diari

DECRET 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat. [2006/7285]

(DOGV núm. 5283 de 19.06.2006) Ref. Base de dades 3367/2006

DECRET 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat. [2006/7285]
La Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, va ser dictada, segons resa el seu preàmbul, amb l'objectiu d'aconseguir que la Generalitat disposara dels mitjans institucionals, organitzatius i personals idonis per a assegurar el respecte a la llei i al dret en la seua activitat sencera, sabent defendre esta actuació davant els tribunals quan siga qüestionada pels ciutadans.
Amb este fi la llei regula, en els seus aspectes essencials, l'assistència jurídica a la Generalitat i a les entitats de dret públic, societats i fundacions vinculades o dependents d'ella, concebuda en la seua doble funció d'assessorament en dret i de representació i defensa en juí, l'encomana als advocats de la Generalitat i ordena al Consell l'aprovació d'un reglament en què es desenvolupe amb detall el règim d'aquella prestació.
A este mandat del legislador, contingut en la disposició final primera de la llei, atén el present decret, i el reglament que amb ell s'aprova, aprofundint en l'estructura orgànica de l'Advocacia General de la Generalitat i detallant les funcions, consultives i contencioses, que li són encomanades, i deroga el règim anterior contingut en el fins ara vigent Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell, d'organització i règim de funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat.
El decret consta d'un únic article, d'aprovació del reglament que incorpora, dos disposicions addicionals, en que recull la necessària posada a disposició del personal de l'Advocacia General de la Generalitat dels mitjans materials adequats per a l'exercici de les seues funcions i la composició del tribunal de selecció per a l'accés al cos d'advocats de la Generalitat a través del curs selectiu previst en la llei; una disposició transitòria, que regula l'exercici d'assistència jurídica fins que es procedisca a la selecció dels primers advocats de la Generalitat; una disposició derogatòria, amb derogació expressa del referit Decret 27/2001, i una disposició final, que recull l'entrada en vigor del decret.
El reglament consta de 33 articles, dividits en una disposició preliminar, a fi de delimitar la naturalesa i el règim jurídic de l'Advocacia General de la Generalitat, i tres capítols que, respectivament, s'intitulen: «Organització», «Funcions consultives» i «Funcions contencioses».
El capítol I, sota la rúbrica «Organització», recull l'estructura de l'Advocacia General de la Generalitat, al capdavant de la qual se situa l'advocat general de la Generalitat, sota la direcció de la qual es creen quatre unitats administratives: la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat, la Direcció dels Servicis Contenciosos, la Direcció dels Servicis Consultius i el Gabinet d'Estudis. Així mateix, crea la Junta d'Advocats de la Generalitat, com a òrgan consultiu de l'advocat general de la Generalitat, i la figura dels advocats coordinadors, com a òrgans d'assistència dels directors i del titular del Gabinet d'Estudis. Finalment, recull el règim general de prestació de les funcions d'assistència jurídica, encomanant-la, amb caràcter ordinari, als advocats de la Generalitat, encara que s'hi admet la possibilitat que, ateses les circumstàncies que es descriuen, siga exercida per persones no integrants del cos esmentat.
El capítol II establix el règim de les «Funcions consultives», regulant els òrgans que poden sol·licitar informe, la forma i el contingut de la sol·licitud, el termini d'emissió, la resolució dels supòsits d'informes discrepants, les consultes internes a l'advocat general de la Generalitat i la realització de validacions.
Finalment, el capítol III recull la prestació de les «Funcions contencioses», determinant les obligacions que competixen als advocats de la Generalitat en el seu exercici, establint les especials normes que han de regir la seua actuació processal i regulant, en particular, el règim de representació i defensa d'autoritats, funcionaris i empleats públics.
En virtut d'això, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 de juny de 2006,
DECRETE
Article únic. Aprovació del Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat
S'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat, que figura com a annex del present decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Dotació de mitjans materials
La Presidència de la Generalitat, les conselleries i les entitats autònomes a què es referix l'article 5.1 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat posaran a disposició dels advocats de la Generalitat i del seu personal auxiliar que exercisquen les seues funcions al servici del departament o entitat corresponent, les dependències adequades per al correcte exercici de les seues funcions, dotant a les dependències dels mitjans materials adequats, tant fungibles com inventariables.
