diari

ORDE de 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i les condicions materials i de funcionament dels Centres de Protecció de Menors, a la Comunitat Valenciana. [2003/X7543]

(DOGV núm. 4532 de 27.06.2003) Ref. Base de dades 3218/2003

ORDE de 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i les condicions materials i de funcionament dels Centres de Protecció de Menors, a la Comunitat Valenciana. [2003/X7543]
El Decret 91/2002, de 30 de maig de 2002, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana, establix el règim d'actuacions i tràmits a què han d'estar subjectes les entitats, servicis i centres que en matèria d'acció social actuen dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, determinant, així mateix, les condicions generals dels centres d'acció social a l'efecte de la seua autorització i consegüent inscripció registral.
El mencionat decret permet i remet la fixació i concreció dels requisits més específics, així com l'ordenació dels centres i la seua tipologia, a un posterior desenrotllament reglamentari. L'experiència acumulada aconsella procedir a l'establiment d'estos requisits segons els diversos sectors de l'acció social, incidint en les particularitats que cada col·lectiu de la població exigix.
La present orde té com a objecte establir la tipologia dels centres de protecció de menors, amb la finalitat, i dins de l'esperit d'afavorir la convivència, garantir els drets bàsics dels xiquets i adolescents, millorar la seua qualitat de vida, facilitar el seu desenrotllament personal i integral i propiciar la seua participació i integració social.
Establix una classificació dels recursos residencials i dels d'atenció diürna, determinant una nova denominació i tipologia d'ells, més d'acord amb les actuals necessitats i realitats.
Es fa bàsic regular nous models d'allotjament, destacant el paper de les unitats grupals de convivència, com a alternativa eficaç enfront dels internaments massius, sense cap minva de les estructures residencials existents, com a resposta a determinades intervencions amb menors que necessitan una acció rehabilitadora dins d'un marc integral d'acció en el mateix centre. Així com recursos alternatius, com els centres de dia amb activitats d'inserció sociolaboral, que potencien l'adquisició de les habilitats necessàries per a la incorporació dels jóvens al món laboral.
Es consagra per primera vegada el reconeixement d'equipaments per a jóvens majors de 18 anys que han eixit d'institucions d'acolliment amb l'objecte d'afavorir i recolzar la seua plena autonomia personal, social i laboral.
Esta orde pretén estructurar i ajustar, d'acord amb les exigències reals del sector i la tipologia del recurs, els mínims materials dels centres, condicions estructurals, d'ubicació, dels espais, d'instal·lacions, d'habitabilitat, d'accessibilitat, de seguretat i d'equipament.
Així mateix ordena un mínim de les condicions de funcionament dels centres, assenyalant la necessitat de disposar en cada un d'uns materials mínims, com són el projecte global del centre, la programació anual i la memòria anual del centre i el dossier personal de cada usuari, que arreplegarà el programa d'intervenció individualitzat del menor, documents que necessitaran un desenrotllament posterior.
En virtut d'això, a proposta de la Direcció General de la Família, Menor i Adopcions i fent ús de les facultats que em conferix el Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, modificat pel Decret 212/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, i el Decret 91/2002, de 30 de maig del 2002, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Títol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present Orde té per objecte establir la tipologia, condicions i requisits que han de complir per al seu funcionament els centres de protecció de menors a la Comunitat Valenciana, en desenrotllament del Decret 91/2002, de 30 de maig del 2002, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d'aplicació
La present orde s'aplicarà als centres de protecció de menors que s'establisquen i actuen dins del territori de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Delimitació de conceptes
La utilització en esta orde de conceptes com a xiquet, xiqueta, menor, atés, atesa, usuari, usuària, acollit, acollida, adolescent o jove, tant en la seua forma singular com a plural, estarà sempre referida sense discriminació per raó de gènere, a aquelles persones que no han complit els 18 anys d'edat, que tinguen o no nacionalitat espanyola, respecte a les quals s'ha adoptat la mesura d'acolliment residencial com a recurs de protecció o d'estada diürna com a recurs de suport.
Article 4. Sistema integral i individualitzat d'atenció
1. Els centres de protecció de menors que es regulen en la present Orde es definixen dins d'un sistema d'atenció que té com a objectius garantir els drets bàsics dels xiquets i adolescents, millorar la seua qualitat de vida i facilitar el seu desenrotllament personal i integral, així com la seua adequada formació i inserció social.
2. Este sistema d'atenció partix d'una intervenció personalitzada com a estratègia i principi d'actuació, considera prioritari la utilització dels recursos ordinaris de caràcter educatiu, sanitari i laboral, així com de qualsevol equipament o servici públic o privat de l'entorn social del menor o del centre, excepte en els casos en què les necessitats específiques de protecció del menor aconsellen la seua atenció en l'interior del centre, i d'igual forma considera necessari que tota acció tendisca a coadjuvar en la unitat afectiva i efectiva del menor i la seua família.
Article 5. Principis generals d'actuació
Els principis generals que regiran l'actuació de centres de protecció de menors, sense que siguen una enumeració tancada, seran de dos tipus:
1r. Principis d'actuació relacionats amb l'organització:
1.1. Normalització. La cultura d'organització del centre atendrà al principi de normalització de la vida quotidiana del menor.
1.2. Coordinació. El centre promourà l'acció coordinada amb els equipaments de la zona on estiga ubicat.
1.3. Subsidiarietat. El centre utilitzarà preferentment els recursos públics en les àrees sanitària, escolar, sociocultural i de promoció laboral.
1.4. Integració. El centre procurarà la integració dels menors que tinguen algun tipus de discapacitat o que procedisquen d'altres països.
1.5. Interculturalitat. El centre atendrà els problemes d'integració derivats de les diferències socioculturals de menors estrangers.
2n. Principis d'actuació relacionats amb la intervenció professional:
2.1. No discriminació per raó de la raça, religió, cultura, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.
2.2. Coeducació, sense discriminació de tracte, activitat o valors.
2.3. Educació activa i emancipadora.
2.4. Model de planificació mixt, que desenrotlle una metodologia i una organització adequada a les característiques de l'entorn en què estiga ubicat el centre i a les necessitats específiques ateses.
2.5. Prevalència de la funció social i psicopedagògica.
2.6. Interdisciplinarietat.
2.7. Intervenció individualitzada i enfocament globalitzador i integrador.
2.8. Atenció desmassificada.
Article 6. Gestió dels centres
1. En el desenrotllament de la gestió dels centres de protecció de menors podran col·laborar les entitats públiques i les entitats privades que compten amb centres adequats i autoritzats per a això, sense perjuí de la coordinació programàtica i funcional que escau a la Generalitat Valenciana com a entitat pública competent en matèria de protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Per a l'efectivitat d'este exercici podran establir-se instruments de col·laboració amb estes entitats públiques o privades, sense perjuí de l'acció directa, si és procedent, de les facultats que la legislació vigent atribuïsca a l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors.
L'exercici d'esta gestió podrà instrumentar-se a través de subvencions i convenis amb entitats públiques i privades, així com a través de concerts de places amb centres de titularitat privada.
2. Els centres subvencionats, els centres amb conveni i els centres concertats, junt amb els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana, integraran la xarxa pública de centres de protecció de menors de la Comunitat Valenciana.
Article 7. Deure de secret
1. Les persones que presten els seus servicis en els centres de protecció de menors estaran obligades a guardar secret de la informació obtinguda sobre les circumstàncies familiars i personals dels menors i adolescents atesos.
