diari

DECRET 111/2003, d'11 de juliol de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència. [2003/M8250]

(DOGV núm. 4543 de 14.07.2003) Ref. Base de dades 3384/2003

DECRET 111/2003, d'11 de juliol de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència. [2003/M8250]
El Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, ha determinat el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, havent creat la Conselleria de Presidència.
El Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, assigna a la Conselleria de Presidència les competències en matèria de relacions institucionals i externes, secretariat del govern, relacions amb les Corts i comunicació.
D'altra banda, el Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, establix l'estructura orgànica de les conselleries, instaurant les secretaries autonòmiques com a òrgans superiors dels departaments que actuen sota la dependència directa dels seus màxims responsables, així mateix el citat decret obliga al Consell, en la disposició final primera, a l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals.
En el present moment, es considera doncs necessari dictar una nova norma que regule l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Presidència, determinant les funcions que s'atribuïxen als òrgans superiors i centres directius que la componen, així com el de les unitats administratives de superior rang que s'adscriuen a cadascun d'ells.
Per tot això, de conformitat amb el que establixen els articles 35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Presidència, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de juliol de 2003.
DECRETE
Títol I
Disposicions generals
Article 1
La Conselleria de Presidència és el departament del Consell de la Generalitat a què correspon l'exercici de les competències en matèria de relacions institucionals i externes, secretariat del govern, relacions amb les Corts, portaveu del govern i comunicació.
Sota la superior autoritat del Consell, la Conselleria de Presidència dirigix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.
Article 2
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Presidència s'estructura en els següents òrgans superiors i nivell directiu:
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'estat i amb la Unió.
– Secretaria Autonòmica de Comunicació.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
Article 3
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat d'assessorament i assistència al conseller en l'elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions del departament. Sota la presidència del titular de la conselleria, el Consell de Direcció està integrat pels titulars de les secretaries autonòmiques, sotssecretaria, les direccions generals, i el director del Gabinet del conseller que exercirà la secretaria del dit Consell.
2. A les sessions del Consell de Direcció podran assistir, a més, els directors, caps o responsables de centres, òrgans, unitats o ens adscrits al departament, quan el conseller ho estime convenient.
3. El Consell de Direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorde el titular del departament, qui determinarà els membres que hagen d'integrar-les i designarà les persones que hagen d'exercir la presidència i la secretaria, sense perjuí que exercisca la facultat de presidir-les personalment.
4. Igualment, el conseller pot acordar, sempre que ho estime convenient, la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu i d'assessorament, per a matèries concretes o assumptes específics, amb la composició que en cada cas determine.
Article 4
En els casos d'absència o malaltia del titular del departament, serà d'aplicació el que disposa l'apartat i) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Fins que es resolga la substitució, les funcions d'aquell o aquella com a titular del departament seran exercides temporalment pels titulars de les secretaries autonòmiques, a excepció de les que li corresponen com a membre del Consell de la Generalitat, seguint l'orde de prelació establit en l'article 2 del Decret 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat .
El dit orde serà d'aplicació, així mateix, a efectes de la seua substitució, per a les secretaries autonòmiques, sotssecretaria i direccions generals.
El que establixen els paràgrafs anteriors s'entén sense perjuí del que, si és procedent, dispose el conseller mitjançant resolució.
Article 5
El nivell administratiu està constituït per totes les unitats o òrgans d'esta naturalesa dependents directament dels òrgans superiors i nivell directiu del departament.
Títol II
De l'estructura i funcions dels òrgans superiors i
el nivell directiu
Capítol I
Del conseller
Article 6
El conseller de Presidència és l'òrgan jeràrquic superior del departament, i exercix totes les atribucions conferides per la Llei de Govern Valencià en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Presidència, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic.
Article 7
El Gabinet del conseller és la unitat d'assistència, assessorament i suport immediat del titular de la conselleria, de qui depén directament. També té al seu càrrec el manteniment de les relacions del conseller amb els alts òrgans i institucions de la Generalitat Valenciana, de l'estat i de les altres comunitats autònomes, així com les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació pròpies del departament.
