixen 10.000.000 pessetes
Secció 10. Sanitat i Consum
Programa 411.10 Direcció i Serveis Generals
Principals línies d'actuació.
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la conselleria."
Programa 411.10 Direcció i Serveis Generals
Principals línies d'actuació.
Cal afegir un nou apartat amb el text següent:
"Elaboració de l'Avantprojecte de llei de salut laboral de la Comunitat Valenciana, prèvia consulta amb els agents socials."
Secció 11. Indústria, Comerç i Turisme
Programa 622.10 Direcció i serveis generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir: "Promoció del valencià en les activitats de la conselleria".
Institut per a la Petita i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA)
Capítol IV Transferències corrents. Codi línia 4.03 Pla tecnològic.
On diu: Import 238.826 milers de pessetes,
Ha de dir: Import 404.929 milers de pessetes, s'augmenten 166.103 milers de pessetes.
Capítol VII Transferències de capital. Codi línia 702 Pla Tecnològic
On diu: Import 429.296 milers de pessetes,
Ha de dir: Import 595.071 milers de pessetes, s'augmenten 165.775 milers de pessetes.
Capítol IV Transferències corrents. Codi línia 405 Pla d'Assessorament i millora de la gestió
On diu: Import 499.205 milers de pessetes,
Ha de dir: Import 401.105 milers de pessetes, es disminueixen 98.100 milers de pessetes.
Capítol VII Transferències de capital. Codi línia 706 Pla d'incentius a la inversió.
On diu: Import 1.600.000 milers de pessetes,
Ha de dir: Import 1.366.222 milers de pessetes, es disminueixen 233.778 milers de pessetes.
Secció 12. Agricultura, Pesca i Alimentació
Programa 721.10 Direcció i Serveis Generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la conselleria."
Programa 531.10: Estructures agràries i desenvolupament rural. Codi línia 7.04
1. On diu: Denominació línia: Indemnització compensatòria complementària de muntanya,
Ha de dir: Denominació línia: Agroturisme i altres activitats de desenvolupament rural.
2. On diu: Beneficiaris previstos: Agricultors directes en zones de muntanya,
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Agricultors amb iniciatives de diversificació de rendes en comarques de l'interior.
3. On diu: Descripció i finalitat: Compensar la renda dels agricultors pels desavantatges naturals que afecten l'activitat agrària en les zones de muntanya.,
Ha de dir: descripció i finalitat: Subvencionar inversions en agroturisme i altres activitats de desenvolupament rural destinades a diversificar rendes dels agricultors en comarques de l'interior.
4. On diu: Fons propis: 20.000 milers de pessetes,
Ha de dir: Fons propis: 45.000 milers de pessetes.
Programa 531.10: Estructures agràries i desplegament rural. El codi línia 4.05 s'elimina.
Programa 531.10: Estructures agràries i desplegament rural. Codi línia 7.07 en l'apartat Descripció i finalitat, cal afegir al final de la redacció original el text següent:
"i en agrupació d'explotacions que assolisquen la condició d'explotació agrària preferent."
Programa 714.40 Desplegament del cooperativisme agrari
Capítol IV. Transferències corrents, codi línia 4.03: Ajudes gestió d'expedients CEE, disminueix el seu import en 2 milions de pessetes i resulta una xifra total de 23.000 milers de pessetes.
Programa 714.30: Recolzament al sistema agroalimentari i relacions agràries, capítol IV. Transferències corrents, incorporar un nou codi línia 4.06. Ajuda al sector agroalimentari, amb un import de 2.000 milers de pessetes i tenint com a beneficiari previst la Fundació Museu-Arxiu de la Taronja de Borriana i la finalitat del qual és estudiar i difondre la història de l'economia citrícola.
Programa 714.30: Recolzament al sistema agroalimentari i relacions agràries, capítol VII. Transferències de capital, codi línia 7.01. Modernització del sector agroalimentari, disminueix el seu import en 100 milions de pessetes i resulta una xifra total de 450.000 milers de pessetes.
Programa 531.10: Estructures agràries i recolzament rural, capítol VI, inversions reals, codi subprojecte 60002.034: Altres actuacions, disminueix l'import en 100 milions de pessetes, i resulta una xifra total de 770.769 milers de pessetes.
Programa 531.10: Estructures agràries i desplegament rural. Capítol VII, transferències de capital, codi línia 7.01 Racionalització de l'ús de l'aigua per a rec, disminueix l'import en 100 milions de pessetes i resulta una xifra total de 1.098.000 milers de pessetes.