2. Dins d'este deure, s'inclou la prohibició de la difusió d'informació i utilització d'imatges o noms dels menors i adolescents en mitjans de comunicació que puguen implicar menyscabament de la seua honra o reputació, o que siga contrària als seus interessos, fins i tot si consta el seu consentiment o dels seus representants legals.
3. S'haurà de preservar la privacitat de tot menor i adolescent, així com la de la seua família, considerant de caràcter confidencial tota la documentació i informació de què es dispose, havent d'establir-se els mecanismes necessaris per a garantir-la i el sotmetiment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Títol II
De la classificació i tipificació dels centres
de protecció de menors
Article 8. Definició
Els centres de protecció de menors són aquells destinats a acollir, atendre i educar, amb caràcter temporal, els xiquets i adolescents que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en una situació de desprotecció social en els termes establits en la legislació civil vigent.
Article 9. Autorització
Els centres de protecció de menors necessitaran l'autorització administrativa de funcionament i se subjectaran al que disposa el règim d'autoritzacions administratives que ordena el títol III del Decret 91/2002, de 30 de maig del 2002, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana.
Article 10. Classificació
Els centres de protecció de menors es classificaran en centres d'atenció residencial i centres d'atenció diürna.
Article 11. Dels centres d'atenció residencial
1. Els centres de protecció de menors d'atenció residencial són aquells centres oberts destinats a acollir menors d'edat en situació de guarda i/o tutela, prestant servicis d'allotjament, manutenció, suport educatiu i atenció integral.
2. Els centres d'atenció residencial es classifiquen en:
a) Centres de recepció.
b) Centres d'acollida.
c) Llars funcionals.
d) Centres d'emancipació.
Article 12. Dels centres d'atenció diürna
1. Els centres de protecció de menors d'atenció diürna o centres de dia de menors, són aquells destinats a atendre menors i adolescents, durant el dia, prestant servicis complementaris de suport i suport familiar, contribuint a pal·liar les seues carències i a millorar el seu procés d'integració social, familiar i laboral.
2. Els centres d'atenció diürna es classifiquen en funció de la seua activitat:
a) Centres de dia de suport convivencial i educatiu.
b) Centres de dia d'inserció sociolaboral.
Capítol I
Dels centres d'atenció residencial
Secció Primera
Dels Centres de Recepció
Article 13. Definició
1. Els centres de recepció de menors, també denominats centres de primera acollida de menors, són establiments oberts d'atenció immediata i transitòria, de caràcter integral, d'acollida a xiquets i adolescents en el moment de produir-se la necessitat per raons de desprotecció, a fi de procedir a l'estudi de la seua situació personal, social i familiar, i del seu entorn, per a elaborar la corresponent proposta de mesura de protecció.
2. Es procurarà que l'estada del menor en este centre de recepció siga el més curta possible, limitada a l'estudi referit, no podent en tot cas superar el termini màxim de quaranta-cinc dies.
En este estudi es prioritzaran les accions dirigides a inserir el menor en la seua família d'origen. Si no n'hi ha, si les circumstàncies del menor ho desaconsellaren, es derivarà al recurs més adequat, ja siga l'acolliment amb família extensa o educadora, accedint finalment, excepte major interés, a l'acolliment residencial.
3. L'ingrés d'un menor en estos centres de recepció serà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana.
4. Sense perjuí del que indica el punt anterior, en els supòsits de necessitat d'atenció immediata de menors, estos podran ser ingressats en aquells centres de recepció que l'ens autonòmic determine, en virtut de diligència policial, judicial o del Ministeri Fiscal. En estos casos i a fi d'evitar perjuís per al xiquet amb un ingrés innecessari, es procurarà que este es realitze quan la policia, els jutjats o la fiscalia no hagen localitzat la família del menor o el retorn a ella haja resultat infructuós o considerat inconvenient per a l'interés del menor.
En estos supòsits es podrà adoptar el centre de recepció, les mesures de protecció que escaiga, que seran informades de forma immediata als servicis territorials de l'administració autonòmica i fiscalia de menors. A estos efectes es facultarà el personal d'atenció directa del centre per a l'adopció legal de les mesures de protecció.
5. Es procurarà que els centres de recepció siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana, així com l'existència de més d'un en cada província per raó d'edat i la resta de circumstàncies dels menors. En tot cas, hi haurà sempre un centre de recepció en cada província de titularitat pública, que serà aquell que, si és procedent, adopte les mesures legals de protecció.
6. Els centres de recepció no assumiran mai la guarda o custòdia de menors com a detinguts per la comissió de delicte o falta.
Article 14. Usuaris
1. Els centres de recepció de menors albergaran xiquets i adolescents de 0 a 18 anys que necessiten una atenció immediata per trobar-se en situació de desemparament o d'alt risc.
2. Es procurarà diferenciar els centres o, si és procedent, els grups educatius d'un mateix centre, en funció de les edats dels menors, preferentment de la següent manera: centres d'acollida a bebés i menors fins a 6 anys, centres d'acollida a menors de 7 a 12 anys i centres d'acollida a adolescents de 13 a 18 anys, amb la possibilitat de flexibilitzar les franges d'edat en els casos de grups de germans i circumstàncies extraordinàries.
3. Es procurarà que els centres d'atenció a bebés i menors de 3 anys siguen específics, i que l'ingrés en ells es produïsca quan no siga convenient en interés del menor un acolliment familiar.
Article 15. Places
La capacitat del centre no superarà, preferentment, les 30 places. Els usuaris estaran integrats en grups educatius. Es procurarà el treball a través de grups educatius de 6 menors, que seran de 4 en el cas de menors de tres anys, sense que tals quantitats constituïsquen un límit màxim.
Article 16. Prestacions
1. Els centres de recepció de menors, sense perjuí del caràcter temporal del recurs i de la seua funció d'estudi de la situació personal, social i familiar del menor, i el seu entorn, per a la seua derivació al recurs més adequat, atorgaran les següents prestacions: atenció permanent i immediata en raó de la franja d'edat d'atenció del centre, acolliment i convivència, allotjament i manutenció, atenció psicològica, social i educativa, orientació familiar, seguiment escolar, activitats ocupacionals i rehabilitadores, activitats culturals i recreatives de descans i oci i promoció de la salut i atenció sanitària de patologies lleus.
2. L'atenció medicosanitària, sense perjuí dels servicis sanitaris que el mateix centre puga tindre, si és procedent, es realitzarà preferentment per mitjà dels recursos sanitaris públics. Durant l'estada del menor en el centre es procurarà la realització d'una exploració mèdica del seu estat i necessitats, a través dels esmentats recursos.
3. Així mateix, durant esta estada s'elaborarà un informe social, pedagògic i psicològic del menor.
4. L'escolarització es podrà realitzar, indistintament, en centres docents de la xarxa pública educativa o en aules en l'interior del centre. Si bé quan les circumstàncies d'edat i característiques dels menors ho requerisca, es procurarà la segona opció, és a dir, l'existència de centres d'acció educativa singular dins del mateix establiment, atés el curt període d'estada dels menors en el centre.
Article 17. Personal
1. Estos centres han de disposar d'un equip multidisciplinar d'atenció directa format mínimament per les figures de director, subdirector o coordinador si és procedent, educador, psicòleg o pedagog o psicopedagog i assistent social o diplomat universitari en treball social.
Es valorarà la presència, si és procedent, de metge, preferentment, que serà pediatre en els centres de menors de 6 anys, així com d'ajudant tècnic sanitari o diplomat universitari en infermeria i de mestre de taller, d'acord amb les característiques dels menors del centre. Este personal podrà ser propi o concertat.