Capítol II
De les secretaries autonòmiques
Secció primera
De la Secretaria Autonòmica de Relacions
amb l'estat i amb la Unió
Article 8
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'estat i amb la Unió exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell de la Generalitat i l'administració de la Generalitat amb l'administració general de l'estat, amb els organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals, i amb les Corts Valencianes.
Li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 9
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'estat i amb la Unió s'estructura en els següents centres directius:
– La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– La Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
Article 10
La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes és el centre directiu al qual correspon dur a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants establides en l'ordenament jurídic, respecte als següents assumptes:
a) En matèria de cooperació al desenvolupament, durà a terme l'impuls i coordinació dels projectes de cooperació internacional al desenvolupament, i qualssevol altres actuacions que determinen la presència i participació efectiva del Consell de la Generalitat en este àmbit.
b) En matèria de relacions externes, durà a terme la programació, impuls i coordinació de les relacions en l'àmbit exterior del Consell de la Generalitat i la seua administració, amb l'administració general de l'estat i altres comunitats autònomes, amb entitats subestatals, estatals, organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, així com la coordinació de les dites relacions mantingudes des d'altres conselleries i organismes de la Generalitat, i el foment de les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països. Així mateix, li correspon impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil i als ciutadans, així com el contacte institucional i el suport als col·lectius de valencians residents fora de la Comunitat.
Article 11
Sota la dependència de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes, el nivell administratiu s'estructura en les següents unitats:
a) L'Àrea d'Assumptes Europeus i Relacions Externes.
Li correspon la programació, impuls i coordinació de les actuacions en matèria de relacions externes i amb la Unió Europea. Canalitza la cooperació i informació amb organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals, amb l'administració general de l'estat i comunitats autònomes.
Du a terme la promoció i coordinació de la cooperació interregional, així com l'obertura a l'exterior dels distints sectors de la societat valenciana, i de la normativa i les institucions europees.
b) L'Àrea de Relacions Institucionals. Du a terme el desenvolupament de les actuacions de caràcter institucional amb entitats, institucions i ciutadans dins i fora de la Comunitat Valenciana. Coordina les activitats dirigides a aconseguir un millor coneixement i major prestigi de la Generalitat. Impulsa i coordina les relacions entre la Generalitat i les col·lectivitats i centres valencians en l'exterior
c) L'Àrea de Cooperació al Desenvolupament. Du a terme la gestió de les iniciatives, accions i programes destinats a contribuir al progrés dels països en vies de desenvolupament.
Article 12
A la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid li correspon actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana en la capital de l'estat, impulsant les relacions amb les institucions, entitats i agents allí radicats i subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar allí les seues funcions. Així mateix, amb caràcter general, prestarà informació al públic, amb especial atenció a la promoció dels interessos propis de la Comunitat Valenciana.
Article 13
A la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les li correspon actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana davant de les institucions europees, així com la promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea, subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar allí les seues funcions. Al seu torn, facilitarà als seus agents i als representants socials i institucionals valencians, la relació amb les institucions i òrgans comunitaris.
Article 14
La Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern és el centre directiu al qual correspon dur a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants establides en l'ordenament jurídic, en relació a les següents funcions:
a) La comunicació entre el Consell de la Generalitat i les Corts Valencianes i l'assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
b) La gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
c) La gestió i manteniment de les bases de dades referents a la normativa de la Generalitat, i la direcció del Centre d'Informació i Documentació Juridicoadministrativa de la Generalitat (CIDAJ).
d) El suport tècnic i administratiu al Secretariat del Govern, així com la infraestructura administrativa del Consell de la Generalitat i la revisió i tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
e) L'autorització de les publicacions dels distints departaments de l'administració de la Generalitat, des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjuí de les competències d'altres òrgans en esta matèria i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 15
De la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern depenen les següents unitats del nivell administratiu:
– L'Àrea de Relacions amb les Corts. Li correspon prestar assistència tècnica i jurídica al Consell de la Generalitat en les reunions de la Junta de Síndics, així com la coordinació de les intervencions dels consellers davant del ple i les comissions de les Corts i en general el requeriment i gestió, si és procedent, de l'acció del Consell de la Generalitat davant de les Corts Valencianes.