Segona. Composició del tribunal de selecció per a l'accés al cos d'advocats de la Generalitat a través del curs selectiu previst en la disposició addicional primera de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat
Una vegada conclòs el curs selectiu d'accés al cos d'advocats de la Generalitat previst en la disposició addicional primera de la indicada Llei 10/2005, es realitzarà una prova final, la delimitació i el contingut de la qual serà fixada en la convocatòria corresponent. L'avaluació de la prova correspondrà a l'òrgan de selecció designat en l'article 3.5 de la llei esmentada.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Exercici de les funcions de l'Advocacia General
de la Generalitat
Fins que finalitze el procediment per a la selecció dels primers advocats de la Generalitat i per a la provisió de les places corresponents derivades dels distints procediments d'accés al cos d'advocats de la Generalitat previstos en la llei, les funcions encomanades a l'Advocacia General de la Generalitat continuaran sent realitzades pels funcionaris que, a l'entrada en vigor de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, exercien les seues funcions en l'extint Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb les retribucions previstes en la relació de llocs de treball vigent a l'entrada en vigor de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
Una vegada els referits funcionaris ingressen en el cos d'advocats de la Generalitat, mitjançant la superació dels distints processos selectius establits en la llei, percebran de forma immediata les retribucions corresponents als advocats de la Generalitat, en els termes que s'establisquen en la nova relació de llocs de treball que s'aprove. La resta de funcionaris que exercien les seues funcions en l'extint Gabinet Jurídic de la Generalitat a l'entrada en vigor de la referida Llei 10/2005 i no superen els distints processos selectius establits, quedaran en la situació que explícitament es preveu en la mateixa, i en la resta de normativa de funció pública aplicable al cas.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Derogació normativa
Queda derogat el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat, i totes les disposicions, del mateix rang o de rang inferior, que s'oposen al que establix este decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 16 de juny de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
ANNEX
Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat
Disposició preliminar
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. L'Advocacia General de la Generalitat és l'òrgan adscrit a la Presidència de la Generalitat al qual correspon l'exercici de les funcions d'assistència jurídica establides en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, en este reglament i en la seua normativa complementària.
2. L'Advocacia General de la Generalitat gaudix d'independència funcional en el compliment dels seus fins d'assessorament jurídic i representació i defensa en juí. Les seues actuacions estaran sempre subjectes a criteris jurídics objectius.
CAPÍTOL I
Organització
Article 2. Estructura
1. L'Advocacia General de la Generalitat, sota la superior direcció de l'advocat general de la Generalitat i l'ordinària del seu director general, s'estructura en els òrgans i unitats administratives següents:
a) L'advocat general de la Generalitat.
b) La Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat.
c) La Direcció dels Servicis Contenciosos, amb el rang d'àrea.
d) La Direcció dels Servicis Consultius, amb el rang d'àrea.
e) El Gabinet d'Estudis, amb el rang d'àrea.
2. Els departaments de l'administració de la Generalitat, les entitats autònomes a què es referix l'article 5.1 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, les delegacions i subdelegacions del Consell i les direccions territorials de les conselleries estaran assistides pels advocats de la Generalitat que determine l'advocat general de la Generalitat.
Article 3. Suplència de l'advocat general de la Generalitat
En cas de vacança, absència o malaltia, l'advocat general de la Generalitat serà suplit pels titulars de la Direcció General de l'Advocacia General de la Generalitat, de la Direcció dels Servicis Contenciosos, de la Direcció dels Servicis Consultius i del Gabinet d'Estudis, per este orde.
Article 4. Direcció dels Servicis Contenciosos
1. La Direcció dels Servicis Contenciosos és la unitat administrativa a què correspon l'exercici de les funcions de representació i defensa en juí previstes en la normativa reguladora de l'assistència jurídica a la Generalitat.
2. El director dels Servicis Contenciosos serà designat pel president de la Generalitat, mitjançant el sistema de lliure designació, d'entre els advocats de la Generalitat, seguint el procediment previst en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article 5. Direcció dels Servicis Consultius
1. La Direcció dels Servicis Consultius és la unitat administrativa a què correspon exercir les funcions d'assessorament en dret previstes en la normativa reguladora de l'assistència jurídica a la Generalitat.