2. El director, el subdirector i el coordinador hauran de tindre una titulació universitària mínima de grau mitjà en àrees pedagògiques, psicològiques, socials, educatives, humanístiques o de ciències de la salut.
3. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
4. La ràtio mínima del personal d'atenció directa per centre, serà de:
a) 1 director.
b) 1 subdirector o coordinador, en cas de dos o més grups educatius.
c) 2 educadors per grup educatiu en torn de dia i en hores de presència dels menors en el centre. 0'50 d'educador per grup educatiu en la resta de torns de dia possibles, que serà d'1 educador si només existira un grup educatiu. I 2 educadors per centre en torn de nit. Estos educadors podran ser substituïts en torns de nit per personal de suport educatiu o vigilant de menors. La ràtio de personal d'educador haurà de garantir la seua presència efectiva, així com les rotacions de torns, caps de setmana i baixes.
d) 0'50 de psicòleg, pedagog o psicopedagog, que serà 1 en el cas de tres o més grups educatius.
e) 1 assistent social o diplomat universitari en treball social.
5. Així mateix el centre haurà de garantir els servicis complementaris d'administració, consergeria, cuina, neteja, bugaderia i manteniment, així com personal de vigilància dels menors i de vigilància externa, bé amb personal propi o personal concertat, que asseguren una qualitat i dignitat correcta en els servicis prestats.
Secció Segona
Dels Centres d'Acollida
Article 18. Definició
1. Els centres d'acollida de menors són establiments oberts d'atenció integral i caràcter educatiu per a xiquets i adolescents en situació de guarda i/o tutela, que es troben privats d'un ambient familiar idoni, el període d'estada dels quals serà el que determine la resolució administrativa de la qual derive el seu ingrés.
Dins del concepte de centre d'acollida s'agrupen tots els establiments que, ubicats en residències, pisos, vivendes o llars acullen, amb el caràcter descrit, menors d'edat. En este sentit i en funció de l'edat i característiques dels seus usuaris, s'englobaran i assimilaran dins de la definició de centres d'acollida, expressions com a residències infantils, residències comarcals, residències juvenils, pisos per a menors, adolescents o jóvens i centres d'atenció especialitzada, de formació especial o terapèutica.
2. L'estada del menor en estos centres d'acollida tindrà caràcter provisional, elaborant-se un programa d'intervenció individualitzat o, si és procedent, desenrotllant-se l'elaborat en el centre de recepció, que afavorisca el seu retorn a la seua família d'origen, si les circumstàncies i interés ho permeten, o adoptant una altra mesura de protecció més convenient.
En tot cas el període d'estada, excepte major interés per al menor, no podrà ser superior a dos anys, en este cas si fóra impossible el retorn familiar o este no fóra convenient, es buscarà un recurs alternatiu en un ambient més familiar. Es procedirà, almenys cada sis mesos, a la revisió periòdica de la mesura o mesures adoptades.
3. L'ingrés d'un menor en estos centres serà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana.
Article 19. Usuaris
Els centres d'acollida de menors acolliran xiquets i adolescents entre 0 i 18 anys. Preferentment s'ordenaran per franges d'edats respectant els grups de coetanis, característiques dels menors, problemàtica d'actuació, objectius prioritaris de la intervenció, necessitats especials, necessitats de tractaments o de formació especial. No obstant això, estes característiques d'ordenació seran flexibles en atenció a grups de germans, recursos existents i sempre que la problemàtica així ho exigisca i el projecte educatiu ho regule.
Article 20. Places
La capacitat del centre no superarà, preferentment, les 30 places. Els usuaris estaran integrats en grups educatius. Es procurarà el treball a través de grups educatius de 6 menors, que seran de 4 en el cas de menors de tres anys, sense que tals quantitats constituïsquen un límit màxim.
Article 21. Prestacions
1. Els centres d'acollida a menors atorgaran les següents prestacions: acolliment i convivència, allotjament i manutenció, atenció psicològica, social i educativa, orientació familiar, seguiment escolar, activitats ocupacionals i rehabilitadores, suport a la inserció sociolaboral, activitats culturals i recreatives de descans i oci i promoció de la salut.
2. L'atenció medicosanitària, sense perjuí dels servicis sanitaris que poguera tindre el centre, es realitzarà preferentment per mitjà dels recursos sanitaris públics.
3. L'escolarització es realitzarà sempre que siga possible en centres de la xarxa de pública educativa.
4. En els centres d'acollida que atenguen menors que requerisquen una atenció especialitzada per raó de la seua problemàtica física, psíquica o sensorial, o una atenció terapèutica, es procurarà si l'interés dels residents ho requerix, que l'assistència sanitària a nivell de consulta i d'infermeria es preste en el mateix centre. Així com l'atenció educativa docent (centres d'acció educativa singular o seccions d'institut de secundària), en estos casos serà imprescindible la coordinació de la programació i metodologia de treball de l'aula amb els servicis territorials corresponents en matèria d'educació.
5. Es cuidarà l'atenció al conflicte o problemàtica familiar que motiva la separació del menor, promovent la implicació de la família en el seu procés d'integració social, en coordinació a l'efecte de la intervenció familiar amb els servicis socials municipals de procedència del menor.
6. Es prestarà l'atenció necessària davant de conflictes psicològics del menor que dificulten l'estructuració de la seua personalitat, procés maduratiu o capacitat de socialització, utilitzant els recursos de la zona.
7. Es promourà el desenrotllament d'hàbits laborals per a jóvens, la inserció en programes formatius prelaborals dels organismes competents en la matèria o la creació de programes coordinats amb estos.
Article 22. Personal
1. Estos centres han de disposar d'un equip multidisciplinar d'atenció directa i presencial format mínimament per les figures de director i educador. Així com de psicòleg o pedagog o psicopedagog i d'assistent social o diplomat universitari en treball social, personal que podrà ser propi o concertat.
Es valorarà la presència d'altres figures professionals: mestre de taller, metge, que serà pediatre en els centres de menors de 6 anys, psiquiatre, ajudant tècnic sanitari o diplomat universitari en infermeria, i puericultor en els centres de menors de 3 anys. Esta presència o assistència estarà en funció del projecte educatiu del centre i de l'autorització administrativa de funcionament, que podrà determinar-se com a necessària. Este personal podrà ser propi o concertat.
2. El director haurà de tindre una titulació universitària mínima de grau mitjà en àrees pedagògiques, psicològiques, socials, educatives, humanístiques o de ciències de la salut.
3. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
4. La ràtio mínima del personal per centre serà de:
a) 0'25 de director per grup educatiu, que serà d'1 en el cas de tres o més grups educatius.
b) 1 educador per grup educatiu en torn de dia i en hores de presència dels menors en el centre. 0'50 d'educador per grup educatiu en la resta de torns de dia possibles, que serà d'1 educador si només existira un grup educatiu. I 1 educador per centre en torn de nit, que s'incrementarà en 1 educador més quan existisquen tres o més grups educatius. Este educador podrà ser substituït en torns de nit per personal de suport educatiu o vigilant de menors. La ràtio de personal educador haurà de garantir la seua presència efectiva, així com les rotacions de torns, caps de setmana i baixes.
c) 0'25 de psicòleg o pedagog per grup educatiu, que serà de 0'50 en el cas de tres o més grups educatius.
d) 0'25 d'assistent social o diplomat universitari en treball social per grup educatiu, que serà de 0'50 en el cas de tres o més grups educatius.
5. El centre haurà de garantir els servicis complementaris d'administració, consergeria, cuina, neteja, bugaderia i manteniment, així com personal de vigilància, amb personal propi o concertat, en funció del tipus d'ubicació del centre i d'edats dels menors, que asseguren una qualitat i dignitat correcta en els servicis prestats.