Programa 531.10: Estructures agràries i desplegament rural. Capítol VII, transferències de capital, incorporar una nova línia codi 7.08: Obres i serveis d'infraestructura agrària en municipis per un import de 300 milions de pessetes i els beneficiaris previstos dels quals seran ajuntaments i mancomunitats de municipis.
Servei 01. Conseller i serveis generals.
Programa: 714.40. Desenvolupament del cooperativisme agrari.
Codi línia 4.03
Se'n redueixen: 6.000
En queden: 19.000
Servei 01. Conseller i serveis generals.
Programa: 711.10 Direcció i serveis generals.
Codi línia 4.01 Beques
Se n'augmenten: 6.000
En queden: 12.000
Secció 13. Treball i Afers Socials
Programa 311.10 Direcció i Serveis Generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la conselleria".
El programa 313.20 Lluita contra la droga, capítol VII, Transferències de capital, codi línia 7.02 Adquisició d'immobles, equip., obres reforma i constr., augmenta en 30 milions de pessetes, en resulta una xifra total de 105.000 milers de pessetes.
El programa 322.10 Formació de l'ocupació, capítol II, Despeses de funcionament, disminuïx el seu import en 10 milions de pessetes, en resulta una xifra total de 105.000 milers de pessetes.
El programa 322.20 Formació professional d'ocupació, capítol II, Despeses de funcionament, disminuïx el seu import en 20 milions de pessetes, en resulta una xifra total de 857.000 milers de pessetes.
El programa 322.10 Foment de l'ocupació, capítol VIII, Actius financers, incorpora una fitxa d'operacions financeres amb codi 801 i denominació de projecte: Prestació avals SGR, per un import de 20 milions de pessetes.
El programa 322.10 Foment de l'ocupació, capítol VII, Transferències de capital, codi línia 702 Iniciatives locals d'ocupació, disminuïx el seu import en 20 milions de pessetes i en resulta una xifra total de 416.995 milers de pessetes.
El programa 311.10 Direcció i Serveis Generals, capítol VII, Transferències de capital, codi línia 7.02 Cooperació internacional augmenta els seu import en 10 milions de pessetes, en resulta una xifra total de 71.350 milers de pessetes.
El programa 322.10 Foment de l'ocupació, capítol II, Despeses de funcionament, disminuïx el seu import en 10 milions de pessetes, en resulta una xifra total de 115.000 milers de pessetes.
Secció 14. Medi Ambient
Programa 422.10 Direcció i serveis generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en els activitats de la Conselleria".
Programa 422.40 Restauració i protecció de recursos naturals. Secció VI Inversions reals.
Cal incorporar un subprojecte nou Codi 60001.004 Parc El Palmerar d'Alacant per un import de 100 milions de pessetes.
Programa 422.40 Restauració i protecció de recursos naturals, Secció VI Inversions reals. Codi de Projecte 60004 Manteniment altres obres d'infraestructura, es redueix en 100 milions de pessetes, de la manera següent:
On diu: "Codi 60004.001 Restauració coberta vegetal, per un import de 121.132 milers de pessetes",
Ha de dir: "Codi 60004.001 Restauració coberta vegetal, per un import de 101.131 milers de pessetes"
On diu: "Codi 60004.002 Restauració coberta vegetal, per un import de 145.358 milers de pessetes,
Ha de dir: "Codi 60004.002 Restauració coberta vegetal, per un import de 121.359 milers de pessetes.
On diu: "Codi 60004.003 Restauració coberta vegetal, per un import de 339.171 milers de pessetes,
Ha de dir: "Codi 60004.003 Restauració coberta vegetal, per un import de 283.171 milers de pessetes.
Programa 442.50 Qualitat ambiental
El la fitxa FP6
On diu:
Codi Denominació Any Codi Territorial
60006.005 Residus sòlids 94 03.30.999
60006.006 Residus sòlids 94 12.08.059
Debe decir:
Codi Denominació Any CodiTerritorial
60006.005 Residus sòlids 94 12.08.059
60006.006 Residus sòlids 94 03.30.999
Programa 442.40 Restauració i protecció dels recursos naturals
En el capítol I Despeses de personal,
Augment de 35.700 milers de pessetes. En resulta una xifra final d'1.157.423 milers de pessetes.
En el capítol VII Transferències de capital
Codi línia 7.02 Foment accions desenvolupament i ordenació boscos zones rurals
Disminució de 35.700 milers de pessetes. En resulta una xifra final de 164.300 milers de pessetes.