2. El director dels Servicis Consultius serà designat pel president de la Generalitat, mitjançant el sistema de lliure designació, d'entre els advocats de la Generalitat, seguint el procediment previst en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article 6. Gabinet d'Estudis
1. El Gabinet d'Estudis és la unitat administrativa a què correspon l'exercici de les funcions següents:
a) L'elaboració dels informes, dictàmens o estudis que per la seua índole especial considere convenient l'advocat general de la Generalitat.
b) L'elaboració del projecte de la memòria anual de l'Advocacia General de la Generalitat.
c) La promoció de treballs d'investigació i l'organització d'activitats que tinguen com a finalitat el coneixement i la difusió de matèries d'índole jurídica.
d) La proposta, a la conselleria amb competències en matèria de funció pública, d'activitats de formació i perfeccionament dels advocats de la Generalitat, en coordinació, si és el cas, amb l'Institut Valencià d'Administració Pública i altres centres de formació de funcionaris, universitats, i col·legis professionals.
e) La gestió del registre, arxivament, estadística, biblioteca, publicacions i sistemes informàtics de l'Advocacia General de la Generalitat.
2. El director del Gabinet d'Estudis serà designat pel president de la Generalitat, mitjançant sistema de lliure designació, d'entre els advocats de la Generalitat, seguint el procediment previst en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article 7. Junta d'Advocats de la Generalitat
1. Per garantir la necessària coordinació de l'actuació dels advocats de la Generalitat, es crea la Junta d'Advocats de la Generalitat, òrgan que assessorarà i assistirà l'advocat general de la Generalitat en les matèries següents:
a) L'establiment de criteris d'actuació i directrius per a l'emissió d'informes i dictàmens jurídics, així com d'actuacions judicials.
b) La fixació de criteris de distribució de treball entre els advocats de la Generalitat.
c) L'aprovació de la memòria anual de l'Advocacia General de la Generalitat.
d) El respecte pels advocats de la Generalitat de les normes deontològiques professionals dels advocats.
e) Qualsevol altre assumpte d'interés comú per als diferents òrgans de l'Advocacia General de la Generalitat.
2. La Junta d'Advocats de la Generalitat estarà composta per l'advocat general de la Generalitat, que la presidirà i a qui correspondrà la fixació de l'orde del dia i la convocatòria de les seues reunions; el director general de l'Advocacia General de la Generalitat, si és el cas; els directors dels Servicis Contenciosos, dels Servicis Consultius i del Gabinet d'Estudis; dos advocats de la Generalitat en situació de servici actiu designats lliurement per l'advocat general de la Generalitat; i quatre advocats de la Generalitat en situació de servici actiu lliurement triats pels advocats de la Generalitat. Actuarà com a secretari de la Junta el director del Gabinet d'Estudis.
3. El càrrec representatiu dels vocals electius tindrà una duració de quatre anys, comptats des de la seua presa de possessió com a membres de la Junta.
En cas de renúncia o de pèrdua de la situació de servici actiu d'un dels vocals electius de la Junta, serà substituït per cooptació de la resta de vocals electius. El nou vocal exercirà les seues funcions fins a l'extinció del mandat originari.
4. En les seues reunions i per a la presa dels seus acords, la Junta d'Advocats de la Generalitat es regirà per les normes que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 8. Advocats coordinadors
1. Els advocats coordinadors assistixen directament als de les direccions dels Servicis Contenciosos o Consultius, o al titular del Gabinet d'Estudis, en funció de l'adscripció funcional que determine l'advocat general de la Generalitat.
2. Així mateix, a més de la funció indicada, l'advocat general de la Generalitat els podrà encomanar la direcció i la supervisió de les funcions exercides pels advocats de la Generalitat que presten servici en cada departament o entitat autònoma de les que legalment són assessorades i representades per l'Advocacia General de la Generalitat.
3. El nombre d'advocats coordinadors vindrà determinat en cada moment pel que dispose la Relació de Llocs de Treball de l'Advocacia General de la Generalitat.
Article 9. Suplència
1. En els casos d'absència, vacant o malaltia d'algun o alguna dels directors dels Servicis Contenciosos o dels Servicis Consultius de l'Advocacia General de la Generalitat, seran bestretes temporalment per l'advocat de la Generalitat que designe l'advocat general de la Generalitat.
2. En els supòsits d'absència, vacant o malaltia d'un advocat coordinador de la Generalitat, serà suplit per qui designe el director dels Servicis Contenciosos.
Article 10. Funcions i adscripció del cos d'advocats de la Generalitat
1. Totes les funcions d'assistència jurídica previstes en la llei i en este reglament seran exercides per funcionaris del cos d'advocats de la Generalitat.
2. Els llocs de treball de l'administració de la Generalitat que tinguen atribuïdes les funcions d'assistència jurídica previstes en la llei o en el present reglament estaran reservats, amb caràcter exclusiu, als funcionaris del cos d'advocats de la Generalitat, i figuraran, sense cap exclusió, en la Relació de Llocs de Treball en què estiguen inclosos els pertanyents al cos d'advocats de la Generalitat.