6. Així mateix, el centre podrà disposar de servicis externs de supervisió i assessorament de caràcter extern i especialitzat que estaran dirigits a prestar suport metodològic, estratègic i d'anàlisi de la pràctica educativa del centre, així com a problemes derivats de la comunicació interna en el centre o de la seua estructura d'organització. Estos servicis, si es presten, hauran de ser coneguts pels servicis territorials competents en matèria de protecció de menors.
Secció Tercera
De les llars funcionals
Article 23. Definició
1. Les llars funcionals de menors es definixen com a nuclis de convivència per a xiquets i adolescents de caràcter semblant al familiar, quant requerix la presència d'un responsable que residisca de forma permanent en la llar, assistit pel personal educatiu adequat al nombre i a les edats dels menors.
2. L'ingrés d'un menor en estes llars serà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana.
Article 24. Usuaris
Les llars funcionals acolliran xiquets i adolescents en situació de guarda i/o tutela, preferentment per a l'atenció de situacions familiars de caràcter irreversible amb la finalitat d'agrupar germans i d'afavorir la unitat familiar.
Article 25. Places
El nombre de places serà mínim de 3 i màxim de 5, ambdós inclusivament, que només es podrà superar amb caràcter excepcional en el cas de grups de germans.
Article 26. Prestacions
1. Les llars funcionals de menors atorgaran les següents prestacions: acolliment i convivència, allotjament i manutenció, atenció psicològica, social i educativa, orientació familiar, seguiment escolar, i una educació integral.
2. L'atenció medicosanitària, sense perjuí dels servicis mèdics que pogueren ser propis de l'entitat titular de la llar o estar concertada, es realitzarà preferentment per mitjà dels recursos sanitaris públics.
3. L'escolarització es realitzarà sempre en centres de xarxa pública educativa.
Article 27. Personal
1. Els llars funcionals comptaran, a més del responsable persona física o família vinculada a l'entitat titular del centre que haurà d'acreditar la seua residència en la llar, amb un mínim de 0'20 d'educador per plaça i 0'10 de personal de suport, atenció i servicis per plaça. L'entitat titular garantirà les labors de coordinació-direcció, així com l'atenció social i psicopedagògica, que podrà estar concertada.
2. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
3. L'entitat titular de la llar haurà de garantir bé a través de personal fix que residisca en la llar o a través de servicis complementaris, els servicis de neteja i cuina, que asseguren una qualitat i dignitat correcta en l'atenció dels menors.
4. Així mateix, la llar podrà disposar de servicis externs de supervisió i assessorament de caràcter extern i especialitzat que estaran dirigits a prestar suport metodològic, estratègic i d'anàlisi de la pràctica educativa del centre, així com a problemes derivats de la comunicació interna en el centre o de la seua estructura d'organització. Estos servicis, si es presten, hauran de ser coneguts pels servicis territorials competents en matèria de protecció de menors.
Secció Quarta
Dels Centres d'Emancipació
Article 28. Definició
1. Els centres d'emancipació són establiments que oferixen un servici de caràcter assistencial i educatiu a menors d'edats compresos, preferentment, entre els 16 i 17 anys, i a jóvens entre 18 i 23 anys que hagen eixit d'institucions d'acolliment, amb l'objecte d'iniciar un procés de desinternament gradual per a obtindre la seua autonomia i integració social o d'afavorir la seua plena autonomia personal, social i laboral.
2. Estos centres podran estar vinculats i/o pròxims a centres d'acollida, servint de suport a estos en la fase de desinternament de menors.
3. L'ingrés d'un usuari en estos establiments serà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana.
Article 29. Usuaris
Els centres d'emancipació acolliran menors de 16 i 17 anys en situació de guarda i/o tutela quan siga convenient i estiga acreditat documentalment iniciar un procés de desinternament gradual i jóvens entre 18 i 23 anys que hagen eixit d'institucions d'acolliment i que acrediten la falta de recursos propis i familiars i que garantisquen la voluntarietat, compromís, responsabilitat i capacitat d'esforç per a la seua plena inserció sociolaboral i autonomia personal.
Article 30. Places
El nombre de places serà mínim de 3 i màxim de 7, ambdós inclusivament.
Article 31. Prestacions
1. Els centres d'emancipació atorgaran les següents prestacions: acolliment i convivència, allotjament i manutenció, atenció social i educativa i una educació integral pel que fa a la dimensió personal, relacional, formativa i especialment laboral.
2. L'atenció medicosanitària es realitzarà a través dels recursos sanitaris públics.
3. Es promourà el desenrotllament d'hàbits laborals per a jóvens i la inserció en programes formatius prelaborals.
Article 32. Personal
1. L'entitat titular dels centres d'emancipació garantirà les tasques de coordinació, direcció i atenció educativa i social.
2. Si hi haguera menors en situació de guarda i/o tutela s'exigirà la presència d'un mínim de 0'50 de coordinador per centre i de 0'20 d'educador per plaça. Si estigueren pròxims i vinculats a centres d'acollida la direcció d'estos podrà assumir les labors de coordinació del centre d'emancipació.
3. El coordinador, si és procedent, haurà de tindre una titulació universitària mínima de grau mitjà en àrees pedagògiques, psicològiques, socials, educatives, humanístiques o de ciències de la salut.
4. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
Capítol II
Dels centres d'atenció diürna
Secció Primera
Dels Centres de Dia de Suport Convivencial i Educatiu
Article 33. Definició
1. Els centres de dia de suport convivencial i educatiu per a menors són centres d'atenció diürna que realitzen una tasca preventiva, proporcionant a xiquets i adolescents una sèrie de servicis de suport socioeducatiu i familiar a través d'activitats d'oci, cultura, ocupacionals i rehabilitadores, potenciant el seu desenrotllament personal i integració social amb l'objecte d'afavorir el seu procés de normalització i autonomia personal.
2. Poden funcionar com a centres específics o com a unitats integrades en centres d'acollida de menors.
3. Són activitats pròpies d'estos centres, el suport psicosocial, educatiu, seguiment escolar i activitats extraescolars. Hauran de col·laborar també en la normalització de la dinàmica familiar.
4. Hauran de funcionar, si més no, durant el curs escolar, des de les 17 hores fins a les 20 hores de dilluns a divendres, sense perjuí de la seua extensió a tota la jornada, caps de setmana i períodes vacacionals.
5. L'ingrés d'un usuari en estos establiments serà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana en els supòsits i respecte a les places concertades, convingudes i contractades amb les entitats titulars dels mencionats centres per la Generalitat Valenciana.
Article 34. Usuaris
Els centres de dia de suport convivencial i educatiu per a menors atendran xiquets i adolescents, prioritàriament a aquells que estiguen en situació de risc o desemparament, el conflicte personal dels quals, familiar, ocupacional i d'inserció social, requerisca un suport social i educatiu.
Article 35. Places
El nombre de places estarà limitat per les prestacions i activitats que es desenrotllen, capacitat del centre i personal d'atenció, però en tot cas haurà d'estar ordenat per grups educatius no superiors a 12 places.
Article 36. Prestacions
Els centres de dia de suport convivencial i educatiu per a menors podran atorgar les següents prestacions: treball educatiu, atenció psicològica, social i educativa, orientació familiar, seguiment escolar, activitats extraescolars, activitats ocupacionals i rehabilitadores, activitats culturals i recreatives de descans i oci, promoció de la salut, de suport a mesures de medi obert i menjador si és procedent.