– L'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental. Ostenta la secretaria administrativa de les comissions interdepartamentals i delegades del Consell de la Generalitat, elabora les actes de les seues sessions i efectua el seguiment de l'evolució dels òrgans col·legiats de la Generalitat i d'aquells en què esta tinga representació.
Gestiona el Registre de Convenis conforme al Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, el CIDAJ, el Centre Virtual de Formació al Ciutadà i el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat, conforme al Decret 104/2002, de 18 de juny, del Govern Valencià.
– L'Àrea de la Secretaria Administrativa del Consell. Gestiona els assumptes que han de sotmetre's a la comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris, i al Consell; formalitza els decrets i acords aprovats pel Consell, i elabora les actes de les sessions del Consell de la Generalitat i les de la seua comissió preparatòria.
Tramita les comunicacions al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana dels actes i disposicions generals adoptades pel Consell, quan això siga preceptiu. Revisa i tramita els documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
– L'Àrea de Publicacions. Autoritza les edicions i publicacions promogudes per les conselleries i organismes i entitats d'elles dependents des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjuí de les competències de la Direcció General de Promoció Institucional de la Conselleria de Presidència.
Confecciona i edita el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. D'esta àrea depén la gestió del fons editorial i la distribució comercial de les publicacions de la Generalitat.
Secció segona
De la Secretaria Autonòmica de Comunicació
Article 16
El titular de la Secretaria Autonòmica de Comunicació exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat.
Li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència així com les unitats administratives integrades en estos.
Al seu torn, du a terme la col·laboració en la planificació, ordenació i coordinació de les telecomunicacions en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, en coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, des del punt de vista de les seues específiques competències.
Article 17
La Secretaria Autonòmica de Comunicació s'estructura en els següents centres directius:
– Direcció General de Relacions informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
Article 18
La Direcció General de Relacions Informatives és el centre directiu al qual correspon dur a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants establides en l'ordenament jurídic, en relació amb les següents funcions:
– Coordina l'emissió d'informació institucional i de govern.
– Disseny i anàlisi dels treballs, tècniques i estudis d'avaluació de l'eficàcia de la política informativa respecte al desenvolupament de l'acció del govern de la Generalitat Valenciana.
Article 19
La Direcció General de Promoció Institucional és el centre directiu al qual correspon dur a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants establides en l'ordenament jurídic, en relació amb les següents funcions:
– Planificació, assessorament, estudi i gestió del règim jurídic en matèria de comunicació social i els seus mitjans, en el marc de les normes bàsiques de l'estat i de la Unió Europea.
– Tutela administrativa derivada de l'aplicació de la Llei de Radiotelevisió Valenciana i la resta de lleis concurrents.
– En matèria de publicitat institucional i anuncis oficials, la dita direcció general té encomanada la coordinació, supervisió i autorització prèvia de les campanyes publicitàries i contractacions i insercions d'este caràcter, produïdes en l'àmbit del Consell de la Generalitat i organismes i entitats dependents de les seues conselleries.
– La preparació dels concursos públics per a l'atorgament de les preceptives concessions per a l'explotació dels servicis públics de radiodifusió sonora i televisió, tant analògics com digitals i altres servicis audiovisuals i multimèdia que siguen competència de la Generalitat Valenciana.
– L'elaboració de criteris sobre la difusió de la imatge institucional i de l'activitat de la Generalitat Valenciana i la coordinació, supervisió i autorització prèvia de la publicitat institucional.
– L'autorització i supervisió prèvia de qualsevol estudi o projecte que vaja a ser objecte d'edició o publicació de la Generalitat, promoguda per les conselleries i organismes, institucions i entitats d'ella dependents.
Capítol III
De la Sotssecretaria
Article 20
Sota la directa dependència del conseller, el sotssecretari assumirà respecte a la Presidència de la Generalitat i la Conselleria de Presidència, les competències i funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià, així com:
1. La direcció del Registre General.
2. Coordinar, supervisar i controlar l'organització i funcionament de tots els centres, servicis i unitats de la conselleria.
3. L'organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material.
4. La gestió de l'arxiu, tenint cura del procés i emmagatzemament de quantes dades i documentació siguen necessàries per al correcte funcionament dels servicis.
5. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que hagen de proposar-se al Consell de Generalitat per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
6. Gestionar expedients de contractació.
7. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'este en totes les seues fases comptables.
8. Gestionar els expedients relatius a transferències corrents i de capital.
9. Tramitar expedients de responsabilitat patrimonial.
10. Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen dels òrgans de la conselleria, en els diaris oficials.
11. Dur a terme les tasques pròpies de la funció informàtica que corresponen al departament d'acord amb el que disposa el Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià, o normativa vigent.
12. Realitzar estudis tècnics, així com recopilar documentació sobre matèries de competència de la conselleria.
13. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries d'àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en l'àmbit de la seua competència.
14. Coordinar la labor de l'Àrea Jurídica, amb la dependència, organització i funcions que es regulen en el Decret 27/2001, de 30 de gener, amb els òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria.
15. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Article 21
1. Sota la directa dependència de la Sotssecretaria, el Gabinet Jurídic de la Generalitat exercirà les funcions d'assessorament en Dret i la representació i defensa en juí de l'administració de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes, en els termes establits en el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat Valenciana.
2. L'estructura orgànica, les competències i el règim de funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana s'ajustarà al que disposa el decret citat en l'anterior apartat i la resta de normativa que li siga d'aplicació.
3. Sota la direcció i supervisió de la Sotssecretaria, el Gabinet Jurídic de la Generalitat durà a terme la preparació de recopilacions normatives de les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat Valenciana .
Article 22
Adscrita a la Sotssecretaria, la Secretaria General Administrativa, de conformitat amb el que disposa l'article 79 de la Llei de Govern Valencià, és la unitat que, amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, presta suport directe a la Sotssecretaria i, sota la seua autoritat, exercix la direcció, coordinació i supervisió dels servicis generals del departament i de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Disposicions addicionals
Primera
Es modifica la redacció del número 2, de l'article 1 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat Valenciana, el tenor literal de la qual serà el següent:
«2. El Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana constituïx un òrgan de la Conselleria de la Presidència de la Generalitat Valenciana, adscrit a la sotssecretària de la Conselleria de Presidència.
No obstant això, gaudix d'independència funcional, tant en les seues relacions amb l'administració de la comunitat autònoma i amb els tribunals de justícia, en el compliment de les seues funcions d'assessorament jurídic i representació i defensa en juí, com quant al contingut del seu informe en Dret i actuacions judicials, que estaran sempre subjectes a criteris objectius jurídics».
Segona
Es modifica l'article 1.1 del Decret 247/1995, de 24 de juliol, pel qual es creen els Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat, que queda redactat en els següents termes:
«1. Es crea, en la Conselleria de Presidència, i sota la directa supervisió del conseller, els següents registres:
a) Registre d'Activitats d'Alts Càrrecs
b) Registre de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs»
Tercera
El Consell de la Comunitat Valenciana per al Debat sobre el Futur d'Europa, creat per Decret 85/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, queda adscrit a la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i amb la Unió.
Quarta
Sense perjuí del que disposa este Reglament, les funcions que s'atribuïxen als distints òrgans de la conselleria en matèria d'Investigació i Innovació Tecnològica i Assumptes Econòmics s'entendran sotmeses a les competències que corresponen a les comissions delegades creades sobre les dites matèries.
Disposicions transitòries
Primera
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents i continuaran donant el suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen per raó de la matèria abans de la reestructuració duta a terme mitjançant el Decret 7/2003, sense perjuí de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda, la seua retribució es realitzarà a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris, tot això fins que s'aproven les relacions de llocs de treball adaptades a l'estructura orgànica establida en este reglament, sense perjuí que, des del moment de la seua entrada en vigor, es produïsquen determinats canvis d'adscripció d'unitats administratives, de conformitat amb la reorganització efectuada.
Segona
Als efectes del que establix l'apartat anterior, les unitats la denominació de les quals no haja canviat, passaran a dependre, amb els seus actuals mitjans personals i materials, de les unitats superiors que establix este reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Presidència per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i execució del present decret, en compliment del que disposa l'article 71 de la Llei de Govern Valencià.
Segona
El present decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11de juliol de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,

linea