3. El cos d'advocats de la Generalitat s'adscriu a la Presidència de la Generalitat, a través de l'Advocacia General de la Generalitat, i correspon a este departament l'exercici de les competències pròpies de l'adscripció esmentada respecte als seus funcionaris.
Article 11. Adscripció i funcions dels advocats de la Generalitat
1. Els advocats de la Generalitat depenen orgànicament de l'advocat general de la Generalitat i del director general de l'Advocacia General de la Generalitat, sense perjuí de les funcions atribuïdes per la normativa vigent als altres òrgans superiors de la Presidència de la Generalitat i al sotssecretari de la Presidència de la Generalitat.
2. Els advocats de la Generalitat depenen funcionalment de l'advocat general de la Generalitat i del director general de l'Advocacia General de la Generalitat. Així mateix, depenen funcionalment dels titulars de les direccions dels Servicis Contenciosos, dels Servicis Consultius i del Gabinet d'Estudis; i dels advocats coordinadors, segons la naturalesa de l'assumpte concret que els haguera sigut encomanat.
3. Els advocats de la Generalitat realitzaran indistintament les funcions consultives o contencioses que determine en cada moment l'advocat general de la Generalitat o el director general de l'Advocacia General de la Generalitat.
Article 12. Provisió de llocs de treball
1. Seran proveïts pel sistema de lliure designació, el nomenament dels quals correspondrà al president de la Generalitat, entre funcionaris del cos d'advocats de la Generalitat, aquells llocs que en cada moment determine la Relació de Llocs de Treball, d'acord amb el procediment previst en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
2. La convocatòria i la resolució dels concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball reservats en exclusiva al cos d'advocats de la Generalitat correspondrà al conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
Article 13. Lletrats habilitats
1. Quan el servici ho requerisca, l'advocat general de la Generalitat podrà habilitar funcionaris del grup A, llicenciats en Dret, perquè realitzen determinades actuacions en substitució de l'advocat de la Generalitat.
2. Quan l'habilitació recaiga en funcionaris pertanyents a l'administració de la Generalitat, serà conferida amb un informe previ favorable del sotssecretari del departament a què pertanga tal funcionari, i podrà ser revocada en qualsevol moment per l'advocat general de la Generalitat.
3. Els lletrats habilitats actuaran sota les ordes i la direcció tècnica de l'advocat general de la Generalitat. Tals lletrats habilitats disfrutaran del règim de representació i defensa en juí que per llei correspon al cos d'advocats de la Generalitat, i actuaran en juí sota l'expressa denominació de «lletrats habilitats de l'Advocacia General de la Generalitat».
Article 14. Designació d'advocats per a supòsits especials
1. Amb caràcter excepcional, l'advocat general de la Generalitat podrà acordar que un advocat en exercici, especialment designat a este efecte, assumisca les funcions d'assistència jurídica en un assumpte determinat quan així ho aconselle la naturalesa de l'assumpte i a proposta de l'autoritat competent de les previstes en l'article 9.5 de la llei.
2. L'advocat designat per a supòsits especials ajustarà les seues actuacions a les normes previstes en la llei i en este reglament per als advocats de la Generalitat, així com en les contingudes en els estatuts professionals que els s'apliquen.
Article 15. Designació especial
1. L'advocat general de la Generalitat podrà designar especialment a un o més advocats de la Generalitat perquè s'encarreguen d'un o més assumptes o actuacions concretes.
2. Quan la transcendència de l'assumpte ho requerisca, l'advocat general de la Generalitat podrà constituir grups de treball per a tractar o portar assumptes, contenciosos o consultius. La coordinació d'estos grups de treball correspondrà a l'advocat general de la Generalitat o a l'advocat de la Generalitat que ell determine, que dictarà les pautes o criteris generals d'actuació i els proveirà dels mitjans adequats per a l'exercici de la seua funció.
Article 16. Emblema i plaques
1. Quan els advocats de la Generalitat actuen com a tal davant els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, usaran el trage de toga amb placa.
2. La placa dels advocats de la Generalitat serà de plata o metall blanc, excepte per als qui exercisquen o hagen exercit els càrrecs d'advocat general de la Generalitat o director general de l'Advocacia General de la Generalitat, que les usaran d'or o metall daurat. Constarà d'un fons de huit puntes abrillantades sobre el qual campejarà l'emblema de la Generalitat i, sota del mateix, la inscripció «Advocacia General de la Generalitat».