Article 37. Personal
1. Estos centres han de disposar com a mínim de les figures de director o coordinador i personal educador, garantint-se la seua presència en els horaris d'atenció.
2. La ràtio mínima en estos centres de dia de suport convivencial i educatiu per a menors serà de 0'25 de director i 1 educador, per grup educatiu de 12 places.
3. El director o coordinador hauran de tindre una titulació universitària mínima de grau mitjà en àrees pedagògiques, psicològiques, socials, educatives, humanístiques o de ciències de la salut. En les unitats integrades en centres residencials, el director de la unitat de dia podrà ser el del centre residencial.
4. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
5. Així mateix, el centre haurà de garantir els servicis complementaris d'administració, neteja i manteniment i de cuina si presta servici de menjador, amb mitjans propis o concertats, que asseguren una qualitat i dignitat correcta en els servicis prestats.
Secció Segona
Dels Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral
Article 38. Definició
1. Els centres de dia d'inserció sociolaboral per a menors són centres d'atenció diürna que realitzen una tasca preventiva d'inserció sociolaboral i educativa per a adolescents en situació de risc, proporcionant una sèrie de servicis de suport social, educatiu i familiar a través d'activitats formatives, ocupacionals, rehabilitadores, d'oci i cultura, potenciant el seu desenrotllament personal i integració social, així com l'adquisició de les habilitats sociolaborals necessàries per a la seua inserció social i laboral.
2. Han de funcionar, preferentment, en centres específics a fi que els seus usuaris adquirisquen habilitats per a un ofici i totes aquelles prestacions que coadjuven a la integració social i laboral.
3. L'ingrés d'un usuari en estos establiments estarà motivat per resolució administrativa dels servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Generalitat Valenciana en els supòsits i respecte a les places concertades, convingudes i contractades per la Generalitat Valenciana amb les entitats titulars dels esmentats centres.
Article 39. Usuaris
Els centres de dia d'inserció sociolaboral per a menors acolliran menors de 18 anys, que estan en situació de risc o desemparament, el conflicte personal dels quals, familiar, ocupacional i d'inserció social requerix d'un suport psicosocial, educatiu i d'adquisició d'aprenentatges i coneixements bàsics d'oficis manuals.
Article 40. Places
El nombre de places estarà limitat per les prestacions i activitats que es desenrotllen, capacitat del centre i personal d'atenció, però en tot cas haurà d'estar ordenat per grups educatius no superiors a 12 places.
Article 41. Prestacions
Els centres de dia d'inserció sociolaboral per a menors podran atorgar les següents prestacions: activitats ocupacionals i rehabilitadores, de suport a la inserció sociolaboral i supervisió tècnica, activitats culturals i recreatives de descans i oci, promoció de la salut, de suport a mesures de medi obert i menjador si és procedent.
Oferiran activitats i diversos suports dirigits a menors i adolescents, amb l'objectiu de previndre situacions de marginació derivades del fracàs escolar i de problemàtiques socials, familiars, educatives o econòmiques, i proporcionar-los una assistència orientada al desenrotllament de l'autonomia personal i a l'adquisició de les habilitats necessàries per a la seua incorporació en el món laboral, compensant els seus dèficits formatius a través de l'aprenentatge teoricopràctic d'un ofici que els facilite l'esmentada incorporació.
Article 42. Personal
1. Estos centres han de disposar com a mínim de les figures de director o coordinador, personal educador i mestre o ajudant de taller.
2. La ràtio mínima en estos centres de dia d'inserció sociolaboral per a menors serà de 0'25 de director o coordinador, 1 educador i 0'50 de mestre o ajudant de taller o personal d'atenció especialitzada, per cada 12 usuaris.
3. El director o coordinador hauran de tindre una titulació universitària mínima de grau mitjà en àrees pedagògiques, psicològiques, socials, educatives, humanístiques o de ciències de la salut.
4. L'educador haurà de tindre titulació en educació social preferentment. Encara que també es valoraran altres titulacions de grau mitjà en àrees i disciplines de caràcter humanístic, social o educatiu.
5. Així mateix, el centre haurà de garantir els servicis complementaris d'administració, neteja i manteniment i de cuina si presta servici de menjador, amb mitjans propis o concertats, que asseguren una qualitat i dignitat correcta en els servicis prestats.
Títol III
De les condicions materials dels centres
de protecció de menors
Capítol I
Dels centres de menys de huit places
Article 43. Àmbit d'aplicació
Les prescripcions establides en este capítol s'exigiran als centres de recepció i centres d'acollida de menys de huit places, així com als centres d'emancipació i llars funcionals, regulats en la present Orde.
Article 44. Habitabilitat
Els centres regulats en el present capítol hauran de complir la normativa sobre habitabilitat i disseny de la Comunitat Valenciana, protecció contra incendis i barreres arquitectòniques. Compliment que es justificarà amb informe firmat per tècnic competent d'acord amb l'article 21.1.3 b) i c) del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià.
Article 45. Instal·lacions
Els centres regulats en el present capítol disposaran com a mínim de les instal·lacions relacionades a continuació, que es justificaran per mitjà d'un informe firmat per tècnic competent que continga a més manifestació d'haver procedit a la comprovació sobre el compliment de la normativa especificada, i en vigor, en cada una d'elles.
1. Electricitat.
Compliran el vigent Reglament Electrònic per a baixa tensió, regulat en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i les Instruccions Tècniques Complementàries que li siguen d'aplicació.
2. Calefacció.
Disposaran d'un sistema de calefacció que complisca les condicions mínimes de temperatura i confort. El mencionat sistema haurà de ser capaç de mantindre estes condicions en totes les dependències dels usuaris. Les fonts de calor en les estades seran fixes i sense possibilitat de cremades per contacte.
3. Subministrament d'aigua.
Comptaran amb subministrament d'aigua potable de la xarxa general pública, així com amb servici d'abastiment d'aigua calenta sanitària en els lavabos, dutxes, banys, cuines, oficis o qualsevol altra dependència destinada a usuaris, per mitjà d'un sistema general i centralitzat.
4. Telefonia.
Es disposarà d'instal·lació telefònica amb l'exterior amb una línia que podrà ser utilitzada pels usuaris, amb comptador o sense.
Article 46. Condicions dels espais
1. Dormitoris.
Es procurarà que els dormitoris siguen individuals o dobles.
2. Lavabos.
S'haurà de disposar d'un mínim de dos lavabos integrats per inodor, lavabo, dutxa o banyera, esta obligatòria en els centres amb menors de poca edat.
Article 47. Equipament
1. Mobiliari.
Cada dormitori comptarà amb contrafinestres, persianes o cortines que puguen impedir el pas de la llum exterior.
Cada usuari disposarà d'un mobiliari mínim d'un llit no inferior a 90 cm. per 1'90 cm. i tauleta de nit. Els centres destinats a lactants estaran proveïts de bressols.
Es procurarà l'existència de taula d'estudi i cadira en el dormitori de cada menor o, si no n'hi ha, l'existència d'una sala per a la realització d'activitats d'estudi.
El mobiliari haurà de ser adequat i conseqüent amb les edats dels menors. Seguirà criteris de funcionalitat, benestar, seguretat i accessibilitat.
2. Farmaciola.
S'haurà de disposar d'una farmaciola completa de primers auxilis.
Capítol II
Dels centres de huit places o més
Article 48. Àmbit d'aplicació
Les prescripcions establides en este capítol s'exigiran als centres de recepció i centres d'acollida, de huit places o més, així com centres de dia, regulats en la present Orde, amb les excepcions que este mateix capítol establix.