Programa 442.20 Direcció i serveis generals
Codi línia 4.01 Realització d'activitats d'interés ambiental
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
Programa 442.20 Direcció i serveis generals
Codi línia 4.03 Realització d'activitats d'educació ambiental
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
Programa 442.30 Conservació del medi natural
Codi línia 4.01 Actuació educació ambiental i conservació espais
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
Programa 442.40 Restauració dels recursos naturals
Codi línia 4.01 Voluntaris de prevenció
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
Programa 442.40 Restauració dels recursos naturals
Codi línia 4.01 Voluntaris de prevenció
En descripció i finalitat, cal afegir:
"formació del voluntariat".
Programa 442.50 Ajudes a la formació en qualitat ambiental
Codi línia 4.03 Ajudes a ala formació en qualitat ambiental
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Codi línia 47.04 Ajudes a la gestió de residus
En beneficiaris previstos, cal afegir:
"organitzacions sindicals".
A la secció 15. Cultura
Servei 02 D.G. Promoció Cultural.
Programa 455.10 Extensió i promoció cultural i de les arts interpretatives.
Capítol VI
Codi línia 7.01 Infraestructures i equipament cultural.
Cal afegir un nou projecte:
Codi línia 7.02
Denominació: Construcció i equipament centre cultural Torreblanca.
Pressupost exercici 1994: 15.000.000.
L'anterior esmena d'addició serà compensada per la següent:
Esmena de modificació
Servei 02 D.G Promoció Cultural.
Programa 455.10
Capítol VI
Codi línia 7.01 Infraestructures i equipament cultural.
Exercici 1994
On diu 632.571,
Ha de dir 617.571.
Servei 03 D.G. del Patrimoni Artístic.
Programa 458.10 Patrimoni artístic.
Capítol VI
Codi 60001.017
Cal afegir un nou projecte:
Denominació: Restauració església antiga de Sant Francesc de Torreblanca.
Pressupost exercici 1994 25.000.000.
L'anterior esmena d'addició serà compensada per la següent:
Esmena de modificació
Servei 03 D.G del Patrimoni Artístic.
Programa 458.10 Patrimoni Artístic.
Capítol VI
Codi 60001.015 Restauració béns immobles CV.
Exercici 1994
On diu 34.298,
Ha de dir 322.298.
Programa 451.10 Direcció i serveis generals
Principals línies d'actuació
Cal afegir:
"Promoció del valencià en les activitats de la Conselleria".
Entitat Institut Valencià de la Joventut
Objectiu bàsic
Cal afegir:
"6.1. Promoure el valencià entre la joventut".
En el Programa 458.10 Patrimoni artístic, Capítol VI Inversions reals, cal incorporar un subprojecte nou, Codi 60001.17 Intervenció en el Palau d'Altamira d'Elx, per un import de 15 milions de pessetes.
El Programa 458.10 Patrimoni artístic, Capítol VI Inversions reals, en el subprojecte 6001.015 Rest. béns immobles C.V., disminueix l'import en 15 milions de pessetes. En resulta una xifra total de 299.598 milers de pessetes.
A la secció 20. Transferències a ens públics i despeses
Organisme autònom Radiotelevisió Valenciana
Objectius i accions a desenvolupar durant 1994:
On diu: "Manteniment de la utilització del valencià",
Ha de dir: "Increment de la utilització del valencià"
Organisme autònom Televisió Autonòmica Valenciana, SA
Objectius i accions a desenvolupar durant 1994:
On diu: " Manteniment de la utilització del valencià en la programació",
Ha de dir: "Increment de la utilització del valencià en la programació"
Organisme autònom Institut Valencià de l'Habitatge, SA
Objectius i accions a desenvolupar durant 1994:
Punt 4, cal afegir:
"- Pla Racha (Alacant)"
Servei 02
Programa 462.60
Capítol VII
Denominació línia: ampliació i adequació de les actuals instal.lacions del zoo de València per tal d'acomplir la normativa comunitària.
Ha de dir: Import: 50.000 milers de pessetes.
Servei 02
Programa 462.60
Capítol VII
Codi línia 7.01
On diu: 1.500.000.000
Ha de dir: 1.450.000.000
Organisme autònom Televisió Autonòmica Valenciana, SA
Objectius i accions a desenvolupar durant 1994:
Cal afegir un objectiu nou:
"Realització d'accions que tendeixen a fer possible l'emissió de llargmetratges en valencià."
Organisme autònom Televisió Autonòmica Valenciana, SA
Objectius i accions a desenvolupar durant 1994
Cal afegir:
"Mamprendre accions que tendisquen a garantir el dret a la informació que, com a ciutadans i ciutadanes, tenen les persones sordes (Estudi i avaluació de la possible realització d'un informatiu diari en el qual s'incloga un presentador o presentadora sord/a, nadiu/iva en LSE perquè traduïsca les notícies, utilització dels subtítols".

linea