CAPÍTOL II
Funcions consultives
Article 17. Òrgans que poden sol·licitar informe
1. Podran sol·licitar informe dels advocats de la Generalitat els òrgans següents:
a) El president de la Generalitat.
b) El Consell.
c) Els membres del Consell.
d) Els titulars dels òrgans superiors i directius de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries i els delegats i subdelegats del Consell.
e) Els directors o presidents de les entitats autònomes i empreses públiques.
2. El president de la Generalitat i el Consell formularan les seues consultes directament a l'advocat general de la Generalitat.
3. Els membres del Consell podran formular les seues consultes, bé directament a l'advocat general de la Generalitat, bé als advocats de la Generalitat que assistisquen el departament corresponent.
4. Els titulars dels restants òrgans superiors i dels òrgans directius de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries i els delegats i subdelegats del Consell formularan les seues consultes a través de les sotssecretaries dels distints departaments, que les tramitaran davant els advocats de la Generalitat que assistisquen el departament corresponent.
5. Els directors o presidents de les entitats autònomes i de les empreses públiques formularan les seues consultes d'acord amb el que disposen els convenis de col·laboració corresponents que hagueren subscrit amb l'Advocacia General de la Generalitat o als advocats de la Generalitat que assistisquen al departament a què estigueren adscrites tals entitats o empreses.
Article 18. Sol·licitud d'informe
1. La sol·licitud d'informe es formularà de forma concisa, amb indicació expressa dels distints extrems objecte de consulta, i serà subscrita per l'autoritat que la formule. A més haurà de citar-se el precepte que exigisca l'informe o fonamentar-se la conveniència de sol·licitar-lo en atenció a la importància econòmica, la transcendència social o la dificultat tecnicojurídica de l'assumpte de què es tracte.
En aquells supòsits en què l'informe s'inserisca en qualsevol expedient en fase de tramitació, la consulta serà acompanyada, al seu torn, per un índex en què consten les actuacions realitzades, i seran remesos per a l'anàlisi tots els documents necessaris per a l'adequat pronunciament. En este sentit, els advocats de la Generalitat podran demanar de l'òrgan consultant tota la documentació pertinent per a l'emissió de l'informe.
2. Quan l'informe siga previ a la resolució del procediment administratiu corresponent, haurà de remetre's necessàriament la proposta de resolució corresponent.
3. Prèviament a l'emissió de l'informe, els advocats de la Generalitat demanaran de l'òrgan que haguera sol·licitat l'informe l'esmena de tots els defectes de la sol·licitud que hagueren pogut apreciar.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, en els casos d'urgència o necessitat, la sol·licitud d'informe podrà ser verbal. En tals supòsits, es farà constar expressament en l'informe el caràcter verbal de la seua sol·licitud.
5. No podrà sol·licitar-se informe de l'Advocacia General de la Generalitat en aquells assumptes que hagueren sigut dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 2.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació d'esta institució.
Article 19. Termini per a l'emissió de l'informe
1. L'informe serà emés en el termini màxim de vint dies a comptar de la recepció de l'expedient.
2. Quan en l'escrit de remissió dels expedients es faça constar la urgència de l'informe, el termini màxim per a la seua emissió serà de cinc dies.
Article 20. Informes discrepants
Quan un advocat de la Generalitat sostinguera, en un assumpte que li haja sigut assignat per a consulta, un criteri discrepant amb el ja manifestat per un altre advocat de la Generalitat en un tema semblant o anàleg, haurà d'abstindre's de formular el corresponent informe, i elevarà consulta a l'advocat general de la Generalitat, amb indicació dels motius pels quals discrepa del criteri mantingut, i acompanyat tot això de l'informe ja realitzat i els altres antecedents que considere necessaris per a adoptar l'oportuna decisió.
En estos supòsits, l'advocat de la Generalitat discrepant comunicarà a l'òrgan que sol·licite la consulta que l'informe queda pendent del criteri que manifeste l'advocat general de la Generalitat.
Article 21. Consultes internes a l'advocat general de la Generalitat i unitat de criteri
1. Els advocats de la Generalitat que en l'exercici de la seua funció consultiva aprecien l'especial transcendència o gravetat d'un assumpte sotmés a la seua consideració, podran elevar consulta a l'advocat general de la Generalitat per a la seua resolució. En estos supòsits, remetran l'expedient amb un informe raonat en què conste el seu criteri respecte d'això i les circumstàncies que originen l'especialitat de l'informe.