Article 49. Ubicació
1. Els centres regulats en el present capítol hauran d'estar integrats en àrees salubres, preferentment en sòl urbà, llevat que raons de projecte educatiu aconsellen i justifiquen un altre emplaçament més adequat en funció del tipus d'activitat i atenció que requerisca el menor, i disposaran de les infraestructures mínimes tals com: accés rodat, xarxa de sanejament municipal, abastiment d'aigua potable, subministrament d'energia elèctrica i telèfon.
2. S'ubicaran preferentment en planta baixa.
Les plantes davall rasant no poden albergar estades destinades als usuaris.
Les plantes semisoterrani, que apareixen com a conseqüència de l'anivellació de terrenys inclinats, podran albergar estades destinades a usuaris sempre que les seues finestres a l'exterior puguen ubicar-se com a mínim ocupant la franja longitudinal del terç central entre forjats de les citades plantes.
Els centres de caràcter diürn constituiran una unitat independent perfectament diferenciada, fins i tot quan es compartisca l'establiment.
3. Les vies d'accés seran accessibles als vehicles de servicis públics amb una amplària lliure mínima de 5 metres i una capacitat portant de 2.000 quilos per metre quadrat.
Article 50. Instal·lacions
Els centres regulats en el present capítol hauran de justificar el compliment dels següents aspectes:
1. Electricitat.
Compliran el vigent Reglament Electrònic per a baixa tensió, regulat en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i les Instruccions Tècniques Complementàries que li siguen d'aplicació.
2. Calefacció.
Disposaran d'un sistema de calefacció que complisca les condicions mínimes de temperatura i confort establides en la normativa i reglaments en vigor sobre instal·lacions tèrmiques en els edificis. El mencionat sistema haurà de ser capaç de mantindre estes condicions en totes les dependències dels usuaris.
3. Subministrament d'aigua.
Comptaran amb subministrament d'aigua potable de la xarxa general pública. Si el mencionat subministrament no és de la xarxa pública haurà d'autoritzar-se la seu ocupació pels servicis sanitaris competents. Disposaran de servici d'abastiment d'aigua calenta sanitària en els lavabos, dutxes, banys, cuines, oficis o qualsevol altra dependència destinada a usuaris, per mitjà d'un sistema general i centralitzat.
4. Condicions de protecció contra incendis.
Els centres que pernocten usuaris disposaran de polsadors manuals d'alarma d'incendi en corredors, en zones de circulació i en l'interior dels locals de risc mitjà i alt, i de detectors de «fum“ en l'interior de totes les habitacions (UNIX 23007), així com de detectors adequats a la classe de foc previsible en l'interior de tots els locals de risc especial.
Els altres centres disposaran de polsadors manuals d'alarma en l'interior dels locals de risc mitjà i alt segons el Reial Decret 2.177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la NBE-CPI/96, i de detectors automàtics adequats a la classe de foc previsible en l'interior de tots els locals de risc especial.
5. Ascensors.
Els centres que tinguen més de quatre plantes d'altura, inclosa la planta baixa, tant els integrats en un edifici comú de plantes com aquells l'ús dels quals siga privatiu residencial per a destinació d'atenció a menors, hauran de comptar amb ascensor, que complirà amb els mínims establits en la normativa vigent sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
6. Portes
En els centres d'atenció residencial infantils, les portes es dissenyaren de manera que estiguen protegides contra el pinçament de dits.
7. Finestres
En els centres d'atenció residencial infantils, les finestres i balcons tindran tancaments de seguretat de manera que els xiquets no puguen abocar-se.
8. Mecanismes elèctrics
En els centres d'atenció residencial infantils, els mecanismes elèctrics s'instal·laran a 1'60 cm. del sòl.
9. Aire condicionat.
Es considerara important l'existència de sistemes d'aire condicionat en aquelles estades comunes en centres ubicats en les zones en què es produïsca una temperatura alta en període estival.
10. Protecció contra la legionel·losi.
Els sistemes de refrigeració i la xarxa d'abastiment i distribució d'aigua freda i calenta hauran de projectar-se d'acord amb la normativa vigent sobre prevenció de brots de legionel·la, preveient que les seues instal·lacions des de la connexió fins a l'usuari suporten el preceptiu xoc tèrmic.
11. Telefonia.
Es disposarà d'instal·lació telefònica amb l'exterior amb una línia que podrà ser utilitzada pels usuaris, amb comptador o sense.
Article 51. Condicions generals dels espais
1. Lavabos.
Les lavabos posseiran de sòl antilliscant.
2. Corredors.
Els corredors tindran una amplària lliure d'1 de'05 metres.
3. Accessos.
L'amplària lliure mínima de les escales privatives del centre d'1 de'05 metres.
Els escalons posseiran banda antilliscant.
En els centres d'atenció residencial infantils, les escales estaran protegides amb barana proveïda de balustres cada 12 cm., sense elements horitzontals per a evitar la seua escalada.
4. Rampes interiors.
Les rampes interiors existents seran fàcilment visibles i tindran sòl antilliscant.
5. Paviment antilliscant.
Els paviments seran antilliscants almenys en les zones humides, segons el que establix la UNIX 41500 IN.
6. Altura lliure interior.
L'altura lliure entresòl i sostre, mesurat verticalment, en les zones destinades a usuaris serà de 2'50 metres, admetent-s'hi una altura lliure de 2'30 metres mínim en lavabos i corredors.
7. Ventilació i il·luminació.
La ventilació i il·luminació de les estances destinades a usuaris serà sempre natural i directa a l'exterior, o a celobert de dimensions legalment establides.
Per a il·luminació, la superfície de buit serà d'1/10 de la superfície útil del recinte que il·lumina.
Per a ventilació, els buits anteriors seran practicables en 1/3 de la seua superfície.
8. Eliminació de barreres arquitectòniques.
Els centres compliran si més no els paràmetres de l'annex II del Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les normes per a l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
Article 52. Condicions específiques dels espais en els centres d'atenció residencial
Els centres de primera acollida i els centres d'acollida de huit places o més, preferentment, estaran distribuïts per zones: zona d'administració, zona de servicis generals, zona d'atenció residencial, zona d'atenció especialitzada i zona de recreació.
1. Zona d'administració.
1.1. Comprén els espais destinats a l'exercici d'activitats de recepció, direcció, administració i gestió del centre.
1.2. Comptarà, com a mínim, amb un despatx i una sala de visites integrades en el centre.
2. Zona de servicis generals
2.1. Comprén els espais destinats a la prestació dels servicis comuns propis de cada tipus de centre, tals com cuina, bugaderia, vestidors, manteniment, magatzem, habitació de màquines i eliminació de fems.
2.2. Les cuines dels centres disposaran de magatzem per a aliments i de mitjans o instal·lacions frigorífiques i de congelació en proporció al nombre d'usuaris, sent d'obligat compliment la reglamentació tecnicosanitària vigent per a este tipus d'establiments.
3. Zona d'atenció residencial
3.1. Comprén els espais destinats a allotjament, higiene personal, manutenció i relació de convivència.
3.2. Els espais es distribuiran preferentment en mòduls diferenciats per grups educatius. Els esmentats grups s'organitzaran en raó de criteris educatius, que es faran explícits en el projecte educatiu del centre.
3.3. Els dormitoris seran individuals o dobles, amb una superfície mínima de 6 m². en habitacions individuals i 11 m². en habitacions dobles. Els dormitoris destinats a lactants i menors de 3 anys, podran ser individuals, dobles o triples, sent la superfície mínima que caldrà observar de 6 m²., 8 m². i 11 m²., en habitacions d'1, 2 i 3 places respectivament.
