diari

DECRET 73/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat. [2003/7566]

(DOGV núm. 4528 de 23.06.2003) Ref. Base de dades 3093/2003

DECRET 73/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat. [2003/7566]
Mitjançant el Decret 71/2003, de 21 de juny, el Consell de la Generalitat ha determinat el nombre i la denominació de les conselleries.
Així mateix, pel Decret 7/2003, de 21 de juny, el president de la Generalitat ha configurat la nova distribució competencial amb la qual estarà organitzada actualment l'administració de la Generalitat.
En conseqüència, es fa necessari dictar una norma nova que adeqüe l'actual estructura orgànica i funcional de la Presidència de la Generalitat, aprovada mitjançant el Decret 109/2000, de 18 de juliol, a fi de potenciar el Gabinet del President de la Generalitat per tal que assumisca les funcions fins ara atribuïdes a la Sotssecretaria de Planificació i Estudis. Alhora, i en este sentit, es fa ús de la facultat atribuïda en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià quant a la creació de la figura del secretari autonòmic.
Per això, i de conformitat amb el que establixen els articles 35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de juny de 2003, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article 1
L'òrgan superior de suport a la Presidència de la Generalitat és el Gabinet del President.
Article 2
El Gabinet del President té assignades les competències i les funcions següents:
a) Facilitar al president de la Generalitat la informació política i tècnica que resulte necessària per a l'exercici de les seues funcions.
b) Assessorar el president de la Generalitat en aquells assumptes i matèries que este dispose.
c) Coordinar totes aquelles unitats, tant de la pròpia Presidència com de les conselleries, que participen directament o indirectament en la programació o desenvolupament d'actes en què intervinga la Presidència de la Generalitat.
d) Coordinar i impulsar l'acció interdepartamental del Consell de la Generalitat.
Article 3
Del director del Gabinet del President, que tindrà rang de secretari autonòmic, dependran el subdirector del Gabinet d'Anàlisi i el subdirector del Gabinet d'Organització, que tindran rang de director general.
Article 4
1. La Subdirecció del Gabinet d'Anàlisi té assignades, a més de les que el director del gabinet determine, les funcions següents:
a) Prestar assistència i assessorament al president.
b) Realitzar estudis i recopilar documents sobre matèries que afecten el Consell.
2. De la Subdirecció del Gabinet d'Anàlisi depenen les àrees següents:
a) Àrea de Planificació i Estudis.
b) Àrea de Documentació i Anàlisi de Dades.
c) Àrea d'Anàlisi i Seguiment de Programes.
Article 5
1. La Subdirecció del Gabinet d'Organització té assignades, a més de les que el director del gabinet determine, les funcions següents:
a) La coordinació interna de l'agenda del president.
b) La direcció del protocol que requerixen els actes de caràcter representatiu del president i dels altres membres del Consell.
2. De la Subdirecció del Gabinet d'Organització depenen les àrees següents:
a) Àrea d'Organització i Gestió.
b) Àrea de Protocol.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogats els articles 6, 7, 23 i 24 del Decret 109/2000, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat i el de la Conselleria del Portaveu del Govern.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de juny de 2003.
El president de la Generalitat,

linea