2. Així mateix, quan un advocat de la Generalitat, en l'exercici de la seua funció consultiva, aprecie que la consulta pot afectar diversos departaments del Consell, ho posarà immediatament en coneixement de l'advocat general de la Generalitat i no realitzarà cap actuació fins que en reba les instruccions oportunes.
3. L'advocat general de la Generalitat pot avocar, en qualsevol moment, el coneixement d'aquells assumptes que considere oportuns. Així mateix, amb la finalitat d'assegurar el compliment del principi d'unitat de criteri, dictarà les instruccions precises en aquelles matèries que puguen afectar tots o diversos departaments del Consell, així com en aquelles altres que estime convenient.
Article 22. Realització de validacions
1. Correspon als advocats de la Generalitat realitzar l'anàlisi dels documents justificatius de la personalitat de les persones físiques o jurídiques i aquells en què consten les facultats atorgades a estos i, en general, de tots els poders, que hagen de produir efectes davant els òrgans als quals presta el seu assessorament l'Advocacia General de la Generalitat.
2. La sol·licitud de validació serà atesa per l'advocat a qui s'assigne l'assumpte, el qual emetrà un informe en què conste el seu paréixer sobre la suficiència del document i l'abast del seu contingut, relacionat amb l'expedient per al qual se sol·licita el validació.
CAPÍTOL III
Funcions contencioses
Article 23. Obligacions generals dels advocats de la Generalitat en l'exercici de la funció contenciosa
Els advocats de la Generalitat que tinguen a càrrec seu l'exercici d'esta funció hauran de:
a) Consultar l'advocat general de la Generalitat en els assumptes en què així s'establisca en este reglament o en les instruccions genèriques o particulars emeses per aquell o aquella.
b) Mantindre informat l'advocat general de la Generalitat de la tramitació i el resultat dels procediments amb el detall i en la forma que l'òrgan superior determine a través de les instruccions oportunes.
c) Mantindre informats la conselleria, Presidència de la Generalitat, entitat pública, societat mercantil, fundació o corporació local, els interessos de la qual representen i defenguen en juí, de la tramitació i el resultat dels processos.
d) Assistir a les vistes i a les diligències de prova, així com evacuar els tràmits orals o escrits dins el termini i la forma escaient.
e) Realitzar totes les actuacions que siguen precises per a la millor defensa dels drets que representen i demanar totes aquelles dades i antecedents que siguen necessaris amb este fi.
f) Observar en la seua actuació jurisdiccional la policia d'estrades que en cada cas corresponga, amb compliment de la normativa aplicable.
g) Observar el comportament exigit per les normes deontològiques dels advocats.
Article 24. Notificacions, citacions i la resta d'actes de comunicació processal
1. Els advocats de la Generalitat tindran cura que totes les notificacions, citacions i la resta d'actes de comunicació processal que hagen de practicar-se en els processos en què siguen part s'entenguen directament amb l'Advocacia General de la Generalitat.
A este efecte, si fóra necessari, en els primers escrits que dirigisquen als òrgans jurisdiccionals i en qualsevol altre cas en què siga procedent es farà constar la seu de l'Advocacia General de la Generalitat.
2. Queden exceptuats del que disposa l'apartat anterior els casos en què s'haja designat un advocat o procurador dels tribunals per a assumir la representació i la defensa en juí.
Article 25. Disposició de l'acció processal
1. En els supòsits en què els jutjats i els tribunals de qualsevol naturalesa dicten sentències contràries als interessos de la Generalitat, l'Advocacia General de la Generalitat interposarà contra elles els recursos que procedisquen, llevat que mediara autorització de l'autoritat competent, bé per a no formular recurs o bé per a desistir del ja interposat.
No obstant això, quan s'entenguera que aquelles sentències són conformes a dret, l'Advocacia General de la Generalitat proposarà de forma motivada la no interposició del recurs o el desistiment del ja interposat, que elevarà l'autoritat competent perquè adopte la decisió definitiva.
2. Quan es tracte de sentències susceptibles de recurs de cassació, la proposta en què es raone la no conveniència de recórrer, bé per considerar-se conformes a dret, bé per no existir perjuí als interessos de la Generalitat, s'elevarà per l'Advocacia General de la Generalitat a l'autoritat competent que corresponga, conforme a l'article 9.5 de la llei, en el termini de tres dies següents a la notificació dels deu amb què es compta per a preparar el recurs de cassació, entenent que s'ha acceptat aquella proposta si en els cinc dies següents no es rep comunicació en contra.