No seran en cap cas pas obligat a altres dependències, excepte lavabos d'ús personal dels usuaris del dormitori.
3.4. Hi haurà, com a mínim, en centres de capacitat superior a les 12 places, un dormitori individual per a casos de necessitat d'aïllament per malaltia o protecció dels menors.
3.5. Existirà en aquells centres de més d'una planta que no disposen d'ascensor, una habitació en la planta baixa que garantisca l'assistència adequada a menors amb problemes d'accessibilitat permanent o temporal.
3.6. S'haurà de disposar de lavabos suficients d'acord amb la distribució i el pla de necessitats del centre, integrats per inodor, lavabo, dutxa o banyera, esta obligatòria en els grups de poca edat, i bidet en grups d'adolescents.
La dotació mínima serà de dues lavabos per a ús específic de cada grup educatiu. Les lavabos d'ús col·lectiu, hauran d'estar compartimentats i diferenciats per sexes. Almenys un haurà d'estar adaptat a les normes vigents en matèria d'accessibilitat. La dotació serà independent de les lavabos del personal del centre.
3.7. En els centres de menors de 3 anys es comptarà amb una sala de canvi de bolquers.
3.8. Cada grup educatiu disposarà, preferentment, d'una sala d'estar destinada a la realització d'activitats pedagògiques i lúdiques, lectura, música, televisió, jocs, etc., adaptada a les característiques i diferents edats dels usuaris.
3.9. El centre comptarà amb espais en condicions adequades per a l'estudi, bé en els mateixos dormitoris o en una sala específica per a tal fi.
3.10. Es procurarà que cada unitat de convivència o grup educatiu, dispose de menjador i, si és procedent, de cuina-office. Si no n'hi ha, el menjador serà comú i diferenciat de la resta de dependències, observant-se la normativa vigent sobre menjadors col·lectius.
3.11. Es disposarà d'una sala pròxima a la zona de dormitoris per al personal educatiu i d'atenció directa en torn de nit. En cas que la zona de dormitoris estiga ubicada en distintes plantes, o distribuïda en distintes zones, el nombre de sales serà prou per a desenrotllar les tasques de vigilància durant el període nocturn.
4. Zona d'atenció especialitzada
4.1. Comprén els espais destinats a proporcionar els tractaments i el desenrotllament d'activitats col·lectives.
4.2. Es disposarà, en els centres en què ho permeta la seua estructura, de sales, equipades convenientment, per al desenrotllament d'estudis, entrevistes, tractaments i activitats col·lectives. El nombre estarà en funció de les places.
4.3. Així mateix, es disposarà d'una sala polivalent d'estar i reunions per al personal del centre. I es procurarà l'existència de dependències per a la prestació d'assistència social, psicològica o pedagògica o de tractament que atorgue el centre.
4.4. Si disposara de sala d'atenció mèdica i infermeria, haurà d'observar-s'hi la normativa vigent en la matèria quant a dimensions, capacitat, elements i material. En tot cas, el centre haurà de disposar d'una farmaciola completa de primers auxilis.
4.5. Si el centre presta atenció educativa docent, disposarà d'aules suficients degudament equipades per a la prestació adequada del servici.
5. Zona d'atenció esplai i esport
5.1. Comprén els espais interiors i exteriors del centre destinats a activitats d'oci, esport i esplai.
5.2. Es procurarà l'existència d'un espai exterior i assolellat per a zona d'esplai i joc, en especial en els centres per a menors de 6 anys.
5.3. Es procurarà, així mateix, l'existència d'espais interiors i exteriors destinats a la realització d'activitats esportives.
Article 53. Condicions específiques dels espais en els centres d'atenció diürna
Els centres de caràcter diürn, preferentment, hauran de disposar de la següent distribució per zones: zona d'administració i zona d'atenció directa.
1. Zona d'administració.
Comprén els espais destinats a l'exercici d'activitats de recepció, direcció, administració i gestió del centre, així com per al desenrotllament dels estudis, diagnòstics, entrevistes i informes dels menors. Comptarà com a mínim amb un despatx.
2. Zona d'atenció directa.
2.1. Comprén els espais destinats a la prestació del servici.
2.2. Els centres de dia disposaran d'una sala polivalent o de sales diferents, d'almenys 10 m². cada una, per a la realització de les activitats i especialitats que s'impartisquen, amb materials i útils adequats. En tot cas, s'hi haurà de garantir una superfície mínima de 2 m². per usuari de la sala, independentment de les sales del centre.
2.3. Els centres de dia d'inserció sociolaboral disposaran de sales diferents per a cada una de les activitats d'inserció que desenrotllen, d'almenys 2 m². per cada usuari. La mida de les sales estarà en relació amb el tipus de tasca que caldrà realitzar. En els centres on s'utilitze maquinària, no caldrà comptabilitzar com a metres computables, aquells ocupats per la mencionada maquinària.
2.4. Si l'establiment oferira servici de menjador, este serà comú i diferenciat, de la resta de dependències, observant-s'hi la normativa vigent sobre menjadors col·lectius. Este podrà concertar-se per servici de menjars, o prestar-se directament si es disposara de cuina en el centre. A este efecte caldrà disposar, així mateix, de magatzem d'aliments i de mitjans o instal·lacions frigorífiques i de congelació en proporció al nombre d'usuaris, sent d'obligat compliment la reglamentació tècnica sanitària vigent per a este tipus d'establiments.
2.5. Caldrà disposar de lavabos suficients d'acord amb la distribució i el pla de necessitats del centre, integrats per inodor, lavabo i dutxa. La dotació mínima serà d'un complet per cada 12 usuaris. Els lavabos d'ús col·lectiu, hauran d'estar compartimentats i diferenciats per sexes. Si més no un haurà d'estar adaptat a les normes vigents en matèria d'accessibilitat.
Article 54. Equipament
1. El mobiliari dels centres haurà de ser adequat i conseqüent amb les edats dels menors. Seguirà criteris de funcionalitat, benestar, seguretat i accessibilitat.
En els centres d'acollida infantils, el mobiliari serà de superfície inestellable i de cantons roms, amb angles arredonits i sense ixents arestosos. Les seues mesures seran antropomètriques respecte als xiquets.
2. Els joguets en els centres d'acollida infantils seran de materials atraumàtics, inastellables, atòxics i llavables.
3. Els dormitoris dels centres d'atenció residencial comptaran amb contrafinestres, persianes o cortines que puguen impedir el pas de la llum exterior. Cada resident disposarà d'un mobiliari mínim d'un llit no inferior a 90 cm. per 1'90 cm., tauleta de nit, armari individualitzat per menor o degudament compartimentat i, si és procedent, taula d'estudi i cadira. I els centres destinats a lactants estaran proveïts de bressols.
4. En els centres d'acollida de menors de 3 anys, la sala de canvi de bolquers estarà equipada amb banyera adaptada i taula-vestidor.
5. Es disposarà, com a mínim, de farmaciola completa per a primers auxilis.
Títol IV
De les condicions de funcionament intern
dels centres de protecció de menors
Article 55. Documentació
Tots els centres de recepció, centres d'acollida, llars funcionals, centres d'emancipació amb menors en guarda i/o tutela i centres de dia de menors, disposaran de:
1. Projecte Global del Centre.
2. Programació Anual del Centre.
3. Memòria Anual del Centre.
4. Dossier Personal i Individual de cada usuari.
Article 56. Projecte Global del Centre
1. Cada centre disposarà d'un Projecte Global del Centre en què s'assenyalen els seus principis socials i educatius globals, els objectius generals, el sistema d'intervenció psicopedagògic, els criteris per a desenrotllar una metodologia de grups educatius, si és procedent, així com les prestacions i recursos disponibles.
2. El Projecte Global del Centre estarà estructurat en tres parts: Identitat del Centre, Projecte Tècnic d'Actuació i Normes de Funcionament i Convivència.
Article 57. Programació Anual del Centre
1. Tots els centres hauran d'elaborar cada any, coincidint amb el curs escolar, de setembre a agost de l'any següent, la Programació Anual del Centre, que arreplegue els objectius, metodologia, calendaris de les activitats que es planifiquen, previsió de recursos, i sistema d'avaluació previst.
2. Esta programació haurà de ser remesa, amb caràcter previ a l'inici del curs escolar, als servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Comunitat Valenciana.
Article 58. Memòria Anual del Centre
1. Tots els centres hauran d'elaborar cada any coincidint amb l'any natural i finalitzat este, referit al període de gener a desembre del mateix any, la Memòria Anual del Centre, que arreplegue el nivell d'ocupació que hi ha en el centre, així com una avaluació dels aspectes previstos en la programació anual.
2. Esta documentació haurà de ser remesa, en finalitzar l'exercici, als servicis territorials de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors de la Comunitat Valenciana.
Article 59. Dossier Personal i Individual de cada usuari
S'obrirà en cada centre, un dossier personal i individual de cada atés en el qual constarà, com a mínim, la següent documentació:
a) La documentació administrativa i jurídica del menor.
b) Els documents personals del menor de tipus escolar, sanitari i altres semblants.
c) El programa d'intervenció individualitzada del menor i els seus materials tècnics derivats.
Article 60. Programa d'Intervenció Individualitzat de cada usuari
El programa d'intervenció individualitzat (PII) contindrà el disseny del procés educatiu del menor, en el qual es detallarà una síntesi de l'avaluació de les àrees de funcionament individual i d'adaptació al context, una justificació dels objectius que cal aconseguir i les activitats i recursos necessaris per a aconseguir-ho. Els elements del programa estaran subjectes a la temporalització i se n'establirà un seguiment continu.
Article 61. Llibre de Registre d'usuaris
Tots els centres de protecció de menors disposaran d'un llibre de registre d'usuaris, constituït per fulls enquadernats i numerats, on constaran les següents dades: nom i cognoms de cada menor, sexe, data de naixement, data d'ingrés i data de baixa i situació administrativa.
Article 62. Condicions especials en les llars funcionals i centres de menys de huit places
En les llars funcionals i centres d'acollida de menys de huit places, que acullen menors de les mateixes característiques, l'entitat titular que assumix les labors de coordinació-direcció podrà presentar a nivell provincial, per al conjunt d'eixos llars funcionals i eixos centres, que poguera disposar en el mencionat àmbit territorial, un únic projecte global del centre, una programació anual i una memòria anual, podent a més disposar en tals casos d'unes normes de funcionament i convivència de general aplicació per als esmentats equipaments, si bé portarà un llibre de registre d'usuaris per llar o centre, que haurà d'estar disponible en la corresponent llar o centre al costat dels expedients dels menors i els programes d'intervenció individualitzats de cada menor.
Article 63. Pòlissa d'Assegurances
Els centres disposaran de la pòlissa o les pòlisses d'assegurança que calga, a fi de cobrir la responsabilitat civil que poguera resultar d'accions realitzades pels menors usuaris; les contingències derivades per invalidesa i defunció en cas d'accident d'ells; els costos de reposició en cas de sinistre total o parcial de la infraestructura de l'equipament; i els riscos d'indemnitzacions exigibles en casos de sinistres o lesions per praxi professional o negligència del personal o del titular de l'equipament.
Article 64. Documentació bàsica en el centre
Tots els centres de protecció de menors hauran de disposar en el mateix centre, d'original o còpia del projecte tècnic d'actuació, de les normes de funcionament i convivència, de la programació anual del centre i de la pòlissa d'assegurances. Així com d'original del dossier personal i individual de cada usuari i del llibre de registre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Delimitació de les característiques i requisits
L'autorització administrativa i/o l'instrument jurídic de col·laboració que es formalitze amb l'entitat titular del centre o de la seua gestió, delimitarà si és procedent les característiques dels usuaris del centre, franges d'edats, així com altres requisits i necessitats especials.
Segona. Atenció a jóvens majors de 18 anys
Els centres de protecció de menors, amb caràcter excepcional, podran acollir jóvens majors de 18 anys que hagen estat fins a la seua majoria d'edat integrats en institucions de protecció i estiga acreditada la falta de recursos propis i familiars del joven i garantida la voluntarietat, compromís, responsabilitat i la seua capacitat d'esforç per a la seua plena inserció sociolaboral.
Tercera. Mesures de seguretat
Els centres de protecció de menors de caràcter residencial, a fi de possibilitar la funció educativa de menors amb conductes inadaptades o d'alt risc, podran dotar-se amb elements constructius de seguretat i contenció, així com incorporar a les seues normes internes de funcionament i convivència, mesures restrictives de mobilitat d'entrada i eixida dels seus usuaris i d'ordenació de mesures de control actives i passives. Estos centres tindran el caràcter de formació especial o terapèutica, la qual cosa podrà requerir l'oportú professional especialitzat.
Quarta. Exempció de requisits i condicions
L'òrgan directiu competent podrà eximir per per a dictar la resolució d'autorització de funcionament del centre, del compliment dels requisits i les condicions que establix la present Orde, sempre que estos no afecten la seguretat dels usuaris.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Adequació a les condicions materials
Les prescripcions contingudes en el títol III d'esta orde s'exigiran d'aquells centres de protecció de menors la sol·licitud del qual siga presentada amb posterioritat a l'entrada en vigor de la present norma.
Segona. Adequació dels centres autoritzats a la tipologia de centre
Les entitats titulars dels centres autoritzats, amb caràcter provisional o definitiu, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present Orde, hauran de sol·licitar davant dels servicis territorials competents en matèria de protecció de menors a la Comunitat Valenciana, la seua adequació a la tipologia i denominació arreplegada en ella. Si transcorregut el mencionat termini no s'ha presentat la corresponent sol·licitud, la direcció general competent en matèria de protecció de menors promourà d'ofici la modificació de la definició del centre a la nova tipologia, d'acord amb les característiques del centre, a sol·licitud prèvia d'informe als servicis territorials.
Tercera. Adequació general del personal
El personal directiu i educatiu dels centres residencials i de dia de menors que estiguen en funcionament a l'entrada en vigor d'esta orde, disposarà d'un termini màxim de cinc anys per a complir el requisit de titulació que s'exigix en ella.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el personal que posseïsca una titulació distinta o inferior a l'exigida, i a l'entrada en vigor de la present Orde tingueren una experiència en eixe lloc de, si més no, quatre anys, quedaran habilitats per a seguir realitzant les esmentades funcions en el mateix lloc i en els centres que s'ordenen en la present orde.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en allò que contradiguen o que s'oposen al que disposa la present orde, i en especial, en allò que s'ha establit per a centres residencials i centres de dia d'atenció a menors i jóvens, en l'Orde de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, pel qual es desenrotlla el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registre, autorització i acreditació dels servicis socials de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desenrotllament de l'orde
S'autoritza a la Direcció General competent en matèria de protecció de menors a dictar totes les disposicions de desenrotllament i aplicació de la present orde que calga.
Segona. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de juny de 2003
El conseller de Benestar Social,

linea