3. El procediment serà el mateix en els casos de sentències susceptibles d'altres recursos, si bé els terminis es reduiran o augmentaran en proporció al que, per a cada cas, estiga fixat per a la preparació o interposició del recurs pertinent.
4. Quan es tracte d'assumptes iniciats amb l'autorització prèvia del Consell, correspondrà a este la decisió sobre el desistiment del recurs, que necessàriament s'haurà interposat en este cas.
5. Totes les comunicacions es realitzaran de la manera més ràpida possible.
Article 26. Fur territorial de la Generalitat
Els advocats de la Generalitat tindran cura de l'observança pels tribunals i jutjats del fur territorial de la Generalitat, i proposaran en forma la declinatòria, en cas necessari.
Article 27. Exempció de depòsits i caucions
En els casos en què així procedisca, els advocats de la Generalitat cuidaran de l'observança pels jutjats i tribunals de l'exempció de depòsits, caucions o qualsevol altre tipus de garanties, i interposaran, en cas contrari, els recursos procedents.
Article 28. Reclamació en via administrativa
Quan s'exerciten accions judicials fundades en el dret privat o laboral contra una administració pública representada i defesa per l'Advocacia General de la Generalitat, els advocats de la Generalitat tindran cura que es complisca el requisit de la reclamació prèvia en via administrativa, i oposaran, en cas contrari, l'excepció corresponent.
Article 29. Execució de sentències
1. En cas de sentències que condemnen al pagament d'una quantitat líquida de diners, el pagament es farà sempre a càrrec dels pressupostos de l'administració de la Generalitat, entitat pública, societat o fundació representats a qui especialment afecte la qüestió litigiosa en el moment de l'execució.
2. En les condemnes que es traduïsquen en indemnitzacions de danys i perjuís, una vegada fixades estes, i en les que representen quantitat ilíquida, després que es determine i liquide per resolució ferma i s'ordene el seu compliment, es procedirà de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior.
3. Quan haja d'executar-se una sentència que condemne l'administració de la Generalitat, entitat pública, societat o fundació representats a entregar una cosa determinada, procuraran els advocats de la Generalitat representants d'aquells que els requeriments tendents a fer efectiva l'execució s'entenguen directament amb l'autoritat, entitat, societat o fundació o òrgan sota l'administració dels quals es troben els béns, i no podran admetre, en cap cas, tals requeriments els avantdits representants en juí.
En la mateixa forma es procedirà quan l'administració de la Generalitat, entitat pública, societat o fundació siguen condemnats a fer o no fer alguna cosa.
4. En fase d'execució de sentències, l'Advocacia General de la Generalitat promourà totes les iniciatives que redunden en defensa i protecció dels interessos públics.
Article 30. Costes processals
1. Les costes al pagament de les quals fóra condemnada l'administració de la Generalitat, entitat pública, societat o fundació representats seran abonades a càrrec dels pressupostos respectius, d'acord amb el que s'establix reglamentàriament.
2. Els advocats de la Generalitat demanaran, en tot cas, i sense la menor dilació, la taxació de costes en els processos seguits davant qualsevol jurisdicció o orde jurisdiccional en què el litigant contrari fora condemnat al pagament d'aquelles, llevat que amb anterioritat este haguera satisfet el seu import.
3. Si existix condemna en costes que afecte diverses instàncies processals o òrgans jurisdiccionals, cada advocat de la Generalitat elaborarà la proposta de la minuta d'honoraris que li corresponga, a menys que en la resolució judicial es faça expressa indicació de la imputació de les costes respecte a una o altra instància o òrgan jurisdiccional.
4. Els advocats de la Generalitat elaboraran les propostes de taxació de costes d'acord amb els criteris i segons el model que establisca l'Advocacia General de la Generalitat.
5. Ferma la taxació de costes, els advocats de la Generalitat instaran que els obligats al seu pagament les satisfacen mitjançant l'ingrés del seu import. En el cas que no foren satisfetes voluntàriament en el termini d'un mes a comptar del requeriment de pagament efectuat a este efecte, l'Advocacia General de la Generalitat acreditarà esta circumstància i remetrà justificació d'esta junt amb testimoni de la interlocutòria aprovatòria de la taxació de costes, amb expressió de la seua fermesa, als òrgans competents per a la seua exacció en via de constrenyiment administratiu.
6. Satisfetes les costes processals, el seu import s'ingressarà en la forma legalment prevista, aplicant-se al pressupost d'ingressos de la Generalitat o de l'entitat pública, societat o fundació de què es tracte, havent d'atendre en tals casos al que establix el conveni corresponent.
Article 31. Actuació davant tribunals internacionals
Quan els advocats de la Generalitat actuen davant els tribunals, òrgans i organismes internacionals o supranacionals en què la Generalitat siga part, ajustaran la seua actuació al que disposa este reglament tan sols en defecte de normativa especial aplicable al procediment de què es tracte.
Article 32. Deure de col·laboració
1. Tots els òrgans de l'administració de la Generalitat i de les entitats de dret públic, societats i fundacions vinculades o dependents d'ella i, en particular, els òrgans interessats en els processos, prestaran als advocats de la Generalitat, en tot tipus de procediments, la col·laboració i l'auxili necessaris per a la deguda i adequada defensa dels interessos que representen. Amb este fi, i excepte precepte legal en contra, facilitaran totes aquelles dades o documents que obren en les oficines públiques, havent de ser traslladats directament per qualsevol mitjà que assegure la constància de la seua recepció.
2. Així mateix, tals òrgans hauran de remetre immediatament als advocats de la Generalitat totes les comunicacions que reben dels òrgans jurisdiccionals, relatives als litigis en què siguen part.
3. Quan les lleis processals imposen als òrgans esmentats el deure d'efectuar tràmits o formular al·legacions directament davant els jutjats i tribunals, s'hauran de complir sense la menor dilació, dins els terminis processals, donant compte d'això a l'Advocacia General de la Generalitat.
Article 33. Representació i defensa d'autoritats, funcionaris i empleats públics
1. L'autorització perquè l'advocat de la Generalitat puga assumir la representació i la defensa d'autoritats, funcionaris i empleats públics s'entendrà sempre subordinada a la seua compatibilitat amb la defensa dels drets i interessos generals de la Generalitat i, en particular, dels que estiguen en discussió en el mateix procés.
En qualsevol moment en què l'advocat de la Generalitat advertira l'existència d'interessos contraposats entre la Generalitat, les entitats públiques, les societats o les fundacions de les quals té la representació legal o convencionalment i les seues autoritats, funcionaris o empleats, s'abstindrà d'actuar en representació d'estos, posarà tal circumstància en coneixement de l'advocat general de la Generalitat i s'atindrà, quant a les successives actuacions, al que este òrgan superior dispose.
2. En casos de detenció, presó o qualsevol altra mesura cautelar per actes o omissions en què concórreguen els requisits exigits per la llei, les autoritats, els funcionaris i els empleats públics podran sol·licitar directament l'assistència a l'Advocacia General de la Generalitat. La seua sol·licitud produirà efectes immediats, a menys que l'advocat general de la Generalitat estime d'aplicació el que disposa l'apartat 1 d'este article. En tot cas, l'advocat general de la Generalitat haurà d'informar amb la major brevetat de la sol·licitud i, si és el cas, de l'assistència prestada, a l'òrgan superior d'aquells.
3. El que disposa este article no afectarà en cap forma el dret de l'autoritat, el funcionari i l'empleat públic a designar defensor, o que se li designe d'ofici, i s'entendrà que es renuncia a l'assistència jurídica per part de l'advocat de la Generalitat des del moment que l'autoritat, el funcionari i l'empleat públic comparega o es dirigisca a l'òrgan jurisdiccional mitjançant qualsevol altra representació.
4. L'advocat de la Generalitat comunicarà immediatament a l'advocat general de la Generalitat aquells supòsits en els quals les autoritats, els funcionaris i els empleats públics renuncien a l'assistència jurídica prèviament concedida o impedisquen siga com siga l'exercici adequat de la funció de defensa per l'advocat de la Generalitat, així com els casos en què de les actuacions que es desenvolupen en el procediment resulte que els fets origen d'este no tenen directa vinculació amb l'exercici de la funció o càrrec de l'autoritat, el funcionari o l'empleat de què es tracte. En tots estos supòsits l'advocat general de la Generalitat acordarà el que estime procedent.
5. La representació i la defensa de les autoritats, els funcionaris i els empleats públics, quan procedisca, es durà a terme per l'advocat de la Generalitat amb els mateixos deures i drets que quan actue en defensa de la Generalitat, i serà compatible amb l'assistència jurídica de l'administració pel mateix advocat de la Generalitat en el procés.

linea